1229Y az Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1229y Heyvanlar alәmi


Download 0.56 Mb.
Pdf просмотр
bet1/5
Sana06.06.2018
Hajmi0.56 Mb.
  1   2   3   4   5

03.05.2017

1/95


1

2

34

5

67

1229Y_az_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1229y Heyvanlar alәmi

Tәkamül prosesindә qurudan suya keçmiş, lakin çoxalmaq üçün quruya çıxan heyvan:

Tәkamül prosesindә suya qurudan keçmiş, lakin çoxalmaq üçün sudan çıxmayan heyvanlar:

Tәkamül prosesindә hәzm borusu ilk dәfә әtraf mühitә iki dәlik vasitәsilә açılan heyvanlar:

İlk dәfә hәzm prosesi hәm hüceyrә daxilindә, hәm dә bağırsaq boşluğunda gedәn heyvanlar:

Dәniz ayğırı aiddir:

Latimeriya aiddir:

Hansı heyvanın yumurta hüceyrәsi amöbә oxşayır?

balina

suiti


delfin


balıq

triton


ağ ayı

balina


suiti


pinqvin

timsah


hәşәratlar

yastı qurdlar

mәmәlilәrxәrçәnglәr

sar qurdlar

sap qurdlar

bağırsaqboşluqlular

hәlqәvi qurdlaribtidailәr

mollyusklar

xәrçәnglәrә

buğumayaqlılara

xordalılara

mollyusklaraqurdlara

xәrçәnglәrә

balıqlara

suda­quruda yaşayanlaramәmәlilәrә

sürünәnlәrә

askarid

hidra


ağ planari

soxulcan


03.05.2017

2/95


8

9

1011

12

1314

15

Diafraqma hansı heyvanların hamısı üçün sәciyyәvidir?Bәdәn boşluğu xüsusi әzәlәli pәrdә ilә qarın vә döş boşluqlarına ayrılmışdır:

Çәnә ayaqları hansı heyvan üçün sәciyyәvidir?

Yan xәtt hansı heyvanlar üçün sәciyyәvidir?

Biotop bitki vә heyvanların nәyidir?

Biosenoz anlayışını ilk dәfә kim işlәtmişdir?

Bunlardan hansı zoocoğrafiyanın obyektidir?

Qәdim heyvanları hansı elm eyrәnir?

soliter


amfibilәr

mәmәlilәr

quşlar


balıqlar

sürünәnlәr

quşlarda

mәmәlilәrdә

suda­quruda yaşayanlardasürünәnlәrdә

balıqlarda

çay xәrçәngi

soxulcananadonta

xanı balığı

qurbağa

pinqvin


yaşlı qurbağa

delfin


suiti

balıq


tәnzimlәnmәsi

tapılmış qalıqları

yaşadıqları әrazi

qidası


parazitlәri

Lamark


Mebius

PavlovMendeleyev

Linney


yosunlar

fauna


daşlar


bitkilәr

göbәlәklәr03.05.2017

3/95


16

17

1819

20

2122

Biosfer haqqında tәlimi kim yaratmışdır?

Biosfer terminini ilk dәfә elmә kim daxil etmişdir?

Biosfer terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir?

Zoocoğrafiyanın әsasını qoyan alimlәr?

Zoocoğrafiya heyvanların nәyini öyrәnir?

Yer kürәsindә neçә milyon heyvan növü var?

Heyvanların coğrafiyasını öyrәnәn elm?

ekologiya

paleontologiya

ixtiologiyaarxeologiya

hidrobiologiya

Pavlov

İvanov


Vernadski

Lamark

Darvin


Linney

Zyuss


İvanov


Pavlov

Darvin


Mahmudov

Pavlov


Darvin

Lamark


Linney


Pavlov vә Miçurin

Zimmerman vә Byuffon

Marks vә EngelsLamark vә Linney

İvanov vә Darvin

xarici quruluşunu

daxili quruluşunu

arealını

parazitlәriniqidasını

5.0


2.0

1.03.0

4.0


zooloiya

zoocoğrafiya

fitocoğrafiya03.05.2017

4/95


23

24

2526

27

2829

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

paleocoğrafiya

ekologiya

әntәr

oranqutanqorilla

gürzә


şimpanze


meymun

qaban


at

qurbağa


dәvә


durna

sәrçә


qartal

kәpәnәk


göyәrçin


at

pişik


ceyran

hәşәrat


it

yenotcanavar

çaqqal


mollyusk

porsuqsiçovul

sincab


dәlә

tısbağa


siçan


maral

pişik


it

kәrtәnkәlә

dovşan


03.05.2017

5/95


30

31

3233

34

3536

37

Bunlardan hansında anabioz olur?Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansında anabioz olur?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

it

inәkkәl

ilbiz


keçi


eşşәk

fil


şir

tısbağa


at

cüyürilan

çaqqalceyran

maral


balıq

qurbağa


tısbağa

dәlә


ilan


piton

triton


gürzә

cüyür


anakonda


ilan

kәrtәnkәlә

timsah

maral


koramal


qurbağa

balıq


ilan

suiti


kәlәz


tısbağa

03.05.2017

6/95


38

39

4041

42

4344

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı homoyotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

kәlәz

nәrә


morj

timsahbalıq

gürzә


tısbağa

tülkü


koramal


tısbağa

anakonda


qurbağa

canavar


ilanbalığı

qurbağa

әfi


triton

zürafә


varan


triton

kobra


nәrә

dovşan


kәrtәnkәlә

qurbağa

gürzә


kәlәz

fil


timsah


kasatka

morj


suiti

kilkә


delfin


morj

ceyran


sayqak

piton
03.05.2017

7/95


45

46

4748

49

5051

52

Bunlardan hansı poykilotermdir?Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

ayı


qaplan

qorilla


oranquta

şimpanze


anakonda

tәkәqoyun

keçi


timsah

köpgәrat

kәrkәdan


begemot

kobra


zebra


toyuq

kaftar


yarasa

nәrә


qartal


durna

inәk


vaşaq

balıq


qaz


bәbir

pәlәng


şir

triton


puma


ördәk

şir


ayı

qurbağa


meymun


03.05.2017

8/95


53

54

5556

57

5859

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Bunlardan hansı poykilotermdir?

Heyvanlarda qış yuxusuna getmәk necә adlanır?

Homoyoterm heyvan nәdir?

Poykiloterm heyvan nәdir?

Mәhdud duzluluqda yaşayan heyvanlar necә adlanır?

porsuq

canavar


dovşan

kәrtәnkәlә

tülkü


kirpi

fil


zürafә

ilan


tülkü


göyәrçin

qartal


canavar

qurbağa


siçan


ayı

pәlәng


fil

balıq


zürafә


stenobiont

anabioz


poykiloterm

homoyoterm

evribiont

quraqlıq sevәn

isti sevәn

soyuqqanlı

istiqanlı

kölgәsevәnsoyuqqanlı

rütubәtsevәnquraqlıq sevәn

istisevәn

istiqanlı

termofil


evriqalin

evriterm
03.05.2017

9/95


60

61

6263

64

6566

Müxtәlif duzluluqda yaşayan heyvanlar necә adlanır?

Mәhdud ekoloji valentliyә malik olan heyvanlar necә adlanır?

Yüksәk ekoloji valentliyә malik olan heyvanlar necә adlanır?

Stenohiqrobiont heyvan nәyi sevmir?

Evrihiqrobiont heyvan nәyi sevir?

Qalofob heyvan nәyi sevmir?

Qalofil heyvan nәyi sevir?

stenoterm

qalofilevribiont

termofil


stenoterm

evriqalin

stenoqalinqalofil

qalofob


stenoterm

stenobiont

termofil


qalofil

stenoterm

evriterm

evribiont

qalofob


quraqlığı

istiliyi


işığı

rütubәti


kölgәni


istiliyi

kölgәni


işığı

rütubәti


quraqlığı

işığı

rütubәti


istiliyi

duzluluğu

kölgәni


quraqlığı

rütubәti


istiliyi

duzluluğu

kölgәni


03.05.2017

10/95


67

68

6970

71

7273

74

Termofob heyvan nәyi sevmir?Termofil heyvan nәyi sevir?

Stenoterm heyvan nәdir?

Evriterm heyvan nәdir?

Onurğalı heyvanların çoxalması hansı dövrә qәdәr yalnız su mühitindә gedirdi?

Plasentalı mәmәlilәrin yarandığı dövr?

Sinir sisteminә malik olan orqanizmlәr nә vaxt yaranıb?

İlk bәdәn boşluğu olan orqanizmlәr nә vaxt yaranmışdır?

işığı


rütubәti

kölgәni


istiliyi

quraqlığıquraqlığı

işığı


rütubәti

istiliyi


kölgәni


duzluluq sevәn

rütubәt sevәn

kölgә sevәn

mәhdud temperaturda yaşayan

quraqlıq sevәnkölgә sevәn

rütubәti sevәn

duzluluğu sevәn

temperaturun geniş diapozonunda yaşayan

quraqlığı sevәntrias

perm


yura

daş kömür

tabaşir


daş kömür

paleogen


trias

tabaşir


yura


yura

paleozoy


kaynozoy

proterozoy

paleogen


yura

03.05.2017

11/95


75

76

7778

79

8081

Şüalı simmetriyaya malik orqanizm ilk dәfә nә vaxt yaranmışdır?

İnsan embrionunda quyruğun olması nәdir?

Tәkamül prosesindә quru mühitinә әn axırıncı çıxmışlar:

Suda­quruda yaşayanların aid edildiyi tipin nümayәndәlәrinin yarandığı era:

Balıqların aid edildiyi tipin ilk nümayәndәlәrinin yarandığı era?

Heyvanlarda toxumalar hansı erada yaranmışdır?

Hansı eradan sonra yeni heyvan tiplәrinin yaranmasına imkan verәnaromorfozlar olmamışdır?

arxey

trias


proterozoy

paleogenneogen

paleozoy


yura

proterozoy

arxey


filogenetik sıra

atavizm


rudiment

tәkamülün embrioloji dәlili

tәkamülün paleontoloji dәliligöbәlәklәr

viruslar


bakteriyalar

heyvanlar

bitkilәr


arxey

paleozoy


mezozoy

proterozoy

kaynozoy


arxey

mezozoy


kaynozoy

proterozoy

paleozoy


kaynozoy

paleozoy


mezozoy

proterozoy

arxey


mezozoy

arxey


kaynozoy

roterozoy03.05.2017

12/95


82

83

8485

86

8788

89

İlk avtotrof orqanizmlәrin meydana gәldiyi era?Psilofitlәrin meydana çıxdığı dövr?

İlk mәmәlilәrin әmәlә gәldiyi dövr?

Mollyusklar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?

Buğumayaqlılar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?

Quşların vә sürünәnlәrin әlamәtlәrini özündә әks etdirir:

Heyvanların növ adları latın dilindә neçә sözdәn ibarәtdir?

Hansılar arasında parazit münasibәtlәr yarana bilәr?

paleozoy


kaynozoy

paleozoy


proterozoy

arxey


mezozoy


paleogen

tәbaşir


daş kömür

ordovik


trias


yura

ordovik


tәbaşir

trias


devon


perm

tәbaşir


trias

silur


ordovik


perm

daş kömür

kembbri

silur


trias


ixtiozavr

trilobit


brontozavr

arxeopteriks

steqosefal5.0

4.0


3.0

1.0


2.003.05.2017

13/95


90

91

9293

94

9596

İki növün konvergensiyasına sәbәb olur:

Populyasiya dalğası nәdir?

Morfoloji cәhәtdәn oxşar olan, sәrbәst çarpazlaşan vә tәbiәtdә müәyyәn arealı tutan fәrdlәr cәmi nәdir?

Arealın müәyyәn hissәsindә uzun müddәt yaşayan vә hәmin növün birgә yaşayan fәrdlәrindәn tәcrid

olunan, sәrbәst çarpazlaşan bir növün fәrdlәr cәmi nәdir?

Toyuq fermalarında günün uzunluğunu süni olaraq artıranda quşların:

Hansı heyvanlar üçün havanın temperaturuna qarşı dözümlülüyün yuxarı vә aşağı hәddi daha genişdir?

Hansı canlılar üçün әtraf mühitin temperaturuna qarşı dözümlülüyün yuxarı vә aşağı hәdlәri daha

genişdir?

insan vә toyuq

insan vә arı

liqula vә balıq

qarışqa vә mәnәnәinsan vә liqula

növlәr arası gen mübadilәsi

oxşar yaşayış şәraiti

növlәrin özünü tәkmillәşdirmәyә meylihәr birinin 3­cü bir növlә çarpazlaşması

eyni bir әcdaddan әmәlә gәlmәsi

genotipin dәyişmәsi

yalnız fәrd sayının azalması

fәrd sayının artması vә azalması

fenotipdә stabilliyin olmasıfenotipin dәyişmәsi

cins


dәstә

alәm


ştamm

növ


dәstә


sort

populyasiya

alәm


ştamm

ömrü artar

yumurtlama qabiliyyәti artar

çәkisi azalaryumurtlama qabiliyyәti azalar

lәlәklәrin rәngi dәyişәr

quşlarsuda­quruda yaşayanlarsürünınlәr

primatlar

fillәr

şibyә


03.05.2017

14/95


97

98

99100

101


102

103


Hansı geosferin hәcmi daha böyükdür?

Canlıların yaşama ehtimalı әn az olan geosfer?

Biosfer nәyin fәaliyyәti nәticәsindә yaranır?

Noosfer hansı canlıların fәaliyyәti nәticәsindә formalaşır?

Torfu nә әmәlә gәtirir?

Daş kömürü nә әmәlә gәtirir?

Tәbii ekosistem?

bitki


heyvan

bakteriya

göbәlәk


stratosfer

litosfer


hidrosfer

atmosfer


troposfer

hidrosfer

pedosfer (torpaq atı)

litosfer

stratosfer

troposferprodusentlәrin

mikroorqanizmlәrin

insanın

canlılarınabiotik amillәrin

göbәlәk

heyvan


mikroorqanizm

insan


bitki


göbәlәk

heyvan


plankton

mamır


bakteriya

mәrcan

ibtidailәrmollyusk

bitki


trilobit


park

qoruq


üzüm bağı

meşә
03.05.2017

15/95


104

105


106

107


108

109


110

111


İnsanın yaratdığı ekosistem?

Fotoperiodizm nәdir?

Temperaturun mövsümi dәyişmәsinin dәqiq astronomik xәbәrvericisi?

Hansı heyvan növlәrini “Qşrmızı kitaba” daxil etmirlәr?

Müxtәlif mürәkkәbliyә malik biogeosenozları birlәşdirәn birlәşdirәn ali ekosistem?

Heyvan populyasiyalarının vәziyyәtinә tәsir göstәrәn mühit amillәri hansıdır?

Ozon qatı Yer sәthindәn maksimum neçә km hündürlükdәdir?

Heyvanların mövsümi inkişafını idarә edәn әsas amil?

tarla

çәmәn


meşә

çöl


yasaqlıq

bataqlıqbioloji proseslәrin illik tsikli

qaranlıqda çoxalmanın sürәti

bioloji priseslәrin aylıq tsikli

heyvanların günün uzunluğuna qarşı olan reaksiyası

ekoloji amillәrin ritmik dәyişmәsihava

rütubәt


karbon qazının miqdarı

günün uzunluğu

mineral duzlarsayı azalan

nәsli kәsilmәkdә olan

qeyri­müәyyәn

tәrәqqidә olan

nadir


troposfer

atmosfer


meşә

biosfer


hidrosfer

antropogen

biotik


abiotik

ekoloji


süni seçmә

65.0

3.0


100.0

35.0


15.0


03.05.2017

16/95


112

113


114

115


116

117


118

Orqanizmin hәyatında baş verәn hadisәlәr (illik vәrdişlәr): böyümә, çoxalma, tülәmә, köçmә, qış vә yay

yuxusu kimi dövrü hadisәlәr necә adlanır?

Üzvi maddәlәri әn sadә mineral birlәşmәlәrә qәdәr parçalayan mikroorqanizmlәri birlәşdirәn termin?

Parazit orqanizmlәri hara aid etmәk olar?

İnsan tәrәfindәn dәyişdirilmiş vә daima saxlanılan az növlü orqanizmlәrin birliyi?

Sahә vә ya hәcm vahidinә düşәn fәrdlәrin miqdarını göstәrәn termin?

“Biogeosenoz” anlayışına uyğun gәlәn termin?

“Litos” sözünün yunancadan tәrcümәsi?

qida çatışmazlığı

rütubәt

bioloji saatgünün uzunluğu

temperaturpopulyasiya dalğası

bioloji saat

fotoperiodizm

bioloji ritm

çoxalma intensivliyiparazitlәr

konsumentlәr

produsenttlәr

redusentlәr

koaservatlarsaprofitlәrә

yırtıcılara

produsentlәrә

konsumentlәrә

avtotroflarasistematika

mimikriya

dominantlıq

aqrosenoz (antropogen ekosistem)

ekoloji piramidabioloji mәhsuldarlıq

mәhdudlaşdirici amil

hәyat dalğaları

populyasiyanın sıxlığı

növ müxtәlifliyifotoperiodizm

biokütlә


biosfer

ekosistem

populyasiyaqat

daş
03.05.2017

17/95


119

120


121

122


123

124


125

“Autos” sözünün yunancadan tәrcümәsi?

Bunlardan hansı dәnizdә yaşayır?

Bunlardan hansı dәnizdә yaşayır?

Bunlardan hansı zәhәrlidir?

Bunlardan hansı zәhәrsizdir?

Bunlardan hansı zәhәrsizdir?

Bunlardan hansı zәhәrlidir?

bәdәn

sap


hәyat

sap


hәyat

qida


özü

bәdәnkirpi

qarışqa


qartal

kaşalot


dağ kәli


ayı

dәvә


maral

kosatka


vaşaq


koramal

anakonda


piton

zınqırovlu ilan

su ilanı


zınqırovlu ilan

kobra


әfi

piton


gürzә


qalxansifәt

әfi


gürzә

koramal


kobra


su ilanı

kәrtәnkәlә

qurbağa

gürzә


koramal


03.05.2017

18/95


126

127


128

129


130

131


132

133


Bunlardan hansı sәhrada yaşayır

Bunlardan hansı düzәnlikdә yaşayır?

Bunlardan hansı dağda yaşayır?

Bunlardan hansı qumluqda yaşayır?

Bunlardan hansı qumluqda yaşayır?

Bunlardan hansı qumluqda yaşayır?

Bunlardan hansı qumluqda yaşayır?

Bunlardan hansı bataqlıqda yaşayır?

dovşan

pinqvin


ağ ayı

dәvә


delfin


Каталог: application -> uploads -> 2017
uploads -> Mövzu 1 FÖVQƏladə hallarin (FH) TƏSNİfati
uploads -> 1614y kompüterin vә hesablanma sistemlәrinin arxitekyurası az testinin sualları
uploads -> 1308y az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1308y fizika­1
uploads -> 1330#01#Y15#01 yay 500/Baxış
uploads -> Menecment fənnindən testlər
uploads -> AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
2017 -> 1. Sistemi öyrənən elmin şərti olaraq necə qolu fərqləndirilir? • iki; • dörd; • altı; √ üç; • beş 2
2017 -> 1226y Az Y2017 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1226y Әtraf mühitin iqtisadiyyatı
2017 -> 1. Üzən valyuta kursu rejiminin xüsusiyyətləri: • kurs valyutaya olan tələb və təklifin təsiri altında dəyişir √ kurs Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir
2017 -> 1218 Az Q18 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling