2[A] F. I.: A – Elektron formulaga metall


Download 248.44 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.01.2020
Hajmi248.44 Kb.

2[A] F.I.: _________________________________ 

 

A) – Elektron formulaga metall 

kationlarini moslang. 

(4 ball) 

a) …3s

2

3p6

   


1) Fe

+2

 b) …3s

2

3p6

3d

3  

2) Co


+3

 

c) …3s2

3p

63d

6

  3) Mn

+2

 d) …3s

2

3p6

3d

5  

4) Cr


+3 

d) …3s


2

3p

63d

4

  5) Ti

+4

 

  

 

  

 

B) – Test mashqlarini bajaring.

 (96 ball) 

______________________________________ 

1. Yadro zaryadi +67 bo‘lgan element atomida 

nechta toq elektron bo‘ladi? 

A) 1 

B) 2 


C) 3 

D) 4 


 

2. Azot atomi nechta elektron juftga ega? 

A) 0 

B) 1 


C) 2 

D) 3 


 

3. Nb


+2

 ionining elektron konfiguratsiyasini 

ko‘rsating. 

A) …5s


0

4d

3  

B) …5s


1

4d

1 

C) …5s


1

4d

3  

D) …5s


0

4d 

4. Aktiniyda nechta s-elektron bor? 

A) 10 

B) 12 


C) 14 

D) 16 


 

5. Qaysi elementda elektron ko‘chish 

(«sakrash») kuzatiladi? 

A) Ir 


B) Hf 

C) W 


D) Ru 

 

6. Davriy sistemada ketma-ket joylashgan X, Y va Z element atomlarining protonlari yig‘indisi 

126 ga teng bo‘lsa, Y elementni aniqlang. 

A) Nb 

B) Mo 


C) Tc 

D) Ru 


 

7. 1s


2

2s

22p

n

 elektron tuzilishli X – element 

uchun quyidagilarning qaysi(lar)i noto‘g‘ri? 

1) 


n

 = 4 bo‘lganda X nodir gazdir; 

2) X galogen bo‘lganda 

n

 = 5 bo‘ladi; 

3) 

n

 = 2 bo‘lganda uning protoni 16 ta bo‘ladi. 

A) 1, 3 

B) 1, 2 


C) 3 

D) 2 


 

8. 


“... elektronlar pog‘onachalarda avval toq 

holatda, so‘ngra qarama-qarshi spinli juft 

holatda to‘lib boradi ...”  

Yuqoridagi jumlalar qaysi qoida yoki prinsipga 

asoslanadi? 

A) Hund 


 

B) Klechkovskiy (1)  

C) Pauli   

 

D) Klechkovskiy (2)   

9. Atom raqami 41 bo‘lgan elementda nechta 

pog‘ona va pog‘onacha elektronga to‘lgan? 

A) 4; 9        B) 4; 8      C) 3; 8       

D) 3; 9  

 

10. p va d pog‘onachalardagi elektronlar soni teng bo‘lgan atom yoki ionlarni tanlang. 

1) Re, 2) W, 3) Pd

+2

, 4) La, 5) Rn, 6) Sr. A) 2, 3, 5    B) 1, 4, 6    C) 1, 5, 6    D) 2, 3, 4 

 

11. Agar elementlarning elektron konfiguratsi-yalarini ifodalashda pog‘onalarning tartib 

raqamlari o‘rniga energetik pog‘onalarining 

harfli belgisidan foydalanilganda tellur atomi-

ning elektron konfiguratsiyasi qanday bo‘ladi? 

A) ...Os

2

Op3

  

B) ...Os2

Op

4 

C) ...Ps


2

Pp

3   

D) ...Ps


2

Pp

4 

 

12. Qaysi elementda “elektron sakrash” hodisasi Hund qoidasiga mos kelmaydi? 

A) xrom 


 

B) niobiy 

C) molibden  

D) platina 

 

13. P


0

 ning elektron sxemasini ko‘rsating. 

A) 0, 8, 5 

B) 2, 5, 8 

C) 2, 8, 5 

D) 2, 3 


 

14. Na


+

 ning elektron sxemasini ko‘rsating. 

A) 2, 8, 3 

B) 2, 8, 4 

C) 2, 8, 2 

D) 2, 8 


 

15. Quyidagilardan qaysilarning elektron 

sxemasi 2, 8, 8? 

1) Ar va Cs

+3

;  


2) Ar va Ti

+4

;  3) Ar va Cl

-

;  4) Cl

-

 va Ca+2

A) barchasi  B) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3 

D) 2, 3 


 

16. Qaysi holat kalsiyning elektron 

konfiguratsiyasiga o‘xshaydi? 

A) [Ar]4s

1

   


B) [Ne]3s

 C) [Ar]4s

 D) [Ne]3s

 17. Au

+

 ionining elektron konfiguratsiyasida nechta toq elektron bor? 

A) 0       

B) 1        

C) 2        

D) 3    

 

18. Quyidagi elektron sxemaning qaysilari bo‘lishi mumkin emas? 

a) 2, 8, 2; b) 2, 10, 4; c) 2, 9, 8; d) 2, 10, 1. 

A) b 

 

B) b, d C) b, c, d 

 

D) barchasi  

19. E


+2

: [Xe], E

-2

: 5s


2

5p

6, E

-3

: [Kr], E+3

: 4d


3

 

bo‘lsa, elementlarni aniqlang. A) Ra, Ti, As, Mo 

B) Ba, Te, As, Mo 

C) Ra, Te, Ac, Mo 

D) Ba, Ti, As, Mo 

 

20. Marganesning qanday zaryadli ioni tarkibi-da toq elektronlar soni maksimal bo‘ladi? 

A) +2 


B) +3 

C) +4 


D) +5 

 

21. Qaysi atom yoki ionlarning 3-pog‘onasida 13 ta elektron mavjud? 

1) Cr; 2) Co

3+

; 3) Fe


3+

; 4) Mn


2+

; 5) Ni; 6) Mn; 

7) Cr

2+

; 8) Mn4+

A) 1, 3, 5, 7  B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4, 6, 8 

D) 1, 3, 4, 6 

 

22. P-

, Cl


+3

, V


+5

, H


-

 ionlarining elektron konfi-

guratsiyalari bilan qaysi ionlarning elektron 

konfiguratsiyasi bir xil? 

A) Cl

+

, P+

, Ca


+2

, Be


+2

 

B) Cl-

, Si


-

, Mn


+6

, Be


+2

 

C) Cl+

, Si, Ca


+2

, Be


2-

 

D) Cl-

, Si


+

, Mn


+4

, Be


+2

 

 23. S

-2

, P+

, Cl


+3

, Mn


+3

 ionlari maksimal 

nechtadan elektron olishi mumkin? 

A) 0, 4, 4, 3  

B) 0, 2, 4, 4 

C) 2, 1, 3, 3  

D) 2, 1, 3, 4 

 

24. Quyidagilardan qaysilari bir xil elektron konfiguratsiyaga ega? 

1) Mn


+2

, 2) Fe


+3

, 3) Ti


+4

, 4) V


0

, 5) Ar


0

, 6) P


-3

A) 1, 2 / 3, 5, 6 B) 1, 2, 4 / 3, 5, 6 

C) 2, 4 / 5, 6  

D) 1, 4 / 3, 5 

 

25. V valentli brom atomining elektron konfiguratsiyasini aniqlang. 

A) …4s


2

4p

5  

B) …4s


2

4p

44d

C) …4s2

4p

34d

2

 D) …4s

2

4p 

26. Qaysi elementlarda s va p elektronlari soni o‘zaro teng? 

1) uglerod; 2) magniy; 3) kislorod; 4) berilliy. 

A) 1, 3 

B) 2, 4 


C) 2, 3 

D) 1, 4 


 

27. Elektron formulasi [Kr]5s

1

 bo‘lgan element qaysi?  

A) K 


B) Rb 

C) Cs 


D) Na 

 

28. Elektronlar soni minimal bo‘lgan, to‘lmagan elektron pog‘onani ko‘rsating.  

A) 4 


B) 5 

C) 6 


D) 7  

 

29. 4d-pog‘onachaga elektronlarning joylashi-shi qaysi tartibli elementda tugallanadi? 

A) 45 


B) 46 

C) 47 


D) 48 

 

30. 5f pog‘onachadan oldin qaysi pog‘onacha elektronlar bilan to‘ladi? 

A) 6d  


B) 7s  

C) 6p  


D) 6s 

 

31. Davriy sistemada aktinoidlar qanday holatni egallaydi?  

A) 6-davr, III(B) guruh    

B) 6-davr, III(A) guruh  

C) 7-davr, III(B) guruh     

D) 7-davr, III(A) guruh         

 

32. Quyidagi keltirilgan qaysi elementning xossalari fosfor elementining xossalariga 

o‘xshash?      

A) ftor 

 

B) vanadiy C) surma 

 

D) uglerod  

33. Oltingugurtning nisbiy atom massasini 

uning atom anologlaridan [

30

P, 17

O, 


34

Cl, 


51

Cr] 


foydalanib hisoblang. 

A) 31 


B) 32 

C) 33 


D) 34 

 

34. X atomining radiusi – R1

, ionining radiusi 

esa – R

2

. Bunga ko‘ra quyidagi ifodalardan qaysilari to‘g‘ri? 

1) R


1

 < R


bo‘lsa, atom elektron qabul qilgan;   

2) ion anion bo‘lsa, R

1

 > R2

 bo‘ladi;  

3) atomdan elektron olish iondan elektron 

olishdan qiyinroq bo‘lsa, R

1

 < R


2

;  


4) R

1

 > Rbo‘lsa, atomning protonlari

 

ionning 


protonlaridan kam. 

A) 1, 3        B) 2, 4        C) 1, 4        D) 2, 3 

 

35. Quyidagi davriy jadvalda berilgan element-lar uchun quyidagilardan qaysi biri noto‘g‘ri?  

 

A) X – ishqoriy metall  B) Y – oraliq metall  C) Z – galogen 

D) T – d-metall  

 

36. Ionlarning radiusi (pm) 119, 126, 116, 86,  67 bo‘lgan qatorni ko‘rsating. 

A) F


-

; O


2-

; Al


3+

; Mg


2+

; Na


+

      


B) O

2-

; F-

; Na


+

; Mg


2+

; Al


3+

 

C) F-

; O


2-

; Na


+

; Mg


2+

; Al


3+

      


D) O

2-

; F-

; Al


3+

; Mg


2+

; Na


+

 

 37. 15 ta d-elektroni bo‘lgan neytral atomda 

maksimal nechta +½ spinli s-elektron bo‘ladi? 

A) 9       

B) 10       

C) 4       

D) 5 

 

38. Quyidagi hukmlarning qaysilari to‘g‘ri? 1) Na

+

 ionining radusi Li+

 ionining radiusidan 

katta; 

2) Mg


2+

 ionining radusi Na

+

 ionining radiusidan kichik; 

3) S


2-

 ionining radiusi S

+6

 ionining radiusidan katta; 

4) As


+3

 ionining radiusi As

+5

 ionining radiusidan kichik. 

A) 1, 2 


 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

 

D) barchasi  

39. S


2-

, Cl


-

 va K


+

 ionlarining radiuslari kamayib 

borish tartibida joylashtiring. 

A) barchasi teng 

B) K

+

, Cl-

, S


2-

 

C) S2-

, Cl


-

, K


+

 

D) K+

, S


2-

, Cl


-

 

 40. Natriy atomining zaryadini aniqlang. 

A) +1 


B) +11 

C) 0 


D) -1 

 

41. H-

, He


0

, B


+3

, H


+

, Be


2+

 ion va atomlarning 

radiuslari ortib borish tartibida joylashtiring. 

A) H


-

, He


0

, Be


2+

, B


+3

, H


+  

B) H


-

, He


0

, B


+3

, H


+

, Be


2+

 

C) H+

, B


3+

, Be


2+

, H


-

, He


D) H


+

, B


3+

, Be


2+

, He


0

, H


-

 

 42. Yadro zaryadi +117 bo‘lgan element qaysi 

oilaga mansub? 

A) s        

B) p        

C) d        

D) f    


 

43. Radius qanday o‘zgaradi? 

 

a) ortadi; b) kamayadi; c) o‘zgarmaydi. A) 1-a; 2-a   

B) 1-b; 2-a 

C) 1-c; 2-c   

D) 1-a; 2-b 

 

44. Quyidagi qator bo‘ylab metallarning atom radiusi va kimyoviy faollik qanday o‘zgaradi? 

Hg → Cd → Zn 

A) ortadi, kamayadi         B) kamayadi, ortadi 

C) kamayadi, kamayadi   D) ortadi, ortadi 

 

45. 7-pog‘onada nechta element joylashgan? (davriy sistemada 117 ta element mavjud deb 

hisoblang) 

A) 6 

B) 7 


C) 8 

D) 9 


 

46. s va f element atomlarining sirtqi elektronlar 

soni maksimal nechta bo‘ladi? 

A) 2; 2 


B) 2; 14 

C) 1; 7 


D) 1; 1 

 

47. 1885-yil Venada nashr etilgan davriy jadvalning 36-katagida qaysi element bo‘lgan? 

A) kripton   

B) brom 

C) selen 

 

D) bo‘sh katak  

48. Quyidagi ifodalardan qaysi biri to‘g‘ri? 

A) l = 0 bo‘lsa, s = 2 

B) l = 2 bo‘lsa, p = 3 

C) l = 3 bo‘lsa, f = 7 

D) l = 3 bo‘lsa, d = 5 

 

49. Quyidagi kvant sonlardan qaysi biri to‘g‘ri? A) n = 3; l = 3; m

l

 = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 

B) n = 2; l = 3; m

l

 = -2, -1, 0, +1, +2 

C) n = 5; l = 2; m

l

 = -1, 0, +1 

D) n = 1; l = 0; m

l

 = 0 


 

50. l = 3 kvant sonida ms

 = –½ qiymatiga 

to‘g‘ri keladigan maksimal nechta elektron bor? 

A) 7 


B) 5           C) 9 

D) 4 


 

51. Ilk to‘rt orbitali to‘la to‘lgan X elementi 

uchun quyidagi ifodalardan qaysi(lar) noto‘g‘ri? 

1) = 0 bo‘lgan 4 ta elektroni bor; 

2) l = 1 bo‘lgan 4 ta elektroni bor; 

3) eng katta bosh kvant soni 2 ga teng. 

A) 1, 2 

B) 1, 3 


C) 2 

D) 3 


 

52. Bosh va orbital kvant sonlari yig‘indisi 8 

bo‘lgan, eng katta orbital kvant sonli pog‘ona-

chaning orbital kvant soni necha bo‘ladi? 

A) 2 

B) 3 


C) 4 

D) 5 


 

53. Orbital kvant soni 8 ga teng bo‘lgan pog‘o-

nachaga maksimal nechta elektron sig‘adi?  

A) 16     

B) 32     

C) 17     

D) 34 

 

54. Qaysi galogen atomi tarkibidagi toq elektronning barcha kvant sonlari yig‘indisi 5,5 

ga teng? 

A) ftor 

B) xlor 


C) brom 

D) yod 


 

55. Bosh va orbital kvant sonlari yig‘indisi  

(n + l) 6 bo‘lgan nechta elektron mavjud? 

(davriy sistemada 110 ta element mavjud deb 

hisoblang) 

A) 3 


B) 8 

C) 18 


D) 32 

 

56. 105

Db elementi tarkibida magnit kvant soni 

+3 bo‘lgan nechta elektron mavjud? 

A) 2 


B) 14 

C) 4 


D) 28 

 

57. Neytral atomda 14 ta f-elektron bo‘lganda, maksimal nechta d-elektron bo‘ladi? 

A) 30       

B) 31       

C) 32       

D) 33 

 

58. Magnit kvant son qiymati 0 ga teng bo‘lgan 

elektronlari soni 4 ta bo‘lsa, bunday elementlar 

soni maksimal nechta bo‘ladi? 

A) 7      

B) 2       

C) 8      

D) 5 

 

59. Hg0

 da magnit kvant son qiymati 0 ga teng 

bo‘lgan s, p, d, f elektronlar soni nechta? 

A) 12, 8, 6, 2       

B) 12, 12, 12, 0      

C) 12, 12, 12, 2      

D) 12, 10, 8, 2 

 

60. Bir-biridan faqat spin kvant soni hisobiga farq qiluvchi elektronlarni ko‘rsating. 

A) 2p


1

 va 2p


2

      


B) 2p

1

 va 2p4

    


C) 2p

1

 va 3p1

      


D) 2p

1

 va 2s1

 

 61. 3d

6

 elektron uchun kvant sonlari qiymatini (n, l, m

l

, m

s

) aniqlang. 

A) 3; 2; -2; -1/2       

B) 3; 2; -1; -1/2  

C) 3; 2; -1 +1/2           

D) 3; 1;+1;-1/2 

 

62. Kvant sonlar haqidagi sonlardan qaysilari to‘g‘ri? 

1) bosh kvant son qiymati doim noldan katta; 

2) orbital kvant soni manfiy qiymatlarni ham 

qabul qila olishi mumkin; 

3) elementning tashqi elektron qavati 

qo‘zg‘algan holatga o‘tganda valent 

elektronlarning spin kvant sonlari yig‘indisi 

ortadi; 


4) magnit kvant soni elektron bulutining 

shaklini bildiradi. 

A) 1, 3        B) 2, 4        C) 2, 3        D) 1, 4 

 

63. Orbital kvant soni qiymati 3 ga teng bo‘lgan pog‘onachadagi maksimal elektronlar soni  

M-pog‘onadagi umumiy elektronlar sonidan 

nechtaga kam? 

A) 6   


B) 4   

C) 12   


D) 36 

 

64. Pog‘onada 64 ta orbital bo‘lsa, ushbu pog‘onaning bosh kvant soni qiymatini harf 

bilan belgilanishini aniqlang. 

A) S     

B) R      

C) Q       

D) T 


 

65. Bitta elektroni uchun kvant sonlari qiymati = 4, l = 2, m

l

 = 0, m

s

 = -1/2 bo‘lgan nechta 

element davriy sistemada mavjud. Davriy 

sistemada 120 element mavjud deb hisoblang. 

A) 45   


B) 76   

C) 44   


D) 75 

 

66. Quyidagi kvant son qiymatlari asosida elektronni aniqlang.  

= 4; l = 3; m

l

 = 0; m

s

 = +1/2.   

A) 4d


2

    


B) 4f

 

4    

C) 4f


 

11

    D) 4f

 

5 

 

67. 3d3

 elektrondan faqat magnit kvant soni 

bilan farqlanadigan elektronni ko‘rsating. 

A) 3d


9

     


B) 3d

5

     C) 3d

7

    D) 3d

8

  

68. Fe


3+

 ioni tarkibida nechta -½ spinli elektron 

bor? 

A) 8 


B) 9 

C) 14 


D) 15 

 

69. Fe3+

 ioni tarkibidagi nechta ml

 = +1 bo‘lgan 

elektron mavjud? 

A) 3 

B) 4 


C) 5 

D) 6 


 

70. Yadro zaryadi +79 bo‘lgan element atomida 

elektron ko‘chishi natijasida qaysi kvant sonlari 

qiymati o‘zgaradi? 

A) bosh, orbital, spin 

B) bosh, magnit, spin 

C) bosh, orbital, magnit  D) barchasi o‘zgaradi 

 

71. n = 4 va = 1 bo‘lgan pog‘onachada 3 ta +½ spinli va 2 ta –½ spinli elektroni bo‘lgan 

element atomida magnit kvant soni 0 bo‘lgan 

nechta elektron bor? 

A) 14 


B) 15 

C) 16 


D) 17 

 

72. 4-pog‘onaning 27-elektroni uchun barcha kvant sonlari yig‘indisini aniqlang. 

A) 4,5 


B) 5,5 

C) 6,5 


D) 7,5 

 

Teacher: Ma’ruf TONGOTAROV 

⎯→

⎯→

H

T

D

2

12[A] F.I.: _________________________________ 

 

A) – Elektron formulaga metall 

kationlarini moslang. 

(4 ball) 

a) …3s

2

3p6

   


1) Fe

+2

 b) …3s

2

3p6

3d

3  

2) Co


+3

 

c) …3s2

3p

63d

6

  3) Mn

+2

 d) …3s

2

3p6

3d

5  

4) Cr


+3 

d) …3s


2

3p

63d

4

  5) Ti

+4

 

  

 

  

 

B) – Test mashqlarini bajaring.

 (96 ball) 

______________________________________ 

1. Yadro zaryadi +67 bo‘lgan element atomida 

nechta toq elektron bo‘ladi? 

A) 1 

B) 2 


C) 3 

D) 4 


 

2. Azot atomi nechta elektron juftga ega? 

A) 0 

B) 1 


C) 2 

D) 3 


 

3. Nb


+2

 ionining elektron konfiguratsiyasini 

ko‘rsating. 

A) …5s


0

4d

3  

B) …5s


1

4d

1 

C) …5s


1

4d

3  

D) …5s


0

4d 

4. Aktiniyda nechta s-elektron bor? 

A) 10 

B) 12 


C) 14 

D) 16 


 

5. Qaysi elementda elektron ko‘chish 

(«sakrash») kuzatiladi? 

A) Ir 


B) Hf 

C) W 


D) Ru 

 

6. Davriy sistemada ketma-ket joylashgan X, Y va Z element atomlarining protonlari yig‘indisi 

126 ga teng bo‘lsa, Y elementni aniqlang. 

A) Nb 

B) Mo 


C) Tc 

D) Ru 


 

7. 1s


2

2s

22p

n

 elektron tuzilishli X – element 

uchun quyidagilarning qaysi(lar)i noto‘g‘ri? 

1) 


n

 = 4 bo‘lganda X nodir gazdir; 

2) X galogen bo‘lganda 

n

 = 5 bo‘ladi; 

3) 

n

 = 2 bo‘lganda uning protoni 16 ta bo‘ladi. 

A) 1, 3 

B) 1, 2 


C) 3 

D) 2 


 

8. 


“... elektronlar pog‘onachalarda avval toq 

holatda, so‘ngra qarama-qarshi spinli juft 

holatda to‘lib boradi ...”  

Yuqoridagi jumlalar qaysi qoida yoki prinsipga 

asoslanadi? 

A) Hund 


 

B) Klechkovskiy (1)  

C) Pauli   

 

D) Klechkovskiy (2)   

9. Atom raqami 41 bo‘lgan elementda nechta 

pog‘ona va pog‘onacha elektronga to‘lgan? 

A) 4; 9        B) 4; 8      C) 3; 8       

D) 3; 9  

 

10. p va d pog‘onachalardagi elektronlar soni teng bo‘lgan atom yoki ionlarni tanlang. 

1) Re, 2) W, 3) Pd

+2

, 4) La, 5) Rn, 6) Sr. A) 2, 3, 5    B) 1, 4, 6    C) 1, 5, 6    D) 2, 3, 4 

 

11. Agar elementlarning elektron konfiguratsi-yalarini ifodalashda pog‘onalarning tartib 

raqamlari o‘rniga energetik pog‘onalarining 

harfli belgisidan foydalanilganda tellur atomi-

ning elektron konfiguratsiyasi qanday bo‘ladi? 

A) ...Os

2

Op3

  

B) ...Os2

Op

4 

C) ...Ps


2

Pp

3   

D) ...Ps


2

Pp

4 

 

12. Qaysi elementda “elektron sakrash” hodisasi Hund qoidasiga mos kelmaydi? 

A) xrom 


 

B) niobiy 

C) molibden  

D) platina 

 

13. P


0

 ning elektron sxemasini ko‘rsating. 

A) 0, 8, 5 

B) 2, 5, 8 

C) 2, 8, 5 

D) 2, 3 


 

14. Na


+

 ning elektron sxemasini ko‘rsating. 

A) 2, 8, 3 

B) 2, 8, 4 

C) 2, 8, 2 

D) 2, 8 


 

15. Quyidagilardan qaysilarning elektron 

sxemasi 2, 8, 8? 

1) Ar va Cs

+3

;  


2) Ar va Ti

+4

;  3) Ar va Cl

-

;  4) Cl

-

 va Ca+2

A) barchasi  B) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3 

D) 2, 3 


 

16. Qaysi holat kalsiyning elektron 

konfiguratsiyasiga o‘xshaydi? 

A) [Ar]4s

1

   


B) [Ne]3s

 C) [Ar]4s

 D) [Ne]3s

 17. Au

+

 ionining elektron konfiguratsiyasida nechta toq elektron bor? 

A) 0       

B) 1        

C) 2        

D) 3    

 

18. Quyidagi elektron sxemaning qaysilari bo‘lishi mumkin emas? 

a) 2, 8, 2; b) 2, 10, 4; c) 2, 9, 8; d) 2, 10, 1. 

A) b 

 

B) b, d C) b, c, d 

 

D) barchasi  

19. E


+2

: [Xe], E

-2

: 5s


2

5p

6, E

-3

: [Kr], E+3

: 4d


3

 

bo‘lsa, elementlarni aniqlang. A) Ra, Ti, As, Mo 

B) Ba, Te, As, Mo 

C) Ra, Te, Ac, Mo 

D) Ba, Ti, As, Mo 

 

20. Marganesning qanday zaryadli ioni tarkibi-da toq elektronlar soni maksimal bo‘ladi? 

A) +2 


B) +3 

C) +4 


D) +5 

 

21. Qaysi atom yoki ionlarning 3-pog‘onasida 13 ta elektron mavjud? 

1) Cr; 2) Co

3+

; 3) Fe


3+

; 4) Mn


2+

; 5) Ni; 6) Mn; 

7) Cr

2+

; 8) Mn4+

A) 1, 3, 5, 7  B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4, 6, 8 

D) 1, 3, 4, 6 

 

22. P-

, Cl


+3

, V


+5

, H


-

 ionlarining elektron konfi-

guratsiyalari bilan qaysi ionlarning elektron 

konfiguratsiyasi bir xil? 

A) Cl

+

, P+

, Ca


+2

, Be


+2

 

B) Cl-

, Si


-

, Mn


+6

, Be


+2

 

C) Cl+

, Si, Ca


+2

, Be


2-

 

D) Cl-

, Si


+

, Mn


+4

, Be


+2

 

 23. S

-2

, P+

, Cl


+3

, Mn


+3

 ionlari maksimal 

nechtadan elektron olishi mumkin? 

A) 0, 4, 4, 3  

B) 0, 2, 4, 4 

C) 2, 1, 3, 3  

D) 2, 1, 3, 4 

 

24. Quyidagilardan qaysilari bir xil elektron konfiguratsiyaga ega? 

1) Mn


+2

, 2) Fe


+3

, 3) Ti


+4

, 4) V


0

, 5) Ar


0

, 6) P


-3

A) 1, 2 / 3, 5, 6 B) 1, 2, 4 / 3, 5, 6 

C) 2, 4 / 5, 6  

D) 1, 4 / 3, 5 

 

25. V valentli brom atomining elektron konfiguratsiyasini aniqlang. 

A) …4s


2

4p

5  

B) …4s


2

4p

44d

C) …4s2

4p

34d

2

 D) …4s

2

4p 

26. Qaysi elementlarda s va p elektronlari soni o‘zaro teng? 

1) uglerod; 2) magniy; 3) kislorod; 4) berilliy. 

A) 1, 3 

B) 2, 4 


C) 2, 3 

D) 1, 4 


 

27. Elektron formulasi [Kr]5s

1

 bo‘lgan element qaysi?  

A) K 


B) Rb 

C) Cs 


D) Na 

 

28. Elektronlar soni minimal bo‘lgan, to‘lmagan elektron pog‘onani ko‘rsating.  

A) 4 


B) 5 

C) 6 


D) 7  

 

29. 4d-pog‘onachaga elektronlarning joylashi-shi qaysi tartibli elementda tugallanadi? 

A) 45 


B) 46 

C) 47 


D) 48 

 

30. 5f pog‘onachadan oldin qaysi pog‘onacha elektronlar bilan to‘ladi? 

A) 6d  


B) 7s  

C) 6p  


D) 6s 

 

31. Davriy sistemada aktinoidlar qanday holatni egallaydi?  

A) 6-davr, III(B) guruh    

B) 6-davr, III(A) guruh  

C) 7-davr, III(B) guruh     

D) 7-davr, III(A) guruh         

 

32. Quyidagi keltirilgan qaysi elementning xossalari fosfor elementining xossalariga 

o‘xshash?      

A) ftor 

 

B) vanadiy C) surma 

 

D) uglerod  

33. Oltingugurtning nisbiy atom massasini 

uning atom anologlaridan [

30

P, 17

O, 


34

Cl, 


51

Cr] 


foydalanib hisoblang. 

A) 31 


B) 32 

C) 33 


D) 34 

 

34. X atomining radiusi – R1

, ionining radiusi 

esa – R

2

. Bunga ko‘ra quyidagi ifodalardan qaysilari to‘g‘ri? 

1) R


1

 < R


bo‘lsa, atom elektron qabul qilgan;   

2) ion anion bo‘lsa, R

1

 > R2

 bo‘ladi;  

3) atomdan elektron olish iondan elektron 

olishdan qiyinroq bo‘lsa, R

1

 < R


2

;  


4) R

1

 > Rbo‘lsa, atomning protonlari

 

ionning 


protonlaridan kam. 

A) 1, 3        B) 2, 4        C) 1, 4        D) 2, 3 

 

35. Quyidagi davriy jadvalda berilgan element-lar uchun quyidagilardan qaysi biri noto‘g‘ri?  

 

A) X – ishqoriy metall  B) Y – oraliq metall  C) Z – galogen 

D) T – d-metall  

 

36. Ionlarning radiusi (pm) 119, 126, 116, 86,  67 bo‘lgan qatorni ko‘rsating. 

A) F


-

; O


2-

; Al


3+

; Mg


2+

; Na


+

      


B) O

2-

; F-

; Na


+

; Mg


2+

; Al


3+

 

C) F-

; O


2-

; Na


+

; Mg


2+

; Al


3+

      


D) O

2-

; F-

; Al


3+

; Mg


2+

; Na


+

 

 37. 15 ta d-elektroni bo‘lgan neytral atomda 

maksimal nechta +½ spinli s-elektron bo‘ladi? 

A) 9       

B) 10       

C) 4       

D) 5 

 

38. Quyidagi hukmlarning qaysilari to‘g‘ri? 1) Na

+

 ionining radusi Li+

 ionining radiusidan 

katta; 

2) Mg


2+

 ionining radusi Na

+

 ionining radiusidan kichik; 

3) S


2-

 ionining radiusi S

+6

 ionining radiusidan katta; 

4) As


+3

 ionining radiusi As

+5

 ionining radiusidan kichik. 

A) 1, 2 


 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

 

D) barchasi  

39. S


2-

, Cl


-

 va K


+

 ionlarining radiuslari kamayib 

borish tartibida joylashtiring. 

A) barchasi teng 

B) K

+

, Cl-

, S


2-

 

C) S2-

, Cl


-

, K


+

 

D) K+

, S


2-

, Cl


-

 

 40. Natriy atomining zaryadini aniqlang. 

A) +1 


B) +11 

C) 0 


D) -1 

 

41. H-

, He


0

, B


+3

, H


+

, Be


2+

 ion va atomlarning 

radiuslari ortib borish tartibida joylashtiring. 

A) H


-

, He


0

, Be


2+

, B


+3

, H


+  

B) H


-

, He


0

, B


+3

, H


+

, Be


2+

 

C) H+

, B


3+

, Be


2+

, H


-

, He


D) H


+

, B


3+

, Be


2+

, He


0

, H


-

 

 42. Yadro zaryadi +117 bo‘lgan element qaysi 

oilaga mansub? 

A) s        

B) p        

C) d        

D) f    


 

43. Radius qanday o‘zgaradi? 

 

a) ortadi; b) kamayadi; c) o‘zgarmaydi. A) 1-a; 2-a   

B) 1-b; 2-a 

C) 1-c; 2-c   

D) 1-a; 2-b 

 

44. Quyidagi qator bo‘ylab metallarning atom radiusi va kimyoviy faollik qanday o‘zgaradi? 

Hg → Cd → Zn 

A) ortadi, kamayadi         B) kamayadi, ortadi 

C) kamayadi, kamayadi   D) ortadi, ortadi 

 

45. 7-pog‘onada nechta element joylashgan? (davriy sistemada 117 ta element mavjud deb 

hisoblang) 

A) 6 

B) 7 


C) 8 

D) 9 


 

46. s va f element atomlarining sirtqi elektronlar 

soni maksimal nechta bo‘ladi? 

A) 2; 2 


B) 2; 14 

C) 1; 7 


D) 1; 1 

 

47. 1885-yil Venada nashr etilgan davriy jadvalning 36-katagida qaysi element bo‘lgan? 

A) kripton   

B) brom 

C) selen 

 

D) bo‘sh katak  

48. Quyidagi ifodalardan qaysi biri to‘g‘ri? 

A) l = 0 bo‘lsa, s = 2 

B) l = 2 bo‘lsa, p = 3 

C) l = 3 bo‘lsa, f = 7 

D) l = 3 bo‘lsa, d = 5 

 

49. Quyidagi kvant sonlardan qaysi biri to‘g‘ri? A) n = 3; l = 3; m

l

 = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 

B) n = 2; l = 3; m

l

 = -2, -1, 0, +1, +2 

C) n = 5; l = 2; m

l

 = -1, 0, +1 

D) n = 1; l = 0; m

l

 = 0 


 

50. l = 3 kvant sonida ms

 = –½ qiymatiga 

to‘g‘ri keladigan maksimal nechta elektron bor? 

A) 7 


B) 5           C) 9 

D) 4 


 

51. Ilk to‘rt orbitali to‘la to‘lgan X elementi 

uchun quyidagi ifodalardan qaysi(lar) noto‘g‘ri? 

1) = 0 bo‘lgan 4 ta elektroni bor; 

2) l = 1 bo‘lgan 4 ta elektroni bor; 

3) eng katta bosh kvant soni 2 ga teng. 

A) 1, 2 

B) 1, 3 


C) 2 

D) 3 


 

52. Bosh va orbital kvant sonlari yig‘indisi 8 

bo‘lgan, eng katta orbital kvant sonli pog‘ona-

chaning orbital kvant soni necha bo‘ladi? 

A) 2 

B) 3 


C) 4 

D) 5 


 

53. Orbital kvant soni 8 ga teng bo‘lgan pog‘o-

nachaga maksimal nechta elektron sig‘adi?  

A) 16     

B) 32     

C) 17     

D) 34 

 

54. Qaysi galogen atomi tarkibidagi toq elektronning barcha kvant sonlari yig‘indisi 5,5 

ga teng? 

A) ftor 

B) xlor 


C) brom 

D) yod 


 

55. Bosh va orbital kvant sonlari yig‘indisi  

(n + l) 6 bo‘lgan nechta elektron mavjud? 

(davriy sistemada 110 ta element mavjud deb 

hisoblang) 

A) 3 


B) 8 

C) 18 


D) 32 

 

56. 105

Db elementi tarkibida magnit kvant soni 

+3 bo‘lgan nechta elektron mavjud? 

A) 2 


B) 14 

C) 4 


D) 28 

 

57. Neytral atomda 14 ta f-elektron bo‘lganda, maksimal nechta d-elektron bo‘ladi? 

A) 30       

B) 31       

C) 32       

D) 33 

 

58. Magnit kvant son qiymati 0 ga teng bo‘lgan 

elektronlari soni 4 ta bo‘lsa, bunday elementlar 

soni maksimal nechta bo‘ladi? 

A) 7      

B) 2       

C) 8      

D) 5 

 

59. Hg0

 da magnit kvant son qiymati 0 ga teng 

bo‘lgan s, p, d, f elektronlar soni nechta? 

A) 12, 8, 6, 2       

B) 12, 12, 12, 0      

C) 12, 12, 12, 2      

D) 12, 10, 8, 2 

 

60. Bir-biridan faqat spin kvant soni hisobiga farq qiluvchi elektronlarni ko‘rsating. 

A) 2p


1

 va 2p


2

      


B) 2p

1

 va 2p4

    


C) 2p

1

 va 3p1

      


D) 2p

1

 va 2s1

 

 61. 3d

6

 elektron uchun kvant sonlari qiymatini (n, l, m

l

, m

s

) aniqlang. 

A) 3; 2; -2; -1/2       

B) 3; 2; -1; -1/2  

C) 3; 2; -1 +1/2           

D) 3; 1;+1;-1/2 

 

62. Kvant sonlar haqidagi sonlardan qaysilari to‘g‘ri? 

1) bosh kvant son qiymati doim noldan katta; 

2) orbital kvant soni manfiy qiymatlarni ham 

qabul qila olishi mumkin; 

3) elementning tashqi elektron qavati 

qo‘zg‘algan holatga o‘tganda valent 

elektronlarning spin kvant sonlari yig‘indisi 

ortadi; 


4) magnit kvant soni elektron bulutining 

shaklini bildiradi. 

A) 1, 3        B) 2, 4        C) 2, 3        D) 1, 4 

 

63. Orbital kvant soni qiymati 3 ga teng bo‘lgan pog‘onachadagi maksimal elektronlar soni  

M-pog‘onadagi umumiy elektronlar sonidan 

nechtaga kam? 

A) 6   


B) 4   

C) 12   


D) 36 

 

64. Pog‘onada 64 ta orbital bo‘lsa, ushbu pog‘onaning bosh kvant soni qiymatini harf 

bilan belgilanishini aniqlang. 

A) S     

B) R      

C) Q       

D) T 


 

65. Bitta elektroni uchun kvant sonlari qiymati = 4, l = 2, m

l

 = 0, m

s

 = -1/2 bo‘lgan nechta 

element davriy sistemada mavjud. Davriy 

sistemada 120 element mavjud deb hisoblang. 

A) 45   


B) 76   

C) 44   


D) 75 

 

66. Quyidagi kvant son qiymatlari asosida elektronni aniqlang.  

= 4; l = 3; m

l

 = 0; m

s

 = +1/2.   

A) 4d


2

    


B) 4f

 

4    

C) 4f


 

11

    D) 4f

 

5 

 

67. 3d3

 elektrondan faqat magnit kvant soni 

bilan farqlanadigan elektronni ko‘rsating. 

A) 3d


9

     


B) 3d

5

     C) 3d

7

    D) 3d

8

  

68. Fe


3+

 ioni tarkibida nechta -½ spinli elektron 

bor? 

A) 8 


B) 9 

C) 14 


D) 15 

 

69. Fe3+

 ioni tarkibidagi nechta ml

 = +1 bo‘lgan 

elektron mavjud? 

A) 3 

B) 4 


C) 5 

D) 6 


 

70. Yadro zaryadi +79 bo‘lgan element atomida 

elektron ko‘chishi natijasida qaysi kvant sonlari 

qiymati o‘zgaradi? 

A) bosh, orbital, spin 

B) bosh, magnit, spin 

C) bosh, orbital, magnit  D) barchasi o‘zgaradi 

 

71. n = 4 va = 1 bo‘lgan pog‘onachada 3 ta +½ spinli va 2 ta –½ spinli elektroni bo‘lgan 

element atomida magnit kvant soni 0 bo‘lgan 

nechta elektron bor? 

A) 14 


B) 15 

C) 16 


D) 17 

 

72. 4-pog‘onaning 27-elektroni uchun barcha kvant sonlari yig‘indisini aniqlang. 

A) 4,5 


B) 5,5 

C) 6,5 


D) 7,5 

 

Teacher: Ma’ruf TONGOTAROV 

⎯→

⎯→

H

T

D

2

1Download 248.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling