14. zemlja I kapital dr. Svetislav Polovina


Download 460 b.
Sana13.10.2018
Hajmi460 b.


14. ZEMLJA I KAPITAL

 • dr. Svetislav Polovina


OSTALI FAKTORI PROIZVODNJE

 • Pored rada (L) u funkciji proizvodnje Q = f(L,K,N) zemlja i kapital su druga dva faktora proizvodnje.

 • Zajedničko im je što svojim vlasnicima donose prihod, a razlikuju se po tome što je zemlja nereproduktivni a kapital reproduktivni proizvodni faktor.ZEMLJA KAO PROIZVODNI FAKTOR

 • Budući je sva poljoprivredna površina već obrađena nema mogućnosti njenog ekstenzivnog širenja.

 • Uslijed toga pod uvjetom da se koristi isključivo u proizvodnji jednog proizvoda ponuda zemlje je praktično savršeno neelastična.

 • Kao i svi proizvodi čija je ponuda fiksna zemlja daje ekonomsku rentu.RENTA KAO CIJENA ZEMLJE

 • Renta se određuje na temelju odnosa ponude i potražnje zemlje.

 • Grafički se određuje presjecištem krivulje ponude i potražnje zemlje. Na apscisi se određuje veličina nuđene i tražene zemlje a na ordinati visina rente.GRAF FORMIRANJA RENTEPROMJENA VISINE RENTE

 • Ako je renta viša od ravnotežne smanjit će se potražnja za zemljom što će dovesti do pada rente i njenog vraćanja na ravnotežnu razinu.

 • Ako je renta niža od ravnotežne povećat će se potražnja za zemljom što će izazvati porast rente i njeno vraćanje na ravnotežnu razinu.OBILJEŽJA POTRAŽNJE ZA ZEMLJOM

 • Potražnja za zemljom je izvedena potražnja i ona je ovisna o cijeni poljoprivrednih proizvoda koji se na njoj uzgajaju.

 • Ovo je utvrdio Ricardo početkom 19. vijeka kada su poslije Napoleonovih ratova naglo skočili i rente i cijene poljoprivrednih proizvoda.

 • Tada je nastala dvojba: renta je visoka zbog skupe hrane odnosno hrana je skupa zbog visoke rentePOSTAVKA HENRY GEORGE-A

 • Prema američkom teoretičaru Henry Georgeu rentu je moguće visoko oporezovati a da to ne izazove smanjenje ponude zemlje.

 • Cjelokupni porez se prevaljuje na vlasnike zemlje pri čemu će oni nadalje nuditi istu količinu zemlje neovisno o poreznom opterećenju.

 • Nametnuti porezi ne bi smanjili poljoprivrednu proizvodnju jer bi cijene ostale iste kao i ponašanje poduzetnika.DA LI JE PLAĆANJE RENTE PRAVEDNO?

 • DA, jer se plaćanjem rente omogućuje racionalno korištenje prirodnih resursa i sprječava njihova pogrešna alokacija.

 • Ako se za oskudne privredne resurse ne bi plaćala renta došlo bi do njihovog prekomjernog korištenja i njihove devastacije.

 • Neplaćanje rente također uzrokuje da se na teret društva prebace troškovi eksternalija , posebice kada je u pitanju zaštita okoliša.KADA SE RENTA NE PLAĆA ?

 • Renta se ne plaća kada prirodni resursi nemaju svog vlasnika ili ako su troškovi naplate veći od samog iznosa rente.K A P I T A L

 • Kapital je izvedeni činitelj proizvodnje za razliku od rada i zemlje koji su primarni faktori proizvodnje.

 • Kapital je izveden faktor jer ga je prethodno potrebno proizvesti.

 • Bitno svojstvo kapitala je što je on istovremeno i output i input jer ga je potrebno prethodno proizvesti da bi se mogao koristiti u novom procesu proizvodnje.VRSTE KAPITALA

 • Tri su vrste kapitalnih dobara : građevine (na pr. tvornice i infrastrukturni objekti), oprema (trajna potrošna dobra i trajna proizvodna dobra) te zalihe inputa i outputa).ZAKUPNINA

 • Kapitalna dobra mogu biti predmetom kupoprodaje i iznajmljivanja.

 • Plaćanje za privremenu uporabu nekog kapitalnog dobra naziva se zakupnina

 • Kolika je zakupnina jednosobnog komfornog stana u Zagrebu ?RENTABILNOST KAPITALA

 • Rentabilnost kapitalnih ulaganja izražava se stopom povrata od kapitala.

 • Ona pokazuje odnos između neto godišnjih primitaka i investiranog kapitala.

 • Što je ona veća tim je veća i rentabilnost.

 • Svojom visinom ona alocira kapital u smjeru najunosnijih ulaganja.PRETPOSTAVKE STVARANJA KAPITALA

 • Da bi se stvorila sredstva potrebna za proizvodnju kapitala potrebno je prethodno uzdržati se od tekuće potrošnje i štedjeti.

 • Štednja je pretpostavka stvaranja kapitala.

 • Iz tih sredstava se financiraju poduzetnici koji nemaju dovoljno vlastitih sredstava kako za investiranje tako i za vođenje biznisa.KAMATA

 • Za svoje odricanje od tekuće potrošnje štediše očekuju nagradu u vidu kamate.

 • Kamata je s jedne strane nagrada za štednju dok je s druge strane cijena korištenja tuđeg posuđenog kapitala.KAMATNA STOPA

 • Kamatna stopa ili kamatnjak je odnos između kamate i deponirane glavnice

 • Postoje različite vrste kamatnih stopa: a) aktivne i pasivne, b) fiksne i varijabilne, c) kratkoročne i dugoročne itsl.AKTIVNE I PASIVNE KAMATE

 • Aktivne kamate su one gdje je banka vjerovnik a privatne i pravne osobe dužnici.

 • Pasivne kamate su one gdje je banka dužnik a privatne i pravne osobe vjerovnici.

 • Aktivne kamate su uvijek više od pasivnih a razlika između njih čini dobit banke.

 • Kamata koja se plaća za dobiveni kredit uvijek je veća od kamate na štednjuFIKSNE I VARIJABILNE KAMATE

 • Fiksne kamate su nepromjenljive tijekom cijelog kreditnog razdoblja neovisno o stopi inflacije ili promjeni deviznog tečaja.

 • Varijabilne kamate se mijenjaju tijekom kreditnog razdoblja ovisno o promjeni cijena ili deviznih tečajeva.

 • Banke u pravilu primjenjuju varijabilne kamatne stope kako bi sačuvale realnu vrijednost kreditnog zaduženjaNOMINALNA I REALNA KAMATNA STOPA

 • Nominalna kamatna stopa izražena je u nominalnom izrazu dok je realna kamatna stopa ona koja je korigirana za promjenu cijena i jednaka je razlici između nominalne kamatne stope i stope inflacije.

 • Realna kamatna stopa je ta koja svojom visinom određuje štednjuSADAŠNJA VRIJEDNOST KAPITALNOG DOBRA

 • Ona se dobiva tako da se utvrdi koliko je potrebno investirati danas po tekućoj kamatnoj stopi da bi se generirao tok budućih prinosa.IZRAČUNAVANJE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI KAPITALNOG DOBRA

 • Razlikuju se dva načina izračunavanja sadašnje vrijednosti kapitalnih dobara.

 • Prvi način odnosi se na dobra s beskonačnim vijekom trajanja i koja daju vječnu rentu.

 • Za njeno izračunavanje koristi se formula V = N / i gdje je V sadašnja vrijednost kapitalnog dobra, N neprekinuti godišnji primici a i tekuća kamatna stopaPRIMJER IZRAČUNAVANJA SADAŠNJE VRIJEDNOSTI KAPITALNOG DOBRA VJEČNOG TRAJANJA

 • Hundo Boy je iznajmio 10 hektara zemlje po 1000 kn/ha. Ako je tekuća kamatna stopa 8 % sadašnja vrijednost zemlje izračunata po formuli V = N/i iznosit će V=10 000 : 8/100 = 125 000 kn

 • Ako je Hundo Boy iznajmio svoju zemlju zakupcu za 2000 kn po ha uz kamatnu stopu i = 5 % sadašnja vrijednost njegove zemlje iznosit će V = 20 000 : 5/100 = 400 000 knIZRAČUNAVANJE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI KAPITALNOG DOBRA (2a)

 • Drugi način izračunavanja sadašnje vrijednosti primjenjuje se kod onih kapitalnih dobara koja imaju ograničeni vijek trajanja.

 • U ovom slučaju se primjenjuje formula V = N1(1 + i) + N2(1 + i)2 + ..+Nt(1 + i)tIZRAČUNAVANJE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI KAPITALNOG DOBRA (2 b)

 • U ovom načinu izračunavanja sadašnje vrijednosti potrebno je diskontirati buduće prinose jer oni imaju manju vrijednost od sadašnje.

 • Protokom vremena sadašnja vrijednost ima tendenciju smanjenja a diskontirana kamata ima tendenciju rasta.

 • Povećanje kamatne stope smanjuje sadašnju vrijednost kapitalni dobara dok njeno smanjenje povećava sadašnju vrijednostGraf sadašnje vrijednosti kapitalnog dobraVAŽNO (1)

 • Za izračunavanje sadašnje vrijednosti kapitalnog dobra mora se imati informacija o njegovoj rentabilnosti u budućnosti i tržišnoj kamatnoj stopi.VAŽNO (2)

 • Mora se razlikovati sadašnja vrijednost kapitalnog dobra od troškova njegove gradnje ili nabave.

 • Ako je sadašnja vrijednost kapitalnog dobra veća od troškova njegove nabave tada se isplati uzeti zajam radi njegove gradnje jer je stopa povrata od kapitala veća od kamatne stope.VAŽNO (3)

 • Ako je sadašnja vrijednost kapitalnog dobra manja od troškova nabave takav investicijski pothvat je nerentabilan jer je kamatna stopa veća od od stope povrata od kapitala.

 • Kamatna stopa određujući višu odnosno nižu sadašnju vrijednost kapitalnog dobra osim što potiče štednju i akumulaciju ima značajnu alokativnu i selektivnu ulogu jer usmjerava investicije u najrentabilnije projekte.Primjer izracunavanja sadašnje vrijednosti kapitalnog dobra s ogranicenim vijekom trajanja

 • Pretpostavimo da PLIVA (Zagreb) namjerava investirati u kupnju novog stroja . Na natječaj su stigle tri ponude - A, B i C u kojima proizvođači nude traženi stroj po istoj nabavnoj cijeni ali različitog vijeka trajanja i očekivanih prinosa. Kamatna stopa je 10 %. Podaci su dani u tablici:

 • PLIVA prihvaća ponudu C jer ima najveći VKLASIČNA TEORIJA KAPITALA

 • Nju su razvili Boehm-Bawerk, Wicksell i Fischer

 • Ona se svodi na tvrdnju da ulaganja u kapitalna dobra pretpostavlja žrtvovanje tekuće potrošnje u korist uvećane potrošnje u budućnosti.

 • Sadašnja žrtva ali i buduća korist b it će tim veća što je posrednost proizvodnje veća

 • Posrednost proizvodnje ogleda se u vremenu potrebnom za stvaranje kapitalnih dobara koja će povećati buduću potrošnjuINVESTIRANJE DANAS – POTROŠNJA SUTRAODLUKA O INVESTIRANJU U UVJETIMA ODSUTNOSTI RIZIKA I INFLACIJE

 • U idealnom svijetu bez rizika i inflacije poduzeće koje maksimalizira profit svoju odluku o investiranju temeljit će na poređenju stopa povrata kapitala i tekuće kamatne stope (i)

 • Ako je stopa povrata od kapitala veća od tržišne kamatne stope (e>i) poduzeće će investirati.

 • Ako je stopa povrata od kapitala manja od tržišne kamatne stope (eKONKURENCIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA

 • Konkurencija među poduzećima svodi stopu povrata od kapitala na razinu tržišne kamatne stope.RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU KAPITALA U KRATKOM ROKU (1)

 • U kratkom roku ravnoteža će se ostvariti u sjecištu krivulje savršeno neelastične ponude kapitala i negativno zakrivljene krivulje potražnje kapitala.

 • U točki ravnoteže poduzeća su spremna platiti za posudbu novca namijenjenog investiranju upravo onoliko za koliko su zajmodavci spremni ponuditi svoj novac.RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU KAPITALA U KRATKOM ROKU (2)GRAF KRATKOROČNE RAVNOTEŽE NA TRŽIŠTU KAPITALARAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU KAPITALA U DUGOM ROKU

 • Tijekom vremena visoka kamatna stopa povećava štednju i ponudu kapitala dok se stopa prinosa od kapitala smanjuje.

 • Posljedica ovih dvaju tendencija je uspostavljanje dugoročne ravnoteže kod koje štednja prestaje, neto akumulacija je jednaka nuli, a fond kapitala više ne raste.GRAF DUGOROČNE RAVNOTEŽE NA TRŽIŠTU KAPITALAPROFIT

 • Profit se često definira kao četvrta vrsta dohotka pored najamnine, kamate i rente.

 • Definicije profita su različite kod pojedinih teoretičara.DEFINICIJE PROFITA

 • Profit se najčešće definira kao implicitna naknada odnosno samo kao drugo ime za najamninu, rentu i zakupninu.

 • Prema Franku Knightu profit je naknada za preuzimanje rizika.

 • Prema Schumpeteru profit je nagrada za uvođenje inovacija u procesu proizvodnje i prodaje.

 • Prema četvrtima profit je samo zarada ostvarena putem monopolskih cijena.
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling