2018 yil yanvar-mart (dastlabki ma’lumot) O’zbekiston respublikasi davlat statistika qo’mitasi ish haqi


Download 67.69 Kb.
Pdf просмотр
Sana26.05.2018
Hajmi67.69 Kb.

O’zbekiston Respublikasi bo’yicha o’rtacha 

oylik nominal hisoblangan ish haqi 

2018 yil yanvar-mart (dastlabki ma’lumot) 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT  

STATISTIKA QO’MITASI 

Ish  haqi.  2018  yil  yanvar-mart  oylarida  iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo’yicha  ish 

haqi tahlili quyidagilarni ko’rsatmoqda: 

 

 ta’limda 20841 ta muassasada 982,5 ming nafar (jami ishlovchilarga nisbatan ulushi  38,6  %ni)  xodim  ishlagan  bo’lib,  ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi  

3627,1  mlrd.  so’mni  (jami  ish  haqi fondidagi  ulushi 30,6 %ni) tashkil  etgan. Ta’lim 

sohasida  ishlovchilarga  hisoblangan  o’rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi 

1230,6 ming so’mni tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 14,8 %ga o’sdi; 

 

 sanoatda  631  ta  korxonada  454,6  ming  nafar  (jami  ishlovchilarga  nisbatan ulushi  17,8  %ni)  xodim  ishlagan  bo’lib,  ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi  

3157,9 mlrd. so’mni (jami ish haqi fondidagi ulushi 26,7 %ni) tashkil etgan. Sanoat 

sohasida  ishlovchilarga  hisoblangan  o’rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi 

2315,7 ming so’mni tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 27,5 %ga o’sdi; 

 

 sog’liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  ko’rsatishda  1441  ta  muassasada  425,3  ming  nafar  (jami  ishlovchilarga  nisbatan  ulushi  16,7  %ni)  xodim  ishlagan 

bo’lib, ularga hisoblangan ish haqi fondi 1311,3 mlrd. so’mni (jami ish haqi fondidagi 

ulushi  11,1  %ni)  tashkil  etgan.  Sog’liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  ko’rsatish 

sohasida  ishlovchilarga  hisoblangan  o’rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi 

1027,8 ming so’mni tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 14,3 %ga o’sdi; 

 

 tashish va saqlashda 204 ta korxonada 113,6 ming nafar (jami ishlovchilarga nisbatan  ulushi  4,5  %ni)  xodim  ishlagan  bo’lib,  ularga  hisoblangan  ish  haqi  fondi 

716,0  mlrd.  so’mni  (jami  ish  haqi  fondidagi  ulushi  6,0  %ni)  tashkil  etgan.  Tashish  

va saqlash sohasida ishlovchilarga hisoblangan o’rtacha oylik nominal hisoblangan 

ish  haqi  2101,9  ming  so’mni  tashkil  etib,  2017  yilning  mos  davriga  nisbatan  

21,1 %ga o’sdi; 

 

 moliyaviy  va  sug’urta  faoliyatida  143  ta  muassasada  67,7  ming  nafar  (jami ishlovchilarga  nisbatan  ulushi  2,7  %ni)  xodim  ishlagan  bo’lib,  ularga  hisoblangan 

ish  haqi  fondi  563,2  mlrd.  so’mni  (jami  ish  haqi  fondidagi  ulushi  4,8  %ni)  tashkil 

etgan. Moliyaviy  va sug’urta faoliyati sohasida ishlovchilarga hisoblangan o’rtacha 

oylik  nominal  hisoblangan  ish  haqi  2774,8  ming  so’mni  tashkil  etib,  2017  yilning 

mos davriga nisbatan 28,6 %ga o’sdi. 


Yuridik shaxslarda xodimlar soni va ish haqi fondi     

(2018 yil yanvar-mart, qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik  

sub’ektlaridan tashqari) 

  

Korxona va 

tashkilotlar  

soni,  

birlik 

Xodimlar 

soni, 

ming kishi 

O’rtacha 

oylik ish 

haqi, 

ming so’m 

Ish haqi 

fondi, 

mlrd. so’m 

 

  

 

 Respublika bo’yicha - jami 

57 661 

2 548,6  

1 548,3  

11 838,1  

shu jumladan: 

 

 

 

 Sanoat 

631 


454,6  

2 315,7  

3 157,9  

Qurilish 

172 

44,4  


1 803,8  

240,1  


Savdo 

490 


55,8  

1 603,1  

268,4  

Tashish va saqlash 204 

113,6  


2 101,9  

716,0  


Yashash va ovqatlanish bo’yicha 

xizmatlar 

152 

6,5  


1 149,3  

22,5  


Axborot va aloqa 

232 


28,7  

2 722,7  

234,4  

Moliyaviy va sug’urta faoliyati 

143 


67,7  

2 774,8  

563,2  

Ta’lim 


20 841 

982,5  


1 230,6  

3 627,1  

Sog’liqni saqlash va ijtimoiy  

xizmatlar ko’rsatish 

1 441 

425,3  


1 027,8  

1 311,3  

San’at, ko’ngil ochish  

va dam olish 

2 119 

27,0  


1 477,0  

119,8  


Boshqa faoliyat turlari 

31 236 


342,7  

1 365,1  

1 403,2  

davomi

 

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  ish  haqi  ko’rsatkichlarini  umumlashtirish natijasida,  2018 yil yanvar-mart oylarida O’zbekiston Respublikasida o’rtacha oylik 

nominal hisoblangan ish haqi 1 548,3 ming so’mni (ish haqiga ustama, mukofot, 

rag’batlantirish  xususiyatiga  ega  to’lovlar,  kompensatsiya  va  ishlanmagan  vaqt 

uchun  haq  kabi  to’lovlar  kiritilgan,  shuningdek  uning  tarkibida  jismoniy  shaxslar 

daromad  solig’i,  ijtimoiy  sug’urta  va  kasaba  uyushmasiga  to’lovlar  ham  mavjud) 

tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 20,1 % ga o’sishni ta’minladi. O’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi miqdori va o’sish sur’ati  

(2018 yil yanvar-mart, qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik  

sub’ektlaridan tashqari) 

davomi

 

2018  yil  yanvar-mart  oylarida  2017  yilning mos  davriga  nisbatan  iqtisodiy  faoliyat  turlari 

bo’yicha  o’rtacha  oylik  nominal  hisoblangan  ish 

haqining yuqori o’sish sur’ati axborot va aloqada 

28,9 %, moliyaviy va sug’ruta faoliyatida 28,6 %, 

sanoatda 27,5 %, qurilishda 24,8 % kuzatildi.  

2018 yil yanvar-mart oylarida respublikadagi 

o’rtacha  oylik  ish  haqiga  nisbatan  moliyaviy  va 

sug’urta  faoliyatida  74,5  %ga,  axborot  va 

aloqada  81,0  %ga,  sanoatda  82,5  %ga,  tashish 

va  saqlashda  81,5  %ga  yuqorini  tashkil  etgan 

bo’lsa,  aksincha  sog’liqni  saqlash  va  ijtimoiy 

xizmatlar  ko’rsatishda  71,7  %ga,  yashash  va 

ovqatlanish  bo’yicha  xizmarlarda  25,8  %  ga, 

ta’limda  20,5  %ga    respublikadan  kamni  tashkil 

etmoqda. 

1

54

8

,32

3

15

,7

18

0

3,8

1

60

3

,12

1

01

,9

114

9

,32

7

22

,7

27

7

4,8

1

23

0

,61

0

27

,8

14

7

7,0

1

36

5

,1120,1

127,5

124,8

116,5

121,1

123,2

128,9 128,6

114,8

114,3

123,5 122,3

100,0


105,0

110,0


115,0

120,0


125,0

130,0


135,0

0,0


500,0

1000,0


1500,0

2000,0


2500,0

3000,0


R

e

spu

b

lika b

o

'yich

 -

jam

i

Sa

n

oa

t

Qu

ri

lishS

a

vdo

Ta

shish

 va


 sa

q

lash

Y

ash

a

sh va

 o

vqa

tla


n

ish


 

b

o'yi

ch

a xi

zm

atla

r

Axb

o

rot va

 a

loq

a

Mo

liya


vi

va su

g

'urt

a

 fa

o

liyati

Ta

'lim

S

og

'li


q

n

i saq

la

sh va

 

ijtim

o

iy xi

zm

atla

ko'rsa

tish


S

a

n'a

t, 


ko

'n

gil 

o

chis

h

 va

 

da

m

 olis

h

Bo

sh

qa

la

rF

o

izd

a

M

in

g

 s

o

'm

Iqtisodiy faoliyat turlari

Ish haqi 

miqdori,

ming so'm

O'tgan yilga 

nisbatan 

o'sish sur'ati, 

%da

0,0  

50,0  


100,0  

150,0  


Namangan

Samarqand

Surxondaryo

Farg'ona


Xorazm

Sirdaryo


Jizzax

Qashqadaryo

Andijon

Buxoro


Qoraqalpog'iston Res.

Toshkent


Navoiy

Toshkent sh.

79,0  

79,8  


81,8  

83,0  


83,2  

86,7  


87,3  

89,6  


92,1  

93,8  


98,9  

108,9  


136,8  

137,6  


foizda

davomi

 

Ma’lumot uchun: 

O’zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksiga muvofiq, muayyan 

davr  uchun  belgilangan  mehnat  normasini  va  mehnat  vazifalarini  to’liq  bajargan  xodimning 

oylik mehnat haqi qonun hujjatlarida  Mehnatga haq to’lash yagona tarif setkasining birinchi 

razryadi (2018 yil yanvar-mart oylarida 

426,5 ming so’mni 

tashkil etgan) bo’yicha belgilangan 

miqdordan oz bo’lishi mumkin emasligi ko’rsatib o’tilgan.

 

O’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi ko’rsatkichini respublika hududlari bo’yicha  ko’radigan  bo’lsak,  ya’ni  o’rtacha  oylik  ish  haqining  yuqori  miqdori 

Toshkent  shahrida  2 129,9  ming  so’mni  (respublikadagi  o’rtacha  oylik  ish  haqiga 

nisbatan  137,6  %),  Navoiy  viloyatida  2 118,8  ming  so’mni  (136,8  %)  va  Toshkent 

viloyatida 1 686,7 ming so’mni (108,9 %) tashkil etgan bo’lsa, Namangan viloyatida  1 223,9 ming so’mni (79,0 %), Samarqand viloyatida 1 234,8 ming so’mni (79,8 %) 

tashkil etib, boshqa hududlarga nisbatan kam miqdorga ega bo’lmoqda. Hududlar bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 

(

2018 yil yanvar-martrespublikadagi o’rtacha oylik ish haqiga nisbatan

, % da)

 

hu

du

dlar

 


davomi

 

Davlat statistika qo’mitasining Demografiya va mehnat statistikasi boshqarmasi 

 

 Nashr uchun mas’ul:                         

B.Shodiyev 

(71) 230-80-65 

O’zbekiston Respublikasi bo’yicha o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 

(yanvar-mart; 

qishloq xo’jaligi va kichik tadbirkorlik  

sub’ektlaridan tashqari, 

ming so’m) 

 

2017 yil  2018 yil  

O'sish sur'ati, % 

 

  

 

O'zbekiston Respublikasi 1288,9 

1548,3 

120,1 

Qoraqalpog'iston Respublikasi 

1236,6 

1531,6 


123,9 

      viloyatlar: 

 

 

 Andijon 

1165,0 


1426,1 

122,4 


Buxoro 

1280,8 


1452,4 

113,4 


Jizzax 

1153,9 


1351,9 

117,2 


Qashqadaryo 

1203,4 


1387,2 

115,3 


Navoiy 

1786,7 


2118,8 

118,6 


Namangan 

1031,7 


1223,9 

118,6 


Samarqand 

1070,8 


1234,8 

115,3 


Surxandaryo 

1059,8 


1266,7 

119,5 


Sirdaryo 

1121,8 


1342,6 

119,7 


Toshkent 

1361,3 


1686,7 

123,9 


Farg'ona 

1105,2 


1285,7 

116,3 


Xorazm 

1077,3 


1288,1 

119,6 


Toshkent sh. 

1693,1 


2129,9 

125,8 Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling