3655#01#Y15#01#500/Baxış


Download 449.08 Kb.

bet1/6
Sana10.07.2018
Hajmi449.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ


Testlәr

/3655#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST


: 3655#01#Y15#01#500

Test


3655#01#Y15#01#500

Fәnn


3655 - Konstruksiya materiallarının

texnologiyası

Tәsviri

[Tәsviri]Müәllif

Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmәlәr

48

Bölmәlәri qarışdırmaqKöçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Hansı metallar çәtin әriyәn metallar hesab olunur? (Çәki: 1)

Aşağı әrimә temperaturuna malik olan metallar

Yüksәk әrimә temperaturuna malik olan metallar

Çox bәrk olan metallar

Çox yumşaq olan metallar

Tәzyiqlә rahat emal olunan metallar

Sual: Metallar neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)

3

42

5

bölünmürSual: Metalın kristallaşması nә demәkdir? (Çәki: 1)

Ә

rimәsiAxması

Buxarlanması

Maye haldan bәrk hala keçmәsi

Möhkәmliyi

Sual: Fәza qәfәsi hansıdır (Çәki: 1)

Hәcmi mәrkәzlәşdirilmiş kub

Üzlәri mәrkәzlәşdirilmiş kub

Tetraqonal

Heksaqonal

Rombiq


Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar qara metallar qrupuna aid edilir? (Çәki: 1)

Mg, Be, Ti

Au, Ag

Fe vә dәmir әsaslı әrintilәrV, W, Nb

Pt, Na, K

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar tezәriyәn metallar qrupuna aiddir? (Çәki: 1)

Sn, Pb, Zn

Au, Ag

V, Мо, NbTa, V

K, Al, Na

Sual: Metalın xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)

Kristal quruluşu, istilik vә elektrikkeçiriciliyi, plastiklik qabiliyyәti

Kristal quruluşu olmayan, istilik vә elektrikkeçiriciliyi qabiliyyәti olan

istilik vә elektrikkeçiriciliyi olmayan, plastiklik qabiliyyәti

Yalnız amorf quruluşlu, plastiklik qabiliyyәti olmayan

Şәffaf, aşağı temperaturda qaza çevrilәn, adi temperaturda aqreqat halını dәyişәn

Sual: Sudan yüngül metal hansıdır? (Çәki: 1)

berillium

sink

litium


civә

alüminium

Sual: 0°C-dәn aşağıda donmayan metal hansıdır? (Çәki: 1)

civә


arsen

natrium


berillium

selen


B

ÖLMӘ


: 0102

Ad

0102Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Metalların allotropiyası (şәkildәyişmә) dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

Fәza qәfәsinin düyünlәrindә müsbәt yüklәnmiş ionların yerlәşmәsi

Istilik keçirmә qabiliyyәti

Müxtәlif kristal qәfәsә malik olması

Metalların kövrәkliyi

Metalların özlülüyü

Sual: Daxili quruluşlarına görә kristal cisimlәr amorf cisimlәrdәn nә ilә fәrqlәnirlәr? (Çәki:

1)

Atomların xaotik, yәni qarma-qarışıq yerlәşmәsi ilәAtomların üç ölçüsünün böyük olması ilә

Atomların üç ölçüsünün kiçik olması ilә

Atomlar sıxlığının bәrabәr olması ilә

Atomların qanunauyğun düzülüşü ilә

Sual: Metalların strukturu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

Tәrkibdәki elementlәrin faizlә miqdarı

Metallara әlavә edilmiş legirlәmә elementlәri

Metal dәnәlәrinin yerlәşmәsi, onların forma vә ölçülәri

Metalların biri-birindә mәhdud hәll olması

Metalların biri-birindә qeyri-mәhdud hәll olması

Sual: Metalların kristal qәfәslәrinin tipi necә tәyin edilir? (Çәki: 1)

Metalların kristal qәfәsinin tipi rentgen şualarının fotoplastikada

(rent¬ge¬noq¬ra¬mmada) әksi zamanı lәkәlәrdәn vә halqalarda iz qoyması vә


halqaların vәziyyәtinә görә tәyin edilir

Müsbәt yüklәnmiş ionlar arasındakı mәsafәyә әsasәn tәyin edilir

Makrostrukturun kömәyi ilә

Mikroşliflәrin kömәyi ilә

Metallomikroskopların kömәyi ilә

Sual: Sürünmә dedikdә hansı xassә başa düşülür? (Çәki: 1)

Metalların yüklәnmiş vәziyyәtdә işlәnmәsi

Metalların uzun müddәtli yük altında vә yüksәk temperaturlarda tәdricәn vә fasilәsiz

plastik deformasiyaya uğraması xassәsi

Metalların uzun müddәtli vә aşağı temperaturda elastiki deformasiyaya uğramaq

qabiliyyәti

Istismar zamanı metalların bәrkliyinin yüksәlmәsi

Yüklәnmiş vәziyyәtdә metalların plastiki deformasiyasının azalması

Sual: Neçә növ fәza qәfәsi vardır? (Çәki: 1)

7

5

38

10

Sual: Anizotrapiya nәdir (Çәki: 1)Müxtәlif istiqamәtlәrdә xassәlәrin fәrqli olması

Müxtәlif istiqamәtlәrdә xassәlәrin eyni olması

Şaquli istiqamәtlәrdә bәrabәr olması

Üfiqi istiqamәtlәrdә olması

Istiqamәtlәr üzrә xassәlәrin olmaması

Sual: İstehsal proseslәrinin tәrkibi neçә cür olur? (Çәki: 1)

2

5

31

4

Sual: Bir vә ya bir neçә emal mәrhәlәsini keçmiş vә sonrada başka müәsisәdә emalıdavam olunan әmәk әşyası necә adlanır? (Çәki: 1)

pәstah


yarımfabrikat

material


komplektlәşdirici

ilkin material

Sual: Karbonlu poladlarda daimi qatışıqlar hansılardır? (Çәki: 1)


Karbon, silisium, manqan, fosfor, kükürd

Karbon, volfram, molibden, xrom, silisium.

Karbon, volfram, manqan, alüminium, maqnezium

Karbon, titan.dәmir, sink, nikel.

Karbon, dәmir, mis, qurğuşun, manqan.

Sual: Poladı hansı sobada әrintidikdә daha tәmiz olur? (Çәki: 1)

Vakuumlu elektrik sobalarında.

Marten konvertor vә.s sobalarda.

Elektrik marten sobalarında.

İnduksiya elektrik sobalarında.

Qövslü elektrik sobalarında.

B

ÖLMӘ: 0201

Ad

0201Suallardan

40

Maksimal faiz40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Texnikada әn geniş tәtbiq edilәn metallik әrintilәr hansılardır? (Çәki: 1)

Ә

lvan metallarQәlәvi-torpaq metalları

yüksәk elektrik müqavimәtinә malik olan әrintilәr

Çuqun vә poladlar

Lantanoidlәr

Sual: Әrimә temperaturu hansı temperatura deyilir? (Çәki: 1)

Metalların maye haldan bәrk hala keçmәsinә uyğun gәlәn temperaturda

Metalın maye halından qaz halına keçmәsi temperaturuna

Metalın qızması zamanı enerji yayılmasına uyğun gәlәn temperatura

Metalın axdığı temperatura

Metalın bәrk haldan maye halına keçmәsinә uyğun gәlәn temperatura

Sual: Nә üçün әrintilәr texnikada sadә metallara nisbәtәn daha geniş tәtbiq olunur?

(Çәki: 1)

Möhkәmliyinә, bәrkliyinә, emal edilmә qabiliyyәtinә görә

Plastikliyinә, mayeaxıcılığına görә

Metallara nisbәtәn çoxkomponentlidir

Metallara nisbәtәn yaxşı emal olunur

Daha ucuz başa gәlir


Sual: Tezәriyәn metallara hansı metal aiddir? (Çәki: 1)

Volfram


Titan

Alüminium

Qalay

Dәmir


Sual: Möhkәmlik hansı ümumi xassәyә aiddir? (Çәki: 1)

Mexaniki xassәyә

Kimyәvi xassәyә

Texnoloji xassәyә

Fiziki xassәyә

Tökmә xassәyә

Sual: Bәrklik hansı ümumi xassәyә aiddir? (Çәki: 1)

Mexaniki


Texnoloji

Kimyәvi


Fiziki

Tәzyiqlә emala

Sual: Metalın plastikliyini hansı kәmiyyәt göstәrir? (Çәki: 1)

Nisbi uzanma

Istilik tutumu

Maqnitlәşmә qabliyyәti

Elekirik müqavimәti

Elektirik keçiriciliyi

Sual: Metalın plastikliyini hansı kәmiyyәt xarakterizә edir? (Çәki: 1)

Nisbi nazilmә

Maye axıcılıq

Qaynaq olunmaq qabiliyyәti

Likvasiya

Kәsmә ilә emal

Sual: Brinel üsulu ilә metalın hansı xassәsini ölçürlәr? (Çәki: 1)

Bәrkliyini

Möhkәmliyini

Plastikliyini

 

Likvasiyanı 

Elastikliyini

Sual: Rokvel üsulu ilә hansı xassә tәyin edilir? (Çәki: 1)

Bәrklik


Elektirik keçiriciliyi

Maqnit müfuzluluğu

Döyülmә qabliyyәti

Qaynaq olunmaq qabiliyyәti

Sual: Metalların zәrbә özlülüyü necә tәyin olunur? (Çәki: 1)

Nümünәni sındırmaqla

Nümünәni Burmaqla

Nümünәni әymәklә

Istilik keçiriciliyini ölçmәklæ

Elektirik keçiriciliyini ölçmәklә

Sual: Metalın bәrkliyini ölçmәk üçün әsas neçә üsuldan istifadә olunur? (Çәki: 1)

4

86

1

10Sual: Brinel ilә bәrkliyi ölçmәdә ucluğun forması necә olur? (Çәki: 1)

Küræ


Konus

Üçbucaq


 

Prizma


Silindir

Sual: Rokvell üsulu ilә bәrkliyi ölçәndә hansı formalı ucluqlardan istifadә olunur? (Çәki:

1)

Kürә vә konusPrizma

Silindr


oktaedr

Dodekaed


Sual: Nisbi uzanma hansı vahidlә ölçülür? (Çәki: 1)

faizlә


MPa

Sual: Nisbi nazilmә hansı vahidlә ölçülür? (Çәki: 1)

faizlә

Nyuton


Ton

MPa


Manometr

Sual: Elastik deformasiya nәdir? (Çәki: 1)

Yoxdur

Qalıq deformasiyaGәrginlik götürülәndәn sonra yox olan deformasiya

Strukturu dәyişәn dәformasiya

Strukturu dәyişmәyәn deformasiya

Sual: Plastik deformasiya nәdir? (Çәki: 1)

Gәrginlik götürülmәdәn sonra qalan deformasiyaya

Yoxdur


Sturuktura tәsir etmәyәn deformasiyaya

Möhkәmliyә tәsir etmәyәn deformasiyaya

Plastikliyә tәsir etmәyәn deformasiyaya

Sual: Hansı deformasiya әvvәl baş verir? (Çәki: 1)

Plastik

Elastik


Eyni vaxtda

Heç biri baş vermir

Gәrginlik tәtbiq etmәdәn әvvәl

Sual: Deformasiyanın dәrәcәsi hansı vahidlә ifadә olunur? (Çәki: 1)

Qramla

Kq-la


Tonla

Faizlә


mm-lә

Sual: Mexaniki sınaqların әsas neçә növü var? (Çәki: 1)

5

2

36

4

Sual: Statik sınağa hansı aiddir? (Çәki: 1)Zәrbә özlülüyünün tәyini

Maqnit xassәlәrinin tәyini

Möhkәmliyin tәyini

Elektirik vericiliyinin tәyiniXüsusi çәkinin tәyini

Sual: Statik sınağa hansı aiddir? (Çәki: 1)

Mәsamәliyin tәyini

Ә

rimә temperaturunun tәyiniBuxarlanma temperaturunun tәyini

Bәrkliyin tәyini

Tezliyini tәyini

Sual: Hansı bәrklikölçmә üsuluna aiddir? (Çәki: 1)

Brinell

Çernov


Qulyayev

Laxtın


Tamman

Sual: Hansı bәrklikölçmә üsuluna aiddir? (Çәki: 1)

Mirkin

Rokvell


Lomonosov

 

LavesBlanter

Sual: Hansı bәrklikölçmә üsuluna aiddir? (Çәki: 1)

Yum-Rozeri

Fridmon


Vikkers

Bokşteyin

 

Odinq


Sual: Hansı bәrklikölçmә üsuluna aiddir? (Çәki: 1)

Sidorin


Marten

Tomas


Mikrobәrklik

Bessemer


Sual: Hansı dinamik sınağa aiddir? (Çәki: 1)

Bәrkliyin tәyini

Möhkәmliyin tәyini

Plastikliyin tәyini

Sürüngәcliyin tәyini

Zәrbә özlülüyünün tәyiniSual: Nisbi uzanma hansı hærflæ göstærilir? (Çәki: 1)

Sual: Nisbi nazilmæ hansı hærflæ göstærilir? (Çәki: 1)

k

u

Sual: Aşağıdakılardan hansılar metalın fiziki xassәlәrini xarakterizә edir? (Çәki: 1)sıxlıq, istilikkeçirmә, әrimә temperaturu

oturma, qazudma

Nisbi uzanma, nisbi daralma

qaynaqlanma, döyülmә

tökmә xassәlәri

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların texnoloji xassәlәrini xarakterizә edir? (Çәki: 1)

istilik tutumu, istilik miqdarı

ә

rimә temperaturuxәtti genişlәnmә

maqnit nüfuzluğu

qaynaqlanma, döyülәbilmә

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansı metalların texnoloji xassәsi deyildir? (Çәki: 1)

qaynaqlanma

döyülәbilmә

mayeaxıcılıq

oturma


bәrklik

Sual: Metallar üçün xarakterik olmayan xassәlәr hansılardır? (Çәki: 1)

döyülmә

qeyri-şәffaflıquçuculuq

elektrik keçiriciliyi

istilikkeçirmә

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansı metalların fiziki xassәsi deyildir? (Çәki: 1)

maqnit nüfuzluğu


sıxlıq

tökmә xassәlәri

elektrik keçiriciliyi

istilikkeçirmә

Sual: Metal vә әrintilәrin elektrikkeçirmә qabiliyyәti hansı kәmiyyәtlә xarakterizә olunur?

(Çәki: 1)

naqilin müqavimәti ilә

xüsusi elektrikkeçirmә ilә

naqilin uzunluğu ilә

cәrәyanla

gәrginliklә

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

bәrklik, zәrbә özüllüyü

qazudma, tökmә

xәtti genişlәnmә, sıxlıq

hәcmi genişlәnmә, likvasiya

gәrginlik, әrimә temperaturu

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәlәrinә aid deyildir? (Çәki: 1)

bәrklik,

zәrbә özüllüyü

plastiklik

möhkәmlik

döyülәbilmә

Sual: Plastiklik hansı kәmiyyәtlәrlә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

nisbi uzanma vә nisbi daralma

xәtti vә hәcmi genişlәnmә

nisbi döyülmә vә nisbi deformasiya

gәrginlik vә dartılma diaqramı

elastiki vә plastiki deformasiya

Sual: Göstәrilәnlәr hansılar bәrkliyin tәyin edilmә üsullarıdır? (Çәki: 1)

Brinel, Rokvell, Vikkers

Marten, Le Şatelye

Tamas, Bessemer

Benardos, Paton

Nernst, Huk

B

ÖLMӘ: 0202

Ad

0202Suallardan

31


Maksimal faiz

31

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Dәmir әsaslı әrintilәr hansı xassәlәrinә görә geniş tәtbiq olunur? (Çәki: 1)

Yüksәk temperatura dözümlülüyә görә

Aşağı temperatura dözümlülüyәnә görә

Möhkәmlik vә etibarlılığına görә

Sәrtliyinә görә

Yaxşı maye axıcılıq xassәsinә görә

Sual: Metalların әsas texnoloji xassәlәri hansıdır? (Çәki: 1)

Ә

rimә temperatureXәtti genişlәnmә

Sıxlıq


Kәsmә ilә emal, qaynaq olunma, tәzyiqlә emal

Korroziyaya davamlılıq

Sual: Texnikada әn geniş tәtbiq edilәn metal hansıdır? (Çәki: 1)

Al

CoTi

W

FeSual: Likvasiya nәdir? (Çәki: 1)

Poladda karbonun çox olması

Töküyün hәcmindә tәrkibinin bircins olmaması

Çuqunda karbonun az olması

Poladda daimi qatşıqların olmaması

Çuqunda legirlәyici qatşıqların çox olması

Sual: Hansı metalın tökmә xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

Bәrkliyi


Möhkәmliyi

Maye axıcılığı

Zәrbә özlülüyü

Plastikliyi

Sual: Hansı metalın tökmә xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

Metalın burulması

Metalın dartılması


Metalın plastikliyi

Metalın oturması

Metalın әyilmәsi

Sual: Hansı metalın tökmә xassәlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

Metalın qaynaq olunması

Metalın döyülmә qabiliyyәti

Metalın elastikliyi

Metalın bәrkliyi

Likvasiya

Sual: Metalın tökmә xassәlәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)

Metalın oturması, maye axıcılığı vә likvasiya

Möhkәmliyi vә bәrkliyi

Zәrbә özlülüyü vә plastikliyi

Bәrkliyi vә elastikliyi

Qaynaq olunmaq qabiliyyәti

Sual: Metalların әsas neçә ümumi xassәsi var? (Çәki: 1)

4

2

51

3

Sual: Nisbi uzanma hansı mexaniki sınaqla tәyin edilir? (Çәki: 1)Nümünәni dartmaqla

Nümünәni sıxmaqla

Nümünәni әymәklә

Nümünәni burmaqla

Bәrkliyi tәyin edәndә

Sual: Nisbi nazilmә hansı sınaqlarla tәyin edilir? (Çәki: 1)

Metalı dartanda

Metalı kәsәndә

Metalı әyәndә

Fiziki xassәlәri tәyin edәndә

Metalı sıxanda

Sual: Brinell ilә bәrkliyi ölçәndә nümünәni sındırmaq lazımdırmı? (Çәki: 1)

YoxӘyilmәlidir

 

BurulmalıdırNümünәyә toxunmaq olmaz

Sual: Dartılmaya sınaq nә üçün aparılır? (Çәki: 1)

Möhkәmliyi tәyin etmәk üçün

Bәrkliyi tәyin etmәk üçün

Zәrbә özlülüyünü tәyin etmәk üçün

Elektrik müqavimәtini tәyin etmәk üçün

Maqnitlәşmә qabiliyәtini tәyin etmәk üçün

Sual: Hansı statik mexaniki sınaqdır? (Çәki: 1)

Dartılma

Zәrbә özüllüyünә

Maye axıcılığı

Sәrbәst döymә

Burulmağa

Sual: Hansı dinamik sınağa aiddir? (Çәki: 1)

Zәrbә özüllüyünә

Sıxılmağa

Dartılmağa

Burulmağa

Ә

ilmәyә


Sual: Normal dartıcı gәrginliklәr necә işarә olunur? (Çәki: 1)

Mәnfi


Olunmur

Müsbәt


Sual işarәsi ilә

Vergül ilә

Sual: Deformasiyanın neçә növu var? (Çәki: 1)

5

23

4

6Sual: Nisbi uzanma nәyi göstәrir? (Çәki: 1)

Dartılma nәticәsindә uzunlugun artmasını

Dartılma nәticәsindә uzunlugun azalmasını

Sıxma zamanı uzanmasını

Burma zamanı uzanmasını

Burma zamanı qısalmanıSual: Nisbi nazilmә nәyi göstәrir? (Çәki: 1)

Sıxma zamanı en kәsiyin böyümәsini

Dartma zamanı enlәnmәni

Dartma zamanı en kәsiyin azalmasını

Heç nәyi

Dartmada nazilmә olmur

Sual: Nümünәnin uzanması hansı gәrginliyin tәsirindәn alınır? (Çәki: 1)

Toxunan


Gәrginlik olmayanda

Gәrginliklәr bәrabәr olanda

Normal

Heç birininSual: Nümünәnin qısalması hansı gәrginliyin tәsirindәn alınır? (Çәki: 1)

Gәrginlik olmayanda

Gәrginliklәr bәrabәr olanda

Heç birinin

Toxunan

Normal


Sual: Plastik deformasiya metalın möhkәmliiyinә necә tәsir edir? (Çәki: 1)

Azaldır


Tәsir etmir

Pis


Yaxşı

Artırır


Sual: Plastik deformasiya metalın bәrkliyinә necә tәsir edir? (Çәki: 1)

Artırır


Azaldır

Tәsir etmir

Yayır

SәpәlәyirSual: Әsas neçә bәrklikölçmә üsulu var? (Çәki: 1)

3

51

2

4Sual: Şәrti toxunan gәrginliklәri hansı hәrflә işarә edirlәr? (Çәki: 1)

Ş


V

O

HSual: Şәrti normal gәrginliklәr hansı hәrflә işarә edilir? (Çәki: 1)

X

Sual: İstilik tutumu hansı kәmiyyәtlә ölçülür? (Çәki: 1)C/kq•°C

N/kq•°C


C/km•°C

Vt/kq•°C


C/kq•m

Sual: Brinel üsulu ilә bәrkliyin tәyini zamanı bәrkliyin qiymәti hansı kәmiyyәtdәn asılıdır?

(Çәki: 1)

Kürәciyin izinin diametrindәn

Kürәciyin izinin dәrinliyinlәn

Heç bir kәmiyyәtdәn asılı deyil

Kürәciyin materialından

Cihazın dәqiqlik dәrәcәsindәn

Sual: Rokvell üsulu ilә bәrkliyin tәyini zamanı bәrkliyin qiymәti hansı kәmiyyәtdәn

asılıdır? (Çәki: 1)

Almaz konusun izinin dәrinliyindәn

Almaz konusun izinin diametrindәn

Sferblatın dәqiqlik dәrәcәsindәn

Tәtbiq olunan şkalanın növündәn

Almaz konusun qalınlığından

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların istismar xassәlәrinә aid edilir? (Çәki: 1)

Korroziyayadavamlıq, odadavamlılıq

Etibarlılıq

uzunömürlülük

yorulmayadavamlılıq

bәrklik

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların istismar xassәlәrinә aid deyildir? (Çәki: 1)soyuğadavamlılıq

Korroziyayadavamlıq

odadavamlılıq

odadözümlülük

termiki yorğunluq

B

ÖLMӘ


: 0203

Ad

0203Suallardan

30

Maksimal faiz30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yüksәk elektrik müqavimәti almaq üçün әrintinin strukturu necә olmalıdır? (Çәki: 1)

Kimyәvi birlәşmә

Mexaniki qarşıq

Ә

vәzlәmә bәrk mәhluluYayılma bәrk mәhlulu

Bәrk mәhlul

Sual: Metalların yüksәk elektrik keçirmә qabiliyyәtini nә ilә izah etmәk olar? (Çәki: 1)

Daxili elektronların olması ilә

Xarici elektronların olması ilә

Sәrbәst elektronların nizamlı hәrәkәti ilә

Xarici elektronların nüvә ilә әlaqәsinin güclü olması ilә

Metalın xarici orbitindә elektronların sayının az olması ilә

Sual: Etibarlılıq hansı parametrlәrlә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

Elastiklik modulu E-ilә

Strkturda dәnәlәr arasındakı mәsafәyә görә

Kompleks mexaniki xassәlәr parametrlәri ilә

Sual: Mexaniki sınaqlarda gәrginlik hansı vanidlә ölçülür? (Çәki: 1)

MPa-la


kq-la

sm-lә


Voltla

Amperlә


Sual: Brinel ilә bәrklik hansı ölçü vahidi ilә tәyin olunur? (Çәki: 1)

MPa-lә

km-lә


mm-lә

kq-la


mm c.sütunu ilә

Sual: Rokvell üsulu ilә bәrklik hansı vahidlә göstәrilir? (Çәki: 1)

Adsız әdәddir

MPa-ilә


Tonla

kq/mm2-lә

c/sm2-lә

Sual: Zәrbә özlülüyü hansı vahidlә ölçülür? (Çәki: 1)

Tonla

mm

smkq

Sual: Vikkers üsulu ilә metalın hansı xassәsi tәyin edilir? (Çәki: 1)

Bәrkliyi

Mökәmliyi

 

PlastikliyiNisbi uzanması

Nisbi nazilmәsi

Sual: Vikkers üsulu ilә bәrkliyi ölçmәk üçün hansı formalı ucluqdan istifadә olunur?

(Çәki: 1)

Prizma

Kürә


Konus

Silindir


 

Ellips


Sual: Vikkers üsulu ilә bәrkliyi ölçmәk üçün ucluq nәdәn hazırlanır ? (Çәki: 1)

Almazdan


Poladdan

Bәrk әrintidәn

Misdәn

Çuqundan


Sual: Bærkliyi ölçmæk üsülü næ üçün mikrobærklik adlanır? (Çәki: 1)

Hær kristalın bærkliyi ayrıca ölçdüyü üçün

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling