4. Ma’ruza mashg‘ulotining texnologiyasi


Download 72.06 Kb.

Sana02.03.2018
Hajmi72.06 Kb.

4-mavzu. 

О‘zbekiston Respublikasi aholisi va mehnat resurslari  

 

4.Ma’ruza mashg‘ulotining texnologiyasi 

Vaqti – 2 soat 

Talabalar soni: 20-60  nafar 

О‘quv mashg‘ulotining shakli 

Ma’ruza 

Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi 

1. Axolining soni va dinamikasi. 

2. Axoli sonining kayta tiklanishi. 

3. Axolining jinsiy va yosh tarkibi. 

4. Axolining milliy tarkibi.

 

О‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Mavzu   mazmunini   amaliyot   ishlari   orkali   tapabalarga 

yetkazishda axolining umumiy  soni, tabiiy о‘sish kо‘rsatkichi. zichligi,      tug‘ilish      va      о‘lish    

koeffitsiyenti      xamda        bu    kо‘rsatkichlarning   Respublikamizda qanday taqsimlanganligini 

taxmin qildira bilish. Kartografik va statistik materiallarni mushoxada  qilib,  ma’lumotlarni 

taqqoslash,  aholi  umumiy  sonining  о‘zgarishini  va  shu  regionga  xos  bо‘lgan  demografik 

muammolarning kelib chikish sabablarini aniklash.

 

Pedagogik vazifalar: Axolining soni va dinamikasini tahlilini 

urgatish. 

-  Axoli  sonining  kayta  tiklanishini 

tahlilini urgatish. 

-  Axolining  jinsiy  va  yosh  tarkibini 

tahlilini urgatish. 

-  Axolining  milliy  tarkibi  tahlilini 

urgatish.

 

О‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: 

Axolining soni va dinamikasini tahlil qiladi.  - Axoli sonining kayta tiklanishini tahlil qiladi. 

 -Axolining jinsiy va yosh tarkibini tahlil qiladi. 

 -Axolining milliy tarkibi bilib oladi.

 

О‘qitish uslubi va texnikasi Axborot  ma’ruza,  aqliy  hujum,  muhokama,  

blits-sо‘rov,  B.B.B. jadvali. 

О‘qitish shakli  

Frontal,  alohida,  jamoa  bо‘lib  ishlash,  juftlikda 

ishlash. 

О‘qitish vositalari 

Konspekt, 

slaydlar, 

о‘quv 

materiallari, proyektor. 

О‘qitish sharoitlari 

Namunadagi auditoriY. 

 

 

 

 

 

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi 

 

Faoliyat mazmuni 

Bosqichlar, vaqti 

о‘qituvchi 

talaba 

1-bosqich. 

Kirish 

(5 min) 

1.1.  Mavzu  uning  maqsadi,  о‘quv 

mashg‘ulotidan kutilayotgan natijalar  va 

uni о‘tkazish rejasini ma’lum qiladi.  

1.1. 

Eshitadilar, yozadilar. 

2-bosqich. 

Bilimlarni 

Faollashtirish 

(15 min) 

2.1.  Ekranga  B.B.B.  jadvalini  chiqaradi 

va unga izoh beradi (1-ilova). 

Topshiriq beradi: hamma jadvalni chizib 

olsin  va  ma’ruza  rejasi  bо‘yicha  2-

ustunni  tо‘ldirsin.  Talabalarni  juftlikka 

2.1.  Jadvalni  chizadi  va 

2-ustunni 

tо‘ldiradi. 

Juftlikka 

ajraladilar, 

savollarni 

muhokama 

qiladilar 

va 

javob 


ajralishlari  sо‘raladi,  savollar  bо‘yicha 

alohida 


fikr 

yuritish 

va 

juftlikda muhokama qilish va javob berish tavsiya 

etiladi.  Taqdimot  uchun    qog‘ozlarni, 

markerlarni 

tarqatadi, 

aqliy 

hujum 


qoidasini eslatadi. 

1.Axolining  yosh  va  jins  tarkibini 

urganishning axamiyati  

2.  Axolining  jins  tarkibi  va  undagi 

farklar 

3.  Axolining  yosh  tarkibi  va  unga  ta’sir  

kursatuvchi omillar  

 

2)  Sizning  fikringizcha  ushbu  mavzu bо‘yicha  nimani  bilish  kerak?  Blits-

sо‘rov  о‘tkazadi.  B.B.B.  jadvalining  3-

va  4-ustunlarini  tо‘ldirish  bо‘yicha 

topshiriq  beradi.      Tarqatma  materialva 

о‘z  nuqtai  nazaridan  Farg‘ona  vodiysi 

viloyatlari  turistik  obyektlari  bо‘yicha 

juftliklarda 

muhokama 

qilish 

va 


savollarga  javob  berishni  taklif  etadi. 

Blits-sо‘rov о‘tkazadi.(3-ilova) 

 

beradilar.  B.B.B.  jadvalining  3  va 

4-ustunlarini 

tо‘ldiradilar. 

 

3-bosqich 

Asosiy 

(55 min) 

3.1.  Konspektni  tarqatadi  (4-ilova). 

Ma’ruza  о‘qiydi,  vizual  materiallardan 

foydalanadi.  Tushuntirish  jarayonida 

mavzu 

bо‘yicha Farg‘ona 

vodiysi 


viloyatlari 

turistik 

obyektlari 

xususiyatlariga 

oid 

ma’lumotlarni о‘rtaga tashlab,  e’tiborni jalb etuvchi va 

muammoli  savollardan  foydalanadi  (2-

ilova).  3.2.  Topshiriq  beradi.  B.B.B. 

jadvalining 

5-ustunini 

juftlikda 

muhokama  qilgan  holda  tо‘ldirishlarini 

sо‘raydilar.  

Blits sо‘rov о‘tkazadi.  

 

3.1. Eshitadilar, muhokamada ishtirok 

etadilar. 

3.2. B.B.B. jadvalining 

5-ustunini juftlikda 

muhokama qilgan holda 

tо‘ldiradilar. 

3.3. Venn diagrammasini 

ishlaydilar. 

 

 

 4-bosqich 

Yakuniy 

(5 min) 

4.1.  Ma’ruzaga  yakun  yasaydi,  о‘quv 

faoliyati 

natijalarini 

umulashtiradi, 

olingan  bilimlarning  kelajak  uchun 

ahamiyatini aytib о‘tadi.   

 

4.1. 


Eshitadilar 

va 


topshiriqni yozib oladilar 

 

1-ilova 

О‘quv mashg‘ulotining maqsadi: 

Mavzu   mazmunini   amaliyot   ishlari   orkali   tapabalarga 

yetkazishda  axolining  umumiy  soni,  tabiiy  о‘sish  kо‘rsatkichi.  zichligi,      tug‘ilish      va      о‘lish    

koeffitsiyenti      xamda        bu    kо‘rsatkichlarning      Respublikamizda  qanday  taqsimlanganligini taxmin  kildira  bilish.  kartografik  va  statistik  materiallarni  mushoxda  qilib,  ma’lumotlarni 

taqqoslash,  aholi  umumiy  sonining  о‘zgarishini  va  shu  regionga  xos  bо‘lgan  demografik 

muammolarning kelib chikish sabablarini aniklash.

 

  

 

О‘quv materiallari 

2-ilova 


B.B.B. texnikasini qо‘llash bо‘yicha kо‘rsatma 

1. Ma’ruza rejasiga mos holda 2-ustunni tо‘ldiring. 

2.  О‘ylang,  juftlikda  hal  eting  va  javob  bering,  ushbu  savollar  bо‘yicha  nimani 

bilasiz, 3-ustunni tо‘ldiring. 

3. О‘ylang, juftlikda hal eting va javob bering, ushbu savollar bо‘yicha nimani bilish 

kerak, 4-ustunni tо‘ldiring. 

4. Ma’ruzani eshiting. 

5. 5-ustunni tо‘ldiring. 

 

 

B.B.B. jadvali (bilaman, bilishni xohlayman,bildim)  № 

Mavzu savoli 

Bilaman 

Bilishni 

xohlayman 

Bildim 

О‘zbekistonda  aholining  tabiiy о‘sishi  

 

 

 

О‘zbekistonda aholining 

xududiy joylashuvi  

 

 

О‘zbekiston aholisining 

ijtimoiy tarkibi  

 

 

Aholi soni 

bо‘iycha 

О‘zbekistonning ketma- ketligi 

 

 

 

О‘zbekiston mehnat resurslari 

 

 

 

Urbanizatsiya  

 

 

Milliy tarkibi  

 

 

 

 

 

3-ilova 

 

Muhokama uchun e’tiborni jamlovchi va muammoli savollar  

1. Axolining yosh va jins tarkibini urganishning axamiyati 

2. Axolining jins tarkibi va undagi farklar 

3. Axolining yosh tarkibi va unga ta’sir  kursatuvchi omillar 

4. 

О‘zbekistonda yashayotgan erkaklar bilan xotinlar nisbati kanday? 

5. Yoshlar buyicha tarkibi: mexnat resurslariiga ta’siri. 

6. Xalklarning kelib chikishi va xozirgi zamon etnik jarayonlari. 

7. 


О‘zbekiston

 axolisining tarkibi va xududiy joylashuvi 

8. 

О‘zbekiston regionlarida millatlararo munosabatlar. 

9. 


О‘zbekiston

 mamlakatlarda etnik va milliy munosabatlar  

4-ilova 

Tarqatma material 

 

Mexnat resurslari va ulardan foydalanish.  

Axolisining  uz  jismoniy  va  maxnaviy  imkoniyatlariga  kura  mexnat  kila  olish  kobiliyatiga 

ega bulgan kismi jamiyatning mexnat resurslari xisoblanadi. 

 

Mexnat  resurslarining  soni  turli  mamlakatlarda  turlicha,  chunki  axolining  yuridik  jixatdan belgilab kuyilgan va mexnat resurslariiga kiritiladigan yosh chegarasi xamma mamlakatlarda bir xil 

emas.  Xalkaro  statistikada,  odatda  15  yoshdan  65  yoshgacha  bulganlar  mexnatga  yarokli  axoli 

xisoblanadi.  

 

Mexnatga  yarokli  axoli,  uz  navbatida,  ikki  guruxga  bulinadi:  iktisodiy  aktiv  axoli  va iktisodiy  aktiv  bulmagan  axoli.  Iktisodiy  aktiv  axoli  tushunchasining  xakikiy  ma’nosiga  tugri 

kelmaydi  va  kapitalistik  mamlakatlarda  mexnat  resurslaridan  foydalanishdagi  xakikiy  axvolni 

buzib kursatadi. Chunki, mexnat resurslari sonining usishi, asosan, axolining tabiiy usishi xisobiga 

buladi.  

 

Mexnat  resurslarining  geografik  jixatdan  urganish  ikkita  muxim  aspektda  olib  boriladi. Mexnatga  yarokli  axolining  ishlab  chikarishda  katnashuvi  va  bu  katnashuvchidagi  farklar  xamda 

ijtimoiy ishlab chikarishda ishtirok etayotganlarning xalk xujaligi tarmoklari buyicha taksimlanishi, 

xalk  xujaligi  ayrim  tarmoklarida  ishchi  kuchidan  mavsumiy  foydalanish  xususiyatlarini  urganish 

xam mexnat resurslaridan foydalanishni geografik tadkik kilishning muxim tomonlarilan biridir. 

 

Rivojlanayotgan  mamlakatlardagi  iktisodiy  aktiv  axolining  xalk  xujaligi  tarmoklarida taksimlanishi sotsialistik mamlakatlardan xam, kapitalistik mamlakatlardan xam fark kiladi.  

 

Aksincha  rivojlanayotgan  mamlakatlar  axolisi  tarkibida  15  yoshgacha  bulgan  yosh avlodning salmogi ancha yukori.  

 

Rivojlanayotgan  mamlakatlar  milliy  mustakillikni  kulga  kiritganlaridan  sung  keyingi yillarda sanoatni rivojlantirishga ayniksa katta etibor bera boshladilar, sanoat ishlarining soni xam 

usa boshladi.  

 

Rivojlanayotgan  mamlakatlarda  moddiy  bulmagan  ishlab  chikarish    va  xizmat  doirasida ishlovchilar xam nisbatan kam.  

 

Shunday  kilib,  mexnat  resurslaridan  foydalanishda,  iktisodiy  aktiv  axolining  strukturasida turli tipga mansub bulgan mamlakatlarda keskin farklar bor.  

 

Agar  mexnat resurslarlariga  ijtimoiy  ishlab chikarishda katnashayotgan pensionerlar  va 16 yoshga  yetmagan  bolalarni  kushib  xisoblasak,  mamlakatimizning  real  mexnat  resurslari  barcha 

axolining kup foizining tashkil etadi.  

 

Mamlakatimizda  mavjud  bulgan  mexnat  resurslaridan  115,2  million  kishi  ijtimoiy  ishlab chikarishda  bevosita  ishtirok  etgan.Xalk  xujaligining  biron  tarmogida  mexnat  resurslaridan 

faydalanishning samaradorligining na shu soxadagi mexnat ulumdorligi bilan belgilanadi. 

 

Mexnat resurslaridan  foydalanishning kupgina tomonlarini  ijtimoiy  ishlab chikarishdaband bulgan axolining xalk xujaligi tarmoklari buyicha taksimlanishi xakidagi malumotlar berilgan. 

 

Mamlakatimiz  iktisodiy  tarakkiyotidagi  bu  xususiyat  javalda  uz  aksini  topgan.  Sanoat  va kurilishda  ishlovchilarning  salmogi  1913-1976  yillar  ichida  barcha  xizmat  doirasi  soxalarida 

ishlokchilarning salmogi besh marta oshgani xolda, maorif, soglikni saklash, fan, madaniyat, san’at 

soxalarida ishlokchilarning samogi 16 manrta ortgan.  

 

Kelajakda  fan-texnika  tarakkyotidan,  yangi  texnologiyadan  moddiy  ishlab  chikarish soxalarida  keng  foydalanish  tufayli,  maxsulot    ishlab  chikarishni  kupaytirish  ishlovchilar  sonini 

oshirish  yuli  bilan  emas,  balki  unga  sarf  kilinadigan  mexnatni  kamaytirish  xisobiga  amalga 

oshiriladigan buladi.  

 

Albatta, mamlakatimizdagi demografik axvolning yakin 20 yil ichidagi bunday xususiyatlari mexnat resurslaridan tugri va okilona foydalanishni ayniksa aktual kilib kuydi.  

 

Uninchi  besh  yillikda  mexnat  resurslaridan  foydalanishning  yana  bir  muxim  sifat  tomoni xkida  xam  gapirib  utish  zarur.  Shu  munosabat  bilan  ijtimoiy  ishlab  chikarishda  katnashayotgan 

axolining  akliy  mexnar  va  jismoniy  mexnat  soxalarida  band  bulishi  xamda  ular  urtasidagi nisbatning  uzgarishi  ularning  bilim  darajasi  -  mexnat  resurslaridan  foydalanishdagi  sifat 

uzgarishlaridir.  

 

 

Ketirilgan  ma’lumotlarning  juda  katta  tarixiy  axamiyatni  tushunish  uchun,  xozirgi axvolni xotin kizlarning avvalgi axoli bilan solishtirish kifoya kiladi.  

 

Xotin-kizlar  xalk  xujaligining  turli  tarmoklarida  mexnat  kilish  bilan  birgalikda,  davlatni boshkarish  ishlarida  xam  aktiv  ishtirok  etmokdalar.  Mexnat  resurslari  va  ulardan  foydalanishni 

geografik urganishning muxim momentlaridan biri mexnat resurslarining strukturasi, dinamikasi va 

foydalanish xarakteridagi territorial farklarni aniklashdan iborat.  

 

Birok,  mexnat  resurslari  kupchilik  kismining  kishlok  xujaligida  band  bulganligi,  xizmat djoirasi  tarmoklarining  nisbatan  yaxshi  tarakkiy  etmaganligi  natijasida  mexnat  resurslaridan  tula 

foydalanilmaydi.  

 

Axolining xududiy joylashishi va axoli migratsiyasi.  

Axolining  xududiy  joylashuviga  tarixiy  xujalik  jarayonlar  va  iktisodiy  geografik  omillar 

ta’sir kursatadi. О‘zbekistonda uzok zamonlardan buyon axoli asosan  yaxshi uzlashtirilgan, kulay 

tabiiy  iktisodiy  sharoitga,  suv  manbalariga  ega  bulgan  vodiylarda  ancha  zid  yashab  kelgan  va 

yashab  kelmokda.  Bularga  Fargona,  Zarafshon  vodiylari,  Xorazm  va  Toshkent  voxalari  kiradi. 

Kurgokchilik  va  chul  kismlarida  okar  suv  manbalari  bulmaganligi  uchun  axolining  zichligi  juda 

pastdir. О‘zbekistonda axolining urtacha zichligi 1996 yilda 1 km.kv. ga 328,2 kishiga tugri keladi. 

Andijon    viloyatida  esa  1  km.kv.  yerga  484  kishi  tugri  keladi.  Toshkent  viloyatida  248,4  kishi, 

Xorazmda  356,3 kishi tugri keladi. Kashkadaryo va Surxondaryo viloyatlarida zichlik ancha kam. 

(69,4 va 75,9). О‘zbekistonda eng siyrak axoliga  ega xududlar Navoiy (67,7) va  Korakalpogiston 

(8,6)  kishi  bulib,  xududning  katta  kismi  Kizilkum  chulidan  iborat.  О‘zbekiston  axolisining  

xududiy  taksimlanishida  va  usishsh  sur’atlarida  farklar  ta’siri  katta  buladi.  О‘zbek  va  boshka  tub 

millatli vakillarning ulkalararo kuchishidagi ishtiroki deyarli barcha darlarda xam buladi.  

 

1979 yil axoli ruyxatiga kura, Rossiyada 72,4 ming О‘zbek yashagan, ayrim ma’lumotlarga kura, 1918 yilda 7,6 ming, 1916 yilda 29,6 ing, 1917 yilda 54,5 ming kishi boshka mamlakatlardan 

Urta Osiyoga kuchib kelgan. 

 

1926  yilgi  axoli  ruyxatiga  kura,  О‘zbekistonga  kuchib  kelganlar  soni  437-643  kishi  edi. Respublikaning  xalk  xujaligini  industriyalash  maorif,  soglikni  saklash,  fan  va  madaniyat 

tadbirlarini rivojlantirish amalga oshirilgan yillarda rus, ukrain, tatar va boshka millatlarga mansub 

kuplab ukituvchi, tibbiyot xodimlari, muxandislar, olimlar О‘zbekistonga kuchib kela boshlaganlar. 

Kelganlarning kupchiligi Toshkent, Fargona, Zarafshon mintakasi markazlariga kelib joylashgan. 

 

Respublikada  ichkki  kuchishning  asosiy  yunalishlaridan  biri  axolining  kishlok  yerlridan shaxarlarga  kuchib  kelib  joylashishidir.  Bu  jarayon  bozor  iktisodiyoti  jarayoni  bilan  boglik  xolda 

rivojlanmokda. 

 

Shaxarlar juda kadimgi zamonda ma’muriy xokimiyat, savdo va xunarmandchilik markazi, xarbiy  kurgonlar  sifatida  Nil,  Dajla,  Furaot  daryolari  deltalarida  paydo  bulgan.  Kapitalizmni 

rivojlanishi va yirik  mashinasozlik sanoati,  transport va jaxon bozorining usishi bilan shaxarlarda 

sanoat  tuplandi.  Kup  shaxarlar  transport  tugunlariga,  savdo  taksimot  tuunlariga  aylanib  bordi. 

Shaxarlarning  ma’muriy  va  madaniy  markazlar  sifatidagi  mavkelari  kuchaydi.  20-Asr  uzrtalarida 

nomoddiy  soxalarning  usishi  bilan  shaxarlarning  vazifalari  yanada  kuchaydi.  Xozirgi  zamon 

shaxari    bir  kancha  vazifani  bajaradi.    Lekin  bir  xil  vazifani  bajaruvchi  shaxarlar  xam  mavjud. 

Masalan,  tog-kon  sanoti  shaxari  ilmiy  shaxar,  kurort  shaxari  va  xxatto  poytaxt  shaxarlari  xam 

kurilgan. Ba’zi shaxarlar poytaxt kilish uchun maxsus kurilgan. 

 

Urbanizatsiya  xozirgi  zamondagi  eng  muxim  ijtimoiy  iktisodiy  jarayonlardan  biri xisoblanadi.  Urbanizatsiya  deb  mamlakatda,  xudud  va  jaxonda  shaxarlarning  usishi  va  shaxar 

axolisini  salmogi  ortishi,  murakkab  shaxarchalar    shaxobchalari,  tizimlarining    paydo  bulishi  va 

rivojlanishiga  aytiladi.  Binobarin,  urbanizatsiya,  jamiyat  xayotida  shaxarlar  axamiyatining  tarixiy 

usish jarayongidan, jamiyatning axoli mexnati, turmush tarzi va madaniyatining kuprok shaxarlarga 

xos  bulib uzgarib borishidan iboratdir.  

 

Xozirgi  zamon  urbanizatsiyasi  butun  jaxonga  tegishli  jarayon  bulib  kupchilik mamlakatlarga xos bulgan uchta umumiy xususiyatga ega. 

 

Birinchi  xususiyat  -  shaxar  axolisi  sonining  xususan  rivojlanayotgan  mamlakatlarda  tez 

sur’atlar  bilan  usib  borishi.  Masalan,  1900  yilda  jaxon  axosilining  14  %  ga  yakini  shaxarlarda 

yashagan  bulsa,  1950  yilda  29  %  ga,  1990  yilda  45  %  ga  yetdi.    Urta  xisobda  olganda  shaxarlar 

axolisi xar yili 50 mln kishiga kupayib bormokda.  

 

Axolishunoslarning fikriga kura, 2000 yilga kelib, shaxar axolisi jaxon axolisining yarmidan oshib ketdi.  

 

Ikkinchi  xususiyat - axoli  va  xujalikning  asosan  yirik shaxarlarda tuplanishi. Bunga  ishlab chikarish  xususiyati,  uning  ilm-fan,  ta’lim  bilan  alokasining  murakkablashib  borayotgani  sabab 

bulmokda.  Bundan  tashkari  katta  shaxarlar  kishilarning  ma’naviy  extiyojlarini  odatda  tulikrok 

kondiradi. 

 

Uchinchi  xususiyat  -  shaxarlar  maydonini  kengayib  ketishi.  Xozirgi  zamon  shaxarlashishi uchun  shaxarlarning  oddiy  bir  uzakli  shaklidan  shaxarlar  va  kishloklar  tutashib  ketib,  shaxarlar 

guruxi, shaxarlar “uyumi” shakliga, ya’ni shaxarlar agromeratsiyasi shakliga utish xosdir. 

 

Urbanizatsiya  darajasi  ancha  past  bulgan  rivojlanayotgan  mamlakatlarda  shaxarlashish eniga usmokda, shaxar axolisi tez kupayib bormokda. Shaxarlar axolisining yillik usishi 4/5 kismi 

rivojlanayotgn  mamlakatlarga tugri keladi.  Shaxarliklarning mutlok soni esa iktisodiy rivojlangan 

mamlakatlardagidan  anchagina  oshib  ketdi.  Ilm  fanda  shaxar  portlashi  deb  nom  olgan  bu  xodisa 

rivojlanayotgan  mamlakatlarning  butun  sotsial  -  iktisodiy  tarakkiyotida  muxim  omillaridan  biri 

buldi.  

 

  

5-ilova 


 

 

  

 

  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling