1 453,2 ming so’mni


Download 51.04 Kb.

Sana26.05.2018
Hajmi51.04 Kb.

Dastlabki  ma’lumotlarga  ko’ra,  2017  yil  yanvar-dekabr  oylarida  O’zbekiston 

Respublikasida o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 1 453,2 ming so’mni 

(ish  haqiga  ustama,  mukofot,  rag’batlantirish  xususiyatiga  ega  to’lovlar, 

kompensatsiya  va  ishlanmagan  vaqt  uchun  haq  kabi  to’lovlar  kiritilgan, 

shuningdek  uning  tarkibida  jismoniy  shaxslar  daromad  solig’i,  ijtimoiy  sug’urta  

va  kasaba  uyushmasiga  to’lovlar  ham  mavjud)  tashkil  etib,  2016  yilning  mos 

davriga nisbatan 12,3 % ga o’sgan. 

 

O’zbekiston Respublikasi bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 

O’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi miqdori va o’sish sur’ati  

(2017 yil yanvar-dekabr, qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik  

sub’ektlaridan tashqari) 

2017 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma’lumot) 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT  

STATISTIKA QO’MITASI 

14

53

,2

20

91

,7

18

08

,4

16

50

,7

19

45

,8

10

35

,3

24

98

,5

26

94

,1

11

60

,1

98

0,

8

13

67

,0

12

39

,4

112,3 112,2 111,7

110,0 110,3

113,3

122,3

125,9

111,7

110,5

107,5

111,7

100,0


105,0

110,0


115,0

120,0


125,0

130,0


0,0

500,0


1000,0

1500,0


2000,0

2500,0


3000,0

R

esp

ub

likb

o'y

ic-j

am

iS

an

oat

Q

urili

sh

Sav

d

oTa

sh

isva

 saq

la

shY

as

hash

 vo

vq

atla

ni

sh b

o

'yic

ha

 xi

zm

atla

r

Axb

o

rot v

alo

q

aM

o

liyav

iy

 vsu

g'u

rtfa

o

liyat

i

Ta'li

m

So

g

'liq

ni

 saq

la

sh v

ijtim

o

iy 

xi

zmat

lako

'rs


at

is

hS

an

'at,

 k

o'n

g

il o

ch

isva

 dam

 o

lish

B

osh

q

alar

F

o

iz

d

a

M

in

g

 s

o

'm

Iqtisodiy faoliyat turlari

Ish haqi miqdori,

ming so'm

O'tgan yilga nisbatan 

o'sish sur'ati, %da

davomi

 

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo’yicha  o’rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi eng  yuqori  moliyaviy  va  sug’urta  faoliyatida  2 694,1  ming  so’mni  (respublikadagi 

o’rtacha  oylik  ish  haqiga  nisbatan  85,4  %  ga  ko’p),  axborot  va  aloqada  2 498,5  ming  so’mni  (71,9  %),  sanoatda  2 091,7  ming  so’mni  (43,9  %),  tashish  

va  saqlashda  1 945,8  ming  so’mni  (33,9  %),  qurilishda  1 808,4  ming  so’mni  

(24,4 %) tashkil etgan.  

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha 2016 yilga nisbatan o’rtacha oylik ish haqining 

yuqori  o’sish  sur’atlari  moliyaviy  va  sug’urta  faoliyatida  (25,9  %),  axborot  

va  aloqada  (22,3  %),  yashash  va  ovqatlanish  bo’yicha  xizmatlarda  (13,3  %) 

kuzatildi. 

Yuridik shaxslarda xodimlar soni va ish haqi fondi     

(2017 yil yanvar-dekabr, qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik  

sub’ektlaridan tashqari) 

  

Korxona va 

tashkilotlar  

soni,  

birlik 

Xodimlar 

soni, 

ming kishi 

O’rtacha 

oylik ish 

haqi, 

ming so’m 

Ish haqi 

fondi, 

mlrd. so’m 

 

  

 

 Respublika bo’yicha - jami 

55 294 

2 580,8 

1 453,2 

45 005,4 

shu jumladan: 

 

  

 

Sanoat 619 

479,6 


2 091,7 

12 038,4 

Qurilish 

310 


59,6 

1 808,4 


1 294,2 

Savdo 


476 

59,0 


1 650,7 

1 168,0 


Tashish va saqlash 

215 


114,4 

1 945,8 


2 670,7 

Yashash va ovqatlanish bo’yicha 

xizmatlar 

161 


7,4 

1 035,3 


91,5 

Axborot va aloqa 

234 

28,5 


2 498,5 

855,5 


Moliyaviy va sug’urta faoliyati

 

139 64,9 

2 694,1 


2 097,7 

Ta’lim 


19 034 

982,1 


1 160,1 

13 671,6 

Sog’liqni saqlash va ijtimoiy  

xizmatlar ko’rsatish 

1 420 

420,4 


980,8 

4 948,2 


San’at, ko’ngil ochish  

va dam olish 

2 111 

27,3 


1 367,0 

448,6 


Boshqa faoliyat turlari 

30 575 


337,6 

1 239,4 


5 021,6 

davomi

 

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo’yicha  xodimlar soni va ularga hisoblangan ish haqi fondining 

salmoqli hissasi: 

- ta’limda 

19 034 

ta 


muassasada  

982,1 ming nafar (jami ishlovchilarga nisbatan 

ulushi  38,1  %ni)  xodimlar  ishlagan  bo’lib, 

ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi  13 671,6 

mlrd.  so’mni  (jami  ish  haqi  fondidagi  ulushi  30,4 %ni); 

- sanoatda 619 

ta 


korxonada  

479,6 ming nafar (18,6 %ni) xodimlar ishlagan 

bo’lib,  ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi 12 038,4 mlrd. so’mni (26,7 %ni); 

- sog’liqni 

saqlash 

va 


ijtimoiy  

xizmatlar  ko’rsatishda  1 420  ta  muassasada 420,4 ming nafar (16,3 %ni) xodimlar ishlagan 

bo’lib,  ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi  4 948,2  mlrd.  so’mni  (11,0  %ni)  tashkil 

etmoqda.      

 

 

Ma’lumot uchun: 

O’zbekiston 

Respublikasining  Mehnat  Kodeksiga 

muvofiq, 

muayyan 

davr 

uchun 

belgilangan 

mehnat 

normasini  

va  mehnat  vazifalarini  to’liq  bajargan 

xodimning  oylik  mehnat  haqi  qonun 

hujjatlarida  Mehnatga  haq  to’lash 

yagona 

tarif 

setkasining 

birinchi 

razryadi  (2017  yil  yanvar-dekabr 

oylarida  375,5  ming  so’mni  tashkil 

etgan)  bo’yicha  belgilangan  miqdordan 

oz  bo’lishi  mumkin  emasligi  ko’rsatib 

o’tilgan.

 

davomi

 

O’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi ko’rsatkichini respublika hududlari bo’yicha  ko’radigan  bo’lsak,  ya’ni  o’rtacha  oylik  ish  haqining  yuqori  miqdori 

Toshkent  shahrida  1 986,5  ming  so’mni  (respublikadagi  o’rtacha  oylik  ish  haqiga 

nisbatan  136,7  %),  Navoiy  viloyatida  1 926,5  ming  so’mni  (132,6  %)  va  Toshkent 

viloyatida 1 559,7 ming so’mni (107,3 %) tashkil etgan bo’lsa, Namangan viloyatida  1 140,5 ming so’mni (78,5 %), Samarqand viloyatida 1 157,3 ming so’mni (79,6 %) 

tashkil etib, boshqa hududlarga nisbatan kam miqdorga ega bo’lmoqda. Hududlar bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 

(

2017 yil yanvar-dekabrrespublikadagi o’rtacha oylik ish haqiga nisbatan, % da)

 

Davlat statistika qo’mitasining Demografiya va mehnat statistikasi boshqarmasi 

 

 Nashr uchun mas’ul:                         

B.Shodiyev 

(71) 230-80-65 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling