5- mavzu: Jamiyatning iqtisodiy hayoti Reja : 1


Download 24.01 Kb.

Sana02.03.2018
Hajmi24.01 Kb.

5- Mavzu: Jamiyatning iqtisodiy hayoti 

Reja1. Jamiyatning iqtisodiy hayoti. Moddiy ishlab chiqarish. Jamiyat 

iqtisodiy hayotining asosi. 

2.Moddiy ishlab chiqarishning strukturasi. Ishlab chiqaruvchi kuchlar. 

Ishlab chiqarish munosabatlari. 3.Ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarining 

uzviy aloqadorligi va taraqqiyoti. 4.Mustaqil O’zbekiston iqtisodiyoti va uning xalq farovonligini 

oshirishdagi o’rni. Adabiyotlar: 

 1.O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T., “O’zbekiston”, 

2003-yil. 2.Islom Karimov. O’zbekistonning o’z istiqlol va  taraqqiyot yo’li.-

T,”O’zbekiston”,1992-yil 3.Islom Karimov. .  O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: havfsizlikka 

tahdid, barqarorlik shartlari, va taraqqiyot kafolatlari .- T., 

“O’zbekiston”, 1997 yil,  188 -210, 227-252-betlar . 

4.Islom Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohatlarni yanada 

chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi, -T., 

“O’zbekiston”,2010-yil 

5. Islom Karimov.  Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch ,-T., 

“Ma’naviyat”, 2008-yil, 102-110-betlar. 6.Tulenov J.  Jamiyat falsafasi . Oltinchi bo’lim. T.,  2001-yil,  4-9-

betlar. 


7.I.Karimov, S.Valiyeva, K.Tulenova. Ijtimoiy falsafa . Uslubiy 

qo’llanma.-T.,  2008-yil, 30-35-betlar. 8. Falsafa.  M. Ahmedova tahriri ostida - T,  2006-yil , 374-378-betlar. 

 


9. S.E.Krapivenskiy. Социальная философия. - Moskva, 

1998-yil, 83-112-betlar. 10. P.V.Alekseev. Социальная философия .-Moskva, 2003-yil,     

24-35-betlar. 11. Falsafa.Ensiklopedik  lug’at. - T , 2010-yil . 

 Tayanch tushunchalar: 

-jamiyatning  iqtisodiy hayoti                -mulk  

- ishlab chiqaruvchi kuchlar                  -texnika  

- moddiy ishlab chiqarish                      -texnologiya  

-ishlab chiqaruvchi munosabatlar          -mehnat taqsimoti 

  

1-Сhizma 

 

   Jamiyatning iqtisodiy hayoti- kishilarning o’z moddiy, iqtisodiy hayot sharoitlarini  

ishlab chiqarish bilan bog’liq bo’lgan barcha  

faoliyat turlari uning natijalari shu jarayonda 

shakllanadigan ijtimoiy munosabatlar majmui. 

  

   Jamiyat iqtisodiy hayotining asosini moddiy ishlab chiqarish tashkil etadi.  

 


2-Chizma  

 

 Moddiy ishlab chiqarish 

  

Inson, jamiyat hayoti uchun zarur bo’lgan 

moddiy ne’matlar iqtisodiy 

shart-sharoitlarni ishlab 

chiqarish (kiyim-

kechak,oziq-ovqat,turar 

joy, mehnat qurollari) 

Insonning o’zini 

ishlab chiqarish 

   Moddiy ishlab chiqarish inson mehnat 

faoliyatining muxim tamonini tashkil etadi. 

Mehnat deganda avvalo inson va tabiat 

orasidagi modda  almashinuvi jarayoni 

nazarda tutiladi. 


3-Chizma 

 

 

Moddiy ishlab chiqarish usuli 

Ishlab chiqaruvchi 

kuchlar 


Ishlab chiqaruvchi 

munosabatlar 

Insonning 

tabiatga  

munosabati 

 Moddiy ne’matlarni 

ishlab chiqarish  

jarayonida yuzaga 

keladigan kishilararo  

aloqa va munosabatlar  4-

Chizma 

Ishlab chiqaruvchi kuchlar  

 

Ishchi kuchi Ishlab chiqaruvchi vositalar  

Jamiyatning eng 

asosiy ishlab 

chiqaruvchi kuchi 

inson mehnati  

Mehnat 


qurollari  

Mehnat 


vositalari 

Mehnat predmetlari Hozirgi taraqqiyot bosqichida ishlab chiqaruvchi 

kuchlar tarkibiga: 

-ishchi kuchi  

-ishlab chiqarish vositalari 

-ilmiy bilimlar 

-ishlab chiqarish texnalogiyasi 

-iqtisodiy ishlab chiqarish infratuzilmasi kiradi. Chizma-5. 

Mehnat qurollari, texnika, texnologiya 

   Qadimiy odamlarning ishlab chiqarish faoliyati 

mehnat qurollarini yasash va ulardan foydalanishdan 

boshlagan.   “Texnika” dastlab kishilar tomonidan ishlab 

chiqarilgan mehnat qurollari, asbob uskunalar tarzida 

bo’lgan. 

    XVII-asrdan ishlab chiqarish mashina-

mexanizmlar yodamida amalga oshirilgan va 

“texnika” deb nomlangan. 

   Texnologiya- fan va amaliyot imkoniyotlari asosida 

texnikani qo’llash, undan foydalanish  usullarini 

ifodalaydigan tushuncha. 

    Insoniyat taraqqiyotida texnika, texnalogiyalar  taraqqiyoti 4 bosqichini o’z ichiga  oladi

-

texnika, texnologiya shakllangunga  qadar; -

agrar – hunarmandchilik texnikasi va texnologiyasi; 

-

industrial texnologiya ; -

axborot- komunikatsiya texnologiyalari.

    


6-Chizma 

 

  

 

  

 

  

 

Ishlab chiqarish munosabatlarining asosini mulk shaklitashkil etadi. 

  Insoniyat tarixida mulkning ikki shakli 

yuzaga kelgan: 

 -ijtimoiy mulk   -xususiy mulk 

Ishlab 

chiqarish  

Ayiraboshlash 

Taqsimot 

 

 Ishlab chiqarish munosabatlari 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling