1. Aylana bo’ylab harakatlanayotgan jismning boshlang’ich burchak tezligi 3 rad/s va burchak tezlanishi 0,1 rad/s u 0,5 s da qancha aylana yoyi chizadi? A 86,7 o b 80,7 o c 60,7 o d 90 o e 78,7 o 2


Download 267.96 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.11.2020
Hajmi267.96 Kb.
#143760
Bog'liq
2 5217982933578549585


1. Aylana bo’ylab harakatlanayotgan jismning boshlang’ich burchak tezligi 3 rad/s va burchak tezlanishi 0,1 rad/s

2

. U 0,5 s da qancha aylana yoyi chizadi?  

A) 86,7


O

            B) 80,7

O

           C) 60,7O

            D) 90

O

           E) 78,7O

 

2. Aylana bo’ylab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning boshlang’ich burchak tezligi 3 rad/s, burchak 

tezlanishi 0,1 rad/s

2

. Uning 0,5 s dan keyingi burchak tezligini toping(rad/s). A) 2,5               B) 4                 C) 3,5                D) 2                 E) 5 

3. Aylana bo’ylab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning boshlang’ich burchak tezligi 4 rad/s, burchak 

tezlanishi 0,2 rad/s

2

. Uning 4 s dan keyingi burilish burchagini toping(rad). A) 17,6            B) 16                C) 1,6                D) 1,75            E) 10 

4. Jism aylana bo’ylab ω=2+0,5t tenglama bilan ifodalanadigan burchak tezlik bilan harakat qilmoqda. U 20 s da necha 

marta aylanadi?  

A) 62               B) 52               C) 42                  D) 32               E) 22 

5. Boshlang’ich burchak tezligi 3 rad/s va burchak tezlanishi 0,5 rad/s

2

 bo’lgan jism aylana bo’ylab tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Aylana radiusi 5 dm bo’lsa, 6 s dan keyingi chiziqli tezlikni toping(m/s). 

A) 3                 B) 2                 C) 6                   D) 8                 E) 1 6. Tinch holatdan boshlab aylana bo’ylab 0,4 rad/s

2

 burchak tezlanish bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning 20 s dan keyingi chiziqli tezligini toping(m/s). Aylana radiusi 5 m.  

A) 40               B) 20              C) 10                 D) 5                  E) 1001 7. Jismning urinma tezlanishi 5 m/s

2

  va  natijaviy tezlanishi 10 m/s2

. Uning markazga intilma tezlanishini toping(m/s

2

).      


A) 5√3             B) 5√5             C) 5                  D) 15                E) 7,5 

8. Moddiy nuqta radiusi 3 m bo’lgan aylana bo’ylab 4 rad/s burchak tezlik bilan tekis harakatlanmoqda. Uning tangensial 

tezlanishini toping(m/s

2

). 


A) 48              B) 12               C) 24               D) 1,33               E) 0 

9. Moddiy nuqta radiusi 20 sm bo’lgan aylana bo’ylab 5 sm/s

2

 urinma tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Harakat boshlangandan keyin qancha vaqt (s) o’tgach normal (markazga intilma) tezlanishi urinma tezlanishidan 2 marta 

katta bo’ladi? 

A) 2,78          B) 2,2               C) 1,07            D) 3,48             E) 6,54 

10. Jismning tangensial tezlanishi 6 m/s

2

, markazga intilma tezlanishi 8 m/s2

 ga teng bo’lsa, uning natijaviy tezlanishi 

necha m/s

2

 ga teng?         A) 6               B) 8                 C) 10              D) 2                  E) 14 

11.  Gorizontal  sirtda  harakatlanayotgan  moddiy  nuqtaning  tezligi  va  tezlanishi  orasidagi  burchak  π/3  rad  ga  teng. 

Nuqtaning harakat harakteri qanday?  

A) to’g’ri chiziqli notekis        

 

B) to’g’ri chiziqli tekis     C) egri chiziqli notekis    

D) egri chiziqli tekis 12. Moddiy nuqta radiusi 4 m bo’lgan aylana bo’ylab boshlang’ich 2 rad/s burchak tezlik va 2 rad/s

2

 burchak tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda.  Uning 5 s dan keyingi normal tezlanishining tangensial tezlanishiga nisbatini 

toping. 


A) 48             B) 12               C) 24                  D) 1,33               E) 72 

13.  Diametri  100  sm  bo’lgan  g’ildirak  gardishidagi  A  nuqta  6  m/s  tezlik  bilan  tekis  aylanma  harakat  qilayotgan  edi. 

Tormozlanish natijasida A nuqta 2 m/s

2

 tangensial tezlanish bilan harakat qila boshladi.  Tormozlanish boshlanganidan 2,5 s o’tgach A nuqtaning tezlik vektori bilan tezlanish vektori orasidagi burchak necha gradusga teng bo’ladi?  

A) 90            B) 45               C) 135               D) 120                 E) 180 14. Rasmda ko’rsatilgan g’ildirak A nuqtasining yerga nisbatan tezligi 3 m/s ga teng. S nuqtaning yerga nisbatan tezligi -2 

m/s  ga  teng.  Aylana  diametri  1  m  ga  teng  va  u  yerda  sirpanib  dumalaydi.  G’ildirak  gardishining  markazga  intilma 

tezlanishini toping(m/s

2

).  

A) 12,5                    B) 50                  C) 8                    D) 18                  E) 40 15.  Aylanayotgan  diskning  o’qi  gorizontal  yo’nalishda  v  tezlik  bilan  ilgarilanma harakat  qilyapti.  O’q  gorizontal,  o’qning 

harakat  yo’nalishi  uning  o’ziga  perpendikulyar.  Agar  disk  quyi  nuqtasining  oniy  tezligi  v2

  ga  teng  bo’lsa,  uning  yuqori 

nuqtasining oniy tezligini toping.  

A) v + 2v2

                  B)  v - v2                

C) v– 2v             D) 2v - v2

            E) 2v + v2

 

16. 100 Hz chastota bilan aylanayotgan charx toshi 20 s da to’xtadi. U to’xtagunicha necha marta aylangan?  

A) 500                      B) 1000            C) 860                 D) 1200              E) 1500 

17. Tinch turgan jism 4 m radiusli aylana bo’ylab harakatlana boshladi. U o’z harakatining dastlabki 4 s i da aylananing 

yarmini bosib o’tdi. Jismning 4 s dagi umumiy tezlanishini (m/s

2

) toping.   A) 

𝜋

2                          B) 𝜋

2

                C) 𝜋

2

√4𝜋2

+ 1         D) √2𝜋

2

+ 3         E) √𝜋2

− 1 


18. Tinch holatda turgan disk vertikal o’q atrofida shunday tezlanuvchan aylana boshladiki, uning burchak tezligi 𝜔(𝑡) =

𝜋

100𝑡 [rad/s] qonuniyat bo’yicha o’zgaradi. Disk 10 min da necha marta aylanadi? 

A) 1800                    B) 1500            C) 1200               D) 900                E) 600 19. Tinch turgan jism aylana yoyi bo’ylab tekis tezlanuvchan harakat qila boshladi. Jism 75 m yo’l o’tganidan keyin uning 

umumiy tezlanishi 10 m/s

2

 ga, tangensial tezlanishi 6 m/s2

 ga teng bo’ldi. Trayektoriyaning egrilik radiusini toping.  

A) 112,5 m               B) 225 m            C) 320 m            D) 150,5 m         E) 120 m 

20. Stanok vali aylanma harakat qila boshladi. Uning burchak tezligi 𝜔(𝑡) = 𝜋(3 + 𝑡

2

) [rad/s] qonuniyatga ko’ra o’zgarsa, val dastlabki 15 s da necha marta aylanadi? 

A) 2250 marta          B) 650 marta        C) 335 marta        D) 585 marta     E) 725 marta 21. G’ildirak dastlab o’zgarmas 30π rad/s burchak tezlik bilan aylanayotgan edi. 1 min dan keyin uning burchak tezligi 

har sekundda 0,4π rad/s ga ortib bordi. Aylanish boshlanganidan 90 s o’tgach, g’ildirak jami necha marta aylangan bo’ladi?  

A) 3160                 B) 1440              C) 1640                D) 1960           E) 2210  

22. Poyezd yo’lning uzunligi 600 m va egrilik radiusi 1 km bo’lgan qismiga 15 m/s boshlang’ich tezlik bilan kirdi va yo’lning 

oxiriga 30 s da yetib bordi. Poyezdning yo’l oxiridagi umumiy tezlanishini toping.  

A) 0,708 m/s

2

       B) 0,333 m/s2

      C) 0,625 m/s

2

     D) 0,958 m/s2

    E) 0,127 m/s

2

 

23. Poyezd yo’lning burilish qismiga 54 km/soat boshlang’ich tezlik bilan kirib keladi va tekis tezlanuvchan harakatlanib, 30 s da 600 m yo’lni bosib o’tadi. Yo’lning burilish radiusi 1 km ga teng. Poyezdning shu yo’l oxiridagi tezligini va tezlanishini 

aniqlang.  

A) 5 m/s; 66 sm/s

2

     

B) 25 m/s; 71 sm/s

2  

C) 14 m/s; 12 sm/s2

      


D) 45 m/s; 11 sm/s

2

             E) 35 m/s; 10 sm/s2

 

24.  Jism  o’zgarmas  ε  burchak  tezlanish  bilan  boshlang’ich  tezliksiz  aylanma  harakat  qila  boshladi.  Jismning  biror 

nuqtasining  to’la  tezlanishi  harakat  boshlangandan  qancha  vaqt  o’tgach  shu  nuqtaning  tezlik  yo’nalishiga  nisbatan    β 

burchak hosil qiladi? 

A) 𝑡 = √

1

𝜀𝑡𝑔𝛽     

   B) 𝑡 = √

𝑡𝑔𝛽

𝜀

       C) 𝑡 = √1

𝜀𝑡𝑔


3

𝛽

          D) 𝑡 = √𝑡𝑔

3

𝛽𝜀

       E) D) 𝑡 = √

𝑡𝑔

3

𝛽2𝜀

 

25.  Aylanma  harakat  qilayotgan  g’ildirak  burilish  burchagining  vaqtga  bog’lanishi  φ=4+5t-t

3

    tenglama  bilan  berilgan. Birinchi sekund oxirida g’ildirak radiusining o’rtasidagi nuqtalarning to’la tezlanishi (m/s

2

) qanday bo’ladi? G’ildirak radiusi R=1 m. 

(a) √14                       (b) √13                  (c) √15                    (d) √17 

              (e) √19 

26. Radiusi 20 sm bo’lgan tinch holatdagi g’ildirak tekis tezlanuvchan aylana boshladiki, bunda uning burchak tezligi har 

sekundda π/12 rad ga ortib boradi. Harakat boshlanganidan 2 daqiqa o’tgach, g’ildirak chekkasidagi nuqtalarning chiziqli 

tezligi qanday bo’ladi va bu orada g’ildirak necha marta aylanadi? 

A) π m/s, 100 marta   B) 2π m/s, 300 marta    C) 3π/2 m/s, 150 marta 

D) 5π/3 m/s, 240 marta      E) D) π/3 m/s, 200 marta 

27. Tinch turgan g’ildirak tekis tezlanuvchan aylana boshlab, 1 min da jami 90 marta aylandi. Uning burchak tezligi har 

sekundda qanchaga ortganini toping.  

A) 12

O

 s-1

                B) 24

O

 s

-1               C) 18

O

 s-1

              D) 15

O

 s

-1              E) 25

O

 s-1

 

28. Radiusi 3 m bo’lgan aylana bo’ylab jism shunday harakatlana boshladiki, uning aylana bo’ylab bosib o’tadigan yo’li 

S=0,4t

2

+0,1t  qonuniyatga  ko’ra  aniqlanadi.  Harakat  boshlanganidan  2  s  o’tgach,  jismning  umumiy  tezlanishi  qanday bo’ladi(m/s

2

)? A) 0,8                 B) 0,96                  C) 1,12 

            D) 1,25             E) 0,38 29.  Radiusi  70  sm  bo’lgan  g’ildirak  gorizontal  tekislikda  sirpanishsiz  dumalay  boshladi.  Agar  g’ildirak  o’qidan  25  sm 

uzoqlikdagi  nuqtalarning markazga  nisbatan  chiziqli  tezligi  v(t)=2t+3t

2

  qonuniyat  bo’yicha  o’zgarayotgan bo’lsa,  g’ildirak dumalay boshlagandan 10 s o’tgach qancha masofani bosib o’tadi? 

A) 3080 m               B) 2060 m            C) 4100 m 

     D) 1040 m            E) 5200 m 

30. Molotilka barabani 180 ayl/min chastotaga mos bo’lgan o’zgarmas tezlik bilan aylanyapti. Harakatlantirish tasmasi 

chiqib ketgan paytdan boshlab baraban tormozlana boshlaydi va 3 rad/s

2

 burchak tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qiladi. U to’xtaguncha necha marta aylanadi? 

A) 9                        B) 8,4                   C) 9,4        

      D) 8                    E) 10 

31. Tinch turgan moddiy nuqta 2 m radiusli aylana bo’ylab harakatlana boshladi. Agar uning chiziqli tezligi v(t)=5t [m/s] 

qonuniyat bilan o’zgarsa, moddiy nuqtaning markazga intilma tezlanishi 200 m/s

2

 ga teng bo’lgan onda u aylanani necha marta aylanib chiqqan bo’ladi?  

A) 4,4 marta   

B) 2 marta    C) 3,2 marta       D) 3,6 marta     E) 5,2 marta 

32.  Radiusi  1  m  bo’lgan  g’ildirak  gorizontal  yo’lda  doimiy  4  m/s

2

  tezlanish  bilan  sirpanishsiz  dumalamoqda.  G’ildirak markazining tezligi 1 m/s bo’lgan paytda, uning gorizontal diametrida hamda g’ildirak gardishida yotuvchi A nuqtasining 

yerga nisbatan tezlanishi qanday bo’ladi? 

 

 

A) 4,1 m/s2

              B) 6,4 m/s

             C) 5 m/s         

D) 8 m/s

          E) 5 m/s2

 

 Download 267.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling