0 ‘z b e k is t 0n respublikasi oliy va 0 ‘rta m axsus ta’lim vazirligi g ‘. Y o ‘l d o s h e V tuproqshunoslik


Download 32.37 Kb.
Pdf просмотр
bet1/18
Sana13.02.2018
Hajmi32.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

0 ‘Z B E K IS T 0N   RESPUBLIKASI  OLIY  VA  0 ‘RTA 
M AXSUS  TA’LIM   VAZIRLIGI
G ‘.  Y O ‘L D O S H E V
TUPROQSHUNOSLIK
Agrokimyo  va  agrotuproqshiinoslik 
bakcilavriat  ta ’lim  yo ‘nalishi  talabalari  uchun  darslik
0 ‘Z B E K I S T 0 N   FAYLASUFLARI  M IL L IY  
JAM IYATI  NASFIRIYOTI 
T O SH K E N T  
2008

M elioratsiyaga  m u h to j  yerlarni  va  ulard a n   sam arali  foydala- 
nishni  o ‘rganishga  qaratilgan  ushbu  darslikda  h a r   xil  tabiiy  va 
a n tro p o g e n   om illarni,  yerlarning tu p ro q -m e lio ra tiv  holatiga t a ’siri 
ilmiy-pedagogik asosda  yoritilgan.  B undan tashqari darslikda talaba 
va  mutaxassislarga za ru r b o ‘lgan  tahlil  n a m un alarini  qayta  ishlash, 
zaharli  va  zararli  tuzlarga  hisoblash  kabilar  berilgan.
Darslik agrokim yo va agrotuproqshunoslik y o ‘nalishi  talabalari 
u c h u n   y o z ilga n  b o ‘lib,  u n d a n   tu p r o q s h u n o s li k ,  a g r o n o m i y a  
s o h a s id a   t a ’lim  o l a y o tg a n la r   h a m d a   q ish lo q   va  suv  x o ‘jaligi 
m utaxasisslari  h a m   foydalanishlari  m u m k in .
Taqrizchilar:
b.f.d.,  prof.  L.  G ‘ofurova; 
q.x.f.d.,  prof.  S.  Egam berdiyev
Mas’ul  muharrir:
q.x.f.d.,  prof.  Sh.  N u r m a t o v
4 0 .6
Y80
YoMdoshev  G ‘.
M eliorativ tuproqshunoslik:  Agrokim yo  va agrotu p ro q sh u n o slik  
y o ‘nalishi  talabalari  u c h u n   darslik  / G ‘.  Y o'ldoshev;  M a s ’ul  m u h a r r ir  
Sh.  N u rm a to v ;  O 'z b e k isto n   Respublikasi  Oliy  v a o ' r t a   maxsus  t a ’lim 
vazirligi.  —  Т.:  O 'z b e k isto n   faylasuflari  milliy jam iyati  nashriyoti,  2008.
-   192  b.
BBK   4 0 .6   я7
IS B N   9 7 8 -9 9 4 3 -3 1 9 -6 5 -3
©   « O 'z b e k is t o n   faylasuflari  m illiy  ja m iy a t i  n a s h riy oti»,  2 0 0 8

KIRISH
T u r o n   tu p ro q -iq lim iy   provinsiyasi  q u ru q   iqlimga,  shung a  m os 
ravishda xilma-xil  darajada  melioratsiyaga  m uhtoj  tuproqlarga  ega. 
A n a   shu   k o ‘rsatk ich lar  bu  h u d u d d a   t u p ro q - m e lio r a tiv   ta d q iq o t 
ishlarini  ta b a q a la sh tirib   o ‘tkazishni  ta q o z o   etadi.
Bu  h u d u d d a   sug‘o r m a   d e h q o n c h ilik   4,2  mln.  gektar  yerda 
olib  boriladi.
Ekstraarid  va arid  iqlim  T u ro n nin g  c h o ‘l  mintaqasiga xos bo'lib, 
bu  h u d u d d a   h avo  h a ro ra tin in g   te b ra n ish   am plitu dasi  katta,  vozi 
esa  issiq  va  deyarli  y o g ‘ingarchiliksiz  b o ‘lib,  b u g ‘lanish  v o g 'in - 
garchilikka  nisbatan  o ‘rta c h a   10—15  b a ro b a r   k o ‘p.  Suv  ustidan 
b u g ‘lanish  o ‘rtacha  1350  m m   b o 'lib ,  N u k u s d a   1700  m m ,  S h e ro - 
b o d d a  2764  m m   ni  tashkil  qiladi.  Bu  holat  a v to m o rftu p ro q la rd a g i 
nam lik n i  e fe m e r   x arakterid a  boMishga  olib  keladi.
M in erallashgan   sizot  suvlari  yer  yuzasiga  yaqin  jo ylashgan 
g i d r o m o r f   m in t a q a d a g i   m a y d o n l a r d a   tu p r o q   va  g r u n tl a r n i n g  
s h o ‘rlanishiga,  s h o ‘rxoklanishiga  olib  keladi.  T u p r o q -g r u n tn in g  
s h o ‘r la n ish id a   s h a m o lla r ,  m in e r a lla s h g a n   sizot  suvlari,  daryo  
suvlari,  k o ‘l  va  dengizlar,  qa dim iy  davrlardan  qolgan  s h o ‘rg ru n tla r  
va  to g ‘  jin slarin in g   roli  ju d a   katta.
S h o ‘r  k o ‘llar joylash g an   h u d u d la r d a   eol  kuchi  tuzlarni  a k k u - 
mulatsiya va  migratsiyasida,  impulverizatsiyasida  katta  rol  o ’ynaydi.
S h o ‘r to g ‘ jinslari  yer yuzasiga  y a qinlashib  qolgan  yoki  ochilib 
qolgan  h u d u d la r  tu p ro q la rn in g   s h o ‘rlantiruvchi  om illar q a to rid an  
joy  oladi.  Bu  h u d u d d a   tu p ro q la rn in g   s h o 'rla n is h id a   sug‘o r m a  
suvlar,  y a ’ni  daryo suvlarining  roliga  alo h id a  e ’tibor berishni  talab 
qiladi.
C h o ‘l  m intaqasidagi  tu p roq -iq lim iy ,  tu p ro q -m e lio ra tiv  sharoit 
sulfatli  va  xloridli  tu zla rn i  t u p r o q - g r u n t   q a tla m id a   to 'p la n ish i 
u c h u n   qulaydir.  Shu  bois  s h o 'rla n g a n ,  eroziyalangan,  b o tq o q -  
lashgan tu p ro q la rn i  o ‘ziga  xos  usullar bilan  suv va  fizik  xossalarini 
o ‘rganish  loyihalash  ishlarida  asosiy  d a v r  hisoblanadi.
M e lioratsiyalangan  yoki  m elioratsiyaga  m uh toj  yerlarni  suv- 
tu z   ta rtib o tin i  b osh qa rish ,  rayonlashtirish,  u n u m d o rlik   m o n ito -  
ringini  o ‘tkazish  hosilning  sifat  va  m iqd o rig a  t a ’sir  dem akdir.
3

Y u q o r id a g i  r n u a m m o l a r   b i la n   b ir   q a t o r d a   t u p r o q l a r n i n g  
s h o 'r l a n i s h i n i ,   i k k i l a m c h i   s h o ‘r l a n i s h i n i ,  s h o ‘r t o b l a n i s h i n i ,  
ifloslanishini  b a s h o ra t  qilish  va  q arsh i  kurash  c h o ra -ta d b irla rin i 
belgilash  m elio ra tiv   tu p ro q s h u n o s li k n i n g   e ng  asosiy  vazifalari 
q a to r id a n  jo y   oladi.
M e lio ra tiv   t u p r o q s h u n o s l i k n i   n a z a r iy   va  a m a liy   j i h a t d a n  
o ‘rganish,  olingan  m a ’lu m o tla rn i  qay ta  ishlash,  gipotetik tuzlarga 
h iso b la s h n i  bilish,  o ‘q u v c h i- y o s h la r g a   m elio ra tsiy a g a   m u h to j  
yerlarning  m eliorativ xususiyatlari  t o ‘g ‘risida y ana  h a m  t o ‘g ‘riroq, 
obyektiv  bilim  b e rish d a ,  tu p r o q - m e l io r a ti v   ta d q iq o tla rn i  o ‘t k a -  
zishida,  zukk o   b o 'lis h id a   h a r   t o m o n l a m a   y o rd a m   beradi.
4

I  BO B.  M ELIORATIV  T U PR O Q SH U N O SL IK  
M A Z M U N I,  VAZIFALARI,  OBYEKTI  VA 
0 ‘RGANISH  USULLARI
1.1.  Obyekti,  o‘rganish  usullari
Markaziy Osiyo mam lakatlarining  rnaydonlari jan ub iy kenglikda 
joylashgan.  Yer  osti  suvlarining  oqib  chiqib  ketishi  u c h u n   qulay 
sharoit yo‘q.  Iqlim quruq, shuning uchun b o ‘lsa  kerak,  bu  m aydonda 
turli  darajada s h o ‘r!angan,  s h o ‘rxoklashgan  yerlar k o ‘p shakllangan.
K a t ta - k a t t a ,   avval  s h o ‘r  b o ‘lm ag an   m a y d o n l a r   ik k ilam c h i 
s h o ‘rlanishga yuz tutgan.  S h o ‘r yerlar esa boshqa bir q a to r tup roqlar 
kabi  m elio ra tsiy a g a   m u h to j.  S h o ‘r  y erlarn ing   h o la tin i  t u b d a n  
yaxshilash  u c h u n   bu  m a y d o n la rn i  t u p ro q - g ru n t,  yer  osti  va  yer 
usti  suvlari,  t u p r o q n i n g   o nalik  jinsini  vujudga  keltiruvchi  t o g ‘ 
jinslarini  m a ’lu m   c h u q u rlik la rg a c h a   o ‘rganishni  t a q o z o   etadi.
M a y d o n n in g  gidrogeologik sharoiti,  bu  m ayd on dagi  tuzlarning 
ge n e zisi  va  t a r k i b i,  z a x iras i,  t u p r o q   k e s m a s id a g i,  g r u n td a g i  
tabaqalanishi, geokimyoviy landshaftlardagi taqsimoti  kabi  kattaliklar 
melioratsiyaga  m u h to j  yerlarni  o ‘rganish  va  davolash  u c h u n   asosiy 
m a ’lu m o tla r  q a to rid a n  jo y   oladi  va  tashxis  u c h u n   asos  boMadi.
Sug‘orish ja r a y o n id a  tu zlar harakatiga,  tartibotiga,  m u v o z a n a -  
tiga  a lo h id a   e ’tib o r   berilishi  yaxshi  natijalarga  olib  keladi.
T u z la rn in g   asriy  va  davriy  h a ra k a t  qoidalarin i  va  genezisini 
o ‘rganishgina  ularga  qarshi  kurash  c h o ra - ta d b irla rin i  belgilashga 
y o rd am   beradi.
Shuni  a lo h id a   t a ’kidlash  kerakki,  tu p ro q d a g i  suvda  eruvchi 
tuzlarning u m u m iy  miqdori  0,3% dan  k o ‘p b o ‘lsa,  b u n d a y  tup ro q la r 
s h o ‘rlan gan   t u p r o q l a r   deyiladi.  T u p r o q la r d a g i  t u z l a r   qaysi  va 
q a n d a y   b o ‘lishidan  q a t ’iy  n a z a r  zararli,  zaharli  d e b   yuritiladi.
Bu  tu s h u n c h a la r n i  t o ‘l a - t o ‘kis t o ‘g ‘ri  deb boMmaydi,  sababi  — 
tup ro qn ing  s h o ‘rlanish darajasini  belgilash tartiblari,  qoidalari  k o ‘p.
T u z la rn in g   zararli,  zaharli,  deyish  h a m   t o ‘g ‘ri  em a s,  c h u n k i 
tu z la r eng  avvalo  a n io n la r  va  k a tio n la r yoki  e le m e n t l a r d a n   iborat 
birikm alardir.  Bu  b irik m a la r  tarkibidagi  io n la r  yoki  e le m e n tla r  
av valo   s h u   t u p r o q   u c h u n   yot  n a rs a   e m a s ,  m e ’y o r id a n   k o ‘p
5

b o ’lganda  organizm dag i  «apenditsit»  kabi  zararli  b o ‘ladi  va  u n d a n  
o z o d   b o 'lis h g a   to'g^ri  keladi.
B o shq ach a  nuqtayi  nazardan  qarasak,  bu  ionlar yoki ele m en tlar 
h a r  xil  o ‘sim liklar u c h u n   oziqa  rolini  bajaradi.  T uproqlardagi  kaliy, 
m agniy,  natriy,  xlor,  sulfat,  karb on at  va  g id ro k a rb o n at  ionlari, 
avniqsa  metallar va azot,  fosfor va oltingugurt o ‘simlik uchu n  zaruriy 
oziqa  e le m e n tla r   q ato rid a  turadi.  D e m a k ,  b u   ionlar  ayni  vaqtda 
zaruriy  ionlar bo'lib,  faqat  m e ’voridan  o rtiq c h a   b o l g a n   vaqtdagina 
o 'sim lik k a   bevosita  yoki  bilvosita  zarar  yetkazishi  m u m k in .
M arkaziy Osiyoning choM  m intaqalarida  k a tta -k a tta   m ay d o n la r 
s h o 'rto b la s h g a n ,  s h o ‘rxoklashgan  tu p ro q la r  bilan  b a n d ,  b o z   ustiga 
bu   t u p o q la r   u  yoki  bu  c h u q u rlik d a   s h o 'rla n g a n .  Bu  tu p ro q la rd a g i 
q a t o r   salbiy  x u s u s iy a tla rn in g   negizi  su v d a   e ru v c h i  t u z la rn in g  
m iq d ori  va singdirilgan  natriy kationi  k o ‘rsatkichlari  bilan  b o g ‘liq.
S h o ‘r l a n i s h g a   va  s h o ' r t o b l a n i s h g a   q a r s h i   k u r a s h ,   b u  
ja ra v o n la rn in g   oldini  olishga  b o 'lg a n   h a ra k a t  va  c h o r a - ta d b i r l a r  
m u ra k k a b   m eliorativ jara y o n   boMib,  asosan  s h o ‘r va s h o ‘rlanishga 
moyil  t u p r o q la r n in g   genezisi,  xossalari  va  b o s h q a la rn i  c h u q u r  
o ‘rganishni  t a q o z o   etadi.
S h o ' r   tu p r o q l a r ,  s h o ‘r  yeriar,  u la rn in g   gen e zisi,  fizikaviy
k im yoviy  xossalari  va  melioratsiyasi  m u ra k k a b   tu p r o q   m eliorativ 
m u a m m o l a r   q a to r id a   turadi.
M elioratsiy ag a  m u h to j  verlarni  m ajm u a v iy   o ‘rganish  b u n d a y  
v e rla rd a n   foydalanish ja r a y o n id a   yuzaga  kelishi  m u m k i n   b o ‘lgan 
salbiy  o q ib a tla rn i  b a s h o ra t  qilish,  m elio ra tiv   c h o r a - ta d b ir la r n i 
a s o s l a s h   va  y e r l a r n i n g   u n u m d o r l i g i n i   o s h i r i s h   m e l i o r a t i v  
t u p r o q s h u n o s l i k n i n g   m a z m u n i n i   ta s h k il  q ila d i  va  v a z ifa la ri 
q a to r id a n   jo y   oladi.
0 ‘rganish  usuli  m ajmuaviy genetik y o nd oshish dan  iborat b o ‘lib, 
V .V .D o k u c h a y e v   t o m o n i d a n   ishlab  c h iq ilg a n ,  hozirgi  v a q td a  
k o ‘p chilik  o lim la r  t o m o n i d a n   m u k a m m a lla s h tirilg a n .
1.2.  Sho‘r  tuproqlarni  o‘rganish  tarixi  va  sabablari
Sho 'r tuproqlar deb,  odatda tuproq  tarkibidagi  suvda eruvchi  yoki 
oson eriydigan tuzlarning um um iy yoki anion va kationlarning miqdori
6

ruxsat  etilgan  konsentratsiyadan  ko‘p b o ‘lgan  tuproqlarga  aytiladi.
Bu  t a ’rif  h a m   nisbiy  b o ‘lib,  o d a td a g i  s h a r o i tl a r d a   t u p r o q  
tarkibidagi  a niq  bir  a n io n ,  y a ’ni  xlor  yoki  sulfat,  k a rb o n a t  va 
b o s h q a la r   b ila n   b ir  q a t o r d a   k a t i o n l a r   m iq d o r ig a   q a r a b   h a m  
t u p ro q la r   sifat j ih a td a n   b a h o la n a d i,  y a ’ni  s h o ‘rlanganlik  darajasi 
va  sifati  a niq lan ad i.
S h o ' r   t u p r o q l a r   q a t o r i g a   s h o ‘ r t o b   va  s h o ‘r t o b l a s h g a n  
tu p ro q la rn i  kiritish  u n c h a lik   t o 'g 'r i   e m a s ,  c h u n k i   s h o ‘rto b   va 
s h o ‘r t o b l a s h g a n   t u p r o q l a r   t a r k i b id a g i   s u v d a   n i s b a t a n   o s o n  
eriydigan  tu zla r bo'lmasligi  yoki ju d a   kam   b o ‘lishi  m u m k in .  Lekin 
s h u n i   h a m   e ’t i b o r g a   o lis h   l o z i m k i ,   a d a b i y o t l a r d a   s h o ‘r to b  
t u p r o q l a r  s h o ‘rx o k la rd a n   hosil  b o ‘ladi,  y a ’ni  s h o 'r  t u p r o q l a r d a n  
kelib c h iq q a n   kabi  s o ‘zlarni  isbotlovchi  m u lo h a z an i  k o ‘plab topish 
m u m k in .
Bu  n u q t a y i   n a z a r d a n   a l b a t t a   s h o ‘r  t u p r o q l a r   q a t o r i d a  
s h o ‘rxoklar  va  s h o 'r t o b l a r  jo y la s h m o g 'i  lozim.  S h o ‘r  va  s h o ‘rtob 
tuproqlarning tarqalishida m a ’lum  q o nuniyatlar mavjud,  y a ’ni  qora 
tuproqlar,  kashtan tu p ro q la r tarqalgan  m ay d o n la rd a  sodali,  xlorid- 
sulfat  sodali  s h o ‘rlanish  tiplari  avj  olgan  b o ‘lib,  s h o ‘rtoblanish 
jarayoni  yaxshi  rivojlangan.
J a n u b iy   m in ta q a la rd a   k ashtan  t u p ro q la rd a n   b o s h la n ib   c h o ‘l 
m in ta q a s ig a c h a   sulfatli,  xloridli,  sulfat-xloridli,  xlorid 
sulfatli 
tip d a g i  s h o ‘rla n ish   avj  o lg a n   b o ‘lib,  a y r i m   h o l l a r d a   so d a li 
s h o ‘rlanish  h a m   k o ‘rinadi.
L.I.Prasolov  m a ’lu m otlariga  k o ‘ra,  sobiq  ittifoqdosh   respu b- 
likalar  m a y d o n i n in g   10%  d a n   o r tiq ro q   qism i  s h o 'r l a n g a n   va 
s h o ‘rtoblashgan  t u p ro q la rd a n   iborat.
M ark aziy   Osiyo  m ay d o n la rin in g ,  ju m l a d a n ,  0 ‘z b e k isto n n in g  
su g 'oriladigan  yerlarining  y a rm id a n   k o ‘p r o g ‘i  s h o 'rla n g a n .
0 ‘z la s h t ir is h ,  s u g 'o r i s h g a   t o r tilis h i  m u m k i n   b o 'l g a n   yer 
zaxiralarining h a m  asosiy m aydoni  u yoki  bu  darajada sho'rlan gan . 
B u n d a y  yerlarga  M arkaziy   F a r g 'o n a   c h o 'lla ri,  Z a r a f s h o n   vodiysi, 
X o ra z m ,  Q o ra q a lp o g 'is to n   va  b o s h q a   h u d u d la r   t o 'g 'r i   keladi.
S h o 'r  yerlardan foydalanish ju d a  q adim d an  M arkaziy Osiyoning 
xalqlariga  m a ’lum   d arajad a  a y o n   b o 'lg a n , j u m l a d a n ,  s h o 'r x o k   va
/

s h o ‘rxoksim on  y erlarning  ustidagi  tu z la r  q a tla m in i  olib  tashlab, 
o ‘rnida  d e h q o n c h ilik   qilish,  qurilish  ishlarini  olib  borish,  s h o ‘r 
yerlar  tarq alg an  m a y d o n la rd a   yaxob  suv  berilishi  va  boshqalar.
Lekin  adabiyotlardagi  dastlabki  k o ‘rsatmalar,  y a ’ni  s h o ‘r yerlar 
t o ‘g " r is id a g i  m a ’l u m o t l a r   s h u   y a q i n   y i l l a r g a   x o s   b o ‘lib ,
A .F .M id d e n d o rf ,  P.S.  Pallas  q alam larig a  m ansub.
S h o ‘r  tuproqli  yerlarni  tizim  asosida  o ‘rganish  davri,  albatta, 
V.V.  Dokuchayev  to m o n id a n   tuproqshunoslikka  asos  solingandan 
keyin boshlandi. Jumladan, V.V.  Dokuchayev «ikkilamchi sho'rtoblai» 
va  «oqish»  tuproqlarni  kashtan  va  qora  tuproqlar  ichidan  ajratgan.
P .N .  Z a m y a tc h in s k iy   s h o ^ o b l a r n i   birinchi  b o ‘lib  r o ‘yxatga 
oldi.  Ayni  vaqtda shoMtob tu proqlarning ustki  qatlamlaridagi tuzlar 
quyi  q atla m g a   yuvilishi  va  allyuvial  q a tla m d a   karbonatli  tuzlar, 
gips,  tem ir,  aly um in iy  oksid larn ing   t o ‘planishini  kuzatadi.
K.D.  G linka  o ‘z z a m o n a sid a   hozirgi  tasnifdagi  «sh o‘rxoklarni» 
ajratgan.  G .N .  Visotskiy  tu p ro q d a g i  tuzlarnin g  asosiy  m anbay i 
b u   s h a m o l l a r   y o r d a m i d a   k e l t i r i l g a n   t u z l a r   d e b ,   t u z l a r n i  
impulverizatsiyasi  nazariyasini  asosladi.
Bu  tuzlarni  h ara k a tg a   keltiruvchi  asosiy omil  nisbatan  b a la n d  
jo y lard an  p a s tr o q q a   o q ad ig a n   sizot  suvlari  va  b oshq a   o m illa r 
hisoblanadi.  «Tuproq  kesmasidagi  tuzlar harakatining asosiy sabab- 
chisi  kapillar  suvlar»,  deb  yozgan  edi  G . N .  Visotskiy.  L.l.  P ra - 
solov  va  S.S.  N e u stru y e v lar  b irin c h ila r  q a to rid a   s h o ‘rxoklarni 
s h o ‘rto b la rd a n   ajra ta d ila r va  s h o 'rx o k la r   nisbatan  c h u q u r  b o ‘lgan 
m a y d o n la rd a ,  s h o ‘rto b la r  esa  nisb a ta n  b a la n d   va  h a tto   s h o ‘r 
b o l m a g a n   yerlar  bilan  y o n m a - y o n   b o ‘lishini  k o ‘rsatib  berdilar.
N.A.  D i m o   s h o ' r   t u p r o q l a r n i   s h o ‘rto b la rd a n   farqlash  va 
s h o ‘rxoklarni  ajratish  bilan  b u n d a y  yerlarni  o ‘rganish  bobida  katta 
x izm a t  qildi.  S h o ‘rto b la r   o ‘z  n a v b a tid a   D im o   t o m o n i d a n   b ir 
n e c h a   g u r u h g a   a jra tilg a n   b o l i b ,   ularga 
qcitqaloqli,  qatqaloq- 
ustunli,  ustunli,  ch u q u r  u stu n lila r  k iritilg a n .  S h o ‘r x o k la r n i 
k i m y o v i y   j i h a t d a n  
s o d a li  va  x lo r id li  g u r u h l a r g a   a j r a t d i .  
S h o ‘rxoklarni  o ‘zlash tirish   bobidagi  ishlar  h a m   D im o   q a la m ig a  
m a n s u b   boMib,  u  t o m o n i d a n   zov u rla sh ,  gipslash  kabi  m elio ra tiv  
c h o r a - ta d b i r l a r   tavsiya  etilgan.
8

S h o ‘rtoblargenezisiga tegishli  fizik-kimyoviy g‘oyani  akadem ik  
K .K .G e d r o y ts  yaratdi.  S h o ‘rto b la r s h o ‘rx ok lardan  ularning  sh o'ri 
yuvilishi  natijasida hosil  b o ‘lishi va b u n d a  tu p ro q d a  saqlanib  qola- 
digan  salbiy fizikaviy,  kimyoviy xossalari  tu p ro q n i  singdirish  k o m -  
pleksi  tarkibidagi  natriyga  b o g ‘liqligini  isbot  qildi.
G e d ro y ts   shogirdlari,  h a m k o rla ri,  izdoshlari  Y .N .  Ivanova, 
I.N.  A ntipov -K aratay ev ,  V.A .Kovda,  N .I .G o r b u n o v   va  b osh q alar 
s h o ‘rtoblarning  hosil  b o ‘lishi  t o ‘g ‘risidagi  g ‘oyalarini  rivojlantirish 
bilan  birga,  yangi  g'oyalarni,  biologik jaravonlarni  aniqladilar.
T u z larn in g   tu p ro q   k esm asid a,  lan d s h a ftd a   migratsiya ja r a y o -  
ni,  y a ’ni  a k k u m u l a ts i y a   h a m d a   t a r q a lis h i,  h a r a k a t   s h a k lla ri 
t o ‘g ‘risidagi  geokim yoviy  ishlar  V.I.  Vernadskiy,  A.Y.  F e rsm a n , 
B.B.  Polinov  g ‘oyalariga  asoslangan.
Bu  b o ra d a   xlor  va  oltin g u gu rt  e le m e n tla rin in g   a y la n m a   h a ­
rakat i  t o ‘g ‘risidagi  P .A .K o stic h e v   ishlari  diqqatga  sazovor.
P.A.  Kostichev o ‘zining  maxsus hisoblash yoMlari  orqali  q u ru q - 
likdan  keltiriladigan  xlor  va  o ltin g u g u rtla rn in g   m iqdorini  o k e a n  
suvlarining  m ineralizatsiya  darajasini  oshirishdagi  rolini  o c h ib  
berdi.
B.B.  Polinov  lan dshaftlardagi  tu zla rn in g   genezisi,  ta b a q a la - 
nishi,  migratsiyasi  va  b o s h q a la rn in g   tab iat  zonalari  va  g e o m o r ­
fologik  e le m entlarga   b o g ‘liq  ravishda  o ‘rganib  chiqdi.
B.B .Polinov  «N urash  qobig'i»  nom li  asarida  va  q a to r   m aq o la - 
larida  e le m e n tla rn in g   h a ra k a tc h a n lig ig a   to 'x ta b ,  biologik  v o i l a r  
bilan  h a m   tuz   t o ‘planishi jara y o n la rin i  oc h ib ,  geokim yoviy  lan d - 
shaftlar  t o ‘g'risidagi  t a ’lim o tni  yaratdi.
B .B .Po lino v  tu p ro q - g r u n t   q a tlam idagi  tu zlar  h arakatin i  ku- 
zatuv  asosida  o ‘rganib,  sizot  suvlar  kritik  chuqurligi  c h e garasid an 
b osh lab  tu zla rn in g   yer  yuzasiga  chiq ishini,  y a ’ni  tu p ro q la rn in g  
s h o ‘rlanishini  isbotladi.
G e o m o r f o g e n e z   a s o sid a   t u z l a r n i n g   m igratsiyasi  b o r a s i d a  
b io iq lim g a   va  inson   o m ilig a   b o g ‘liqligi  t o ‘g 4 is id a   k o 'p c h il i k  
V .A .K o v d a ,  M .A .G la z o v s k a y a ,  N .I .B a z ile v ic h ,  V .V .Y egorov. 
N .G .M inashina,  P.A.Letunov,  M.A.Pankov va boshqalar ishlaganlar.
Ayniqsa,  V .A .K ovda  tad q iq o tla ri  tu zlarning  genezisi,  tuz  va
9

suv  tartib o ti  so ha la rida   nazariy  asos  vazifasini  a d o   etdi.
K a s p i y b o 'y i   p a s t t e k i s l i g i d a   B .B .  P o l i n o v ,   V . A . K o v d a ,
I.P .G e rasim ov,  A .A .R ode,  l.N .A n tip o v -K ara ta y e v ,  V.V.Yegorov; 
K u r a - a r a k s   p a s t t e k i s l i g i d a   S . A . Z a x a r o v ,   S . N . T y u r e m n o v ,  
V .R .V o lo b u y e v ,  S .V .Z o n ,  V .A .K o v d a   t u p r o q l a r n i n g   s h o 'r l a -  
nishidagi  tuzlar  negizi,  h a ra k a ti,  tu z  va  suv  tartiboti  sohalaridagi 
ishlarni  rivojlantirganlar.
Bu  i s h l a r n i n g   y a k u n i   t a r i q a s i d a   N . I . B a z i l e v i c h   s o d a li  
s h o 'rla n is h   to 'g 'ris id a   yirik  ilmiy  asar  c h o p   etdi.
Shim oliy va  M arkaziy  Q o z o g 'is to n   yerlaridagi  s h o ‘r tupro qlar, 
s h o 'r t o b l a r   sohasidagi  ishlar  V .M .B orovsk iy  qalam iga  m ansub. 
Bu  ish lar  « Q o z o g ‘iston  tu p ro q la ri»   n o m li  k o ‘p  to m li  a s a rla r 
t o 'p la m id a   o ‘z  aksini  to p gan .
M arkaziy  Osiyoda  s h o 'r   yerlarni  o ‘rganish  va  ulardan  qishloq 
x o 'j a l i g id a   f o y d a l a n is h   yaxshi  y o ‘lga  q o ‘y ilgan.  Bu  b o r a d a  
o'zbekistonlik  olim larning  roli  katta  bo 'lib,  D okuchayev  nom li 
tuproqshunoslik  ilmiy-tadqiqot  instituti  xodimlari bilan hamkorlikda 
s h o 'r  tup ro qlarnin g geografiyasi,  genezisi,  melioratsiyasi  to'g'risida 
juda  katta  m a ’lu m o tlar to 'p la g a n la r  va  t a ’lim otlar yaratganlar.
Jumladan,  M irzacholning sho'r tuproqlari N.A.Dimo, V.A.Kovda, 
A . N . R o z a n o v ,  M . A . P a n k o v ,   N . F .B e s p a l o v ,  O .K .K o r n i l o v ,  
V.M.Legostayev,  Farg'ona vodiysining sho 'r tuproqlari A.N.Rozanov, 
M . A . P a n k o v ,   V . A . K o v d a   b i l a n   b i r   q a t o r d a   A . R . R a s u l o v ,  
K.M.Mirzajonov,  V.Y.Isoqov,  A .M .M aqsudov,  S.E.Egamberdiyev, 
G'.Y o'ldoshev va  bos'nqalar tom on id an   tahlil  etilgan.
Z a r a f s h o n   vodiysi,  B u x o ro   vohasi  tu p r o q l a r i   M .A .O rlo v , 
D .M .K u g u c h k o v   va  b o s h q a la r  to m o n i d a n   o'rganilgan.
Qarshi  cho'lining  tuproqlari  esa  N.V .Kimberg,  B.V.Gorbunov, 
A .M .  Rasulov,  M . U . U m a r o v ,   S .A .A zim boyev,  l .N .F e l it s ia n t,
S.P.Suchkov,  S.Abdullayev,  M .A.Pankovlar to m o n id an  o'rganilgan.
A m u d a ry o n in g  quyi  o q im i,  ayniqsa X o ra z m ,  Q ora qalpog'iston 
yerlari  keyingi  v aqtd a  T u p r o q s h u n o s lik   va  agro kim yo  instituti 
x o d i m l a r i   R . Q o 'z i y e v ,   V . P o p o v ,   J . S a t t o r o v ,   L .T .T u r s u n o v , 
M .T o s h q o 'z iy e v ,  X.R isqiyeva,  R .Q u rb o n to y e v ,  O .R a m a z o n o v la r  
t o m o n i d a n   c h u q u r   o 'r g a n ilm o q d a .
10

S h u  o ‘rinda  0 ‘zbekiston  h u d u d in in g   meliorativ-gidrogeologik 
nuq tay i  n a z a r id a n   o ‘rg an gan  o lim la rn i  esiash  m aqsa d g a   m u -  
vofiqdir.  B ularga  O .K .L a n g e ,  M .M .K r ilo v ,  N .M .R e s h e t k i n a .  
N .A . K e n e s a r i n ,  D . M . K a t s .   A .N .K o s t v a k o v ,  S .V .A v e ry a n o v , 
V . S . M a l i g i n ,   B . F . F y o d o r o v ,   X . l . Y a k u b o v ,   N . A . B e s e d n o v ,  
V .M .L egostayev,  O .R .R a m a z o n o v ,  A .N. Kalashnikov,  l.S .R a b o - 
chev,  O .K .K o rn ilo v   va  b o sh qalarn i  kiritish  m u m k in .
Bu  olim la r  to m o n i d a n   s h o ‘r  yerlarni  gorizontal  va  vertikal 
z o v u rla r  y o r d a m id a   m elioratsivalash  asoslari  sizot  suvlarining 
sath in i  va  m iq d o rin i  b o sh q arish ,  sug'orish  tartiboti,  alm ash lab  
ekish  kabi  ishlar  nazariy  va  a m aliy  asoslangan.
Meliorativ tuproqshunoslikning vazifalari  melioratsiyaga m uhtoj 
yerlarni  o 'rg a n is h   ekan ,  b u n d a y   yerlar qatoriga  s h o 'r   va  s h o 'rto b  
ye rla rd a n   tash q ari  suv  va  sh am o l  eroziyasiga  chalin gan   h u d u d la r 
h a m d a   quritish  va  s u g ^ r i s h g a   m uh to j  yerlar  kiradi.  Bu  o 'r in d a  
M arkaziy Osiyoda,  xususan,  0 ‘zbekistonda tarqalgan  s h o ‘r yerlarni 
o ‘rganish  katta  nazariy  va  am a liy   a h a m iy at  kasb  etadi.Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling