9 sinflar uchun test savollari


Download 33.6 Kb.
Sana19.11.2019
Hajmi33.6 Kb.

9 sinflar uchun test savollari

 1. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda mahalla qanday funksiyalarni bajaradi?

 1. Xalqimizning asriy an’analari va urf – odatlariga tayanadi. B.Muhim tashkiliy-iqtisodiy va tarbiyaviy C.Davlatni shakllantirish D.A va B javoblar tug’ri. 1. O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim elementi nima?

 1. Huquqning ustuvorligi B. Davlat nufuzini oshirish C.Oilani shakllantirish

 2. Kuppartiyaviylikni shakllantirish

 1. Jamiyat bu… ta’rifni yakunlang?

 1. Turli tabaqadagi odamlarning birlashgan tudasi. B.Muayyan hududda yashaydigan va maqsad asosida birlashgan faqat bir toifadagi odamlar jamoasi. C.Muayyan hududda yashaydigan kishilarning jamoasi D.C va D javoblar to’g’ri.

 1. Har bir dunyo va uzviylikka asoslangan olamlarning o’z qonuniyatlari mavjud. Shulardan Jamiyatning o’z qonuniyatlari mavjud bo’lib , bu qonuniyat jamiyatda ustuvor sanaladi. Bu….

 1. Biologik qonundir B.Ijtimoiy qonundir C.Tabiiy qonundir D. Davlatning ustuvorllik qonunidir

 1. Davlat jamiyat rivojining muayyan bosqichida yuzaga kelgan bo'lib, u o'zining shakllanishi va rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Shunday ekan dastlabki bosqichda davlat boshqaruvi eng avvalo ………. usuliga asoslangan.

 1. Ixtiyoriy B. Siyosiy C.Majburlash D.Qonuniy

 1. "Davlat inson manfaatlari va huquqlari, uning tinch-totuv hayoti va kelajagini tashkil etish va himoyalash kabi ulug'vor maqsadlarga xizmat qiluvchi tashkilotdir". Ushbu fikr muallifini aniqlang?

 1. O. Karimova. B.I. Karimov. C.A. Temur. D Beruniy.

 1. Tarixda mavjud bo’lgan Temuriylar davri davlat boshqaruvi qanday boshqaruv turiga mansub?

 1. Cheklangan manarxiya B.Manarxiya C. Imperatorlik D.Qirollik

 1. Javoblar orasidan Federativ davlatning belgisini aniqlang?

 1. oliy qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati federal davlat idoralariga tegishli bo'ladi;

 2. mustaqil davlatlar muayyan maqsadlarga erishish uchun birlashadi;

 3. barcha ma'muriy-hududiy birliklar uchun umumiy bo'lgan soliq va kredit siyosati;

 4. unitar davlatlar tarkibiy qismlar, ya'ni ma'muriy-hududiy tuzilmalarga ega;

 1. Quyidagilardan qaysi biri davlatning ichki funksiyalariga kiradi?

A) soliqlar joriy etish; B) bojxona nazorati; С) xalqaro munosabat; D) mudofaa.

 1. O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim elementi nima?

 1. Huquqning ustuvorligi B. Davlat nufuzini oshirish C. Kuppartiyaviylikni shakllantirish D.Qonuniylikni ta’minlash.

11. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi nechinchi yil qabul qilingan?

A. 1992 yil 8 dekabrda B. 1991 yil 18 noyabrda C. 1992 yil 2 iyulda D. 1992 yil 10 dekabrda

12. O’zbekiston Respublikasi davlat gerbi qachon qabul qilingan?

A. 1992 yil 2 iyulda B. 1992 yil 10 dekabrda C. 1992 yil 8 dekabrda D. 1991 yil 29 dekabrda

13. Kostitutsiya so’zining ma’nosini ayting?

A. Belgilash, tuzilish B. hokimiyat, davlat C. Tuzatish, erkinlik D. A vaB javoblar to’g’ri

14. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsuyasining nechinchi moddasida shunday deb yozilgan “Yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og’ir jinoyatdir”

A. 24 modda B. 26 modda C. 32 modda D. 18 modda

15. Appatridlar kimlar?

A. boshqa bir davlat fuqarosi B. fuqaroligi bo’lmagan shaxslar C. ko’chib yuruvchi shaxslar D. A va B javoblari to’g’ri

16. Gender tengligi bu …….

A. Xalqaro muloqot jarayonida davlatlararo va xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarini tartibga solib turuvchi yuridik qoidalar majmuyi B. odamlar, moddiy obyektlar, hududlarni boshqarish, buyruq berish imkoniyati

C. taraqiy etgan mamlakatlarning inson-erkak yoki ayol bir xildagi ijtimoiy huquqlar va imkoniyatlarga ega ekanligini etirof etuvchi konvensiya D. B va C javoblari to’g’ri

17. Konstitutsiyaning qaysi moddasida - O’zbekiston – suveren demokratik respublika. Davlatning “O’zbekiston Respublikasi” va “O’zbekiston” degan nomlari bir ma’noni anglatadi deb belgilab qo’yilgan?

A. 5 moddasi B. 2 moddasi C. 1 moddasi D. 8 moddasi

18. Dunyoviy davlat bu?

A. rasmiy davlat dini mavjud bo’lmagan va birorta diniy ta’limot majburiy sanalmaydigan davlat

B. Mamlakat miqyosida jamiyatni uyushtirish masalalarini hal qilish, uning tashqi munosaatlarini belgilash vakolatlari bo’lgan hukmron tuzilma

C. Dalat tuzilishi shakli, bunda davlat hududi tarkibida federatsiyadan farqli ravishda federative birliklar bo’lmaydi balki u ma’muriy xududiy birliklarga bo’lingan davlat. D. B va C javoblari to’g’ri

19. Jamiyat so’zining ma’nosi?

A. Ibtidoiy jamoa B. Jamlangan birlashgan C. Odamlar guruhi D. A va C javoblari to’g’ri

20. Monarxiya so’zining ma’nosi nima?

A. Yakka hokimlik B. Yakka hukmdor C. Jamiyat D. Davlat hokimiyati

21. Davlat raxbarining vakolat muddati necha yil?

A. 6 yil B. 10 yil C. umrbod D.5 yil

22. Kishining jamiyatdagi xulq atvorini tartibga soluvchi talab va qoidalar yig’indisi nima?

A. axloq B. huquq C. majburiyat D. A va B javoblar to’g’ri

23. O`zbekiston respublikasining tashqi siyosati qanday prinsiplarga asoslangan?

A) kuch ishlatmaslik B)nizoli masalarni tinch yo`l bilan hal etish. S) davlatning ichki ishlariga aralashmaslik

D) hamma javoblar to`g`ri.

24. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaning necha bob va moddadan iborat?

A) 18 bob 129 modda B) 24 bob 136 modda S) 36-bob 132 modda D) 26 bob 128modda

25. Asosiy qonun nima?

A) Prezdent farmoni B) Oliy majlis qarori S) Konstitutsiya D) Hukumat qarori
10 sinf uchun test savollari

1. Asosiy qonun nima?

A) Prezdent farmoni B) Oliy majlis qarori S) Konstitutsiya D) Hukumat qarori

2. . Jamiyat so’zining ma’nosi?

A. Ibtidoiy jamoa B. Jamlangan birlashgan C. Odamlar guruhi D. A va C javoblari to’g’ri

3.. Monarxiya so’zining ma’nosi nima?

A. Yakka hokimlik B. Yakka hukmdor C. Jamiyat D. Davlat hokimiyati

4. Davlat raxbarining vakolat muddati necha yil?A. 6 yil B. 10 yil C. umrbod D.5 yil

 1. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda mahalla qanday funksiyalarni bajaradi?

 1. Xalqimizning asriy an’analari va urf – odatlariga tayanadi. B.Muhim tashkiliy-iqtisodiy va tarbiyaviy C.Davlatni shakllantirish D.A va B javoblar tug’ri. 1. O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim elementi nima?

 1. Huquqning ustuvorligi B. Davlat nufuzini oshirish C.Oilani shakllantirish

 2. Kuppartiyaviylikni shakllantirish

 1. Jamiyat bu… ta’rifni yakunlang?

 1. Turli tabaqadagi odamlarning birlashgan tudasi. B.Muayyan hududda yashaydigan va maqsad asosida birlashgan faqat bir toifadagi odamlar jamoasi. C.Muayyan hududda yashaydigan kishilarning jamoasi D.C va D javoblar to’g’ri.

 1. Har bir dunyo va uzviylikka asoslangan olamlarning o’z qonuniyatlari mavjud. Shulardan Jamiyatning o’z qonuniyatlari mavjud bo’lib , bu qonuniyat jamiyatda ustuvor sanaladi. Bu….

 1. Biologik qonundir B.Ijtimoiy qonundir C.Tabiiy qonundir D. Davlatning ustuvorllik qonunidir

 1. Davlat jamiyat rivojining muayyan bosqichida yuzaga kelgan bo'lib, u o'zining shakllanishi va rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Shunday ekan dastlabki bosqichda davlat boshqaruvi eng avvalo ………. usuliga asoslangan.

 1. Ixtiyoriy B. Siyosiy C.Majburlash D.Qonuniy

 1. "Davlat inson manfaatlari va huquqlari, uning tinch-totuv hayoti va kelajagini tashkil etish va himoyalash kabi ulug'vor maqsadlarga xizmat qiluvchi tashkilotdir". Ushbu fikr muallifini aniqlang?

 1. O. Karimova. B.I. Karimov. C.A. Temur. D Beruniy.

 1. Tarixda mavjud bo’lgan Temuriylar davri davlat boshqaruvi qanday boshqaruv turiga mansub?

 1. Cheklangan manarxiya B.Manarxiya C. Imperatorlik D.Qirollik

 1. Xalqaro huquq bu ………

 1. Davlatla, xalqlar va xalqaro tashkilotlar o’rtasidagi turli hil munosabatlarni tartibga soladi

 2. Bir yoki bir necha xujjatlarda tuzilgani va qanday nomlanganidan qa’ti nazar davlatlar yoki oshqa xalqaro huquq subyektlari o’rtasida yozma ravishda tuzilgan bitim bo’lib, tomonlarning o’zaro huquq va majuriyatlarini o’z ichiga oladigan munosabatga aytiladi

 3. Xalqaro munosabatlar subyektlarining davlatlar tomonidan xalqaro munosabatlar sohasida ishlab chiqilgan xalqaro xayotning dolzarb masalalari bo’yicha eng muhum va umum tan olingan hulq normalari xisoblanadi. D. to’g’ri javob yo’q.

 1. BMT qachon tashkil etilgan?

 1. 1945 yil 24 oktyabr B. 1939 yil 24 oktyabr. C. 1946 yil 2 mart D. 1989 yil 20 yanvar

 1. O’zbekiston Respublikasi BMTga qachon a’zo bo’lgan?

 1. 1992 yil 8 dekabrda B. 1992 yil 2 martda C. 1992 yil 18 noyabr D. 1992 yil 5 aprelda

 1. Hozirgi kunda BMTga nechta davlat a’zo hisoblanadi?

 1. 193 ta B. 195 ta C. 198 ta D.51ta

 1. Nechinchi yilda BMT Bosh Assambliyasi Bola huquqlari dekloratsiyasini qaul qildi?

A.1959 yilda B. 1989 yilda C. 1979 yilda D. 1945 yilda

17. “O’zbekiston respublikasining fuqaroligi to’g’risidagi” qonun nechinchi yilda qabul qilindi?

A. 1992 yil 2-iyulda B. 1992 yil 8-dekabrda C. 1992 yil 2-martda D. to’g’ri javob yo’q

18. Apatritlar – bu :

A) fuқоroligi bulmagan shaxslar B) mamlakatning tub axliga mansub bulmagan axolisi C) fukarolikni kabul kilgan boshka davlatlardan kuchirilganlar D) ikkinchi fukarolikni kabul kilgan ajnabiy fukarolar

19. «Konstitutsiya» so'zi lotinchdan tarjima qilganda quyidagi ma'noni anglatadi:

a) o’zgartirish, doimiy b) belgilash, tuzilish c)tuzatish , qayd etish d) nizom, qoidalar

20. Shaxsiy huquq bu…….

A. davlatlar va ommaviy hukumatni ttaqdim etadigan siyosiytashkilotlar, shuningdek halqaro tashkilotlar o’rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi B. davlatlar xalqlar va xalqaro tashkilotlar o’rtasidagiturli xil munosabatlarni tartiga soladi C. xorijiy, jismoniy va yuridik shaxslar qatnashgan fuqarolik-xuquqiy unosabatlarni tartibga soladi. D. A va B javoblar to’g’ri.

21. Konstitutsiyaning nechinchi moddasida shunday deyilgan- „Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida ma’suldirlar“

A. 15 modda B. 16 modda C. 2 modda. D. 1 modda

22. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaning necha bob va moddadan iborat?

A) 18 bob 129 modda B) 24 bob 136 modda S) 36-bob 132 modda D) 26 bob 128modda

23. Konstitutsiyaning nechinch moddasida shiunday deyilgan- “ Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi?

A. 43 modda B. 44 modda C. 58 modda D. 48 modda

24. Demokratiya nima?

A. insonning davlat ishlarini hal qilishda yashirin ovoz berish orqali yoki boshqa shaklda bevosita ishtirok etishidir. B. Insonning davlat ishlarini hal etishda o’zi saylagan vakillari ya’ni deputatlar orqali ishtirok etishidir C. Davlat tomonidan o’rnaqilgan va himoya qilinadigan barcha uchun majburiy bo’lgan xulq atvor qoidalar tizimidir D. Huquq va qonun ustuvorligi hamda sud mustaqilligi ta’minlanadigan, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlanadigan, davlat hokimiyatining tizimi qonun chiqaruvchi ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo’linishi prinsipi asosida amalga oshiriladigan davlatdir.

25. O’zbekiston Respublikasi Fuqaroligini nechi yoshdan olish mumkin?

A. 18 yoshdan B. 16 yoshdan C. tug’ilgandan boshlab D. 22 yoshdan


 1. sinf uchun test savollar

 1. Xalqaro huquq bu ………

 1. Davlatla, xalqlar va xalqaro tashkilotlar o’rtasidagi turli hil munosabatlarni tartibga soladi

 2. Bir yoki bir necha xujjatlarda tuzilgani va qanday nomlanganidan qa’ti nazar davlatlar yoki oshqa xalqaro huquq subyektlari o’rtasida yozma ravishda tuzilgan bitim bo’lib, tomonlarning o’zaro huquq va majuriyatlarini o’z ichiga oladigan munosabatga aytiladi

 3. Xalqaro munosabatlar subyektlarining davlatlar tomonidan xalqaro munosabatlar sohasida ishlab chiqilgan xalqaro xayotning dolzarb masalalari bo’yicha eng muhum va umum tan olingan hulq normalari xisoblanadi. D. to’g’ri javob yo’q.

 1. BMT qachon tashkil etilgan?

 1. 1945 yil 24 oktyabr B. 1939 yil 24 oktyabr. C. 1946 yil 2 mart D. 1989 yil 20 yanvar

 1. O’zbekiston Respublikasi BMTga qachon a’zo bo’lgan?

 1. 1992 yil 8 dekabrda B. 1992 yil 2 martda C. 1992 yil 18 noyabr D. 1992 yil 5 aprelda

 1. Hozirgi kunda BMTga nechta davlat a’zo hisoblanadi?

 1. 193 ta B. 195 ta C. 198 ta D.51ta

 1. Nechinchi yilda BMT Bosh Assambliyasi Bola huquqlari dekloratsiyasini qaul qildi?

A.1959 yilda B. 1989 yilda C. 1979 yilda D. 1945 yilda

6. “O’zbekiston respublikasining fuqaroligi to’g’risidagi” qonun nechinchi yilda qabul qilindi?

A. 1992 yil 2-iyulda B. 1992 yil 8-dekabrda C. 1992 yil 2-martda D. to’g’ri javob yo’q

7. Apatritlar – bu :

A) fuқоroligi bulmagan shaxslar B) mamlakatning tub axliga mansub bulmagan axolisi C) fukarolikni kabul kilgan boshka davlatlardan kuchirilganlar D) ikkinchi fukarolikni kabul kilgan ajnabiy fukarolar

8. «Konstitutsiya» so'zi lotinchdan tarjima qilganda quyidagi ma'noni anglatadi:

a) o’zgartirish, doimiy b) belgilash, tuzilish c)tuzatish , qayd etish d) nizom, qoidalar

9. Shaxsiy huquq bu…….

A. davlatlar va ommaviy hukumatni ttaqdim etadigan siyosiytashkilotlar, shuningdek halqaro tashkilotlar o’rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi B. davlatlar xalqlar va xalqaro tashkilotlar o’rtasidagiturli xil munosabatlarni tartiga soladi C. xorijiy, jismoniy va yuridik shaxslar qatnashgan fuqarolik-xuquqiy unosabatlarni tartibga soladi. D. A va B javoblar to’g’ri.

10. O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muhim elementi nima? 1. Huquqning ustuvorligi B. Davlat nufuzini oshirish C.Oilani shakllantirish

 2. Kuppartiyaviylikni shakllantirish

 1. Jamiyat bu… ta’rifni yakunlang?

 1. Turli tabaqadagi odamlarning birlashgan tudasi. B.Muayyan hududda yashaydigan va maqsad asosida birlashgan faqat bir toifadagi odamlar jamoasi. C.Muayyan hududda yashaydigan kishilarning jamoasi D.C va D javoblar to’g’ri.

 1. Har bir dunyo va uzviylikka asoslangan olamlarning o’z qonuniyatlari mavjud. Shulardan Jamiyatning o’z qonuniyatlari mavjud bo’lib , bu qonuniyat jamiyatda ustuvor sanaladi. Bu….

 1. Biologik qonundir B.Ijtimoiy qonundir C.Tabiiy qonundir D. Davlatning ustuvorllik qonunidir

 1. Davlat jamiyat rivojining muayyan bosqichida yuzaga kelgan bo'lib, u o'zining shakllanishi va rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan. Shunday ekan dastlabki bosqichda davlat boshqaruvi eng avvalo ………. usuliga asoslangan.

 1. Ixtiyoriy B. Siyosiy C.Majburlash D.Qonuniy

 1. O'zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati tizimi qaysi prinsipga asoslanadi?

a) xalq deputatlari Kengashlarining yalpi hukmronligi b) hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga bo'linishi c) qonun chiqaruvchi hokimiyatning ustunligi

15. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat, uning organlari va mansabdor shahslar quyidagiga muvofiq ish ko'rishlari lozim:a) O'zbekiston Respublikasi qonunlariga b) maqsadga muvofiqlikdan kelib chiqqan holda c) xalqaro xuquqqa muvofiq d) to'g'ri javob yo'q

16. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qabul qilingan yil? A. 1946-yil B. 1948-yil* C. 1990-yil D. 1992-yil.

17. Davlat tomonidan o’rnatilgan va u tomonidan himoya qilinadigan barcha uchun majburiy bo’lgan xulq-atvor qoidalari tizimi nima deb ataladi? A) Axloq B) Konstitutsiya C) Huquq D) Tartibot

18. O’zbekiston Respublikasi qachon MDH ga a’zo bo’ldi? A.1992-yil B. 1991-yil C. 1993-yil D. 2001-yil

19. “Oila yili” deb e’lon qilingan ? A)2012-yil B) 2008-yil S) 2000-yil D) 1998-yil

20. Qonunga binoan mamlakatimizda belgilangan nikoh Yoshi qancha ? A) erkaklar 18 , ayollar 17yos B) erkaklar 20, ayollar 18 yoshNikoh C) erkaklar 19, ayollar 18 yosh D) erkaklar 18, ayollar 16 yosh

21. “Oila jamiyatning asosiy bo’g’inidir, hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo’lish huquqiga ega......” Ushbu norma konstitutsiyaning nechanchi moddasida belgilangan? A) 65-modda B) 66-modda C) 63- modda D) 64-modda22. qaysi holatlarda nikoh haqiqiy emas deb topiladi?

A. nikoh yoshiga yetmasdan turib nikoh qurgan holatlarda B. loaqal bittasi ruhiyat buzilishi natijasida C. qarindoshlar o’rtasida nikoh tuzilgan holatlarda D. to’g’ri javob yo’q.

23. O’zbekiston Respublikasining oila kodeksi nechinch moddasida shunday deyilgan- Nikohlanuvchi shaxslar daclat sog’liqni saqlash tizimi muassasalarida epul asosida tibbiy ko’rikdan o’tadilar. Tibbiy ko’rikdan o’tish hajmi va tartibi O’zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

A. 17 modda B. 18 modda C.51 modda D. 126 modda

24. O’zbekiston Respublikasining qaysi moddasida quyidagicha yozilgan “ O’zbekiston Respublikasida O’zbekiston Respublikadi Konstitutsiyasi va qonunlarning ustunligi so’zsiz ta’n olinadi. Davlat uning organlari, mansador shaxslar , jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko’radilar”

A. 15 modda B.18 modda C. 56 modda D, 28 modda

25. qaysi holatlarda ajrim FXDYO bo’limida amalga oshiriladi?

A. nizo keli chiqqanida B. Ikki tomon kelishuvi natijasida C mol mulk ustida kelisholmaganida, A va B javoblari To’g’ri

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling