# Yuqori nafas yo`llarida to`siq bo`lganda hansrashni qanday turi kuzatiladi?


Download 0.58 Mb.
Pdf ko'rish
Sana22.06.2023
Hajmi0.58 Mb.
#1650094
Bog'liq
1hhd# 1. Yuqori nafas yo`llarida to`siq bo`lganda hansrashni qanday turi kuzatiladi? 
+ stridoroz nafas
- ekspirator hansirash
- Kussmaul yoki Cheyn Stoks nafas 
- Cheyn Stoks yoki Biot nafasi 
# 2. Bronxlar spazmida hansrashni qanday turi kuzatiladi? 
+ ekspirator hansirash
- stridoroz nafas 
- Kussmaul yoki Cheyn Stoks nafas 
- Cheyn Stoks yoki Biot nafasi 
# 3. Ekssudativ plevritda hansrashni qanday turi kuzatiladi? 
+ Inspirator hansirash
- ekspirator hansirash
- Kussmaul yoki Cheyn Stoks nafas 
- Cheyn Stoks yoki Biot nafasi 
# 4.Ikkala o`pkada ovoz dirillashining pasayishi qaysi patologik holatda kuzatiladi? 
+ o’pka emfizemasida
- o’pka atelektazida
- O’tkir bronxitda; 
- gidrotoraks da; 
# 5. Bronxial astma kasalligining huruji tutganda ovoz dirillashi: 
+ susaygan;
- kuchaygan; 
- uzatilmaydi; 
- uzgarmagan; 


# 6. Ovoz dirillashining kuchayishi qaysi kasallikda kuzatiladi? 
+ zotiljam kasalligida
- o’pka atelektazida; 
- o`tkir bronxitda; 
- gidrotoraksda; 
# 7. Ekssudatli plevritda ekssudat to’plangan joyda ovoz dirillashi qanday buladi? 
+ aniklanmaydi;
- kuchaygan; 
- uzatilmaydi; 
- susaygan; 
# 8. Ovoz dirillashi pasayadi: 
+ ekssudativ plevritda
- atelektazda 
- tuberkulyozda 
- o’pka infarktida 
# 9. Qaysi holatlarga ovoz dirillashining kuchaishi notipik? 
+ Pnevmotoroks
- O’pka infarkti 
- Infiltrativ sil (tuberkulyoz) 
- Kompression atelektaz 
# 10. Taqqoslama perkussiyani ko’krak qafasining qaysi qismidan boshlab qilinadi? 
+ o’mrov usti sohasidan
- ko’krak chizi`gidan; 
- umrov suyagidan; 


- o’rta umrov chizig`idan; 
# 11. Normada o’pka ustida aniqlanadi: 
+ aniq o’pka tovushi
- bug`iqlashgan 
- quti tovushi 
- timpanik tovush 
# 12. O’pka solishtirma perkussiyasi olib borilmaydi: 
+ chapdan III IV qovurg’adan pastga
- ikkala o’rta qo’ltiq osti chizig`i bo’ylab 
- ikkala o’mrov usti bo’ylab 
- ikkala orqa qo’ltik osti chizig`i bo’ylab 
# 13. O’pka uchi balandligini old tomondan aniqlash uchun qanday kuchdagi perkussiyadan 
foydalaniladi? 
+ ohista perkussiya;
- kuchli perkussiya; 
- urtacha kuchdagi perkussiya; 
- bevosita perkussiya; 
# 14. Oldindan o’pkaning yuqori chegarasi aniqlanadi: 
+ o’mrovdan 3 4 sm yuqorida
- I qovurg’adan 3 4 sm yuqorida 
- umrov suyagidan 4 5 sm yuqorida 
- umrov suyagidan 2 3 sm yuqorida 
# 15. Qaysi holatlarga ovoz dirillashining kuchayishi notipik? 
+ Pnevmotoroks


- O’pka infarkti 
- Infilьtrativ sil (tuberkulyoz) 
- Kompression atelektaz 
# 16. Taqqoslama perkussiyani ko’krak qafasining qaysi qismidan boshlab qilinadi? 
+ o’mrov usti sohasidan
- ko’krak chizig`idan; 
- o’mrov suyagidan; 
- o’rta o’mrov chizig`idan; 
# 17. Normada o’pka ustida aniqlanadi: 
+ aniq o’pka tovushi
- bug`iqlashgan 
- kuti tovushi 
- timpanik tovush 
# 18. O’pka solishtirma perkussiyasi olib borilmaydi: 
+ chapdan III IV kovurg`adan pastga
- ikkala urta qo’ltik osti chizig`i bo’ylab 
- ikkala o’mrov usti bo’ylab 
- ikkala orqa qo’ltik osti chizig`i bo’ylab 
# 19. O’pka, cho’qqisi kengligini aniklash uchun kullanadigan perkussiya 
+ sekin
- bevosita 
- baland 
- urta 
# 20. Krening maydoni teng: 


+ 56 sm
- 67 sm 
- 810 sm 
- 79 sm 
# 21. Normada o’pkaning maksimal eksskursiyasi teng: 
+ 6 8 sm
- 8 9 sm 
- 8 10 sm 
- 7 9 sm 
# 22. O`pka pastki chegarasining maksimal qo’zg’aluvchanligi: 
+ urta umrov chizig’i
- o’rta qo’ltik, osti chizig’i 
- orqa qo’ltik. osti chizig’i 
- umurtqa oldi chizig’i 
# 23. Qaysi chiziq bo’yicha o’pkani chap pastgi chegarasini aniqlash boshlanadi. 
+ Oldingi qo’ltiq ostidan
- To’sh oldi liniya 
- oldingi o’rta 
- o’rta o’mrovdan 
# 24. Qaysi kasallikda o’pkaning pastki chegarasi pastga siljiydi? 
+ o’pka emfizemasida;
- atelektazda; 
- pnevmosklerozda; 
- bronxoppevmoniyada; 


# 25. Qaysi kasallikda o’pkaning pastki chegarasi yuqoriga siljiydi? 
+ ekssudatli plevritda;
- pnevmosklerozda; 
- o’pka emfizemasida; 
- atelektazda; 
# 26 O’pka chegarasining bir tomonlama pastga siljishi bo’ladi: 
+ plevritda
- metorizmda 
- emfizsmada 
- splanhnoptozda 
# 27. Qaysi kasallikda ikkala o’pka eksskursiyasining cheklanganligi kuzatiladi? 
+ o’pka emfizemasida;
- plevropnevmoniyada 
- atelektazda; 
- pnevmosklerozda; 
# 28. Absolyut bo’g’iq tovush o’pkada aniqlanadi: 
+ gidrotoraks
- o’pka abcessida 
- o’choqli pnevmaniya 
- plevral shvardlar 
# 29. O’pkada perkutor tovushini bo’g’iqlashishi qachon kuzatiladi: 
+ infeltrativ o’pka tuberkulyozida
- kavernoz o’pka tuberkulyozida 
- ekssudativ plevritda 
- krupoz pnevmaniyapi II boskichida 


# 30. Perkutor tovush bo’g’iqlashishi kuzatiladi: 
+ pnevmosklerozda
- emfizemada 
- tuberkulyoz kovernasi ustida 
- pnevmatoraksda 
# 31. Timpanik perkutor tovush aniqlanadi: 
+ pnevmatoraksda
- pnevosklerozda 
- gidrotoraksda 
- atelektazda 
# 32. Kachon o’pka ustida kuti tovushi aniqlanadi: 
+ emfizema
- o’pka ateleklazi 
- ekssudativ plevrit 
- krupoz pnevmaniya 
# 33. O’pkadagi qanday uzgarishlarda bo’g’iq tovush aniqlanadi: 
+ krupoz pnevmaniyani II boskichi
- tuberkulyoz kavernasi 
- o’pka emfizemasi 
- pnevmoskleroz 
# 34. Quruq plevritda qanday perkutor tovush hosi buladi
+ absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 


- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 35. Gidrotoriksda qanday perkutor tovush hosi buladi
+ absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 36. Obturatsion atelektazda qanday perkutor tovush hosi buladi
+ bo’g’iqrok tovush
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 37. O’pka to’qimasi yaliglanishili zichlashishida qanday perkutor tovush hosi buladi. 
+ absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 38. Yalliglanish boshlanishi davrida qanday perkutor tovush hosi buladi.
+ timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush
- absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
# 39. Fibrotoraksda qanday perkutor tovush hosi buladi
+ absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush
- anik o’pka tovushi


- timpanik tovush 
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 40. Kompression atelektazda qanday perkutor tovush hosi buladi. 
+ timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush
- absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
# 41. O’pka emfizimasida qanday perkutor tovush hosi buladi. 
+ qutisimon tovush
- absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- anik o’pka tovushi
- timpanik tovush 
# 42. Pnevmotoraksda qanday perkutor tovush hosi buladi. 
+ timpanik tovush
- absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- anik o’pka tovushi
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 43. O’tkir abstruktivlanmagan bronxitda qanday perkutor tovush hosi buladi. 
+ anik o’pka tovushi
- absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush 
- timpanik tovush 
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 44. Nafas olishda va nafas chiqarishining uchdan bir kismida eshitiluvchi yumshok nafas shovqini 
qanday ataladi? 


+ vezikulyar nafas;
- bronxial nafas; 
- bronxovezikulyar nafas; 
- sakkodirlangan nafas; 
# 45. Asteniklarda va esh bolalarda vezikulyar nafas qanday buladi? 
+ kuchaygan;
- uzgarmagan; 
- sakkodirlangan; 
- susaygan; 
# 46. Bolalarda kuchaygan vezikulyar nafas qanday ataladi? 
+ puerel nafas;
- sakkodirlangan nafas; 
- bronxial nafas; 
- qattiq nafas; 
# 47. Nafas chiqarishi uzoq eshitiluvchi, dagal, qattiq, notekis nafas qanday nomlanadi? 
+ qattiq nafas;
- pueril nafas; 
- bronxial nafas; 
- qattiq nafas; 
# 48. Nafas olishning ikkala fazasida, ayniksa nafas chiqarishi fazasida kuchli, dagal eshitiluvchi nafas 
qanday nomlanadi? 
+ bronxial nafas;
- qattiq nafas; 
- qattiq nafas; 
- sakkodirlangan nafas; 


# 49. Amforik nafas o’pkada qanday uzgarish bulganda eshitiladi? 
+ o’pkada bushlik bulganda;
- plevra bushligida suyuqlik tuplanganda; 
- plevra bushligida qon tuplanganda; 
- o’pka to’qimasi zichlashganda. 
# 50. Bulingan notekis nafas: 
+ sakkadir
- vezikulyar 
- qattiq.
- bronxial 
# 51. Ekssudativ plevritda qo’shimcha Qaysi asosiy shovqin eshtiladi ? 
+ Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 52. Bronx bilan boglangan bushlikni (diametri 5 sm dan kam bulmagan) aniklashda qaysi asosiy 
shovqin ko’proq eshitiladi ? 
+ Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 53. Broh bilan boglangan sillik devorli bushlikni (dimetri 5 sm dan kam bulmagan) aniklashda Qaysi
asosiy nafas shovqini eshitiladi? 
+ Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas


- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 54. Bo’lakli yallig’langan,zichlashgan o’choqda qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Bronxial nafas
- Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Qattiq nafas
# 55. Yallig’lanishning boshlangich bosqichida ko’proq qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 56. Yopiq pnevmotoraksda ko’pincha qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 57. Obturatsion atelektazda ko’pincha qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Qattiq nafas 
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
# 58. Mayda bronxlar torayishida ko’proq qaysi asosiy shovqin eshitiladi?


+ Qattiq nafas
- Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
# 59. Gidrotoraksda ko’proq qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 60. O’pkaning intersticial shishida ko’proq qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 61. Komression atelektazda ko’pincha qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Bronxial nafas
- Sustlashgan yoki sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Qattiq nafas
# 62. Plevra bushligi yopishib ketishida qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas


# 63. O’pka emfizemasida qaysi asosiy shovqin eshitiladi?
+ Sust vezikulyar nafas
- Amforik nafas
- Bronxial nafas
- Qattiq nafas
# 64. Quruq hirillashlar qaysi sharoitda eshitiladi? 
+ bronxlarning torayishida;
- Alveola devorlarining epishib kolishida; 
- bronxlarda suyuqlik tuplanganda; 
- plevra bushligida suyuqlik tuplanganda; 
# 65. Mayda bronxlarning torayishida qanday hirillashlar eshitiladi? 
+ hushtaksimon;
- nam jarangli; 
- chuvillovchi; 
- past tovushli hirillashlar; 
# 66. Yirik bronxlar va traheyaning torayishida qanday nafas eshitiladi? 
+ stenotik;
- bronxial; 
- qattiq; 
- uzuq-yuluq; 
# 67. Zichlashgan, o’pka to’qimasi bilan uralgan suyuq sekretli bronxlarda auskul’tatsiyada nima 
eshitiladi? 
+ nam, jarangli hirillashlar;
- nam, jarangsiz hirillashlar; 
- krepitatsiya; 


- chuvillovchi hirillashlar; 
# 68. O’tkir bronxitda qanday qo’shimcha shovqin eshitiladi? 
+ g’uvillovchi hirillashlar;
- nam, jarangsiz hirillashlar; 
- krepitatsiya; 
- nam, jarangli hirillashlar; 
# 69. Nafas olishning cho’qqisida eshitiluvchi shovqin qanday ataladi? 
+ krepitatsiya;
- g’uvillovchi hirillashlar; 
- nam, jarangli hirillashlar; 
- plevra varakalarining ishqalanish shovqini; 
# 70. Krepitatsiya quyidagi qaysi processda eshitiladi? 
+ nafas olish cho’qqisida;
- nafas chiqarishida; 
- nafas olishning ikkala fazasida; 
- yo’talgandan keyin. 
# 71. Nafas olishning ikkala fazasida eshitiluvchi va kor gichirlashini eslatuvchi shovqin: 
+ plevra varakalarining ishqalanish shovqini;
- nam, jarangsiz hirillashlar; 
- krepitatsiya; 
- g’uvillovchi hirillashlar; 
# 72. Quyidagilarning qaysisi plevra ishqalanish shovqiniga mos kelmaydi? 
+ Fakat nafas chikarganda aniqlanadi.
- Uzgargan plevra varaklarining bir biriga ishqalanishidan 


- Nafas chiqarishi va nafas olishda bir hil eshitiladi 
- Yo’talganda bir hil eshitiladi 
# 73. Krepitatsiya hosil bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+ Alveolalarda kam mikdorda ekssudat yoki transsudat
- Plevra pardalarining yalliglanishi (quruq plevrit ) 
- Alveolalar tulik ekssudat yoki transsudat bilan tulishi 
- Yirik bronxlarda cho’ziluvchan balg’am 
# 74. Quruq g’o’ng’illovchi hirilashlarning hosil bo’lishi nimaga bo’lishi. 
+ Yirik bronxlarda cho’ziluvchan balg’am
- Alveolalarda kam mikdorda ekssudat yoki transsudat 
- Plevra pardalarining yalliglanishi (quruq plevrit ) 
- Alveolalar tulik ekssudat yoki transsudat bilan tulishi 
# 75. Plevra ishqalanish shovqini nima sababdan paydo buladi ? 
+ Plevra pardalarining yalliglanishi (quruq plevrit )
- Alveolalarda kam mikdorda ekssudat yoki transsudat 
- Alveolalar tulik ekssudat yoki transsudat bilan tulishi 
- Yirik bronxlarda cho’ziluvchan balg’am 
# 76. Quruq diskant hirilashlarning paydo bo’lishi nimaga bog’liq? 
+ Mayda bronxlarda cho’ziluvchan balg’am yoki ularning spazmi
- Alveolalarda kam mikdorda ekssudat yoki transsudat 
- Plevra pardalarining yalliglanishi (quruq plevrit ) 
- Alveolalar tulik ekssudat yoki transsudat bilan tulishi 


# 77. Bemorda aralash nafasda (bronxo vezikulyar) nojuya nafas shovqini eshitildi harakteri bo’yicha bu 
shovqin «CRAKLES»ni eslatadi. Shovqin ikki fazada ham eshitiladi lekin nafas olganda yahshirok 
yo’talgandan keyin bu shovqin pasayadi, bu qanday shovqin ? 
+ Nam hirilashlar
- Quruq hirilash 
- Kripetatsiya 
- Plevra ishqalanish shovqini
# 78. Quyidagilarning qaysi biri instrumental tekshirish usuliga kirmaydi? 
+ perkussiya;
- rentgen; 
- bronxoskopiya; 
- spirometriya; 
# 79. Qaysi kasallikda o’pkaning havolilik darajasi ortadi? 
+ o’pka emfizemasida;
- o’pka atelektazida. 
- zotiljamda; 
- tuberkulezda; 
# 80. Qaysi usul yordamida tashki nafas faoliyati aniqlanadi? 
+ spirometriya;
- perkussiya; 
- rentgen; 
- bronxoskopiya; 
# 81. O’pkaning hayot hajmi: 
+ 3000-5000 ml;
- 8000-9000 ml; 


- 1500-2000 ml; 
- 2000-4000 ml; 
# 82. Krupoz pnevmoniyada balg’am qanday harakterga ega buladi? 
+ zangsimon;
- qon aralash; 
- shilliqli; 
- yiringli; 
# 83. Sharko Leyden kristallari nima sababdan paydo buladi? 
+ eozonofillarning parchalanishidan;
- eritrocitlarning parchalanishidan; 
- bazofillarning parchalanishidan; 
- limfocitlarning parchalanishidan; 
# 84. Kurshman spirallari qaysi kasallikda uchraydi? 
+ bronxial astmada;
- o’pka emfizemasida; 
- pnevmoniyada; 
- o’pka abscessida; 
# 85. Balg’amda elastik tolalarning uchrashi qaysi kasallik belgisi? 
+ o’pka abscessi;
- bronxoyoqtatik kasallik; 
- bronxial astma; 
- o’pka emfizemasi; 
# 86. O’tkir bronxitda balg’amning harakteri: 
+ shilliqli;


- seroz; 
- yiringli; 
- qon aralash; 
# 87. O’tkir bronxitda o’pka ustida perkutor tovush: 
+ O’zgarmagan;
- bo’g’iqlashgan; 
- bo’g’iqlashgan timpanik; 
- bo’g’iq; 
# 88. O’tkir bronxitni aniklashning asosii ob'ektiv usuli: 
+ auskultatsiya;
- surab surishtirish; 
- kuzdan kechirish; 
- palpatsiya; 
# 89. O’tkir bronxitda o’pka ustida tovush: 
+ qattiq
- bronxial 
- vezikulyar 
- sakkadir 
# 90. O’tkir bronxit boshlanishida eshtiladigan qo’shimcha nafas shovqini: 
+ quruq hirillashlar;
- krepitatsiya boshlanishi; 
- krepitatsiya ohiri; 
- namli, jarangli hirillashlar; 
# 91. O’tkir bronxitda eshtiladigan qo’shimcha nafas shovqini: 


+ tarqoq, jarangsiz, nam hirillashlar;
- krepitatsiya; 
- g’uvillovchi xirillashlar; 
- nam, jarangli hirillashlar; 
# 92. Surunkali bronxitning asorati: 
+ o’pka emfizemasi;
- pnevmoniya; 
- o’pka abscessi; 
- bronxoyoqtatik kasallik; 
# 93. O’tkir bronxitda o’pka emfizemasi bulmagan takdirda perkutor tovush: 
+ anik o’pka tovushi
- bo’g’iqlashgan tovush 
- bo’g’iq tovush 
- timpanik; 
# 94. Uzoq kechgan surunkali bronxitga emfizemani kushilishi natijasida quti tovushi
+ perkussida eshitiladi: 
- o’pka tovushi 
- bo’g’iq tovush 
- timpanik 
# 95. Qaysi ta'rif o’pka zichlashish sindromiga nisbatan notog’ri berilgan? 
+ Rentgenologik tekshiruvda bushlik mavjudligi
- Pnevmaniya bilan ogrigan bemorlarda rivojlanadi 
- Ovoz dirilashi, bronxofomiya kuchayadi 
- Perkussiyada bo’g’iq tovush 


# 96. Krupoz pnevmoniyani chakiruvchisi: 
+ Frenkel Venselbaum pnevmokokki;
- streptokokk; 
- C ichak taekchasi; 
- D. zambruglar. 
# 97. Krupoz pnevmoniyaning boshlanishi: 
+ O’tkir;
- yashirin; 
- asta sekin; 
- surunkali. 
# 98. Krupoz pnevmoniyada harorat: 
+ doimiy;
- tulqinsimon; 
- holdan toydiruvchi; 
- teskari; 
# 99. Krupoz pnevmoniyaning boshlangich davrida perkutor tovush: 
+ bo’g’iq timpanik;
- qutisimon; 
- bo’g’iq; 
- timpanik; 
# 100. Krupoz pnevmoniya avjiga chikkanda perkutor tovush: 
+ bo’g’iq timpanik; 
- timpanik; 
- aniklanmaydi; 
- bo’g’iq;


# 101. II stadiya krupoz pnevmoniyaning auskulьtativ harakteristikasi: 
+ bronxial nafas
- vezikular nafas 
- jarangsiz nam hirillash 
- tarqon quruq hirillash 
# 102. Krupoz pnevmoniyada qonda: 
+ leykotsitoz;
- anemiya; 
- leykopeniya; 
- monocitoz; 
# 103. Krupoz pnevmoniyada eritrocitlarning chukish tezligi: 
+ tezlashadi;
- kamayadi; 
- uzgarmaydi; 
- turlicha buladi. 
# 104. Zotiljamning klassik kechishida tana harorati: 
+ yuqori
- kaytalama 
- tulkinsimon 
- past 
# 106. zotiljamning tuzalish davrida qanday qo’shimcha nafas shovqini eshitiladi 
+ krepitatsiya;
- quruq hushtaksimon hirillashlar 
- plevra varakalarining ishqalanish shovqini 


- quruq go’ngillovchi hirillashlar 
# 107. Krupoz zotiljamga Qaysi nomlanish tugri 
+ bo’lakli
- brohopnevmoniya; 
- kataral; 
- bulakchali 
# 108. O’choqli zotiljamning boshkacha nomi 
+ bronxopnevmoniya;
- lobar; 
- plevropnevmoniya; 
- bulakli 
# 109. O’choqli zotiljamda bronxofoniya va tovush dirillashi 
+ O’zgarmagan
- keskin kuchaygan 
- susaygan 
- aniklanmaydi 
# 110. O’choqli zotiljamda eritrocitlarning chukish tezligi 
+ urtacha tezlashgan
- uzgarmagan 
- keskin tezlashgan 
- sekinlashgan 
# 111. O’choqli pnevmoniyada qaysi asoratning uchrashi ehtimolga yakin? 
+ bronxlarni shillik moddalar bilan tiqilishi natijasidagi atelektaz
- quruq plevrit; 


- gemorragik plevrit; 
- o’pka infarkti 
# 112. O’choqli pnevmoniyada balg’amning harakteri: 
+ shilliqli yiringli;
- qon aralash; 
- yiringli; 
- seroz; 
# 113. Kushilib ketgan yalliglanish o’choqlari ustida perkussiyada; 
+ bo’g’iqlashgan tovush;
- qutisimon tovush; 
- anik o’pka tovushi; 
- timpanik tovush; 
# 114. O’choqli pnevmoniyada qonda: 
+ biroz leykositoz;
- leykopeniya; 
- monositoz; 
- anemiya; 
# 115. Atopik bronxial astma uchun nima harakterli emas? 
+ Bronxo o’pka infekciya bilan bo’lishiligi
- Yoshlikda rivojlanishi 
- Ginetik moyillik 
- Qonda IgE oshishi 
# 116. Bronxial astma bilan kasallangan bemorning asosii shikoyati: 
+ nafas sikish huruji;


- yo’tal; 
- ko’krak kafasida og’riq ; 
- qon tupurish; 
# 117. Bronxial astma kasalligida hansirash turi: 
+ ekspirator;
- aralash; 
- inspirator; 
- hansirash yuk. 
# 118. Bronxial astma huruji tutgandagi bemor ko’krak kafasining shakli qanday buladi? 
+ emfizematoz;
- raxitik; 
- kayiksimon; 
- voronkasimon; 
# 119. Aortal stenozda yurak bo’g’iqlik chegarasi qanday uzgaradi? 
+ Chapga
- O’ngga 
- Yuqoriga va chapga 
- Yuqoriga va o’ngga 
# 120. O’pka emfizemasida tovush dirillashi: 
+ susaygan;
- kuchaygan; 
- uzgarmagan; 
- aniklanmaydi. 
# 121. Bronxial astma huruji vaktida harakterli : 


+ qutisimon tovush
- timpanik. 
- uzgarmagan; 
- bo’g’iqlashgan;
# 122. Bronxial astma huruji vaktida auskultatsiyada nima eshitiladi? 
+ tarqoq quruq hushtaklovchi xirillashlar;
- tovush eshitilmaydi; 
- krepitatsiya; 
- plevraning ishqalanish shovqini. 
# 123. Bronxial astma kasalligida qonda qanday uzgarishlar buladi? 
+ eozinofiliya;
- anemiya; 
- monocitoz; 
- leykocitoz; 
# 124. Bronxial astma kasalligida balg’amda uchraydigan elementlar: 
+ SHarko Leyden kristallari;
- makrofaglar. 
- leykositlar; 
- eritrositlar; 
# 125. Krupoz pnevmoniya avjiga chikkanda auskultatsiyada: 
+ bronxial nafas eshitiladi;
- vezikulyar nafas eshitiladi; 
- krepitatsiya eshitiladi; 
- plevraning ishqalanish shovqini eshitiladi; 


# 126. Bronxial astmada balg’amda harakterli uzgarish 
+ eozinofillar;
- leykocitlar; 
- elastik tolalar; 
- alьveolyar hujayralar 
# 127. Bronxial astmada yurakning nisbiy tumtoklik chegarasi 
+ uzgarmaydi
- aniklanmaydi 
- o’ngga siljiydi 
- chapga siljiydi 
# 128. Bronxial astma hurujida o’pkaning pastki chegaralari: 
+ pastga siljigan
- aniklanmaydi 
- uzgarmagan 
- me'erida 
# 129. Bronxial astma hurujida auskulьtativ: 
+ quruq hirillashlar
- krepitatsiya; 
- jarangli, nam hirillashlar 
- jarangsiz, nam hirillashlar 
# 130. Qanday holat bronxial astmani asorati bulib vujudga kelmaydi? 
+ O’pka arteriyasini tromboemboliyasi
- Gipoksemik koma 
- Nafas yetishmovchiligini obstruktiv tipi 
- Astmatik status 


# 131. O’pka abscessida temperatura harakteri: 
+ baland
- subfebril
- nisbiy 
- normal 
# 132. Katta ulchamdagi va periferik joylashgan abscessli uchokning ochilmasdan oldin perkussiyada 
qanday perkutor tovush buladi: 
+ to’mtoqlashgan
- kutichasimon tovush
- tinik o’pka tovushi 
- tumtoklashgan timpanik tovush 
# 133. Yuza joylashgan abscess ochilganda perkutor tovush: 
+ anik o’pka tovushi; 
- timpanik;
- qutisimon tovush; 
- bo’g’iq tovush; 
# 134. O’pka abscessida bemor balg’amni kuchirish uchun qanday holatni egallaydi. 
+ soglom tomonida yotadi
- o’tiradi 
- kasal tomonida etadi 
- ortopnoe; 
# 135.Yorilgan abscess ustida eshitib kurganda: 
+ bronxial nafas va yirik pufakli nam hirillashlar.
- nafas eshitilmaydi; 


- susaygan vezikulyar nafas; 
- vezikulyar nafas; 
# 136. O’pka abscessida balg’am: 
+ yiringli;
- seroz; 
- qon aralash; 
- zangsimon; 
# 137. O’pka yiringli kasalliklarining kup uchraydigan asorati: 
+ amiloidoz;
- gepatit; 
- nefrit; 
- yurak yetishmovchiligi. 
# 138. O’pka gangrenasining chakiruvchisi: 
+ anaerob infekciya;
- gonokokk; 
- stafilakokk; 
- streptokokk; 
# 139. O’pka gangrenasida balg’amning harakteri: 
+ chirigan;
- qon aralash; 
- yiringli; 
- seroz; 
# 140. O’pka gangrenasida perkutor tovush: 
+ bo’g’iq


- bo’g’iqlashgan 
- tinik o’pka tovushi 
- kutichasimon tovush 
# 141. Bronxoektaz kasallini tasdiklovchi eng anik usul : 
+ bronxografiya.
- pnevmotahometriya; 
- torakoskopiya; 
- spirometriya; 
# 142. Quruq plevritda bemorning majburiy holati 
+ kasallangan tomonida yotadi
- o’tiradi 
- sog tomonida etadi 
- ortopnoe; 
# 143. Quruq plevritda ko’krak kafasi: 
+ nafas aktida kasallangan tomon orkada koladi
- ko’krak kafasi ichkariga botib turadi
- ko’krak kafasi burtib chikadi 
- formasi uzgaradi; 
# 144. Nima plevra bushligiga suyuqlik yigilish belgisi hisoblanmaydi? 
+ Nam jarangli hirillash
- Ovoz dirilashining susayishi
- Perkutor tovushni keskin bo’g’iqlashishi 
- Hansirash 
# 145. Obturatsion atelektazda qanday perkutor tovush hosil buladi


+ absolyut bo’g’iq (son) yoki bo’g’iqrok tovush
- timpanik tovush
- anik o’pka tovushi
- timpanik ohangdagi bo’g’iqlashgan tovush 
# 146. Rauxfus Grokko uchburchagida perkutor tovush: 
+ bo’g’iqlashgan;
- uzgarmagan; 
- kuticha tovushi; 
- tinik o’pka tovushi; 
# 147. Ekssudativ plevritda suyuqlik yigilgan zona ustida tovush dirillashi 
+ aniklanmaydi
- uzgarmaydi 
- kuchaygan 
- tekis utkazilmaydi 
# 148. Ekssudat harakterini aniklaydigan usul 
+ plevral punkciya;
- spirografiya; 
- bronxoskopiya; 
- rentgenoskopiya; 
# 149. Qaysi kasallikda bemor oldinga engashib utiradi? 
+ ekssudatli perikarditda;
- O’tkir miokard infarktida; 
- bakterial endokarditda; 
- O’tkir miokarditda; 


# 150. Bemorning oyoqlari pastga tushirilgan majburiy holati nima deb ataladi? 
+ ortopnoe;
- tahipnoe; 
- dispnoe; 
- apnoe. 
# 151. Bemorning terisi sutli kofe rangida bo’lishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+ chuzilgan septik endokardit;
- revmatik endokardit; 
- aorta anevrizmasi; 
- stenokardiya; 
# 152. Bemor yonoklarining binafsha kizgish rangda bo’lishi, burunning uchi va lablarning kukarishi 
Qaysi kasallik uchun hos? 
+ mitral stenoz uchun;
- aorta og’zining torayishi; 
- aorta klapanlarining yetishmovchiligi; 
- uch tavakali klapan yetishmovchiligi; 
# 153. Kuchli t+sianoz ko’proq Qaysi kasallik uchun hos? 
+ tugma yurak poroklari;
- orttirilgan yurak poroklari; 
- infarktdan keyingi kardioskleroz; 
- perikardit; 
# 154. Butun tanaga tarqalgan shishlar, bu: 
+ anosarka;
- gidrotoraks; 
- ascit; 


- gidroperikard; 
# 155. Yurak cho’qqisi turtkisining manfiy bo’lishi qaysi kasallik belgisi? 
+ epishkok perikardit;
- bakterial endokardit; 
- revmatik endokardit; 
- ekssudatli perikardit; 
# 156. Qaysi hollarda yurak turtkisi hosil buladi? 
+ kattalashgan o’ng qorincha diastolasi natijasida;
- yurak kattalashganda; 
- chap qorincha qisqarishi natijasida;
- kattalashgan chap bo’lmacha qisqarishi natijasida; 
# 157. Tush suyagidan chapda III va IV Qovurg’a oraliklaridagi pulьsaciya qanday kasallikka hos? 
+ o’pka sitvoli kengayishi;
- yurak anevrizmasi; 
- yuqoriga kutariluvchi aorta anevrizmasi; 
- mitral stenoz; 
# 158. Bemor boshining ritmik chaykalishi "Myusse" simptomi Qaysi kasallik uchun hos? 
+ aorta klapani yetishmovchiligi;
- aorta ogzi torayishi; 
- mitral stenoz; 
- mitral klapan yetishmovchiligi; 
# 159. "Meduza boshi" simptomi Qaysi holda paydo buladi? 
+ darvoza venasi sikilganda;
- yuqori kavak vena sikilganda; 


- son venasi sikilganda; 
- kindik venasi sikilganda; 
# 160. Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislaiishi kuzatiladi: 
+ ekssudativ perikarditda
- chap qorincha gipertrofiyasida 
- o’ng qorincha gipertrofiyasida 
- aorta anevrizmasida 
# 161. Tush suyagi yo’nalishi bo’ylab harakatda bo’ladigan og’riq kuzatiladi: 
+ aortritda
- revmokarditda
- stenokardiyada 
- infarkt miokardda 
# 162. Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
+ akrosianoz
- okargan 
- sutli kofe
- markaziy sianoz 
# 163. Perikard bushligida suyuqligi yigilishi: 
+ eksudativ perikardit
- gidroperikardit 
- anasarka 
- pankardit 
# 164. Normada yurak sohasini kuzdan kechirganda: 
+ cho’qqi turtkisi


- aorta pullsatsiyasi 
- yurak turtkisi 
- yurak sohasi pulьsaciyasi 
# 165. O’pka uzainini torayishi: 
+ "rangpar sianoz"
- "kora sianoz" 
- "akrosianoz" 
- rangpar 
# 166. Yurak tomir sistemasi bilan ogrigan bemor quyidagi shikoyatlarni kilmaydi: 
+ Terini kichishi
- Tush suyagini orkasida va yurak sohasida og’riq
- Hansirash 
- Yurakni urib ketishi 
# 167. Venalarni holatini baholashda kuzatish mumkin emas: 
+ oyoqlarda shish va charchash bulmasligi
- Yuqori kavak vena okklyuziyasida ko’krak kafasining yuqori kismida teri venalar kengayishi
- Pastki kavak vena shikastlanganda qorinni pastki kismi venalarining kengayishi
- Boldirning bir tomonlama kattalashuvi 
# 168. Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislanishi kuzatiladi:
+ ekssudativ perikarditda
- chap qorincha gipertrofiyasi
- o’ng qorincha gipertrofiyasi
- aorta anevrizmasi
# 169. "Aortal konfiguratsiya" xarakterli emas 


+ Mitral stenozda
- Gipertonik kasallikda 
- Aorta klapani yrtishmovchiligida 
- Aorta og'zining torayishida 
# 170. Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
+ akrosianoz
- oqargan 
- sutli kofe rangida 
- markaziy sianoz 
# 171. "Mushuk hirillashi" simptomi aniqlanadi: 
+ palpatsiya
- perkussiya 
- kuzdan kechirganda 
- auskul'taciya 
# 172. Diastola vaktida yurak cho’qqisi sohasida aniqlanadigan "mushuk hirillashi" qaysi kasallikka hos? 
+ mitral stenoz
- aortal stenoz; 
- o’pka arteriyasi stenozi; 
- mitral klapan etishmovchiligi; 
# 173. Sistola vaktida tush suyagidan o’ngda II Qovurg’a oraligida aniqlanadigan "mushuk hirillashi" 
qaysi kasallikka hos? 
+ aorta ogzi stenozi;
- mitral stenoz 
- aortal klapan etishmovchiligi; 
- mitral klapan etishmovchiligi; 


# 174. O’pka to’qimasi bilan koplanmagan yurakning oldi devori nimani kursatadi? 
+ mutlok bo’g’iqlik maydonini . 
- yurak belini 
- yurak cho’qqisi turtkisi kengligini; 
- nisbiy bo’g’iqlik maydonini; 
# 175. Qon tomir tutami kengligi kaerda joylashgan? 
+ II Qovurg’a oraligida, chap va o’ng tomondan
- III Qovurg’a oraligida, chap va o’ng tomondan; 
- III Qovurg’a oraligida, chap tomondan; 
- II Qovurg’a oraligida, o’ng tomondan; 
# 176. "Egarsimon burun" va "qilichsimon oеklar" nimaning natijasi: 
+ Zaxm (sifilis)
- sil 
- ostеomiеlit
- umurtka pogonasi kasalligi
# 177. Yurak auskulьtaciyasini qaysi eshitish joyida yakunlaymiz? 
+ Botkin Erba nuktasida
- yurak asosida; 
- yurak cho’qqisida; 
- hanjarsimon usimta asosida; 
# 178. Yurak auskulьtaciyasini Qaysi klapandan boshlaymiz? 
+ mitral klapan
- uch tavakali klapan; 
- aortal klapan; 


- o’pka arteriyasi klapani; 
# 179. Normada yurakning eshitish tartibida kuzatiladi: 
+ 5 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi
- 5 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
- 4 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi 
- 4 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
# 180. Mitral klapan proyeksiyasi: 
+ V Qovurg’ada ko’krakdan chapda
- III Qovurg’ada ko’krakdan chapda 
- III Qovurg’ada ko’krakdaы o’ngda 
- V Qovurg’alar aro 1 sm ko’krak atrofii chizigida 
# 181. 1 ton komponentlari: 
+ hamma berilganlar
- klapanlar 
- mushaklar 
- tomirlar 
# 182. O’pka arteriya klapanida auskulьtaciya utkaziladi: 
+ ko’krak kafasidan chapda II Qovurg’alar orasida
- ko’krak kafasidan o’ngda II Qovurg’alar orasida 
- ko’krak kafasidan chapda V Qovurg’alar orasida 
- ko’krak kafasidan chapda IV Qovurg’alar birikkan erida 
# 183. Quyidagi klinik vaziyatga ko’proq hos bulgpn arterial pulьs uzgarishini kursating. Mitral stenoz. 
+ pulsus differens
- pulsus filiformis 


- pulsus dificiens 
- pulsus plenus 
# 184. Aortada II ton akcenti uchraydi 
+ arterial gipertoniya
- kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi 
- kardioskleroz 
- infarkt miokarda 
# 185. Qaysi holatlarda yurakni ikkala tonlarini susayishi kuzatilmaydi?
+ Semirishda
- O’pka emfizemasida 
- CHap tomonlama suyuqlik yigilganda
- Perikarditda suyuqlik yigilganda 
# 186. "Bedana ritmi" kachon eshitiladi? 
+ mitral stenozda
- aorta ogzi stenozida 
- mitral klapan etishmovchiligida 
- aorta klapani etishmovchiligida 
# 187. "Ot dupuri" kachon eshitiladi? 
+ miokard ogir shikastlanganda
- o’pka arteriyasida bosim oshganda 
- aortada bosim oshganda 
- darvoza venasida bosim oshganda 
# 188. Uch kismli galop ritmi hosil buladi: 
+ III yoki IV tonni kuchayishi


- II ton kuchayishi 
- mitral klapan ochilishi bilan hosil buladigan ton 
- I ton kuchayishi 
# 189. Diastolaning boshida qo’shimcha ton eshitilishi 
+ protodiastolik galop ritmi
- mezodiastolik galop ritmi 
- presistolik galop ritmi 
- sistolik galop ritmi 
# 190. mitral klapan ochilish toni karsaksimon I va II ton bilan hosil bo’lishi. 
+ bedana ritmi
- ot dupuri ritmi 
- mayatniksimon ritm 
- perikard toni 
# 191. II ton susayishi kuzatiladi: 
+ aorta klapan yetishmovchiligida
- gipertoniya kasalligida 
- ogir jismoniy mehnatda 
- ruhiy kuzgaluvchanlikda 
# 192. Karsillovchi I ton nimaga hos? 
+ mitral teshik torayishiga
- aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligiga 
- 2 tavakali klapan etishmovchiligiga 
- aorta teshigi torayishiga 
# 193. "Bedana ritmi" kachon uchraydi? 


+ mitral teshik torayishida
- 2 tavakali klapan etishmovchiligida 
- aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligida 
- aorta ogzi torayishida 
# 194. Aorta klapani etishmovchiligida diastolik shovkiining eng yahshi eshitilish joyi: 
+ Botkin Erba nuktasi
- hanjarsimon usimta asosi 
- yurak cho’qqisi 
- II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
# 195. Uch tavakali klapan etishmovchiligidagi sistolik shovqinning eng yahshi eshitilish joyini kursating: 
+ hanjarsimon usimta asosi
- Botkin Erba nuktasi 
- yurak cho’qqisi 
- II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
# 196. Mitral stenozdagi diastolik shovqin bemorning qanday holatida yahshirok eshitiladi? 
+ oldinga engashib o’tirganda
- vertikal 
- chap enboshda 
- o’ng enboshda 
# 197. Qaysi belgi funkcional shovqinlarga hos emas? 
+ doimiylik
- Uzoq davom etmasligi 
- cheklangan joyda eshitilishi 
- klapanlar shikastlanish belgilari bilan birga eshitiladi 


# 198. Qanday belgi perikard ishqalanish shovqiniga hos emas? 
+ doimiylik
- diastola va sistola vaktida eshitilishi 
- shovqin stetoskop ko’krak kafasiga bosganda kuchayadi 
- mutlok bo’g’iqlik sohasida yahshirok eshitiladi 
# 199. Qaysi tonlar orasida sistolik shovqin eshitiladi: 
+ I va II tonlar
- II va III tonlar 
- III va IV tonlar 
- IV va I tonlar 
# 200. Qanday orttirilgan yurak nuksonlarida sistolik shovqin eshitilmaydi: 
+ hamma nuksonlarda eshitiladi
- mitral klapan etishmovchiligida 
- uch tavakali klapan etishmovchiligida 
- aorta teshigi torayganda 
# 201. Yurak urishi ritmi buzilganda pulьs qanday uzgaradi? 
+ aritmik buladi
- sekinlashadi 
- taranglashadi 
- kichiklashadi 
# 202. Pulьs chastotasini kancha vaktda sanash lozim? 
+ 60 sek
- 30 sek 
- 15 sek 
- 20 sek 


# 203. Yurak urishi va puls orasidagi fark, bu: 
+ puls defikit
- tezlashgan pulьs 
- noritmik pulьs 
- paradoksal pulьs 
# 204. Qattiq, zurikkan pulьs Qaysi kasallik uchun kos 
+ gipertoniya
- qon ketishi 
- mitral klapan etishmovchiligi 
- aorta ogzi stenozi 
# 205. Puls defitsiti uchraydi
+ ekstrosistoliya
- sinus tahikardiya 
- hilpillama aritmiya 
- yurak blokadalari 
# 206. Sistolik va diastolik bosim orasida fark nima deb ataladi? 
+ pulьs bosimi
- kichik pulьs 
- vena pulьsi 
- pulьs shakli 
# 207. Ertalab, nahorga, bemor tinch holatda bulganida ulchangan arterial qon bosim, bu: 
+ bazal bosim
- urtacha bosim 
- maksimal bosim 


- minimal bosim 
# 208. EKG analizida aniklab bulmaydi: 
+ Qorinchalar dilyataciyasi
- Yurak ritmini tugriligini 
- Bo’lmacha va qorincha gipertrofiyasi 
- Utkazuvchanlikni buzilishi 
# 209. Soglom odamda P Q interval davomiyligi: 
+ 0,12-0,20 s
- 0,10-0,14 s 
- 0,14-0,25 s 
- 0,06-0,09 s 
# 210. EKG da normada R tishchaning balandligi ko’krak tarmoklarida: 
+ 25 mm dan oshmaydi
- 50 mm dan oshmaydi 
- 20 mm dan kam 
- 30 40 mm 
# 211. Krupoz pnevmoniyaning boshlangich davrida perkutor tovush: 
+ bo’g’iq timpanik;
- qutisimon; 
- bo’g’iq; 
- timpanik; 
# 212. Krupoz pnevmoniya avjiga chikkanda perkutor tovush: 
+ bo’g’iq;
- bo’g’iq timpanik; 


- timpanik; 
- aniklanmaydi; 
# 213. II stadiya krupoz pnevmoniyaning auskulьtativ harakteristikasi: 
+ bronxial nafas
- vezikular nafas 
- jarangsiz nam hirillash 
- tarqon quruq hirillash 
# 214. Krupoz pnevmoniyada qonda: 
+ leykotsitoz;
- anemiya; 
- leykopeniya; 
- monocitoz; 
# 215. Krupoz pnevmoniyada eritrocitlarning chukish tezligi: 
+ tezlashadi;
- kamayadi; 
- uzgarmaydi; 
- turlicha buladi. 
# 216. Zotiljamning klassik kechishida tana harorati: 
+ yuqori
- kaytalama 
- tulkinsimon 
- past 
# 217. zotiljamning tuzalish davrida qanday qo’shimcha nafas shovqini eshitiladi 
+ krepitatsiya;


- quruq hushtaksimon hirillashlar 
- plevra varakalarining ishqalanish shovqini 
- quruq go’ngillovchi hirillashlar 
# 218. Krupoz zotiljamga Qaysi nomlanish tugri 
+ bo’lakli
- brohopnevmoniya; 
- kataral; 
- bulakchali 
# 219. O’choqli zotiljamning boshkacha nomi 
+ bronxopnevmoniya;
- lobar; 
- plevropnevmoniya; 
- bulakli 
# 220. O’choqli zotiljamda bronxofoniya va tovush dirillashi 
+ O’zgarmagan
- keskin kuchaygan 
- susaygan 
- aniklanmaydi 
# 221. O’choqli zotiljamda eritrocitlarning chukish tezligi 
+ urtacha tezlashgan
- uzgarmagan 
- keskin tezlashgan 
- sekinlashgan 
# 222. O’choqli pnevmoniyada qaysi asoratning uchrashi ehtimolga yakin? 


+ bronxlarni shillik moddalar bilan tiqilishi natijasidagi atelektaz
- quruq plevrit; 
- gemorragik plevrit; 
- o’pka infarkti 
# 223. O’choqli pnevmoniyada balg’amning harakteri: 
+ shilliqli yiringli;
- qon aralash; 
- yiringli; 
- seroz; 
# 224. Kushilib ketgan yalliglanish o’choqlari ustida perkussiyada; 
+ bo’g’iqlashgan tovush;
- qutisimon tovush; 
- anik o’pka tovushi; 
- timpanik tovush; 
# 225. O’choqli pnevmoniyada qonda: 
+ biroz leykocitoz;
- leykopeniya; 
- monocitoz; 
- anemiya; 
# 226. Atopik bronxial astma uchun nima harakterli emas? 
+ Bronxo o’pka infekciya bilan bo’lishiligi
- Yoshlikda rivojlanishi 
- Ginetik moyillik 
- Qonda IgE oshishi 


# 227. Bronxial astma bilan kasallangan bemorning asosii shikoyati: 
+ nafas sikish huruji;
- yo’tal; 
- ko’krak kafasida og’riq 
- qon tupurish; 
# 228. Bronxial astma kasalligida hansirash turi: 
+ ekspirator;
- aralash; 
- inspirator; 
- hansirash yuk. 
# 229. Bronxial astma huruji tutgandagi bemor ko’krak kafasining shakli qanday buladi? 
+ emfizematoz;
- raxitik; 
- kayiksimon; 
- voronkasimon; 
# 230. Aortal stenozda yurak bo’g’iqlik chegarasi qanday uzgaradi? 
+ Chapga
- O’ngga 
- Yuqoriga va chapga 
- Yuqoriga va o’ngga 
# 231. O’pka emfizemasida tovush dirillashi: 
+ susaygan;
- kuchaygan; 
- uzgarmagan; 
- aniklanmaydi. 


# 232. Bronxial astma huruji vaktida harakterli : 
+ qutisimon tovush
- timpanik. 
- uzgarmagan; 
- bo’g’iqlashgan;
# 233. Bronxial astma huruji vaktida auskul’tatsiyada nima eshitiladi? 
+ tarqoq quruq hushtaklovchi xirillashlar;
- tovush eshitilmaydi; 
- krepitatsiya; 
- plevraning ishqalanish shovqini. 
# 234. Bronxial astma kasalligida qonda qanday uzgarishlar buladi? 
+ eozinofiliya;
- anemiya; 
- monocitoz; 
- leykocitoz; 
# 235. Bronxial astma kasalligida balg’amda uchraydigan elementlar: 
+ SHarko Leyden kristallari;
- makrofaglar. 
- leykocitlar; 
- eritrocitlar; 
# 236. Krupoz pnevmoniya avjiga chikkanda auskul’tatsiyada: 
+ bronxial nafas eshitiladi;
- vezikulyar nafas eshitiladi; 
- krepitatsiya eshitiladi; 


- plevraning ishqalanish shovqini eshitiladi; 
# 237. Bronxial astmada balg’amda harakterli uzgarish 
+ eozinofillar;
- leykocitlar; 
- elastik tolalar; 
- alьveolyar hujayralar 
# 238. Bronxial astmada yurakning nisbiy tumtoklik chegarasi 
+ uzgarmaydi
- aniklanmaydi 
- o’ngga siljiydi 
- chapga siljiydi 
# 239. Bronxial astma hurujida o’pkaning pastki chegaralari: 
+ pastga siljigan
- aniklanmaydi 
- uzgarmagan 
- meyorida 
# 240. Bronxial astma hurujida auskulьtativ: 
+ quruq hirillashlar
- krepitatsiya; 
- jarangli, nam hirillashlar 
- jarangsiz, nam hirillashlar 
# 241. Qanday holat bronxial astmani asorati bulib vujudga kelmaydi? 
+ O’pka arteriyasini tromboemboliyasi
- Gipoksemik koma 


- Nafas yetishmovchiligini obstruktiv tipi 
- Astmatik status 
# 242. O’pka abscessida temperatura harakteri: 
+ baland
- subfebril
- nisbiy 
- normal 
# 243. Katta ulchamdagi va periferik joylashgan abscessli uchokning ochilmasdan oldin perkussiyada 
qanday perkutor tovush buladi: 
+ to’mtoqlashgan
- kutichasimon tovush
- tinik o’pka tovushi 
- tumtoklashgan timpanik tovush 
# 244. Yuza joylashgan abscess ochilganda perkutor tovush: 
+ anik o’pka tovushi; 
- timpanik;
- qutisimon tovush; 
- bo’g’iq tovush; 
# 245. O’pka abscessida bemor balg’amni kuchirish uchun qanday holatni soglom tomonida yotadi
+ egallaydi 
- utiradi 
- kasal tomonida etadi 
- ortopnoe; 
# 246.Yorilgan abscess ustida eshitib kurganda: 


+ bronxial nafas va yirik pufakli nam hirillashlar.
- nafas eshitilmaydi; 
- susaygan vezikulyar nafas; 
- vezikulyar nafas; 
# 247. O’pka abscessida balg’am: 
+ seroz; 
- yiringli
- qon aralash; 
- zangsimon; 
# 248. O’pka yiringli kasalliklarining kup uchraydigan asorati: 
+ amiloidoz
- gepatit; 
- nefrit; 
- yurak yetishmovchiligi. 
# 249. O’pka gangrenasining chakiruvchisi: 
+ anaerob infekciya
- gonokokk; 
- stafilakokk; 
- streptokokk; 
# 250. O’pka gangrenasida balg’amning harakteri: 
+ chirigan
- qon aralash; 
- yiringli; 
- seroz; Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling