0501 ­ Asiya vә Afrika ölkәlәrinin tarixi


Download 388.81 Kb.

bet1/5
Sana10.01.2019
Hajmi388.81 Kb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ


Testlәr

/0501#01#Y15#01 /Baxış

T

EST


: 0501#01#Y15#01

Test


0501#01#Y15#01

Fәnn


0501 ­ Asiya vә Afrika ölkәlәrinin tarixi

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


Aslanova G.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


22

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

35

Maksimal faiz35

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Erkәn Orta әsrlәrdә Hindistanda neçә kasta mövcud idi: (Çәki: 1)

5

67

4

2Sual: Hindistanda feodalizmin ilkin әlamәtlәri yaranmışdı: (Çәki: 1)

IV­V әsrlәrdә

V­VI әsrlәrdә


VI­VII әsrlәrdә

VII­VIII әsrlәrdә

VIII­IX әsrlәrdә

Sual: Hindistanda Xarşa dövlәti yaranıb: (Çәki: 1)

 V әsrdә

VI әsrdә


IV әsrdә

VII әsrdә

VIII әsrdә

Sual: Xarşa dövlәti mövcud olub: (Çәki: 1)

600­647­ci illәrdә

610­648­ci illәrdә

630­650­ci illәrdә

606­650­ci illәrdә

606­648­ci illәrdә

Sual: Xarşa dövlәti dağılıb: (Çәki: 1)

648­ci ildә

647­ci ildә

650­ci ildә

649­cu ildә

651­ci ildә

Sual: Dehli sultanlığı yaranıb: (Çәki: 1)

X әsrdә

XI әsrdә


IX әsrdә

XIII әsrdә

VIII әsrdә

Sual: Dehli sultanlığında dövlәt dini: (Çәki: 1)

iudizm idi

islam idi

buddizm idi

xristianlıq idi

zәrdüştlük idi

Sual: Dehli sultanlığında rәsmi dil: (Çәki: 1)

fars dili

türk dili

pәhlәvi dili

әrәb diliheç bir cavab düz deyil

Sual: Dehli sultanlığının әsasını qoyub: (Çәki: 1)

Mәhәmmәd Tәpәr

I Toğrul


Qütbәddin Aybәk

Xosrov


Mәzdәk

Sual: Dehli sultanlığına aiddir: (Çәki: 1)

Monqol hücumu

dövlәtin qüdrәtlәnmәsi

ismaililәrin qiyamlarının güclәnmәsi

Böyük kanal çәkilişi

siyasi birlәşmә

Sual: Dehli sultanlığı süqut edib: (Çәki: 1)

1500­cü ildә

1441­ci ildә

1440­cı ildә

1520­ci ildә

1526­cı ildә

Sual: Dehli sultanlığı dövrü: (Çәki: 1)

1206­1526­cı illәr

998­1030­cu illәr

1336­1405­ci illәr

1330­1520­ci illәr

1200­1500­cü illәr

Sual: Dehli sultanlığı tutuldu: (Çәki: 1)

Çingizxan tәrәfindәn

Әmir Teymur tәrәfindәn

Babur şah tәrәfindәn

Alp Arslan tәrәfindәn

I Toğrul tәrәfindәn

Sual: 1937­ci ildә Çindә vahid antiyapon cәbhәsi yaradıldı: (Çәki: 1)

homindançılar vә kommunistlәr arasında

homindançılar vә taypinlәr arasında

kommunistlәr vә taypinlar arasında

«Birlәşmiş ittifaq» tәşkilatı vә taypinlәr arasında

Yuan Şikay vә Xun Sütsüanın tәrәfdarları arasında


Sual: 1937­ci ildә Çindә başlanan milli­azadlıq mübarizәsi: (Çәki: 1)

sovet işğalına qarşı idi

alman işğalına qarşı idi

fransız işğalına qarşı idi

vyetnam işğalına qarşı idi

yapon işğalına qarşı idi

Sual: I dünya müharibәsindәn sonra Vyetnam, Kamboca vә Laos hansı ölkәnin

müstәmlәkәsi kimi qalırdı: (Çәki: 1)

Fransanın

İngiltәrәnin

Yaponiyanın

Çinin


 Hollandiyanın

Sual: I dünya müharibәsinәn sonra Hindistanda hökm sürürdü: (Çәki: 1)

ingilis müstәmlәkә hakimiyyәti

ABŞ müstәmlәkә hakimiyyәti

Fransa müstәmlәkә hakimiyyәti

Hollandiya müstәmlәkә hakimiyyәti

Yaponiya müstәmlәkә hakimiyyәti

Sual: Ümumhindistan Milli Konqresi yaradılıb: (Çәki: 1)

1900­cu ildә

1910­cu ildә

1880­ci ildә

1885­ci ildә

1890­cu ildә

Sual: 1920­ci ildә Hindistanda ilk dәfә M.Qandinin rәhbәrliyi ilә vәtәndaş itaәtsizliyi

kampaniyasının başlanmasının sәbәbi: (Çәki: 1)

etiraz mitinqindә iştirak edәnlәrin müstәmlәkәçi hakimiyyәt tәrәfindәn güllәlәnmәsi

Böyük Britaniya tәrәfindәn Hindistanın konstitusiyasının tәsdiqi

Konstitusiya komissiyasına Hindistanlının daxil edilmәmәsi

Hindistanda ingilis müstәmlәkә hakimiyyәtinin hökm sürmәsi

cavabların heç biri düz deyil

Sual: M.Qandi Hindistanın müstәqillik yolunu görürdü: (Çәki: 1)

silahlı üsyanda

mәrhәlәli, tәdrici mübarizәdә

partizan müharibәsindә

yeni parlamentin çağrılmasında

yeni konstitusiyanın hazırlanmasında

Sual: Hindistanda 1928­ci ildә lord Saymonun komissiyası baykot edildi: (Çәki: 1)


yeni hazırlanacaq konstitusiya üçün yaradılan komissiyada hindistanlının

olmamasına görә

Hindistanın yeni konstitusiyasının Böyük Britaniya tәrәfindәn tәsdiq edilmәsinә görә

etiraz mitinqindә iştirakçıların güllәlәnmәsinә görә

ingilislәrin Hindistanda maliyyә islahatı keçirmәsinә görә

Milli Konqresin fәallarının hәbsinә görә

Sual: Hindistanda ingilis ağalığına son qoyuldu: (Çәki: 1)

1948­ci ildә

1950­ci ildә

1947­ci ildә

1940­cı ildә

1949­cu ildә

Sual: Hindistan respublika elan edildi: (Çәki: 1)

1947­ci ildә

1949­cu ildә

1948­ci ildә

1950­ci ildә

1951­ci ildә

Sual: 20­ci illәrin ortalarında Ümumhindistan Milli Konqresinin sol millәtçi cәrәyanının

lideri vә ideoloqu: (Çәki: 1)

M.Qandi

Çaudra BosCәvahirlәr Nehru

Tilak


 İ.Qandi

Sual: 1947­ci ildә Hindistan әrazisindә dini әlamәtlәrinә görә iki dövlәt yarandı: (Çәki: 1)

Pakistan vә Hindistan

Banqladeş vә Pakistan

Hindistan vә Banqladeş

Hindistan vә Banqladeş

Beluçistan vә Banqladeş

Sual: 1948­ci ildә Kәşmir әrazisinә sahiblik uğrunda baş verdi: (Çәki: 1)

I Hindistan­Pakistan müharibәsi

I Siqx vә Banqladeş müharibәsi

Hindistan vә Banqladeş müharibәsi

Belucistan­Hindistan müharibәsi

Pakistan vә Belucistan müharibәsi

Sual: Şahmat ixtira edilib: (Çәki: 1)

Hindistanda


İranda

Çindә


 Misirdә

Şumerdә


Sual: İlk dövlәtlәr yaranmağa başladı: (Çәki: 1)

e.ә IV­III minilliklәr

e.ә II­I minilliklәr

eranın I­II әsrlәri

e.ә II minilliyin I yarısı

E.ә I minilliyin I yarısı

Sual: Qәdim Çindә hökmdarlar necә adlanırdı: (Çәki: 1)

 Xan


Şad

Van


Xaqan

Sin


Sual: Böyük Çin sәddi tikilmәyә başladı: (Çәki: 1)

Eranın II әsrindә

E.ә IV әsrdә

E.ә V әsrdә

E.ә 214­cü ildә

E.ә 305­ci ildә

Sual: Böyük Çin sәddi hansı imperiyanın dövründә tikilmәyә başladı: (Çәki: 1)

Sin imperiyası

Xan imperiyası

Van imperiyası

Tan imperiyası

Min imperiyası

Sual: Qәdim dünyanın ilk böyük hәrbi imperiyası: (Çәki: 1)

Şumer


 Babilistan

Roma imperiyası

Sin imperiyası

Assuriya


Sual: Qәdim Şәrq ölkәlәrindә sәciyyәvi olan sosial­iqtisadi sistem adlanır: (Çәki: 1)

Diktatura

Despotiya

DemokratiyaTiraniya

Parlamentarizm

Sual: I Pun müharibәsi: (Çәki: 1)

e.ә.264­241

e.ә.250­241

e.ә.330­211

e.ә.311­207

e.ә.274­231

Sual: Çindә üsyançıların Loyan şәhәrini alması. (Çәki: 1)

880­cı il

890­cı il

870 –ci il

875­ci il

835 –ci il

B

ÖLMӘ


: 0201

Ad

0201Suallardan

32

Maksimal faiz32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

3 %


Sual: Eranın 23­cü ilindә Çindә hakimiyyәtә gәlmiş siyasi hәrәkat: (Çәki: 1)

«Meşә qardaşları»

Meşә gözlәri

Sarısarıqlılar

qırmızıqaşlılar

Yaşıl meşә ordusu

Sual: Eranın 18­23­cü illәrindә Çindә: (Çәki: 1)

qırmızıqaşlılaırın üsyanı

sarısarıqlılar qiyamı

miss qiyamları

hunlarla saziş

Çin sәddinin tikilmәsi

Sual: Çindә «Sarıbaşlıqların» üsyanı: (Çәki: 1)

189­210


184­207

171­199


165­201

161­225


Sual: Kolonializmin başlanğıcına sәbәb oldu: (Çәki: 1)

böyük coğrafi kәşflәr

burjua inqilabları

I dünya müharibәsi

soyuq müharibә

II dünya müharibәsi

Sual: İmperializm: (Çәki: 1)

müstәqil monopolist kapitalizmi

beynәlxalq böhran

vәtәndaş müharibәsi

inqilablar

etnik konfliktlәr

Sual: XIX әsrin Böyük kolonial imperiyası: (Çәki: 1)

Britaniya imperiyası

Osmanlı imperiyası

Fransa


Almaniya

ABŞ


Sual: İspan­Amerikan müharibәsinin başlanması: (Çәki: 1)

1898


1902

1904


1877

1877


Sual: İspan­Amerikan müharibәsinin nәticәsi: (Çәki: 1)

ABŞ­ın qәlәbәsi ilә

ABŞ­ın qәlәbәsi ilә

Kubanın qәlәbәsi ilә

Kubanın qәlәbәsi ilә

tәrәflәr güzәştә getdi

Sual: İspan­Amerikan müharibәsi başa çatdı: (Çәki: 1)

1898


1902

1900


1899

1903


Sual: İngilis­Bur müharibәsinin başlanması: (Çәki: 1)

1899


1878

1902


1903

1905


Sual: Çin vә Yaponiya arasında 1894­1895 ildә bağlanmış sülh müharibәsi: (Çәki: 1)

Simones


Portsmut

Buxarest


Lozanna

Versal


Sual: Rus­Yapon müharibәsi: (Çәki: 1)

1904­1905

1904­1907

1905­1908

1906­1908

1905­1907

Sual: Rus­Yapon müharibәsinin nәticәlәrinә görә imzalanmışdı: (Çәki: 1)

Portsmut sülhü

Kronştat sülhü

Fin sülhü

Varşava sülhü

İstanbul sülhü

Sual: I imperialist müharibәlәri: (Çәki: 1)

ispan­amerikan,ingilis­bur,rus­yapon

italyan­türk,ingilis­fransız,rus­yapon

ingilis­bur,italyan­türk,ispan­amerikan

rus­yapon,italyan­türk,ingilis­fransız

Idünya müharibәsi

Sual: İspan­Amerikan müharibәsinin başlanması sәbәblәri: (Çәki: 1)

Kubanın alınması

Karib dәnizinin alınması

Filippin üzәrindә nәzarәt

Havay adalarının alınması

Kolumbiyanın bölüşdürülmәsi

Sual: Çin vә Yapniya arasındakı müharibәnin nәticәsi: (Çәki: 1)

Çin Koreyanın müstәqilliyini qәbul etdiÇin Yaponiyanın tәlәblәri ilә razılaşmadı

Yaponiya Koreyanın müstәqilliyini qәbul etdi

Yaponiya işğal etdiyi torpaqları geri qaytardı

Yaponiya kompromisә getdi

Sual: Portsmut sülh müqavilәsinin şәrtlәri: (Çәki: 1)

Rusiya Yaponiyaya Cәnubi Saxalin adalarını verdi

Yaponiya Saxalini tutdu

Yaponiya Saxalini tutdu

Rusiya vә Yaponiya kompromisә getdi

Yaponiya Rusiyanı ordusunu öz әrazisindәn çıxarmağa mәcbur etdi

Rusiya qalib dövlәt kimi öz şәrtlәrini irәli sürdü

Sual: Britaniya milli birliyinә daxil olan ölkәlәr: (Çәki: 1)

Kanada,Nyu­Faulend,Cәnubi Afrika,Yeni Zellandiya

Uqanda,Nigeriya

Malta,Birma

Hindistan,Seylon

Sudan,Zambiya

Sual: ABŞ­ın müstәmlәkә әrazilәri: (Çәki: 1)

Filippin,Quam adası,Samoa,Puerto­Riko,Panama kanalının әrazisi

Sudan,Birma

Yeni Zellandiya,Avstraliya

Hindistan,Seylon

Uqanda,Nigeriya

Sual: İtaliyanın müstәmlәkәlәri: (Çәki: 1)

Tripolitaniya,Kirenanka,Eritriya,Rodos adası,Egey dәnizindә Dodekan adası

İndoneziya,Yeni Qvineya

Forrer adaları

Samoa adası

Samoa adası

Sual: Almaniyanın müstәmlәkә әrazilәri: (Çәki: 1)

Toqo,Kamerun,Ruanda,Tanzaniya vә Yeni Qvineyanın bir hissәsi

Bosniya,Hersoqovina

İndoneziya,Ferror adaları

Samoa adası

Filippin adaları

Sual: Dünyanın koloniyalara bölünmәsi başa çatdı: (Çәki: 1)

XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәli

XVIII әsrdәXVIII әsrdә

XX әsrin II yarısında

XVII­XVIII әsrdә

Sual: İngilis­Bur müharibәsindә ingilislәrin yürütdüyü iki mәsәlә: (Çәki: 1)

geri çәkilәrkәn ingilislәr tәrәfindәn yandırılmış torpaqlar siyasәti

qul siyasәti,işğalçılıq

hücum vә müdafiә taktikası

ayrılmaq taktikası

udmaq vә uduzmaq taktikası

Sual: 1894­1895­ci illәrdә Çin vә Yaponiya arasındakı müharibәnin sәbәblәri: (Çәki: 1)

Koreyada ağalıq

Uzaq Şәrqdә ağalıq

Lyadon yarımadasının işğalı

Dәmir yollarının çәkilmәsi üçün

Sakit okeandakı adalarda ağalıq

Sual: Çindә feodalizm quruluşu yaranmağa başlayıb: (Çәki: 1)

IV­V әsrlәrdә

 I­II әsrlәrdә

II­III әsrlәrdә

III­IV әsrlәrdә

V­VI әsrlәrdә

Sual: Yan Szyan әsasını qoyub: (Çәki: 1)

Suy sülalәsinin

Tan sülalәsinin

Sunn sülalәsinin

Xuan sülalәsinin

heç bir cavab düz deyil

Sual: Szyana aiddir: (Çәki: 1)

ölkәnin siyasi birlәşmәsinin bәrpası

tibetlilәrlә mübarizә

uyğurlarla mübarizә

Böyük kanalın çәkilmәsi

bütün cavablar düzdür

Sual: Tan sülalәsi hökmranlıq edib: (Çәki: 1)

874­888­ci illәrdә

618­907­ci illәrdә

586­618­ci illәrdә

580­600­cü illәrdә615­900 ­cü illәrdә

Sual: Xuan Çaonun rәhbәrliyi ilә kәndli üsyanı olub: (Çәki: 1)

870­880­ci illәrdә

618­628­ci illәrdә

874­884­cu illәrdә

860­880­ci illәrdә

868­874­cü illәrdә

Sual: Orta әsrlәr Çinindә 3 dini doktrina mövcud idi: (Çәki: 1)

buddizm, daosizm, konfusiçilik

zәrdüştlük, xristianlıq, daosizm

buddizm, daosizm, zәrdüştlük

konfusiçilik, zәrdüştlük, daosizm

xristianlıq, buddizm, daosizm

Sual: Tsin dövlәti yaranıb: (Çәki: 1)

1038­ci ildә

907­ci ildә

1010­cu ildә

1115­ci ildә

1110­cu ildә

Sual: Monqollar Çini zәbt ediblәr: (Çәki: 1)

1280­ci ildә

1215­ci ildә

1260­cı ildә

1270­ci ildә

1270­ci ildә

B

ÖLMӘ: 0301

Ad

0301Suallardan

34

Maksimal faiz34

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

3 %


Sual: Sequn rejiminә son qoyuldu: (Çәki: 1)

1868­ci ildә

1721­ci ildә

1899­cu ildә

1900­cu ildә


1860­cı ildә

Sual: Yaponiya sequn Tokuqava İzyasu dövründә: (Çәki: 1)

Koreyanın zәbt edilmәsinә cәhd göstәrildi

xristianlığı qәbul etmiş yaponların tәqibi

knyazlıqların lәğvi

ölkәdә mәrkәzlәşdirmә siyasәti başa çatdı

cavabların heç biri düz deyil

Sual: Sequn Toetomi Xidzesi dövrünә aiddir: (Çәki: 1)

ölkәnin mәrkәzlәşdirmәsi siyasәtinin davam etdirilmәsi

kilsәlәrin tikilmәsinә himayәçilik

«döyüşәn vilayәtlәr» dövrü

xarici iqtisadi ekspansiyanın güclәnmәsi

iyena pul vahidinin qәbulu

Sual: Sequn Oda Nobunaqa: (Çәki: 1)

missionerlәrin ölkәdәn qovulması üçün kampaniya aparırdı

Koreyanı zәbt etdi

Naranı ölkәnin vahid paytaxtı elan etdi

Çinlә müharibә apardı

xristianlığı himayә edirdi

Sual: Sequn Oda Nobunaqa hakimiyyәti dövründә: (Çәki: 1)

monqollarla döyüşdә, onların geri çәkilmәsinә nail olundu

ölkәnin birlәşmәsi yolunda islahatlar aparıldı

Kamakura yeni sequnluğun paytaxtı oldu

«Döyüşәn vilayәtlәr» dövrü başlandı

İlk avropalılar gәlmәyә başladılar

Sual: Yaponiyada II sequn sülalәsinin dövrü: (Çәki: 1)

«döyüşәn vilayәtlәr» dövrü adlanır

ölkәnin mәrkәzlәşdirmә dövrüdür

Minamoto Yerimotonun sequnluq dövrüdür

Taykanın islahatlar dövrüdür

dövlәt dininin buddizm olması dövrüdür

Sual: 1467­1477­ci illәrdә Yaponiyaya aiddir: (Çәki: 1)

feodal müharibәsi vә ölkәnin bir sıra müstәqil knyazlıqlara parçalanması

portuqalların mәskәn salması

sәnәtkarlığın, ticarәtin çiçәklәnmәsi

bütün hakimiyyәtin nüfuzlu feodal ailәlәrinә keçmәsi

ölkәnin birlәşdirilmәsinin başa çatması


Sual: Minamoto Yerimoto: (Çәki: 1)

Yamatonun hökmdarıdır

qәbilәlәri bir tayfa ittifaqında birlәşdirәn imperatordur

Yamatoda әn nüfuzlu tayfa başçısıdır

Yaponiyada ilk sequnatın ali hökmdarıdır

VII әsrin II yarısında ölkәdә dövlәt islahatları aparandır

Sual: 1192­ci ildә Yaponiyanın tarixi taleyindә mühüm dönüş: (Çәki: 1)

ölkәdә rәsmi dinin ­ buddizmin elan edilmәsi

Çindәn Yaponiyaya heroqlif yazısının gәtirilmәsi

ara müharibәlәrinin başlaması

tayfa ittifaqının yerinә dövlәtin yaranması

dövlәtin siyasi forması ­ sequnluq sisteminin yaranması

Sual: Yaponiyada sequnların hakimiyyәt dövrü: (Çәki: 1)

1192­1867

1010­1500

1200­1306

800­1100

1500­1700

Sual: Sequnluq: (Çәki: 1)

dini hakimiyyәtdir

maliyyә işlәrinә rәhbәrlik edәn orqandır

feodal qoşunudur

feodal Yaponiyasında sequnların hökumәtidir

torpaq mülkiyyәtidir

Sual: Sequn: (Çәki: 1)

Yaponiyada hәrbi­feodal hakimlәrә verilәn titul

Yaponiyada hәrbi qulluqçulara verilәn ad

mәslәhәt şurasıdır

dini torpaqlardır

şәxsi torpaqlardır

Sual: Yaponiyada әsas dini etiqad: (Çәki: 1)

xristianlıqdır

buddizmdir

iudaizmdir

daosizmdir

induizmdir

Sual: Yamato dövlәti yaranıb: (Çәki: 1)

e.ә.V әsrlәrdәe.ә.III әsrlәrdә

I әsrdә


e.ә.I minillikdә

III­V әsrlәrdә

Sual: Yamato dövlәti yaranıb: (Çәki: 1)

İran әrazisindә

Vyetnam әrazisindә

Koreya әrazisindә

Çin әrazisindә

Yaponiya әrazisindә

Sual: Yaponiyanın әrazisindә yaranan ilk dövlәt: (Çәki: 1)

Yamato


Matarama

Tsin


Aypak

Hamvet


Sual: İlk dәfә bütün müsәlmanların hәm dini, hәm dә dünyәvi başçısı elan olunmuş

sultan: (Çәki: 1)

II Mehmet

İldırım Bәyazid

Osman Qazi

Süleyman Qanuni

I Sәlim Yavuz

Sual: Qazan xanlığının yaranması: (Çәki: 1)

1436

1446


1466

1477


1430

Sual: 1644­cü ildә Çindә hakimiyyәtә gәlmiş Mancuriya sülalәsi: (Çәki: 1)

Van Man

Vey


Çu

Tsin


Xan

Sual: Çindә Mancurların hakimiyyәt dövrü: (Çәki: 1)

1644­1911

1644­19001600­1800

1646­1905

1608­1908

Sual: Çindә kәndli üsyanına başçılıq edirdi: (Çәki: 1)

Lyu Ban

Yan SzyanLi Szıçen

qırmızı sarıqlılar

Fan La

Sual: Min sülalәsinin varlığına son qoydu: (Çәki: 1)kәndli üsyanları

monqol yürüşlәri

yapon hücumları

mancurların hakimiyyәtә gәlişi

hakimiyyәt çevrilişi

Sual: Min sülalәsinә son qoyuldu: (Çәki: 1)

1640­cı ildә

1644­cü ildә

1628­ci ildә

1646­cı ildә

1643­cü ildә

Sual: XVI әsrdә Çinә gәlәn ilk әcnәbilәr sırasında: (Çәki: 1)

iranlılardır

almanlardır

fransızlardır

ingilislәrdir

portuqallardır

Sual: Min dövlәtinin xarici siyasәtinin әsas vәzifәsi: (Çәki: 1)

yeni ola bilәcәk monqol hücumlarının qarşısını almaq

sәfirilklәrin açılması

yapon hücumlarının qarşısını almaq

Birmanın hücumlarının dәf edilmәsi

ingilis mallarının gәtirilmәsinә yol vermәmәk

Sual: Çindә Min sülalәsi hakimiyyәtә gәldi: (Çәki: 1)

1488­ci ildә

1348­ci ildә

1368­ci ildә

1287­ci ildә1360­cı ildә

Sual: Monqollar Çindәn qovulmuşdu: (Çәki: 1)

1368­ci ildә

1348­ci ildә

1358­ci ildә

1347­ci ildә

1367­ci ildә

Sual: Çindә «qırmızı sarıqlılar» üsyanı baş vermişdi: (Çәki: 1)

1300­cü ildә

1348­ci ildә

1340­cı ildә

1349­cu ildә

1330­cu ildә

Sual: Çindә 1348­ci ildә baş vermiş «qırmızı sarıqlılar» üsyanının nәticәsindә: (Çәki: 1)

monqollar ölkәdәn qovuldu

hakimiyyәt dәyişikliyi baş verdi

kәndlilәrә torpaq verildi

vergilәr azaldıldı

ölkә süqut etdi

Sual: XIV әsrdә Çindә monqollara qarşı qaldırılan üsyan: (Çәki: 1)

sarılәçәklilәr

qırmızıqaşlar

qırmızı sarıqlılar

qırmızı lәçәklilәr

sarı sarıqlılar

Sual: Monqollar Çindәn qovuldu: (Çәki: 1)

1368­ci ildә

1278­ci ildә

1287­ci ildә

1360­cı ildә

1350­ci ildә

Sual: Böyül Moğol imperatorluğu dövrü: (Çәki: 1)

1556­1605

1627­1658

1526­1761

1520­1760

1550­1658


Sual: Quptlar imperiyası yaranıb: (Çәki: 1)

IV­VI әsrlәrdә

V әsrdә

IV­V әsrlәrdәIII­IV әsrlәrdә

II­III әsrlәrdә

Sual: Quptlar imperiyası yaranıb: (Çәki: 1)

Çindә


İranda

Romada


Hindistanda

Monqolustanda

B

ÖLMӘ


: 0401

Ad

0401Suallardan

46

Maksimal faiz46

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

3 %


Sual: Qәdim Çindә hökmdarlar necә adlanırdı: (Çәki: 1)

 Xan


Şad

Van


 Xaqan

 Sin


Sual: Böyük Çin sәddi tikilmәyә başladı: (Çәki: 1)

 Eranın II әsrindә

E.ә IV әsrdә

 E.ә V әsrdә

E.ә 214­cü ildә

 E.ә 305­ci ildә

Sual: Böyük Çin sәddi hansı imperiyanın dövründә tikilmәyә başladı: (Çәki: 1)

Sin imperiyası

 Xan imperiyası

 Van imperiyası

 Tan imperiyası

 Min imperiyasıSual: Çindә «Sarıbaşlıqların» üsyanı: (Çәki: 1)

189­210


184­207

171­199


165­201

161­201


Sual: Çindә feodalizm quruluşu yaranmağa başlayıb: (Çәki: 1)

IV­V әsrlәrdә

I­II әsrlәrdә

II­III әsrlәrdә

III­IV әsrlәrdәDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling