№ O‘tkinchi jarayonlar, O‘ta kuchlanish va izolyatsiya fanidan Mustaqil ish mavzulari


Download 254 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2023
Hajmi254 Kb.
#1285530
Bog'liq
O\'tkinchi jarayonlardan mustaqil ish mavzulari 
№ 
 
O‘TKINCHI JARAYONLAR, O‘TA KUCHLANISH VA 
IZOLYATSIYA
 fanidan 
Mustaqil ish mavzulari 
 
1-Mavzu 
O‘tkinchi jarayonlar fan-ning vazifalari. O‘tkin-chi jarayonlar turlari va 
o‘tkinchi jarayonlar xaqida asosiy tushin-chalari. 
2-Mavzu 
Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni xisoblash-dan maqsad 
3-Mavzu 
Elektr sistema ele-mentlari, ularning almashtirish sxemasi va parametrlari. 
4-Mavzu 
Elektr sistemada qisqa tutashuvning paydo bo‘lish sabablari va oqi-batlari. 
Qisqa tuta-shuvni xisoblashda qabul qilinadigan shartlar. 
5-Mavzu 
Qisqa tutashuv tokini xisoblash uchun qo‘llani-ladigan usullar. Qisqa 
tutashuvni xisoblashda tugun tenglamalarini qo‘llash. 
6-Mavzu 
Sodda uch fazali zan-jirdagi o‘tkinchi jara-yonlar. O‘tkinchi jarayon-ning 
so‘nish doimiysi. Qisqa tutashuv tokining oniy va samarali (effektiv) 
qiymatlari. 
7-Mavzu 
Sistema rejimini hisoblashda qullani-ladigan nisbiy birlik-lar sistemasi. 
8-Mavzu 
Sinxron mashinaning stator va rotor chulam-larida kechadigan o‘tkin-chi 
jarayonni xisoblash-da qo‘llaniladigan almashtirish sxemalari va 
tenglamalari. 
9-Mavzu 
Sistema elementlar-ining fazoviy koordi-natalar sistemasidagi tenglamalari 
va almash-tirish sxemasi. 
10-Mavzu 
Sistema elementlari-ning Park – Gorev tenglamasi 
11-Mavzu 
Sinxron mashinalar-ning tashqi zanjirda sodir bo‘lgan simmetrik qisqa 
tutashuvlarda kechadigan o‘tkinchi jarayonlar. 
12-Mavzu 
Oddiy elektr sistema elementlarining matematik modelini tuzish. 
13-Mavzu 
Simmetrik tashkil etuv-chilar usuli. Rejim va sistema parametrlarini 
simmetrik tashkil etuv-chilar usuli orqali ifodalash. 
14-Mavzu 
Sistemaning simmetrik va nosimmetrik qisqa tutashuv rejimni sim-metrik 
tashkil etuvchi-lar usuli yordamida taxlil qilish 
15-Mavzu 
Sistemaning qisqa tutashuv toklarining ketma – ketligiga bo‘l-gan 
almashtirish sxema-sini tuzish va xisoblash tenglamalarini keltirish 
16-Mavzu 
Sistemaning tugun kuch-lanish tenglamalari. 
17-Mavzu 
Sistemaning qisqa tuta-shuvlarini xisoblashda tugunlar tenglamalari-ni 
qo‘llash. 
18-Mavzu 
Sistemaning bir karra-li va kup karrali nosimmetrik rejimini xisoblashning 
amaliy usullari. 
19-Mavzu 
Elektr mexanik o‘tkinchi jarayoning asosiy tushincha-lari va holatlari. 
20-Mavzu 
Elektr sistema holat va rejim parametrlari, hamda ular orasidagi bolanish-lar. 
21-Mavzu 
Sinxron generator va sinxron kompensatorlarning qo‘zatish sistemasining
tavsifi va tenglamalari. 
22-Mavzu 
Sinxron generator va sinxron kompensatorlar-ning qo‘zatishni avtomatik 
rostlagichlari 


23-Mavzu 
Boshqariladigan elektr sistemaning matematik modellari 
24-Mavzu 
Noayon va ayon qutbli sinxron generatorli sistemaning kompleks 
almashtirish sxemasi va vektor diagram-masini qurish tartibi. 
25-Mavzu 
Odiy elektr sistemasining vektor diagrammasi va undan rejim parametrlari 
orasidagi bolanishni aniqlash. 
26-Mavzu 
Oddiy elektr sistemaning statik turunlik zaxirasi koeffitsienti va uni oshirish 
yo‘llari. Statik turunlik mezoni. 
27-Mavzu 
Oddiy elektr sistemada aktiv quvvatning ideal va xaqiqiy uzatilish chegarasi, 
va unga QARning ta’siri. 
28-Mavzu 
Oddiy elektr sistemada aktiv quvvatning xaqiqiy uzatilish chegarasini 
aniqlash tartibi. 
29-Mavzu 
Sinxron generator rotori-ning nisbiy xarakat tenglamasi va uni echish 
yo‘llari. 
30-Mavzu 
Oddiy boshqarilmaydigan sistemaning xarakteristik tenglamasini echish 
orqali sistemaning statik turun-ligini tekshirish. 
31-Mavzu 
Oddiy boshqariladigan sistemaning xarakteristik tenglamasini echish orqali 
statik turunligini tekshi-rish. 
32-Mavzu 
Oddiy elektr sistemaning burchak xarakteristikasi va statik turunlik koeffitsi-
entiga elementlar aktiv qarshiligi va kompensa-siyalovchi qurilmalarning 
ta’siri. 
33-Mavzu 
Oddiy elektr sistemaning dinamik turunligi va uni xisoblashda qo‘llaniladi-
gan asosiy farazlar. 
34-Mavzu 
Sistemaning normal, avariya va avariyadan keyingi rejimlarining almashti-
rish sxemasi va quvvat xarakteristikasi. 
35-Mavzu 
Elektr sistemaning dina-mik turunligi zaxirasi va mezoni, dinamik turunlik-
ga uzatilayotgan aktiv quvvatning ta’sirini taxlil qilish. 
36-Mavzu 
Elektr sistema dinamik to‘runligiga qisqa tutashuv turining va vaqtining 
ta’sirini taxlil qilish. 
37-Mavzu 
Elektr sistemaning dinamik turuniligiga QAR va AQU ta’siri. 
38-Mavzu 
Qisqa tutashuv vaqtining va burchagining chegaraviy qiymatlarini SG rotori-
ning nisbiy xarakat tenglamasini echish orqali aniqlash. 
39-Mavzu 
Murakkab elektr sistema-ning dinamik turunligini tekshirish. 
40-Mavzu 
Elektr sistemada tusatdan sodir bo‘ladigan aktiv quvvat nobalansida uzoq 
davom etuvchi o‘tkinchi jarayonni tekshirish. 
41-Mavzu 
YUklamalarning statik va dinamik xarakteristikalari qurish tartibi. 
42-Mavzu 
YUklamalarning rostlash effekti. Rostlash effektiga mexanizmlar tormozlash 
momentining ta’siri. 
43-Mavzu 
Kompleks yuklamali tugun. Kompleks yuklamali tugun-ning va asinxron 
motorning statik turunligi va statik turunlik mezoni. 
44-Mavzu 
Kompleks yuklamali tugun-ning statik turunligi zaxirasini oshirish yo‘llari 
va tadbirlari. 
45-Mavzu 
Oddiy elektr sistemada kuchlanish va chastota kuchkisi, xamda uni bartaraf 
etish tadbirlari. 
46-Mavzu
Elektromagnit va elektroMexanik o‘tkinchi jarayonlar haqida umumiy 
ma'loumotlar. O‘tkinchi jarayonlarni Elektromagnit o‘tkinchi jarayonlarni 


sodir bo‘lishi va asoratlari. 
47-Mavzu
Qisqa tutashish turlari. Hisoblashlarni bajarish to‘g‘risida umumiy 
ko‘rsatkichlar. Hisoblash yo‘llari haqida umumiy ma'lumotlar. 
48-Mavzu
Nisbiy birlikdar sistemalari. Almashtirish sxemalarini tuzish. Quvvat cheksiz 
bo‘lgan sistemadan ta'minlangan zanjirlardagi qisqa tutashishlar. 
49-Mavzu
Oddiy uch fazali zanjirlardagi o‘tkinchi jarayonlar.
50-Mavzu
Yopiq zanjirdagi uch fazali qisqa tutashish qisqa tutashishning barqaror 
(turg‘un) rejimi.
51-Mavzu
Uyg‘otgichni avtomatik rostlanmaydigan generatorlardan ta'minlanayotgan 
zanjirlardagi qisqa tutashuvlar. 
52-Mavzu
Uyg‘otgichi avtomatik rostlanadigan ganaratorlardan ta'minlanayotgan 
zanjirlardagi qisqa tutashishlar. 
53-Mavzu
Qisqa tutashishni amaliy hisoblashlar 
54-Mavzu
Uch fazali zanjirlardagi simmetriyalarni buzilish vaqtida elektromagnit 
o‘tkinchi jarayonlar. 
55-Mavzu
Nosimmetrik o‘tkinchi jarayonlarni tashxis qilishdagi asosiy holatlar.
56-Mavzu
O‘tkinchi jarayonlarni tashxis qilishda simmetrik tashkil etuvchilar 
metodining qo‘llanilishi. 
57-Mavzu
Teskari va nolli ketma-ketliklar toki uchun element ko‘rsatkichlari toki. 
qisqa tutashishni chegaralish usullari. 
58-Mavzu
Kirish.Eng oddiy sistema haqida tushunchalar.Elektro mexanik o‘tkinchi 
jarayonlar (O’J). 
59-Mavzu
Elektr uzatish yo‘llari (E.U.Y) ning quvvat xarakteristikasi va o‘tkazish 
qobiliyati.
60-Mavzu
Statik va dinamik turg‘unlik. 
61-Mavzu
Sinxron generatorlarni uyg‘otishini avtomatik rostlash. 
62-Mavzu
Elektr sistemalarini statik turg‘unligini holat xarakteristikalari.
63-Mavzu
Statik turg‘unlikning zahira koeffisienti S.A.Rlarni ta'siri.Statik turg‘unlikni 
mezonlari va tahlil usullari 
64-Mavzu
Elektr sistemalarni dinamik turg‘unligi. Dinamik turg‘unlikni xisoblash 
masalalari.Dinamik turg‘unlikning asosiy tushunchalar va tahlillar 
65-Mavzu
Rotor harakatining differensial' tenglamalarni yechish usullari. qo‘zg‘atishni 
avtomatik boshqarishning kuchli ta'siri
66-Mavzu
Elektr mashinalarini yurgizish usullari. Kuchlanish va chastotalar uyumi
67-Mavzu
Kuchlanish va davr tezlik ko‘chkilari va ularni oldini olish chegaralari .
68-Mavzu
Elektr sistemalarni turg‘gunligini saqlash va yaxshilash uchun chora va 
tadbirlar. 
69-Mavzu
Elektr texnikada qo‘l-laniladigan elektr zan-jirlarni hisoblash usullari 
tavsiflash. 
70-Mavzu
Oddiy va murrakkab elektr sistema uchun elementlarining parametrlarini 
xisoblash tartibi 
71-Mavzu
Stansiya va nimstansiya elektr uskunalarini qisqa tutashuv toki buyicha 
tanlash. 
72-Mavzu
Generatorlarning almashtirish sxemalari parametrlarini pasport parametrlari 
bo‘yicha aniqlash 
73-Mavzu
Qisqa tutashuvning boshlanich toklarini hisoblashda qulla-niladigan amaliy 
usullar. 
74-Mavzu
EHMda bajariladigan hisob - kitob ishlarini o‘tkazish uchun muljallangan 
dasturlarga dastlabki ma’lumotlarni tayyorlash bilan tanishish
75-Mavzu
Sistema elementlarining almashtirish sxemasi va ularga mos keladigan 
tenglamalari bilan tanishish 


76-Mavzu
Kup karrali qiska tutashuvni taxminiy xisoblash usullari
77-Mavzu
Bo‘ylama va kungdalang nosimmetrik rejimlarni taxlil qilish. 
78-Mavzu
1Sistema elementlarining d,q koordinatalar sistemasida tenglamalari.
79-Mavzu
Oddiy elektr sistemasining elektromagnit noturunligini xarakteristik 
tenglamani echish orqali tekshirish 
80-Mavzu
Elektr sistemaning elektro-mexanik noturunligi (o‘z – o‘zidan chayqalish) 
rejimini taxlil qilish.
81-Mavzu
Sistemaning asinxron rejimi va uni bartaraf etish usuli 
82-Mavzu
Sinxronizmdan chiqib ketgan generatorlarni qaytadan sin-xronlash 
(resinxronlash rejimi) 
83-Mavzu
Sinxron va asinxron mator-larning sistemada kuchlanish-ning keskin
o‘zgarishidagi turunligini tekshirish 
84-Mavzu
Sinxron va asinxron matorlar-ning o‘qlariga quyilgangan tormozlash 
momentlarning keskin o‘zgarishidagi turun-ligini tekshirish 
85-Mavzu
Murakkab eletr sistemaning dinamik turunligini tekshirish
86-Mavzu
Sistema statik turunligini oshirishga qo‘llaniladigan tadbirlar. 
87-Mavzu
Elektr sistemada kuchlanish va chastota kuchkisini taxlil qilish va uni 
bartaraf etish tadbirlari 
88-Mavzu 
O‘ta kuchlanishdan himoya 
89-Mavzu 
Qisqa tutashish muammosi 
90-Mavzu 
Elektr tizimining turg‘unligi 
91-Mavzu 
Elektr uzatish tarmoqlarining, elektr aloqa tarmoqlariga ta'sir etish 
muammosi 
92-Mavzu 
Elektr sistemadagi o’tkinchi jarayonlarining sifati va turg’unligini oshirish 
chora tadbirlari
93-Mavzu 
Yuklamalarni sistema turg’unligiga ta’siri 
94-Mavzu
Natijaviy turg’unlikni hisoblash tartibi 
95-Mavzu
Maydonlar usuli yordamida dinamik turg’unlikni tahlil qilish
96-Mavzu
Eng soda elektr sistemaning statik turg’unligi va static turg’unligining zahira 
koeffetsienti 
97-Mavzu
Sistema rejimining mavjudlik shartlari 
98-Mavzu
O’tkinchi jarayonlar sifati 
99-Mavzu
O’tkinchi jarayonlarga va rejimlarga qo’yiladigan talablar 
100-Mavzu
Sinxron mashina o’tkinchi jarayonlarining differensial tenglamalari 
101-Mavzu
Elektromexanik o’tkinchi jarayonlar to’g’risida umumiy ma’lumot 
102-Mavzu
Qisqa tutashuv tokini cheklash usullari 
103-Mavzu
Qisqa tutashuv tokening termik ta’siri
104-Mavzu
Qisqa tutashuv tokening elektrodinamik ta’siri
105-Mavzu
Qisqa tutashuv tokining periodik va aperiodik tashkil etuvchilari 
106-Mavzu
Aperiodik tashkil etuvchining boshlang'ich qiymati va so‘nishning vaqt 
doimiysi 
107-Mavzu
Qisqa tutashuvning zarbaviy t o k i
108-Mavzu
Tok va kuchlanishlaming to ‘lqiniy va vektor diagrammalari . 
109-Mavzu
Shikastlangan shaxobchada uch fazali qisqa tutashuv tokini boshlang'ich 
qiymatini hisoblash t a r t i b i . 
110-Mavzu
Uch fazali qisqa tutashuvlami hisoblashning amaliy usullari
111-Mavzu
Tortuvchi nimstansiya zanjirlaridagi qisqa tutashuv toklarini hisoblash
112-Mavzu
Nosimmetrik qisqa tutashuvlar va ularni hisoblash usullari 
113-Mavzu
Simmetrik tashkil etuvchilar usulini nosimmetrik rejimlami hisoblashda 


qo’llash 
114-Mavzu
Qisqa tutashuvli zanjirlar elementlarining to 'g 'r i, teskari va nolinchi 
simmetrik ketma-ketliklar q arshiliklari. 
115-Mavzu
To'gri, teskari va nolinchi ketma-ketliklar uchun almashlash sxemalari 
116-Mavzu
To‘g ‘ri ketma-ketlikning ekvivalentligi qoidasi
117-Mavzu
Kompleks almashlash s x e m a la ri. 
118-Mavzu
Ikki, bir va ikki fazali yerga qisqa tutashuvlami amaliy usullarda hisoblash v 
a vektor diagrammalarini qurish
119-Mavzu
Ochiq uchburchak sxema bo'yicha yig'ilgan transformatordan keyingi va 
tortuvchi chulg'am tomonidagi uch fazali 
120-Mavzu 
Sinxron mashinalar-ning tashqi zanjirda sodir bo‘lgan simmetrik qisqa 
tutashuvlarda kechadigan o‘tkinchi jarayonlar. 

Download 254 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling