1. Quyidagi qaysi qattiq moddani qizdirilsa gunafsha rangli gaz holatiga o‘tadi


Download 60.3 Kb.
Sana15.03.2023
Hajmi60.3 Kb.
#1270154

ALGORITM TA’LIM MARKAZI

1.Quyidagi qaysi qattiq moddani qizdirilsa gunafsha rangli gaz holatiga o‘tadi.


A)yod. B)oltingugurt. C)kremniy. D)astat
2. Ftordan yodga o’tganda ularning qaynash harorati…….. va zichligi…….?
A) ortadi,kamayadi. B) ortadi, o’zgarmaydi. C)kamayadi,ortadi. D)ortadi,ortadi
3.F0 → Cl0 → Br0 → J0 qatorda: oksidlovchilik,qaytaruvchilikvakimyoviy faolligiqandayo’zgaradi. A)kamayadi,ortadivakamayadi. B)kamayadi,kamayadivakamayadi
C)ortadi,kamayadivaortadi. D)ortadi,ortadivaortadi
4.Quyidagiqaysielementlarning tashqi pog’onasidabittaelektronbor? 1)Mn;2)Cr;3)Zn;4)Au;5)F;6)He;7)Pd; 8)Nb;9)Rh;10)K.
A)2,4,8,9,10. B)1,3,5,6,7. C)1,3,5,7,9. D)2,4,6,8,10
5.Ftor qaysi moddalar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri reaksiyaga kirishmaydi.
1)Fe; 2)O2; 3)K; 4)N2; 5)olmos; 6)Na; 7)Au; 8)Pt
A)2,4,5. B)1,3,6, C)5,7,9. D)3,6,7,8
6.Rux sulfatning gidrolizini kuchaytirish uchun qaysi ionni konsentratsiyasini (meyorida) kamaytirish kerak? A)sulfatni. B)ruxni. C)OH-ni. D) H+ni
7. Ftor qaysi metallar bilan xona haroratida yonib reaksiyaga kirishadi?
1)ishqoriymetallar; 2)kumush; 3)oltin; 4) palladiy; 5)temir; 6)qo‘rg‘oshin; 7)platina; 8)Mis.
A)1,3,7,8. B)2,4,5,6. C)1,5,6. D)2,3,4,7,8
8.Valentlikning o’lchov birligi qilib qaysi elementning valentligi qabul qilingan?
A)Vodorod. B)Ftorb. C)Litiy. D)Kislorod
9. Quyidagilar orasidan aralash tuzni ko’rsating.
A)NH4Al(SO4)2. B)Ca(OCl)Cl. C)Mg(OH)NO3 D)KCl·NaCl
10. Quyidagi oksidlarni qaysi toifaga kirishini ko’rsating: 1)CrO, 2)Cr2O3, 3) CrO3;
a)asosli. b)amfoter. c)kislotali d) befarq
A)1-a,2-b,3-c B)1-d,2-b,3-a C)1-b,2-a,3-c D)1-d,2-c,3-a
11.Ishqoriy metallarda guruh bo’yicha suyuqlanish harorati(oC) qanday o’zgaradi?
A)O’zgarmaydi. B)Avval kamayib, so’ngra ortadi C)Ortadi. D) kamayadi
12.Ishqoriy metallarni zichligi ortib borish tartibida joylashtiring
A)Cs-Rb-K-Na-Li. B)Li-Na-K-Rb-Cs. C)Li-K-Na-Rb-Cs. D)Cs-Li-Rb-Na-K
13.LiOH –CsOH qatorida ishqorlarning suvda eruvchanligi qanday o’zgaradi?
A)O’zgarmaydi. B)Avval kamayib, so’ngra ortadi C)Ortadi. D) kamayadi
14.Nodir gazlarning molekulalari nechta atomdan iborat bo’ladi?
A)Ikkita. B)Bitta. C)To’rtta D)Sakkizta
15.Atom massa haqidagi tushunchani fanga kiritgan olimni aniqlang.
A)Ya.Berselius B)M.Lomonosov. C)L.Meyer D)J.Dalton
16.Valentliktushunchasinifangakiritgan olimnianiqlang.
A)Berselius B)Franklend C)Dalton D)Avogadro
17. J.Nyulends elementlarning qaysi xossalariga asoslanib, 1865 yilda “Oktavalarqonuni”ni taklif etdi?
A)Ekvivalentligiga B)Atommassasiga C)Elektromanfiyligiga D)Valentligiga
18.1814yilda 46ta elementning atom massalari asosida kimyoviy elementlar jadvalini tuzgan olim kim?
A)R.Boyl B)V.Debereyner C)Ya.Berselius D)L.Meyer
19.D.Mendeleyevgacha Berilliyning atom massasi va valentligi necha deb qabul qilingan?
A)9;II B)11;II C)9;III D)13,5;III
20.Atom tuzilishining planetar modelini yaratgan olimni aniqlang.
A)N.Bor B)E.Rezerford C)Devisson D)G.Mozli
21. Atomning massasi nechaga teng bo’ladi?
A)Nuklonlar va neytronlar yig’indisiga B)Protonlar va neytronlar yig’indisiga C)Protonlar va elektronlar yigindisiga D)Elektronlar va neytronlar yig’indisiga 22.Izotoplar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? A)Neytronlari soni bilan B)Protonlari soni bilan C)Elektronlari soni bilan D)Proton va elektronlari soni bilan
23.Atom yadrolarida neytronlari soni bir xil, ammo protonlar soni bilan farqlanadigan elementlar nima deb ataladi?
A)Izobar B)Izotop C)Izoton. D)Nuklon
24. “Elektron bulutlar” shaklini bildiradigan kvant sonni aniqlang.
A)Spin B)Orbital C)Magnit D)Bosh
25.Har bir orbitalda qaysi kvant sonlar qiymatlari bir xil bo’lishi mumkin?
A)Bosh,orbital,magnit. B)Orbital, magnit spin . C)Magnit,spin,bosh D)Bosh,spin,orbital
26.V.M.Klechkovskiyqoidasiga ko’ra 5p orbitaldan keyin qaysi orbital elektronlar bilan to’ladi?
A)5d. B)4f. C)6s. D)6p
27.Ikkinchi energetik qavatga ko’pi bilan nechta elektron sig’adi?
A)2. B)8. C)10. D)16
28.To’rtinchi energetik qavatga ko’pi bilan nechta elektron sig’adi?
A)2. B)18. C)10. D)32
29. Beshinchi davrning juft qatorida, ikkinchi guruhning bosh guruhchasida joylashgan elementni ko’rsating.
A)Cd. B)Zn. C)Ca. D)Sr
30. Katta davrlarning juft qatorlarida qanday elementlar joylashadi?
A)Faqat metallar. B)Faqat metallmaslar. C)Metallar va metallmaslar D)Nodir gazlar va metallar
31.Bosh guruhchalarda yuqoridan pastga qarab,elementlarning qaysi xususiyatlari ortib boradi?
A) Qaytaruvchilik, metallmaslik, atom radius,yadrozaryad
B) Oksidlovchilik, metallik, tashqi qavatdagi elektronlar soni, nisbiy elektromanfiylik
C)Atom radius,qaytaruvchilik,metallik, elektronqavatlarsoni
D)Elektronlarnio’zigabiriktiribolish,yadro zaryad,nuklonsoni
32. D.I.Mendeleyev “ekamarganes” deb qaysi element uchun bo’sh joy qoldirgan?
A)Br2 B)Tc C)I2 D)Re
33. Radiometrik usul bilan Ra va Po elementlarini kashf etgan olimlarni aniqlang.
A)V.Noddak,I.Noddak B)M.Skladovskaya-Kyuri,P.Kyuri C)E.Rezerford,V.Noddak D)A.Bekkerl,K.Vinkler
34.Radioaktiv nurlarni o’rganish davomida ularni α-,β-,γ-nurlarga ajratgan olimni aniqlang. A)M.Skladovskaya-Kyuri B)V.Noddak C)A.Bekkerel D)E.Rezerford
35.1900-yildaγ-nurlarnianiqlab,bunurlar elektromagnit to’lqinlar ekanligini isbotlaganolimkim?
A)P.Uilard B)G.Chedvik C)A.Bekkerel D)E.Rezerford
36. Qanday yemirilish sodir bo’lganda element atomi yadrosidagi neytron protonga aylanadi va elementning yadro massasi o’zgarmasdan zaryadi bir-birlikka ortadi?
A)Neytronajralganda B)Elektronajralganda C)α-zarrachaajralganda D)γ-zarrachaajralganda
37. Qanday yemirilsh sodir bo’lganda radioaktiv element yadrosida proton neytronga aylanadi va elementning yadro massasi o’zgarmasdan zaryadi bir-birlikka kamayadi?
A)Pozitronajralganda B)Protonajralganda C)Neytronajralganda D)Elektronajralganda
38.Qanday holatda elektron yadrodagi proton bilan birikib neytronga aylanadi?
A)α-yemirilishda B)γ-yemirilishda C)Elektrony adroga qulaganda D)Protonajralganda
39. Sun’iy radioaktivlikni kashf etgan olimlarni aniqlang.
A)V.Noddak,I.Noddak B)M.Skladovskaya-Kyuri,P.Kyuri C)E.Rezerford,V.Noddak D)FredrikJulio-Kyuri,IrenKyuri
40.Elektron formulalari quyida keltirilgan elementlarni metallik xossalari ortib borish tartibida joylashtiring: 1)1s22s22p63s1 2)1s22s22p63s23p6 3)1s22s22p63s23p6 4s1 4)1s22s1
A)2,4,1,3 B)1,2,3,4 C)4,2,1,3 D)3,1,4,2
41.Kimyoviy elementlar davriy jadvalining asosiy guruhchasida joylashgan elementlar qaysi xususiyatlari bilan birbiriga o’xshash bo’ladi?
1)yadro zaryadi bir xilligi bilan; 2)tashqi electron qobig’idagi elektronlar soni bir xil bo’ladi; 3)atomlaridagi electron qobiqchalar soni bir xil bo’ladi; 4) kimyoviy xossalari, yuqori oksidlari va vodorodli uchuvchan birikmalaridagi valentligi bir xil bo’ladi; 5)fizik xossalari o’xshash bo’ladi.
A)1,2 B)1,3 C)3,5 D)2,4
42.Temirning izotopi neytronlar bilan nurlantirilganda,protonlar ajralib chiqadi. Bunda qanday atom izotopi hosil bo’ladi?
A) Mn­25­­57 B) Mn­25­­56 C) Co­27­­56 D) Fe­26­­57
43. Davriy jadvaldagi elementlarning elektromanfiyliklari qaysi element elektromanfiyligiga nisbatan olingan?
A)Vodorod B)Ftor C)Litiy D) Seziy
44. Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyliklari davr va guruh bo’yicha qanday o’zgaradi?(Boshguruhchalarda)
A) Davr bo’yicha ortib boradi,guruh bo’yicha kamayadi B) Davr bo’yicha va guruh bo’yicha kamayadi C)Davr bo’yicha kamayadi,guruhbo’yicha ortadi D)Davrvaguruhbo’yichaortadi 1
45.Atomlarning umumiy elektron juftlari vositasida bog’lanishi qanday nomlanadi?
A)Ion bog’lanish B)Metal lbog’lanish C)Kovalent bog’lanish D)Vodorod bog’lanish
46. Donor – akseptor bog’lanishda qatnashgan umumiy elektron jufti qaysi atomga tegishli bo’ladi?
A)Kationga B)Anionga C)Akseptorga D)Donorga
47.Atom kristall panjarada kristall panjara tugunlaridagi atomlar orasida qanday turdagi kimyoviy bog’lanish turi mavjud?
A)Vodorod bog’lanish B)Kovalent bog’lanish C)Ion bog’lanish D)Metall bog’lanish
48.Osh tuzining kristall panjarasi tuzilishi qanday?
A)Kubsimon B)Tetraedrik C)Oktaedrik D)Uchburchak
49. Olmos kristallari tugunlarida uglerod atomlari qo’shni to’rtta uglerod atomi bilan muntazam qanday shakldagi kristallarni hosil qiladi?
A)Kubsimon B)Uchburchak C)Piramida shaklidagi tetraedrik D)Oktaedrik
50.Qutbsiz kovalent bog’lanishli moddalar, ya’ni oddiy moddalarda elementlarning oksidlanish darajasi qiymati nechaga teng bo’ladi?
A)Guruh raqamiga B)faqat+1ga C)Davrraqamiga D)faqatnolga
51.Elementlarning eng quy iksidlanish darajasi nechaga teng bo’ladi?
A)Guruhraqamiga B) Sakkizdan valent elektronlarini ayirmasiga C)Nolga D)-1 ga
52.Oksidlanish–qaytarilish reaksiyalarida electron olgan element yoki ion nima deb ataladi?
A)Oksidlovchi B)Qaytaruvchi C)Oksidlanuvchi D)Anion
53.Aluminiyning suyultirilgan nitrat kislota bilan reaksiyasini umumiy koeffisiyentlar yig’indisini hisoblang.
A)38 B)26 C)64 D)67
54. Quyidagi reaksiya oksidlanish – qaytarilish reaksiyasining qaysi turiga kiradi? KClO3→ KClO4+KCl
A)Disproporsiyalanish B)Ichkimolekularoksidlanish–qaytarilish C)Molekulalararooksidlanish–qaytarilish D)Sinproporsiyalanish
55.Quyidagi oddiy moddalar orasidan ham oksidlovchi,ham qaytaruvchi xossaga ega bo’ladiganlarini tanlang: 1)H2; 2)F2; 3)Zn; 4)S; 5)P; 6)Ba; 7)O2; 8) N2; 9)Au; 10)Cu.
A)1,3,5,7,9 B)1,4,5,7,9 C)2,4,6,8,10 D)2,3,5,7,10
56. Quyidagilar orasidan elektrolitlarni tanlang: 1) Na2SO4 (eritmasi), 2) C12H22O11 (eritmasi), 3)BaSO4, 4)NaCl(kristall), 5)CO2, 6)FeCl3(eritmasi)
A)1,2,4,6 B)4,5 C)2,3,4,5 D)1,6
57.Suvda kislotala r(masalan,HCl,HNO3, H2SO4) eriganda qanday ion(lar) hosil bo’ladi?
A)OH‾ B)H3O+ C)Cho’kmatushadi D)Bukislotalar suvdaerimaydi
58. Dissotsiyalanganda anion sifatida faqatgidroksid ionlarinihosilqiladigan moddalarganimadebataladi?
A)Asoslar B)Asoslituzlar C)Kislotalar D)Kislotalituzlar
59.Moddaning dissotsiyalanish darajasi nimalarga bog’liq bo’ladi? 1)konsentratsiyaga, 2)elektrolittabiatiga, 3)erituvchitabiatiga, 4)haroratga
A)faqat 1ga B)1,2 C)1,2,3,4 D)faqat 4ga
60.Kuchsiz elektrolitlar qatorini ko’rsating
A)FeSO4,HJ,Ba(OH)2 B)HNO2,HClO,HBr C)Ca(OH)2,H2S,KOH D)H2S,H2SO3,H2SiO3
Download 60.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling