1. Kompleks birikmalarning kelib chiqishi, uziga xos uzgachaliklari, a’h’amiyati


Download 142.5 Kb.
Sana06.01.2020
Hajmi142.5 Kb.

1-variant
1.Kompleks birikmalarning kelib chiqishi, uziga xos uzgachaliklari, a’h’amiyati

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:Rh+NaCI+CI2

3. Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating.

Co(en)(H2O)(NH3)2(NO2)]Br2.

4. Kompleks birikmalarni olish. Mis-ammoniy sulfatını olish.

5. Na, Cr, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing.
2-variant

1. Koordinatsion birikmalarning tuzilish nazariyasi. A.Vernerning koordinatsion nazariyasi. Kompleks birikmalarning nomenklaturası.

2. Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:

Cd(OH)+6NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating.

[Co(pu)(en)2(NH3)]CL3

4. Kompleks birikmalarni olish. Xrom-kaliyli sulfattı alıw.

5. K, Co, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing.
3- variant

1.Koordinatsion birikpmalarning xillari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Ag+KCN+H2O +O2

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Co(NH3)4(CO3)]CL

4. Kompleks birikmalarni olish. Mor duzın alıw.

5. Na, Fe, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing.4-variant

1.Kompleks birikpmalarning izomeriyası

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Pt+HNO3+HCL.

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Sr(C2O4)2(OH)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Alyuminiy-kaliy sulfatın alıw.

5. Ca, Zn, O, H, CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing


5-variant

1.Kompleks birikpmalardagi koordinatsion sonlar.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CuSO4+5H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK[Co(NH3)4(SrO4)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Alyuminiy-ammoniy sulfatini olish.

5. Cr, O, H, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing.6-variant

1.Koordinatsion birikpmalar kimesining ah’amiyatli qoidalari.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Fe+KOH(konts)+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK[Co(NH3)2(C2O4)(NO2)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraxlorotsinkat ammoniy tuzini olish.

5. Na, Cu, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing


7-variant

1.Koordinatsion birikmalardagi kimeviy bog’lanish.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Co(OH)2+NaOH

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK[Co(NH3)4(SO3)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Trixlorokadmiatkaliy tuzini olish.

5. TI, Na, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing8-variant

1.Koordinatsion birikpmalardagi ligandlar

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: SnO2+H2O+ KOH(konts)

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating [Co(en)2(NH3)(OH)]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Ammoniyli karnallitni olish.

5. Na, Co, N, H,CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing9-variant

1.Koordinatsion birikpmalarning ichki sferasıdag’ı ligandlarning uz-aro tasiri.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CrCI3+en

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(CO3)2(NO2)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraiodomerkurat mis(I) tuzini olish.

5. K, Pt, CI,N,O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing10-variant

1.Koordinatsion birikmalardagi reaktsiya mexanizmi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[PtCI4]+Pu

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Sr (C2O4)2(OH)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraftorobor kislotasini olish.

5. Na, AI, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
11-variant

1.Elementlarning davriy sistemadag’ı urnı va ularning kompleks h’osil qilish qobiliyatligi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: [Co(NH3)6]CL3+KCN+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating(NH4)3[Fe(SO3)3]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraftoroborat natriy tuzini olish.

5. Na, Ir, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing


12-variant

1.Koordinatsion birikmalarning kislota-asosli xossalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K[Rt(NH3)CL3]+NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Ir(S2O4)2CL2 ]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaftoroalyuminat ammoniy tuzini olish.

5. Na, Ir, O, H,N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing13-variant

1.Koordinatsion birikmalap eritmasidagi muvozanat

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Mg(CLO4)2+6NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Fe(C5H5)2] CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaftorkremniy kislotasini olish.

5. K, I, Ag, N,H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing14-variant

1.Koordinatsion birikmalardagi oksidlanish-qaytarılish reaktsiyalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: AgBr+2Na2S2O3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Cd(N2H4)CL2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxlorstanneat kislotasini olish.

5. Na, Co, C, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing15-variant

1. Aminat va ammiakatli kompleks birikmalarning olinish usullari va xossalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[PtCL4]+NH3=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating K[Ag(CN)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxlorstanneat ammoniy tuzini olish.

5. Pd, N, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing16-variant

1. Molekulyar monodentant ligandlı koordinatsion birikmalar

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K[Pt(NH3) CL3]+NH3=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Co(NH3)5(H2O)]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxlorplyumbeat ammoniy tuzini olish.

5. Na, Au, CI, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing17-variant

1.Koordinatsion birikpmalarning analitik kimedagi ah’amiyati.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[PtCL4]+NaNO2=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating

K2 [Zn(OH)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxloroplyumbeat kaliy tuzini olish.

5. Li, Pt, C, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing

18-variant

1.Tsiklik kompleks birikmalar.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Ni(NO3)2+NH3=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K3 [Co(F6)]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxlorsurma kislotasini olish.

5.Cs, Co, O, H, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing19-variant

1.Gidrat va ionizatsion izomeriya

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: KCr(SO4)2+ KSCN=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK2[Zn(CN)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Pentaxloromangonoit kaliy tuzini olish.

5. Na, Rh, O, H, F atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing20-variant

1.Kompleks birikpmalarning usimliklar va h’ayvanat tirichiligidagi ah’amiyati

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: FeCL3+C6H5COONa+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating

K3 [Fe(CN)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraxloro iod kislotasın alıw.

5. Rb, Cr, O, H, N, CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing

21-variant

1. Koordinatsion izomeriya va polimeriya

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CoCl2+NaNO2+NH4CL+NH3+O2=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Triiodid kaliyni olish.

5.Na, Cr, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing22-variant

1. Koordinatsion birikmalarning nomenklaturası

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K3[Fe(CN)6]+H2O2+KOH

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK2[Ni(CN)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksagidroksokuproat bariy tuzini olish.

5. K, Co, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing23-variant

1. I guruh’ elementlarining kompleks h’osil qilish qobiliyatligi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CoSO4 +NaNO2+CH3COOH

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK2[NiCL4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Trigidroksotsinkat natriy tuzini olish.

5. Na, Fe, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing24-variant

1. II va III gruppa elementlarining kompleks h’osil qilish qobiliyatligi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Cu(OH)2+Na2SO3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetragidrokotsinkat tuzini olish.

5. K, Fe, C, H, N,O atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing25-variant

1. IV va V guruh’ elementlarining kompleks h’osil qilish qobiliyatligi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[Pt(NO2)4+ CL

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksagidroksostanneat natriyni olish.

5. K, AI, F, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing26-variant

1. VI va II guruh’ elementlarining kompleks h’osil qilish qobiliyatligi

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: [Ag(NH3)2]NO3+K2S2O3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksagidroksoantimonat kaliyni olish.

5. Na, Co, CI, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing27-variant

1. İzopoli va geteropolikislotolar va unın tuzları

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[HgJ4]+KBr

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetramminkuprosulfat tuzini olish.

5. Na, Zn, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing28-variant

1. Kompleks birikpmalar eritmalarining elektr utkazuvchangligi va unga tasir etuvchi faktorlar

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Zn+KOH+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK3[Co(NH3)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetramminkuprogidroksid tuzini olish.

5. Mg, Cr, K,O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing29-variant

1. Rodiyning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: HgJ+KJ=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating K[AnCL4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksamminkobaltixlorid tuzini olish.

5. Na, Cr, O, H, N, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing30-variant

1. Kobaltning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Cd(OH)2+NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K4[CdCL6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksamminkobalt(III)nitrati tuzini olish.

5. Na, Co, C, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
31-variant

1. İridiyning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: AgCL+NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Cd(NH3)6]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Xloropentamminkobalt(III)xloridini olish.

5. Na, Cu, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing32-variant

1. Nikelning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K4[Fe(CN)6]+KMnO4+H2SO4

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: [Co(H2O)6]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Akvopentamminkobalt(III)oksalatini olish.

5. K, Pt, CI,N,O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing33-variant

1. Palladiyning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Fe(OH)3+H2C2O4

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K2[Co(NCS)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Akvopentamminkobalt(III) xloridini olish.

5. Li, Pt, C, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing34-variant

1. Platinaning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Bi(NO3)3+KJ

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K3[Cr(CN)6]

4. Kompleks birikmalarni olish. Akvopentamminkobalt(III) nitratini olish.

5. Na, Ir, O, H,N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing35-variant

1. İchki kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CdSO44NH3+BaCL2

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Cu(NH3)6]CL

4. Kompleks birikmalarni olish. Nitratopentammin kobalt(III)nitratini olish

5. K, Co, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing36-variant

1. Kompleks birikmalardagi optik izomeriya

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Fe(ON)3+N2S2O4

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Fe(NH3)6]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Nitritopentamminkobalt(III)xloridini olish

5. Na,Cr, O, H, CI, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing37-variant

1. Kompleks birikmalardagi geometrik izomeriya

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Fe(OH)3+H2C2O4

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: [Mn(H2O)6]CL2

4. Kompleks birikmalarni olish. Karbonatoteramminkobalt(III)sulfatini olish

5. Cr, O, H, Br, atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
38-variant

1. Koordinatsion birikmalarning tuzilish nazariyasi. A.Vernerdin’ koordinatsion nazariyasi.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Ag+KCN+H2O +O2

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K[Co(NH3)2(C2O4)(NO2)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Diakvotetrammkobalt(III) sulfatini olish

5.Cs, Co, O, H, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing

39-variant

1. Ruxning kompleks birikmalari.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Pt+HNO3+HCL.

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K[Co(NH3)4(CrO4)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Karbonatotetrammin(III)xloridini olish

5.K, Cr, O, C, H, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing40-variant

1.Mısning kompleks birikmalari.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CuSO4+5H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K[Co(NH3)2(C2O4)(NO2)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Diakvotetramminkobalt(III) xloridini olish

5.Na, Co, O, H, N, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing41-variant

1.Kompleks birikmalarning kelib chiqishi, uziga xosligi va ah’amiyati

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Rh+NaCI+CI2

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: Co(en)(H2O)(NH3)2(NO2)]Br2

4. Kompleks birikmalarni olish. Mis-ammoniy sulfatining olinishi.

5. Na, Cr, O, H, CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
42-variant

1. Alyuminiy va borning kompleks birikmalari

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: CuSO4+5H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating.

[Co(py)(en)2(NH3)]CL3

4. Kompleks birikmalarni olish. Xrom-kaliyli sulfatni olish.

5. K, Co, O, H atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing


43- variant

1.Kationlıanionlı va neytral kompleks birikpeleri

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Ag+KCN+H2O +O2

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating[Co(NH3)4(CO3)]CL

4. Kompleks birikmalarni olish. Mor tuzini olish.

5. Na, Fe, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing44-variant

1.Kompleks birikpmalarning izomeriyası

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Pt+HNO3+HCL.

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K3[Cr(C2O4)2(OH)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Alyuminiy-kaliy sulfatin olish.

5. Ca, Zn, O, H, CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing45-variant

1.Peyron va Chugaev koidalari.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Cd(OH)+6NH3

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursatingK[Co(NH3)4(SrO4)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Alyuminiy-ammoniy sulfatin olish.

5. Cr, O, H, Br, atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing46-variant

1.Kompleks birikmalardagi koordinatsion sonlar.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Fe+KOH(konts)+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K[Co(NH3)2(CO3)(NO2)2]

4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraxlorotsinkat ammoniy duzin olish.

5. Na, Cu, O, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing47-variant

1.Koordinatsion birikpmalarning analitik kimedagi ah’amiyati

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: K2[PtCL4]+NaNO2=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating

K2 [Zn(OH)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxloroplyumbeat kaliy tuzini olish.

5. Li, Pt, C, H, N atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing

48-variant

1.Tsiklli kompleks birikmalar

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: Ni(NO3)2+NH3=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating

K3 [Co(F6)]

4. Kompleks birikmalarni olish. Geksaxlorsurma kislotasin olish.

5.Cs, Co, O, H, Br atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
49-variant

1.Gidrat va ionizatsion izomeriya

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: KCr(SO4)2+6KSCN=

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K2[Zn(CN)4]

4. Kompleks birikmalarni olish. Pentaxloromangonoit kaliy duzin olish.

5. Na, Rh, O, H, F atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing50-variant

1.Kompleks birikpmalarning sanoattagi ah’amiyati.

2.Quyidagi kompleks hosil bulish reaktsiyalarini oxirigacha ezing va koeffitsientlar yig’indisini keltiring:: FeCL3+C6H5COONa+H2O

3.Quyidagi kompleks birikmalarni nomlang va gibridlanish tipini kursating: K3 [Fe(CN)6]4. Kompleks birikmalarni olish. Tetraxloro iod kislotasin olish.

5. Rb, Cr, O, H, N, CI atomlarıdan foydalanib mumkin bulgan kompleks birikmalarni ezing
Download 142.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling