“050206 – nazirinin 10. 02. 2016 – 2016


Download 5.06 Kb.
Pdf просмотр
bet1/10
Sana08.07.2018
Hajmi5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1917-2015
“050206 –
nazirinin 
10.02.2016-
– 2016

Elmi redaktor: 
t.e.d., prof. H.N.
t.e.n., dos. A.H.
.  1917-2015-
.
ka-
372 s.
1917-2015-
l
90- –
B
(
)

1937-
li
C
Hind-
-
Yüzil-
lik
n t
slavyan 
-
aforizmi  unutmamaqla  olduqca  ak
vacibdir.
-
-
mi
-
-1911)  “Rus 
, tarixi-
nub qrupuna bölünür. Rus, ukrayna, belaruslar
polyak, çex, slovaklar 
,  qar
daxildir.
slavyan 
Be ki, 
-
-
ukrayna, belaruslar
e
– sosializm,

-
-
, sovet 
yara-
S
tinin
, belaruslar
-
, repressiya,
sürdüyü
inzibati-amirlik me-
tod
totalitar
yon-
sovet 
ta-
tu
sovet 
-
-
y
-
-
rayna, belaruslar
stem 
-
liy
baz
elan edildiyi,
Birinci Dünya
-
mü-
ba
i
-
Çexoslovakiya, Serb-Xorvat-Sloven
30-
h
sovet rejiminin mövcud 
3

av
,
.
slavya
arizlik simvo
.
-nin ir
-1948-
ra-
-
slavyan 
so-
vet 
-
– 90-
-
. Zaman-zaman
bu  mü
-ci  il  Fevral  hadi
1968-
-
-
,
ub slavyan 
mo-
deli 80-
-90-

” inqilab 
slavyan 
sistemi
baz
.
slavyanlar n n
,
slavyan 
“Slavyan 
.
1917-2015”
4

-2015-
Rusiya 1917-
Fevral
maqda 
Birinci
er olan Rusiyaya 
rdi.
olurdu.
-
-
-
gil-
-
,
ri-
manat  idi.
Yanacaq
qradda 50-
yan
mir yol 
1916-17-ci 
qon qal-
miq
-

mil
-
mal-
inin orduya 
-1917-
-
-
-
1917-
tutdu.
-
-16 
-
1914-
-
-
,
-
-
-
1917-
-ci ilin yanvar 
5

-
-
çox idi. Petroqradda, Moskvada
1917-ci  ilin  yanvar-
r. 1917-
-
-
-
23-
-
B
erin!” 
i
edirdi.
-
-
26-
-qvar-
aran 
fevral n 26-
1917-ci  il 
-
-
-
-
-
la
an  ümumxalq 
-
y
-mü
-
-
-
y
Sovetinin 
ib
aat  21.00-
tatlar
-
-
-
-ci Baltik flotunu
-
-
-
Komi
-
6

-
-
vitse-admiral  R.N.Viren  öldürüldü.
i
-
-
-
, ilk qurbanlar verildi.
-
inqi
Mart
1-
-
-
-
Ye
-
-
1917-
-
-
ququ verilsin, 
-
amnistiya versin, it
,
söz
l
-
1
-
-
V
A.A.Brusilov, N.V.R
II Nikolay 1917-
-
-
-
-
tutdu. P.N.Milyukov –


Ko-
novalov –
(eser) –

Torpaq  naziri;  N.V.Nekrasov – Yollar  naziri;  A.A.Manuylov – Maarif  naziri;  V.N.Lvov –
Sino

-
iri – A.Kerenski sosialist xadimi idi. Petroqrad Sovetinin eser-
-
-
-
-
-
Lakin o,
bolska 
1918-ci il iyulun 17-
7

Nikolay II (Nikolay Aleksandroviç Romanov) (1868-
,
üçün impe
Bu
-
Çar 
-
dü.
-
la
-
di
fin-
-da A
-
ri-
-
-

i. Bütün  bu  sosial-
-
-
-
-
-
la-
1917-
-
ü-
özü
Lakin 
-
-
Oktyabr 
-ci  il  Fevral 
Q.Y.Zinovyev
8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
1917-ci il aprelin 3-
avtomo
Aprelin 4-
i
,
la
müb
-
-
1917-
-
-
vik
reteli,  N
,
i
qiy
-
Onlar  düzgün  ola
deyildir.
Kamenev  qrupu  VII  Aprel 
m  etdirirdi.
9

höku
-ci
ilhaqdan imtina edir.
1917-ci il aprelin 18-
Aprelin 19-da Milyukovun 
-
-
-ci ordusuna komandan gö
Aprelin 21-
-
etdirdi.
-
Aprel 
,
n

-
lideri  idi. Konstitusi
-
Pavel Nikolayeviç Milyukov (1859-
olaraq rus libe
,
-
-
– Poçt 
teleqraf naziri, V.Çernov – Torpaq naziri, N.Pereverzev –
naziri, A.Kerenski –

naziri,  M.Skobelev –
-
-
10

-
-
, milli
-
Bütün  bunlar  Petroqradda 
reteli 
-
-
s
zidenti 
Ukra
-cu il 
-
1917-ci  ilin  iyununda  bela
arusiya 
a
-
Be-
la
a
Belarus  bol-
a
-
-
la
-
da mili-
-ci il iyunun 3-
G.Sereteli  düzgün olaraq bil-
idi.
fik
xilas
-
-
-
-
Rus ordu-
-
-
11

-
-
-
-
-
-
-
diya-
-
lun 5-
-
-
lar.
-
Q.Y.Zinovyev
Finlandiyada  giz
-
3-
siyasi
tün
-
kimiy
bol
qurmaq
a
-
-
-
-
-
-
so
-
A.F.Kerenski –
Nekrasov –
-
– Torpaq  naziri,  S.K.Prokopoviç –
M.S.Skobelev –
sialist 
Kerenski  Aleksandr  Fyodo-
roviç (1881-
1917-
1917-ci  ilin  iyul-
-
ik ba-
-
-a müh
iz
-ci il 
iyulun  26-avqustun  3-
-
Kornilov
i
hur olan general L.G.Kornilov iyulun 16-
Ali B
-
-
12

qo
B
-
-ci il avqustun 12-
a
dir.
-
X
edirdi.
Moskvada v
ha
-
Avqustun 25-
B
ni,
ren-
-
rüb atarlar. 
-ci il avqustun 25-
man-
-
a
yek
-
Pet-
iba
elon sax-
-
-
Aleksandr Kerenski 
komandan oldu.
Avqustun  26-dan  31-
-
ki, avqustun 31-
i sürdü.
-
13

n
-
-
vik
-
-
-
-
dir.
dü-
s
-
i
u
Bol
-
-
-
azal
-ci ilin Fevral 
-
-
-ci ilin 
-ci ilin 
1-
-
xarici  borclar
1917-
-
milyard manat 
-
-
-
siyasi 
2,4
-
-
-
kar-
-Vozne
-
-
-
da  milli-
14

çevrildi.  Ukrayna,  Belarusiya,  Pribaltika,  Orta  Asiya, 
-
-
-
uzun 
çünki  avqustun  25-
Ali  B
renski 1917-
-
-
qoyul
D.N.Ver
-
-
-
-in eser-
ni
it
-
-
-22-
-
evik-
-
– eser 
ka
-
ku-
Smir
-
idi.
-
b
ziy-
1917-
-
b
tori-
«so
-
-14-
-
iki  paytaxt 
s
-
15


-
dik
-
olun
sovet
-
-
-
-da  RSDF(b)P  MK-
Y
,
MK-
-
-
eser  P.Y.Lazimir  oldu,  sonra 
V.A.Antonov-
-
lenko, 
-
-
-
-
na-
-
-
-
Volqaboyunda, Don
-
MK-
18-
M.Qorkinin
, o,
-
-
,
Eyni  zamanda,
-
-
-
,
-
zonunun 150 mi
o
in
-
30
-1917-
-
-
i
kör
-
-
-
,
-
am
,
-
16

-
-
bütün  yollar 
i
n
-ci  il 
-26-da
-
-
-
-
-
-in Müraci

-
üz
-
-
- 20
-
-
l
-
-a 20 
ilhaqs
mok
bütün 
-
edildi,  onun
-
idi. Qurultayda ilk sovet hö
– Xalq 
-

– T
-
pnikov –

gin –
çarski – Xalq 
(Stepanov) –
L.D.Bron
– Xalq 
(Lomov) –

N.P.Avilov 
(Qlebov)  Poçt
Milli 
oldular.
-
mi
ÜR
-
L.B.Kamenev seçildi, sonra onu M.Y.Sverdlov 
-
-
1918-ci ilin
-
-
17

no
-
-27-
-
-
zanda, Rostov-
-da  saat  12-
-
-
n
P
-
-
1917-
-
-
-
-in
-
-
-
,
-
Milli rayonlarda da So
-da  Ki-
-ci  Qvardiya  korpu-
u
-
n
nin
-
r
1917-
-
l
hüq
-12-
sosia-
-
-Ovseyenkonun
i
- b
1918-
-
Aprelin 29-
unan  P.Skoropad
,
1918-
yunun 12-
Xristian 
n
-
18

-da 

-
-
-
UXR-
1919-
Sovet  Sosialist 
K
-
a
-
a
n
Bela
r
-
Belarus
Belarus
Dovbor-
-ci  il 
-
aru
ya
n
Bela
-
-
a
ti-
-
-
(yeni stil –
11-
-
-
-
Sovetinin  1917-
-
-
-
taj-
-
-
mübari
19

-
1917-
ci  ilin  noyabr-
edildi.  1918-
-
-
n  29-da  sovet 
XKS-nin  1918-ci  il  20  yanvar  tarixli  «Vicdan 
o
-
-
1917-
-
-
-
-
-
-
«Vikjel»in 
i
Y.Zi-
-
Leninin 
-
Torpaq 
-
-
seçildi.
Viktor  Mixayloviç  Çernov  (1873-1952)  sosialist-
1917-
-
-
idi. Odur ki, bunun
-dan 7-
-
1918-ci il
-
Rusiya Sovet Federativ 
Sosialist 
1918-ci  il  iyulun  10-
-
20

-
Konstitusiya  siyasi  azad-
, 1918-ci il 
Si
-
-
-
-
-
-
1917-ci  ilin  sonu  – 1918-
-
-
2-
keç
-
-
ya
1917-
-
ya
-
-ci ilin iyulunda
1918-ci il 
-
Çar 
yard manat 
idi.
1917-ci il noy
2-
-ci  ilin  dek
, 1918-
viya, 
-cu  ili
a
l
Brest sülhü.
-
-
-Li-
tov
Sovet 
-Almaniya,  Avstriya-
-
-
-
i sülh 
-
-
-
s
-
918-ci 
-
sülh
a
arusiya, 
Ukrayna, Latviya,
21

-
-
.B.Radek, Q.L.Pyatakov, 
-
-
maq-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ci  il 
-
-
-
-
-
lan
Q.Y.Sokolnikov
G.V.Çiçeren, 
Çiçerin  Georgi  Vasileviç  (1872-
1936)  1905-
-
-
içerin  1918-1930-cu 
RSFSR
Xarici 
l
1927-
-
-
1918-
-
-
a
-ci  il  avqustun  27-
1918-
-
a
-
i G
-
-
-
mar
-
olundu.
Vilhelm üsul-
Sovet höku
-ci il no
-
Brest-
22

-
-
-
i-
-
,
-iqtisadi  proqr
-
qo
-
-
-
-
ratiyaya 
Rusiyada monarxi
,
-
i Rusiyada  hakimiy-
-
-
esab edir ki, 1918-ci il may-
-
-ci ilin
Xaric
-
miy-
-
-ci 
mü-
-ci  ilin 
-
-mümkündür.
23

-
-
1918-
1918-
mil
1918-
a
-
-
1918-
-cu  ilin 
1919-
-
si-
ni
Kolçak Aleksandr Vasilyeviç (1873-1920) 1917-ci i
-
1920-
be-
-
,
21-1922-
-
edir.
-
ve
-
-ci  ilin 
25-
edib Rostov-
-
-ci ilin noyabr 
i
G
-
orduya komandan  oldu. 1918-ci  ilin
24

-siyasi 
-
-
-
-Litovsk  sülhünü 
1918-
-
irdiyi 
B
-
-
-
-
mal
-
-ci ilin 
-
sonra bu mümkü
-
-
1918-ci  il 
-
l
OMUÇ
30  minlik «Xalq 
-
oynayan Ufa 
n
-ci il iyulun 6-da Moskvada siyasi terror 
i
25

1918-
-cu 
ilin  iyulundan  S.S.Kamenevin) 
.
lar. Buna baxmayaraq,
müt
-
y
du
-

1918-
1918-
,
-cu il
-
-
i 1921-
-ci  il 
-
-
-
26

di
-
öz 
lara  tabe  tutularaq  son 
i
-
k
h
-ci
-
ÜFK-
-ci 
, 1919-cu ilin
-ci ilin 
-ci il iyunun 6-
-ci il 
avqustun  30-
.
-
-
-
,
da 
ÜFK inqilaba kimi Rusiyada olm
ü
-
-ci il iyunun 4-
-
-
-
-
i
. 1919-
cu  il  aprelin  15-
adam
-
-
-
-
-
min, ÜFK-
1918-
-
raraq 
,
-cu ilin 
27

1918-
al
N.N.Yude-
1918-
-ci ilin 
-
u
1918-ci  ilin noyabr -1919-
-1947). 
-ci ilin 
1920-ci ilin
-sursat,
-
n
-cu 
-
mart  a
-
-
-
-
in
1919-
-
-
-
-cu 
-
-
-120
-iyunda 
-
1919-
-
28

-
kolay
-
-inqiabi  komi-
-
n
-ci ilin sonu-1919-
etdi.  1919-cu  ilin  iyunu
n
,
Kursk
-
-hücüma keçdi. 1919-
a
-
-
1919-
Narva rayonunda 
-cu ilin sentyabr-
-
.  Oktyabr-
-
1920-
-
Tuxaçevski,  Frunze,  Blyuxer,  Yeqoro
,
yol 
ni
Bundan
,
29

-
vahid 
-
i
elan  edirdi
Bütün bunlar 1920-
-
min etdi. 1920-
-
-
-
ar-
la
-
-
i
i
1920-ci  il  aprelin  25-
-
q  orada 
Petly
i
-
var
-
Ye
-
, M.N.Tuxaçev-
Tuxaçevski Mixail Nikolayeviç (1893-
-
-
-
avaya 
1921-
ma-
-
vini, 1936-
-ci il-
-
-
Xarici 
.
Çünki  polyakla
da
30

in 
nub-
-
mayaraq  nqilab 
Birinci  Süvari  ordunun
i
, 1920-
-
-
-
1772-ci  il  Reç 
,
Belarusiya
-
d
rusiyada Sovet Sosialist 
Sovet-
-
-
-
i
a
verdi
-ci ilin oktyabr-
iva kör
-
-
-
-
zad 
-
,
,
-
-
,
-
kil  o
ide
pulyar 
idi. 

-
20
-
niyalar-

lika qurul-
1921-ci ilin may-
-
-
1920-
G
-
31

olan 
1920-ci il aprel
6-
pub-
-
men
-
ya-
-
li
-
-
R.
-
s
-
-
R
-
v
1920-
c
-
-
nin
-
i
i elan 
etdi. 1921-
-
-
-
-
k
30-
Frunze Mixail Vasilyeviç (1885-1925) 1903-
k
Kol
-1924-
H
arusiya da itirildi.
-
onun  g
t
mkün olma-
yan,
-
32

-
1920-
d
20-
-
-
sializm qurmaq üçün onun maddi-
-
,
i, Moskva
-
-
-
1921-
Volqaboyu 
azalaraq 1921-
. 1913-
-
-
isinin 40 faizinin, Petroqradda 50 faizinin
qa-
vi
-
iqtisadi siya-
tinin
-
RK(b) P-
,
-
L.D.Trot
munist 
1920-
-
-ci ilin deka
da 
rlik etdiyi bu 
-
-
33

quq
-
-ci ilin sonu, 1921-ci 
-
-
di. 
-
-
pav-
et
bus-
-
-
-
-
-
qi-
labi qiyam k
-
-
-
-
-
-
-
-
maddi-
Partiyad
1921-ci il mar-
-
-nin  X  qu
- birincisi,
-
isi,
-
-
ki, bu da 1921-
-nin 21
-
-
emi  idi.  Bu,
34

yata 
ka
,
-
s
-
-
-
-
-
-
-
-
n
-
fat
-
-
-
-
1920-
-
-40 faizini 
Yeni iq
-ci 
Y
-
-
edirdi.
35

Xüsusi kapital
,
-
-
-
-
1923-
-
sas  prinsipi  oldu.  1921-
quqi 
n bir 
ikatlarda 
-
-
-
plekt
ar.  1922-
-1924-
-
-
-

-
-
-
i
1923-
-
mana-
-
-
yildir. 1923-1924-
ma-
i
nuni -
-
36

su 
yoxdur». O b
a
dirin!»
-
naraq 
-
, bu,
kün-
n
-
-
-
-
-
1917-
-
-
-
-
ma-
-
Y.A.Preob-
1923-
-
i
-
lamaq  vacib  idi.  O,
Q.Y.Zinovyev
-
Q.Y.Zinovyev
-
,
1898-
-
)
-
-
-ci  ilin  apre-
-
, demokrat 
37

1922-ci il may
-
-
-
ikinci, 1923-
-
uzaq-
-
-
Lenin 
-
i sürdü. 1922-
-31-
1923-
-
n
,
-
-
-
F
-K
T
yaranan
-cü ilin 
1923-
-
-
-
-
i
-cü il yan
-
18-
-
Konfrans
1923-1924-
Q.Y.Zinovyev
-
Q.Y.Zinovyev
lin 
do
ski) 
Qriqori Yevseyeviç (1883-1936) 1903-
F (b) P-nin üzvü olaraq bol
-
-
,
sonra  öz 
-
Q.Y.Zinovyevi «partiya dikta-
Q.Y.Zinov-
yev
geri  a
-
-
Q.Y.Zinovyev
skaya 
Q.Y.Zinovyev
,
-
i
1925-
-31-
38

r
«
me-
,
. Qurultaydan sonra Siyasi Büro-
-
tiqa-
-
-
rin birinci 
hid ideya 
-
-
l-
-
diy
avo
xalq
-
v
-
l
1917-
-
stismar 
olu
-
-in Kon-
burjua  döv
-
a
Brest-
Qaf
-ci  il  aprelin  25-
edildi. Bir aydan sonra Gür
-
-
-
M
-
dular.  1920-
-ci  il  fev-
-
-
Sovet 
, Bak
i
i
1918-
-
, muxtar  res-
,
1918-
-
Q liyev  (1894-1938) 
-
lidovun  (1890-
Orta Volqaboyunda Tatar-
verdi.
-
d
.Q
-
39

-
-
-
-
-
-
-
Res
l
.Q liyev  1923-
i.
-
nqilab ko-
,
-
-
lam 
-1922-
-
-
-
-ci  ilin 
sent
-da RSFSR-
-
mir
-
-
da 
i qoruyaraq
1921-
a
-
-
-
xüsusi olaraq S.Orcenikidzeni 
yaraq,
-
la
-
P.Q.Mdi
Qav
, RK(b)P-
-
li  respublikalardansa  bir
1922-ci il 11-12 martda
-
-
pub
,
i
-
-
-
-
müs
a
-
-ci 
-
-
1922-ci il avqustun 10-da RK(b)P MK RSFSR-
-
-
RSFSR-
-
arusi-
40

-
Gür
. respublikalar
V.
-nin Qafqaz v
-
S.Orceni-
vurmaqla  cavab  verd
-
-
n
Sovet Federativ Sosialist 
in
-
-
ya
-
etdi. 1922-
-
n
1922-
-da Moskvada RSFSR, Ukrayna SSR, Bela
-
i
-
t
-
-
-
-
K-
-
Bela
-
-
-cü 
il  iyulun  6-
-
-
-
Xa
-
-
. RSFSR-in 1918-
idi. 
l
-
real olmasa da 
-
-
lli kadrlar 
-
.
1924-1925-
lli-
-
-
tan 
-
-
-
41

-
can, Gürcüstan 
-nin
1924-
-in  bela
a
di. 1924-
12-
-
-
-
-
-
-i), 
-cü il  iyulun  25-
-
-Monqol Muxtar 
1924-
-
-Balkar, Karaçay-
çevrildi.  1930-cu  ilin  ortal
in
MSSR-
-
1930-
l
Ço
li-
xa-
,
-
-
r.
,
-
lika
-
oldu.


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling