A. K. Qayimov, E. T. Berdiyev dendrologiy a

bet1/31
Sana04.04.2017
Hajmi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
3820

0 ‘Z B E K IST 0N   RESPUBLIKASI  O L IY  VA 0 ‘RTA 
M AXSUS T A ’LIM V A Z IR L IG I
A.K. QAYIMOV, E.T.  BERDIYEV
DENDROLOGIY A
0  ‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta m axsus ta ’lim vazirligi oliy 
о ‘quv yurtlarining о ‘rmonchilik va aholi yash a sh  joylarini 
ко 'kalamzorlashtirish y o  ‘nalishi  talabalari uchun darslik sifatida
tavsiya etgan
TO SH KENT -  2012

UDK:  630’6 (075)
BBK43
Q17
Q17 
A.K .  Q ayim ov,  E.T.  Berdiyev.  Dendrologiya.  (Darslik).  -  
Т.:  «Fan va texnologiya», 2012, 288 b.
Darslik  0 ‘zbekiston  o'rm onlarida  o ‘sib  turgan  mahalliy  va 
introduksiya  qilingan  daraxt-butalam i  tasvirlashga  bag‘ishlangan.  Unda 
daraxt-butalam ing  sistematikasi,  biologiyasi,  ekologiyasi,  areali  va 
o ‘rmon  xo‘jalig id a   foydalanish  usullari  bayon  etilgan.  Respublikamiz 
o ‘rmonlari  m aydonlarini  kengaytirishda,  tarkibini  boyitishda,  mahsul- 
dorligini  va  him oya  funksiyalarini  oshirishda  dendrologik  bilimlaming 
roli kattadir.
Darslik  qishloq  x o ‘jaligi  oliy  o ‘quv  yurtlari  o'rmonchilik  va  aholi 
yashash  joylarini  k o ‘kalam zorlashtirish  yo'nalishi  talabalari  uchun 
m o‘ljallangan.
Taqrizchilar:  Toshkent  Davlat  agrar  unversiteti  botanika  kafedrasi 
professori,  biologiya  fanlari doktori I. V.Belolipov;  Respublika manzarali 
bog‘dorchilik  va  o ‘rm on  xo‘jaligi  ilmiy-ishlab  chiqarish  markazining 
ilmiy  ishlar  b o ‘yicha  direktor  muovini,  biologiya  fanlari  nomzodi 
R.A.  Sultonov.
Ushbu 
darslik 
«Markaziy 
Osiyoda 
«In 
situ/On  farm   sharoitida 
agrobioxilma-xillikni  saqlash  va  undan foydalanish  (mevali  turlar  va  ularning 
yovvoyi  ajdodlari)»  regional loyihasi  moliyaviy yordamida  chop  etilgan.  Loyiha 
Qozog‘iston,  Q irg ‘iziston,  Tojikiston,  Turkmaniston,  O'zbekistonda  amalga 
oshirilmoqda  va Birlashgan Millatlar tashkilotining atrof-muhitni muhofazalash 
dasturi (UNEP)  b o ‘yich a   Global Ekologik  Fondi (GEF)  orqali moliyalashtirilib, 
Bioversity Internationalda muvofiqlashtiriladi.
UDK:  630’6 (075) 
BBK 43
ISBN 9 7 8 -9 9 4 3 -1 0 -6 1 9 -2
© «Fan va  texnologiya» nashriyoti, 2012.

K IR ISH
Dendrologiya  (grekcha  dendron  -  daraxt,  logos  -   fan)  botanikaning 
bir  qismi  b o ‘lib,  daraxt  va  butalam ing  sistematikasini,  biologik  va 
ekologik  xususiyatlarini,  evolutsiyasini,  m orfologik  va  anatom ik 
tuzilishini,  fiziologiyasini,  geografik  tarqalishi  va  xalq  x o ‘jaligidagi 
ahamiyatini  o ‘rganadi.  D endrologiyani  mustaqil  fan  sifatida  shaklla- 
nishiga  o ‘rmonchilik,  bog‘dorchilik  va  k o ‘kalam zorlashtirish  sohalarini 
xalq xo ‘jaligidagi ahamiyatining tobora ortib borishi turtki b o ‘ldi.
Dendrologiya  fan  sifatida  b ir  tomonda  o ‘sim liklarning  morfo- 
logiyasi  va  sistematikasi  bilan  uzviy  b o g ‘langan  b o ‘lsa,  ikkinchi 
tomondan  o ‘ziga  yaqin  b o ‘lgan  fanlar  -   o'rm onchilik,  o ‘rmon 
taksatsiyasi,  o ‘rmon  seleksiyasi, 
madaniy  o ‘rm onlar  va  o ‘rmon 
m elioratsiyasi kabi maxsus fanlar bilan ham chambarchas b o g iiq d ir.
Uzoq  o ‘tmishdayoq  insonda  daraxt  -  butalar  haqida  boshlang‘ich 
bilimlar  paydo  bo‘ldi.  Ilk  dendrologiya  kitoblarida  daraxt  -  buta 
o'sim liklari  to ‘g ‘risida  faqat  m orfologik  va  sistem atik  m a’lumotlar 
keltirilgan  b o iib ,  o ‘rm onchilar  va  bog'bonlar  daraxt  -  buta  turlarini 
faqatgina  morfologik  belgilariga  k o ‘ra  ajrata  olganlar.  Keyinchalik 
o ‘rmon  melioratsiyasi  sohasida  -   ayniqsa,  qum lam i  m ustahkam lash, 
tog‘lami  o ‘rmonlashtirish,  tem ir  va  avtom obil  y o ‘llarini  him oyalovchi 
o ‘rm onlar  barpo  etish,  eroziyaga  uchragan  tuproqlam i  m ustahkam lash, 
parklar,  sayilgohlar,  shaharlarda  yashil  m intaqalar  barpo  etish  ishlari 
koMamini kengayishi dendrologik bilim larni ortishiga olib keldi.
Hozirgi  paytda  dendrologiyada  daraxt  -  buta  o ‘sim liklarining 
geografik  tarqalishi,  m orfologiyasi,  ayniqsa,  ichki  yoki  anatom ik 
tuzilishi,  biologik (hayotiy)  va  ekologik  (tashqi  muhit bilan  munosabati) 
xususiyatlari hamda tur ichidagi  shakllarini turli-tum anligini  o ‘rganishga 
e ’tibor  ortmoqda.  Dendrologiya,  um um an  olganda  o ‘rm on  biologiyasi 
haqidagi 
ta ’limotni  birinchi 
b o ‘limi 
orqali, 
o ‘rm on 
hayotining 
mohiyatini  tushunish,  uni  m aqsadli  o ‘zgartirish  uchun  o ‘rm onni  asosiy 
tarkibini  hosil qiluvchi daraxt - butalam i bilish hamda ajrata olish kerak.
Daraxt  va  butalar  dendrologiya  o'rganuvchi  asosiy  obyekt  sifatida 
xalq  xo ‘jaligida  muhim  aham iyatga  egadir.  A vvalam bor,  ular  sanoat  va 
xalq  x o ‘jaligida  keng  foydalaniladigan  yog‘och  m ahsulotlari  olishning 
yagona manbaidir.

Y o g ‘och  bu  kimyo  sanoati  uchun  xomashyodir.  Y o g ‘ochni  qayta 
ishlash  natijasida  undan  skipidar,  sirka  kislota,  metil  va  etil  spirti, 
selluloza, nitrolaklar va boshqa k o ‘plab moddalar olinadi.
D araxt  -  butalam ing  b a ’zi  turlari  oziq  -  ovqat  ahamiyatiga  ega 
y o n g ‘oqlar,  mevalar  va  uru g‘lar  m anbai  bo‘lib,  ularga  grek  yong‘og ‘i, 
bodom ,  xandon pista,  sibir  kedri,  o ‘rmon  yong‘og‘i,  pekan,  iste’molbop 
kashtan  kiradi.  K o‘pgina  tu rlar  dorivor  o‘simliklar  sifatida  muhim 
aham iyatga  ega,  ulam ing  barglari,  gullari,  mevalari,  tana  p o ‘stlog‘i  va 
ildizlari  biologik faol  m oddalar va vitaminlarga boydir.  Bu  kabi daraxt  - 
buta  o ‘sim liklarga  eman,  to g ‘  jum rut,  soxta  kashtan,  yapon  soforasi, 
d o ‘lana,  n a ’matak,  zirk,  chakanda,  chilonjiyda,  m aym unjon,  malina, 
qoraqat,  xurmo,  marjondaraxt,  tut,  cherkez,  oq qayin,  ,  irg ‘ay,  chetan  va 
boshqa 
turlar  kiradi. 
B a ’zi 
daraxt  -  butalar  xalq  xo'jaligida 
foydalaniladigan texnik xom ashyo  m anbai bo'lib  xizmat  qiladi.  Ulardan 
p o ‘kak,  oshlovchi  moddalar,  tannidlar,  qand  moddasi,  smola,  texnik 
m oy,  guttapercha  (rezina xom ashyosi)  kabi  ko‘plab  qimmatli  birikmalar 
olinadi.  Bu  kabi  o ‘sim liklarga  p o ‘kakli  eman,  oshlovchi  totim, 
skum piya,  qandli  zarang,  q a ra g ‘aylar,  dukkaklilar,  evkommiya,  qayin, 
jiy d a kabi turlar kiradi.
Va  nihoyat  daraxtlam ing  chiroyli,  baland  bo ‘yli,  sersoya  shox  - 
shabbalari  qaytarilmas  shakldagi  barglari,  gullari  shahardagi  parklar, 
alleyalar,  bulvarlar,  sayilgohlarga  o ‘zgacha chiroy beradi,  yuqori  estetik 
landshaftlam i  yuzaga  keltiradi.  Shaharda  o‘suvchi  manzarali  daraxt  - 
butalar havoni  gazlardan va changdan tozalab  muhim sanitar  -  gigiyenik 
funksiyalam i  bajaradi.  K o ‘pgin a  daraxt  turlari  havoga  uchuvchi 
m oddalar -   fitonsidlami  ajratadi,  ular  o ‘z  navbatida havodagi  zararli  va 
kasallik  keltiruvchi  bakteriyalarga  qiron  keltiradi.  Bunday  k o ‘kalam- 
zorlashtirishda  keng  q o ila n ila d ig a n   daraxt  -  butalarga  soxta  kashtan, 
chinor,  em an,  sofora,  terak,  sham shod,  qrim  va  eldor  qarag‘ayi,  tyan- 
shan,  kanada  va  tikanli  qoraqarag ‘ay,  forzitsiya,  bagryannik,  bunduk, 
virgin  va  oddiy  archa,  biota,  sarv,  tuyya,  majnuntol,  katalpa,  zamab  va 
boshqalar kiradi.
D araxt  va  butalar  o ‘rm on  melioratsiyasida  ham,  ayniqsa,  tog‘ 
o ‘rm on  va  qum  sahro  m elioratsiyasida  muhim  ahamiyatga  ega. 
D araxtlam i  himoyalovchi  ihota  o ‘rm onlari  qishloq  x o ‘jaligi  ekinlarini 
garm sel  issiq  shamollardan  saqlab,  hosildorligini  oshiradi.  T og‘ 
b a g ‘irlarida  terrasalarga  ekilgan  daraxt  turlari  kuchli  rivojlangan 
gorizontal  ildiz  tizimlari  bilan  tuproqni  mustahkamlaydi,  shu  sababli 
to g 1  o ‘rm onlari  eroziyani  oldini  oladi.  Ko'chma  qum lam i  mustah-

kamlashda  psammofit  o ‘sim liklar  -   saksovul,  cherkez,  qandim, 
quyonsuyak,  astragal  kabi  turlam ing  ahamiyati  kattadir.  Turli  xil  iqlim, 
tuproq  sharoitlari  uchun  shu  sharoitlarga  mos  keluvchi  qurg‘oqchilikka, 
sovuqqa  chidamli,  m ahsuldor  va  uzoq  yashaydigan  daraxt  -  butalar 
assortimentini tanlash ham dendrologiyani asosiy vazifalaridan biridir.
Shunday  qilib  daraxt  -  butalam ing  xalq  x o ‘jaligidagi  ahamiyati juda 
ham  yuqori  va  turli-  tumandir.  Daraxt  turlarini  qim m atli  xususiyatlarini 
to ‘g ‘ri  baholash  uchun  ushbu  turning  barcha  biologik,  ekologik  va 
fiziologik xususiyatlarini  bilish  zarur.  Dendrologiya  fan  sifatida daraxt  - 
butalami  har  tomonlama  o ‘rganib,  ulam i  har  birini  turli  sharoitlarda 
qaysi  usulda  va  qanday  m aqsadlar  uchun  yetishtirish  kerak  degan 
savolga javob topib beradi.
Dendrologiya  o ‘rmon  x o ‘jaligi,  o ‘rmon  m elioratsiyasi  va  manzarali 
bog‘dorchilikning amaliy talablarini bajarish uchun xizm at qiladi.
0 ‘rmon  xo'jaligi  uchun  y o g ‘och  m ahsuldorligi  yuqori  b o ‘lgan 
daraxt  turlari,  o ‘rmon  m elioratsiyasi  uchun  q u rg ‘oqchilikka,  sho‘rxok 
yerlarda  o ‘sishga  moslashgan,  kuchli  ildiz  tizim iga  ega,  tuproqqa 
talabchan  emas,  manzarali  b o g ‘dorchilik  uchun  gazga  chidamli,  chang 
ushlovchi,  shovqinni  kamaytiruvchi,  uzoq  yashovchi,  lekin bir paytning 
o ‘zida manzarali xususiyatlarga ega daraxt-buta turlari zarurdir.
Hozirgi  paytda  m am lakatim iz  o ‘rmon  x o ‘jalig i  sohasi  oldida  katta 
muammolar o ‘z yechimini  kutib  turibdi,  ular o ‘rm on  bilan  qoplanganlik 
darajasini  oshirish,  archa  o ‘rmonlari  maydonini  kengaytirish,  mamla­
katimiz  dendroflorasini yangi  turlar  bilan  boyitish,  Orol  dengizi  qurigan 
tubining atrof-muhitga zararli ta ’sirini kam aytirish va hokazolardir.
Bu  muammolami  faqat  chuqur  dendrologik  bilim larga  ega,  yuqori 
malakadagi  mutaxassislami  tayyorlash  uchun  hozirgi  zamon  fani 
darajasini  ifodalovchi  darsliklar,  o ‘quv  q o ‘llanm alari  b o ‘lishini  taqozo 
etadi. 
Hozirda 
o ‘quv 
jarayonida 
q o ila n ila y o tg a n  
dendrologiya 
darsliklari  (F.  L.  Shchepotev,  1949;  B.  R.  G rozdov,  1952,  1960;
P.  L.  Bogdanov,  1974;  A.  I.  Vanin,  1960)  asosan  Rossiya,  Ukraina  va 
Belorussiya  davlatlaridagi  o ‘rmonchilik  oliy  o ‘quv  yurtlari  uchun  chop 
etilgan.
Markaziy  Osiyo  o‘rm onlari,  o ‘rmon  o ‘sish  sharoitlari,  dendrologik 
tarkibiga  va  xo ‘jalik  yuritish  uslublariga  k o ‘ra  Rossiya,  Ukraina, 
Belorussiya  o ‘rmonlaridan  tubdan  farq  qiladi.  M am lakatim iz  o ‘rmonlari 
asosan himoyalovchi funksiyalarini bajaradi.
1974  -  yilda  o ‘zbek  tilida  ilk  bor  chop  etilgan  A.  U.  Usmonovning 
«Dendrologiya»  o'quv  q o ‘llanmasi  oliy  o ‘quv  yurtlarining  biologiya  va

qishloq  x o ‘jalig i  ixtisosligi  talabalari  uchun  tavsiya  etilgan.  1980-yilda 
L.  V.  Y askinaning «Dendrologiya» q o ‘llanmasi chop etilgan.  Shu o ‘tgan 
davrda  biologiya  va  o ‘rmonchilik  fanlari  ko ‘plab  yangi  va  nazariy 
m a’lumotlar  bilan  boyidi.  Shu  sababli  ham   zamon  talabiga  mos  o ‘quv 
q o ‘llanma  -   ushbu  dendrologiya  kursi  darslik  sifatida  0 ‘zbekiston 
qishloq  x o ‘jalig i  oliy  o ‘quv  yurtlariga  o ‘quv  jarayonida  foydalanish 
uchun tavsiya etiladi.
D endrologiya  fani  oldiga  m am lakatim iz  o ‘rmonlarining  tarkibini 
yaxshilash,  ulam ing  m ahsuldorligini  oshirish  va  yangi  chidamli 
o ‘rm onlar barpo etish vazifasi q o ‘yilgan.
Bu  fan  daraxt-butalam ing  tur  ichidagi  har  xil  shakllarini  o ‘rganish, 
ulam ing  ekologik  va  biologik  xususiyatlariga  tavsif bergan  holda,  turli 
iqlim - tuproq sharoitlari uchun lozim b o ‘lgan turlami tavsiya etadi.

/  bob.  DARAXT 0 ‘SIM LIK LA R IN IN G  HAYOTIY SH AK LLARI, 
ULARNING UM UM IY VA YILLIK  (FEN O L O G IK ) 
RIV O JLA N ISH  DAVRLARI
Daraxt  -   bundan  400  m ln.  yil  avval  paydo  b o ‘lgan  urug‘li 
o ‘simliklaming evolutsion eng qadim iy hayotiy shakllari tipidir.
Daraxtlar  doimo  m ustahkam   baquvvat  shakllangan  va  y og ‘och- 
lashgan  tanaga  ega  bo ‘lishgan  va  bir  necha  o ‘n  yillardan  ming 
yillargacha yashashgan.
Daraxtlam ing  balandligi  4-5  m etrdan  155  m etrgacha  b o iish i 
mumkin,  ular  evolutsion  rivojlanish  jarayonida  turli  hayotiy  shakllami 
yuzaga  keltirganlar.  0 ‘rm on  tipidagi  daraxtlar  -   asosiy  o ‘rm on  hosil 
qiluvchi  daraxtlardir.  U lam ing  butun  ontogenez  davrida  saqlanuvchi 
yagona  tanasi  uzunligi  va  diam etriga  k o ‘ra  boshqa  novdalaridan  keskin 
farqlanadi  va  yaqqol  ajralib  turadi  (qarag'ay,  qoraqarag‘ay,  oqqarag‘ay, 
tilog‘och,  eman,  terak).  B a ’zi  daraxtlar  kesilgandan  so ‘ng  tinim 
holatidagi kurtaklardan 2  va undan  ortiq novdalar rivojlanadi  (sekvoyya, 
eman,  qoraqayin,  qayrag‘och,  qayin).  Bundan  tashqari  buta  tipidagi 
daraxtlar  (bir  necha  tanali)  o ‘rm on  dasht  yoki  m evali  tipdagi  daraxtlar 
(asosiy  tanasi  yonlama  shoxlardan  yaqqol  ajralib  turm aydi,  shox- 
shabbasi  tuproq  yuzasiga  yaqin  shakllanadi)  va  m avsum iy  -   sukkulent 
tipdagi  daraxtlar  qurg‘oqchil  sahrolarda  o ‘sishga  m oslashgan,  barglari 
reduksiyalashgan 
o'sim liklarga 
ajratiladi. 
U lardagi 
assimilatsiya 
organlari  funksiyalarini  yashil  sukkulent  bir  yillik  novdalar  bajaradi. 
Stlantik  daraxtlar  qing‘ir-qiyshiq,  b a ’zan  yer  b ag‘irlab  o ‘suvchi  shox- 
shabbalar hosil qiladi.
Daraxtlaming hayotiy shakllari  ontogenezi deyilganda ulam ing umri 
y a’ni  urug‘langan  tuxum hujayra  yoki  vegetativ  kurtakdan  paydo  b o ‘lib 
to tabiiy nobud bo ‘lish vaqtigacha b o ‘lgan davri tushuniladi.  Bu  davr bir 
necha  yillardan  bir  necha  m ing  yilgacha  davom   etadi.  Ontogenez 
jarayoni  quyidagi  turlicha  yosh  davrlaridan  iborat  b o ‘ladi  (embrional, 
yuvinil, virginil, generativ va qarish davrlari).
Embirional  davr -  ona o ‘sim likda zigota,  y a ’ni  u ru g ‘langan tuxum 
hujayra  hosil  bo‘lishidan  boshlanadi.  B o‘linish  jarayo ni,  o ‘sish  va 
hujayralam i 
differensiyalanishi 
oqibatida 
zigotadan 
urug‘murtag 
shakllanadi.

Y uvenil  davri  -   urug‘lam i  unishidan  boshlanadi,  y a ’ni  bu  nafaqat 
fitogeosferada  (yeming  o ‘sim lik  qoplam i)  yangi  o ‘simlik  organizmi 
paydo b o ‘lishi, balki ulam i a v to tro f oziqlanishiga o ‘tishini bildiradi.
V irginil  davr -  o'sim likda  fotosintezlovchi organlari paydo b o ‘lishi 
va o ‘sish fazasi boshlanishi bilan  tavsiflanadi.
G en erativ  davr  -   o ‘sim liklam i  nafaqat  vegetativ  organlar,  balki 
generativ:  m ikro va m akrostrobillar hosil etishi bilan tavsiflanadi.
D araxt  o ‘sim liklam i  generativ  organlar hosil  qilish qobiliyati  ulam i 
b alo g ‘at  yoshiga  yetganligini  bildiradi.  Urug‘  beruvchi  daraxtning 
generativ  davri  bir  paytda  un in g   urugiaridan  rivojlanuvchi  yosh 
nihollam ing  embrional davri ham  b o ‘ladi.
Q arish  davri  -   vegetativ  o ‘sishni  kuchsizlanishi,  o ‘simliklardagi 
generativ  jarayonlar  va  reproduktiv  qobiliyatlami  pasayib  borishi  bilan 
kuzatiladi.
0 ‘sim lik  vegetatsiyasi -   o ‘sim likda  sezilarli  vegetativ  va  generativ 
organlam i 
o ‘sishi 
va 
rivojlanishi 
hamda  barglarida 
to ‘xtovsiz 
assim ilatsiya jarayonlam i borishi bilan tavsiflanadi.
T inim   davri  -   o ‘sim liklam i  yillik  rivojlanish  siklida  o ‘sish 
jarayonlari kuzatilm aydi va barglarida assimilatsiya sodir b o ‘lmaydi.
Shunday  qilib,  o ‘sim likning  qarishi  va tabiiy  nobud b o ‘lishini  uning 
butun  ontogenezi  davomida  so d ir  bo'ladigan  modda  almashinuvida 
yuzaga  keluvchi  sifatiy  o ‘zgarishlam i  normal  yakunlanishi  deb 
qaram og‘im iz kerak.
1. 
DEND RO LO G IYA FANINING  RIVOJLANISH TARIXI
D endrologiya  avvallari  o ‘rm on  botanikasi  deb  atalgan.  Hozirgi 
paytda  dendrologiya  daraxt  va  buta  turlari,  ulam ing  sistematikasi, 
evolutsiyasi,  geografik  tarqalishi,  tur  ichidagi  xilma-xillikni  hamda 
ulardan  xalq  x o ‘jaligining  turli  sohalarida  foydalanish  imkoniyatlarini 
o ‘rganuvchi  fan  sifatida rivojlanm oqda.  Dendrologiyaning  rivoji  nafaqat 
o ‘sim liklar  m orfologiyasi  va  sistem atikasi,  balki  o ‘rmonchilik,  o ‘rmon 
seleksiyasi,  o ‘rmon  taksatsiyasi, 
madaniy  o ‘rmonlar  va  o ‘rmon 
m elioratsiyasi  kabi  fanlari  bilan  uzviy  amalga  oshdi.  Dendrologiya 
geografiya  va  tuproqshunoslik  fanlari  bilan  ham  bog‘langan,  chunki 
o ‘sim lik  dunyosi,  ayniqsa,  o ‘rm ondagi  daraxt-butalar  nafaqat  tuproq 
hosil  b o ‘lish  jarayonlarida  faol  qatnashadi,  balki  tabiiy  geografik 
landshaftlar  ham da  inson  tom onidan  yaratilgan  landshaftlaming  asosiy 
elem enti  sifatida ham  ishtirok etadi.

kolleksiyalari  y ig ‘ildi.  T o ‘plangan  daraxt  va  butalaming  biologik  va 
ekologik  xususiyatlari,  morfologiyasi,  ulam i  o ‘rmonchilik  va  o ‘rm o n  
melioratsiyasida  foydalanish  im koniyatlari  o ‘rganildi.  Turlar  k o ‘p lig ig a  
ko'ra  Sankt-Peterburg  botanika  b o g ‘i  (1000  ta  tur),  Sankt-Peterburg 
o ‘rmon-texnika  akademiyasi  dendroparki  (1000  ta  tur),  N ikitin  nom li 
botanika  b o g ‘i  (1696  ta  tur),  Sochi  dendrariysi  (660  ta  tur),  0 ‘rm o n - 
dasht seleksion tajriba stansiyasi dendrariysi  (1400 ta tur)  alohida  ajralib 
turadi.
V.N.M aleyev  -   eman,  Y e.V .V ulf  -   qoraqayin,  V .I.Sukachev  -  
tilog‘och  va  qayin,  A.M .Parkov  -   zarang,  M .N.Nazarov  -   tol, 
G.P.Ozolin  -   terak  va  grek  yong‘o g ‘i,  U.  Nigm atov -   archa  kabi  tu rla r 
ustida  dendrologik  va  seleksion  tadqiqotlar  o ‘tkazdilar.  1940-yilda 
tashkil  etilgan  0 ‘zbekiston  o ‘rm on  x o ‘ja lig i  ilmiy  tadqiqot  institutid a 
nafaqat  0 ‘zbekiston,  balki  M arkaziy  O siyo  dendroflorasini  o ‘rg an ish  
ustida  ilmiy  izlanishlar  olib  borildi.  Institut  qoshida  tashkil  etilgan  
dendroparkda  eman,  zarang,  terak,  shum tol,  qayin,  ninabarglilar  oilasi 
vakillari  va  boshqa  ko‘plab  daraxt  va  butalam ing  kolleksiyasi  y ig ‘il- 
di.Institutning  birgina  Chotqol  to g ‘  o ‘rm on  meliorativ  tajriba  stansi- 
yasida  130  ga yaqin  daraxt-buta turlari  to ‘plangan.  0 ‘zbekistonda  1934- 
yilda  V.D.Gorodetskiy  tomonidan  «П особие  по  дендрологии  д ля 
Средней  Азии»  nomli  birinchi  dendrologik  ilmiy  asar  yaratildi.  1974- 
yilda  ilk  bor  o ‘zbek  tilida  A .U .U sm onovning  «Dendrologiya»  o ‘quv 
qo‘llanmasi  nashr  etildi.  1980-yilda  L.V .Yaskinaning  «D endrologiya» 
o ‘quv qo ‘llanmasi rus tilida chop  etildi.  U nda  0 ‘zbekiston  dendroflorasi 
tog‘,  qum-sahro  va  to‘qay  dendroflorasiga  ajratib  o ‘rganilgan.  0 ‘zR F A  
Botanika  b o g ‘idagi  introduksiya  qilingan  daraxt  va  butalam i  o ‘rgan ish  
bo‘yicha  olib  borilgan  ko ‘p  yillik  tadqiqotlar  asosida  «Д ендрология 
Узбекистана» (14 tomli) ilmiy asarlar to ‘plam i nashr etildi.
0 ‘zbekistonda  dendrologiya  fanini  rivojlantirish  ustidagi  ilm iy 
ishlar  0 ‘zbekiston  Fanlar  akadem iyasining  Botanika  b og ‘i,  B o tanik a 
instituti,  0 ‘zbekiston  O‘rmon  xo ‘jaligi  ilm iy  tadqiqot  instituti,  T oshkent 
Davlat  agrar  universitetining  0 ‘rm onchilik  kafedrasi  va  boshqa  ilm iy 
tashkilotlarda  olib  borildi.  0 ‘zbekistonda  bu  fanga  katta  hissa  q o ‘shgan 
yirik olim lardan Rusanov F.N.,  Slavkina N .T ., Usmonov A.U.
Ozolin G.P.  lam i  sanab o ‘tish m umkin.
Daraxt va butalaming  0 ‘zbekistondagi  to g ‘,  cho‘l  va  sug‘oriladigan 
mintaqalaridagi  tuproqlami  suv  va  sham ol  eroziyasidan  him o y a 
qilishdagi  rolini  professor  .M .B.D oshchanov,  Gvozdikov  A.V.,  A b layev 
S.M.,  Ozolin  G.P.,  Qayimov  A .K .,  Dosaxm etov  A.O.  o ‘z  ilm iy

asarlarida  bayon  etishgan.  Dendrologiya  sohasida  O ‘zbekiston  olimlari 
yozgan  asarlaridan  quyidagilam i  keltirish  mumkin:  Rusanov  F.N. 
(«Тамариксы  Средней  А зии»,  1949),  («Дендрология  Узбекистана», 
1965),  Rusanov  F.N .,  Slavkina  T.N.  («Дендрология  Узбекистана», 
1971,  1974),  Usm anov  A .U .,  Kostelova  G.S.  («Деревья  и  кустарники 
Средней Азии  »,  1974),  K ulbachniy I.  А  (Арчовые леса Узбекистана, 
1968),  Ablayev  S.  М   (Культура  фисташки  в  Средней  Азии,  1982)  va 
boshqalar.
0 ‘zbekistondagi  to g ‘  m intaqasida  tuproqlaming  suv  ta ’sirida 
yuvilib 
ketishi 
va  sel  oqimlariga 
qarshi  kurashda  professor 
Doshchanov  M.B  va uning  izdoshlari  daraxt va butalam ing tuproqni  suv 
eroziyasidan  saqlashdagi  roli  to ‘g ‘risida  ilmiy  izlanishlar  olib  borishdi. 
Q ishloq xo'jalik  ekinlari  ekilgan yerlami  shamol  eroziyasidan  saqlashda 
daraxt  va  butalam ing  aham iyati  to ‘g ‘risida  qishloq  x o ‘jalik  fanlari 
doktorlari  A .I.M olchanova,  A.K.Qayimovlar  unumli  ravishda  ilmiy 
izlanishlar  olib  bordilar  va  o ‘rm on  ihotazorlarini  barpo  etish  sohasida 
tavsiyalar  ishlab 
chiqishdi. 
Orol 
dengizining 
qurigan  tubidagi 
tuproqlam ing  shamol  eroziyasidan  saqlash  uchun  o ‘rmonlashtirish 
y o ‘nalishida qishloq x o ‘ja lik   fanlari doktori Z.B.Novitskiy boshchiligida 
keng  k o ‘lamda  ilmiy  izlanishlar  olib  borildi.  0 ‘zbekistonda  o ‘rmon 
ihotazorlarini 
barpo 
etish 
va 
o'rm onchilik 
sohasining 
boshqa 
m uam m olarini  yechim ini 
topishda  V.M.Rovskiy,  V.P.Fimkin, 
Ye.S.A leksandrovskiy, 
Ye.A .Butkov, 
I.V.Belolipov 
va 
boshqa 
o ‘rm onshunos olim lam ing  ilm iy izlanishlari katta o ‘rin egallaydi.
Dendrologiya  fani  Respublikam izdagi  tabiiy  o ‘rm onlar  tarkibini 
boyitish,  ular  m ahsuldorligini  oshirish  maqsadida  dendrofloraga  yangi 
turlam i  kiritish  kabi  vazifalam i  bajardi,  keyingi  100  yillik  davrda 
m am lakatim izga  130dan  oshiq  turdagi  qimmatli  daraxt-buta  turlari 
introduksiya  qilindi.  U lam ing  k o ‘pchiligi  0 ‘zbekistonda  ikkinchi 
vatanini  topdi,  m uvaffaqiyatli  o ‘sib  xalq  xo'jaligiga  katta  samara 
keltirm oqda.  Dendrologiya daraxt  - butalar, turlar ichidagi  xilma-xillikni 
o ‘rganib  hamda  ulam ing  biologik  va  ekologik  xususiyatlarini  hisobga 
olgan  holda  turli  iqlim   va  tuproq  sharoitlari  uchun  mos  daraxt  va  buta 
turlarini tanlab, ulam i  o ‘stirish tadbirlarini belgilab berdi.

G.N.Visotskiy Rossiyaning dasht mintaqasida o ‘rm onlar barpo  etish 
bo'yicha  tadqiqotlar  olib  bordi.  Dasht  m intaqasiga  q u rg ‘oqchilikka 
chidamli  daraxt va buta turlarini  introduksiya  qilish  zarurligini  k o ‘rsatib 
o ‘tdi.  Uning  «О  выборе  наиболее  подходящих  для  культур  в  степи 
форм  древесной  растительности»  asarida  ushbu  tadqiqotlar  natijalari 
o ‘z aksini topdi.
Dendrologiyani 
rivojlanishiga 
m ashhur 
seleksioner 
olim
I.V.M ichurin  ham  katta  hissa  q o ‘shdi.  U  o ‘sim liklam i  tabiatini  va 
xususiyatlarini  boshqarish  m um kinligini  ilmiy  asoslab  berdi.  Bu 
seleksioner olim 300  dan  ortiq  m evali,  yong‘oqm evali  o ‘rm on  daraxt  va 
butalarining qimmatli belgilarga  ega duragaylarini  yaratdi.  I.V.M ichurin 
daraxt  va  butalaming  xususiyatlarini  foydali  tom onga  o ‘zgartirish 
hamda  introduksiya  usullarini  nazariy  asoslarini,  turlararo  chatishtirish 
va  olingan  duragaylami  tarbiyalashga  oid  ko'rsatm alam i  ham   ishlab 
chiqdi.  I.V.Michurin  nafaqat  mevali  daraxtlar,  balki  o ‘rmon  daraxt- 
butalari-oq akatsiya, po'kakli  em an,  tut,  chetan,  n a’m atak, zirk,  shumurt, 
o ‘rmon 
yong‘og‘i 
ustida 
ham  
seleksion 
ishlar 
olib 
bordi. 
K.A.Timiryazev 
botanik-fiziolog 
sifatida 
daraxt 
o ‘simliklarining 
oziqlanish jarayoni, xlorofill  funksiyalari v ay ash il o ‘sim liklarda organik 
m oddalar 
hosil 
bo‘lish 
jarayoni 
m exanizm ini 
ochib 
berdi. 
V.V.Dokuchayev 
tuproqshunos 
olim  
sifatida 
geografik 
tabiiy 
komplekslar  va  hududlar  to ‘g ‘risida  ta ’limot  yaratdi.  U shbu  ta ’limot 
daraxt  -  buta  o ‘sim liklam ing  tuproq  hosil  b o ‘lish  jarayonidagi  rolini 
chuqur  o ‘rganishga  imkon  yaratdi.  V.R.Vilyams,  V.V.Dokuchayev 
ishlarini  davomchisi  sifatida  tuproq  hosil  bo ‘lish jarayonini  uzluksizligi, 
tuproq  unumdorligini  to ‘xtovsiz  oshib  borishida  o ‘rm on,  daraxt  -  buta 
o ‘sim liklam ing  roli  katta  ekanligi  haqida  ta ’limot  yaratdi.  U   yashil 
o ‘sim liklar  tuproq  hosil  b o ‘lish  jarayonini  harakatlantiruvchi  kuchi 
ekanligini  isbotlab  berdi.  0 ‘rmonga,  suv  va  sham ol  rejim ini  tabiiy 
regulatori  sifatida  qarab,  qishloq  x o ‘jaligi  dalalari  atrofida  agronomik 
ahamiyatga  ega  ihota  o ‘rm onlari  barpo  etishni  tavsiya  etdi.  Uning 
nazariy  qarashlari  o ‘rm onchilarga  ushbu  yo ‘nalishda  dasht  mintaqasida 
agroo‘rmonmelioratsiya ishlarini boshlash uchun asos b o ‘ldi.
1886-yilda  I.P.Borodinning  «Kursi  dendrologii»  darsligi  nashrdan 
chiqdi  va  Peterburg  o ‘rm onchilik  instituti  talabalari  uchun  darslik 
sifatida  qoilanildi.  V .M .P en ’kovskiyning  1901-yilda  «Деревья  и 
кустарники  как  разводимые,  так  и  дикорастущ ие  европейской 
России,  на  Кавказе  и  в  С ибири»  nomli  ilmiy  asari  chop  etildi,  unda 
800 ga yaqin daraxt va butalar haqida qimmatli m a’lum otlar mavjuddir.

1949-yilda  SSSR  Fanlar  A kadem iyasi  tomonidan  6  tomli  «Деревья 
и  кустарники  СССР»  ilmiy  to ‘plam   ustida  tadqiqot  ishlari  boshlanib, 
1958-yilda  ushbu  kitobning  4  tom i  chop  etildi.  Dendrologiyani  fan 
sifatida  rivojlanishida  va  oliy  o ‘quv  yurtlarida  o ‘qitish  uslublarini 
m ukam m allashuvida  akademik  V.N.Sukachevning  xizmatlari  katta 
b o ‘ldi.  Bu  davrga  kelib,  dendrologiya  daraxt  va buta  o ‘simliklar haqida 
barcha  m a ’lumotlarga,  ulam ing  m orfologik  tuzilishi,  biologik  va 
ekologik  xususiyatlari,  tur  ichidagi  xilma-xillik  va  o ‘zgaruvchanligi, 
ulam i  sistem atik  joylashuvi,  geografik  tarqalishi,  evolutsiyasi  va  xalq 
xo ‘jaligidagi  ahamiyati  haqida  asosiy  ilmiy  manbalarga  ega  b o ‘ldi. 
1919-yilda  V .N .Sukachev  Petrograd  o ‘rmonchilik  institutida  (Hozirgi 
Sankt-Peterburg  o ‘rmon-texnika  akademiyasi)  ilk  bor  dendrologiya 
kafedrasini  tashkil  etdi.  Ushbu  kafedra  olimlari  tomonidan  fundamental 
dendrologiya 
darsliklari 
chop 
etildi. 
1938-yilda 
V.N.Sukachev, 
S.Y a.Sokolov, 
A.P.Shennikov 
ham m uallifligida  «Дендрология 
с 
основами  геоботаники»  darsligi,  1949-yilda  F.L.Shchepotev,  1952, 
1960-yillarda  B.V.Grozdov,  1960-yilda  S.S.Pyatnitskiy,  1974-yilda 
L.B ogdanovlar  «Dendrologiya»  darsliklarini chop  ettirdilar.  1934—1964- 
yillar  davom ida  akadem ik  V .L.K om arov  tahriri  ostida  30  tom lik  «Flora 
Rossii» 
ilm iy 
asarlar  to ‘plami 
chop 
etildi. 
1949-1962-yillarda 
S.Y a.Sokolov  tahriri  ostida  «Деревья  и  кустарники  СССР  »  nomli 
dendrologik  ensiklopediya nashr etildi.  Unda 5000  ga yaqin  mahalliy va 
introduksiya  qilingan  daraxtlar  va  butalar  haqida  batafsil  m a’lumotlar 
keltiriladi. 
1977-1986-yillarda  V .I.G rubov  tahriri  ostida  «Ареали 
деревьев  и  кустарников  СССР  »  (3  tomli),  1965-yilda  S.Ya.Sokolov 
va  O .I.Svyazevalam ing  «География  древесных  растений  СССР» 
ilmiy  asarlari  chop  etildi.  1974-1982-yillada  akademik  A.L.Taxtadjyan 
tahriri  ostida  6  tomli  «Жизнь  растений»  ilmiy  asarlar  to'plam i  nashr 
etildi.  Sobiq  ittifoqi  davrida  kuchli  dendrologiya maktabi  vujudga keldi, 
uning 
rivojlanishiga 
V .N .Sukachev, 
E.L.Volf, 
S.Ya.Sokolov, 
P.L.Bogdanov,  V.S.Gulisashvili,  O.G.Kapper,  A.V.Gurskiy,  P.I.Lapin,
F.N .Rusanov  va  boshqalar  o ‘zlarining  original  ilmiy  tadqiqotlari  bilan 
hissa  q o ‘shdilar.  Daraxt  va  butalam i  ilm iy  o‘rganish  va  dendrologiya 
fanini  rivojlanishida  botanika  b o g ‘lari,  dendropark  va  dendrariylaming 
ilmiy  faoliyatlari  ham  muhim rol o ‘ynadi.
1812-yilda  Qrimda  Nikitin  nom li  Botanika  bog‘i,  1890-yilda 
Xarkovda  K arazin  botanika  b o g ‘i,  Peterburg  o ‘rmonchilik  instituti 
qoshida  dendropark  barpo  etildi.  U shbu  ilmiy  m uassasalarda  turli 
geografik  m intaqalardan  keltirilgan  daraxt  va  buta  turlarining  boy

kolleksiyalari  y ig ‘ildi.  T o ‘plangan  daraxt  va  butalaming  biologik  va 
ekologik  xususiyatlari,  morfologiyasi,  ulam i  o ‘rmonchilik  va  o ‘rm o n  
melioratsiyasida  foydalanish  im koniyatlari  o ‘rganildi.  Turlar  k o ‘p lig ig a  
ko'ra  Sankt-Peterburg  botanika  b o g ‘i  (1000  ta  tur),  Sankt-Peterburg 
o ‘rmon-texnika  akademiyasi  dendroparki  (1000  ta  tur),  N ikitin  nom li 
botanika  b o g ‘i  (1696  ta  tur),  Sochi  dendrariysi  (660  ta  tur),  0 ‘rm o n - 
dasht seleksion tajriba stansiyasi dendrariysi  (1400 ta tur)  alohida  ajralib 
turadi.
V.N.M aleyev  -   eman,  Y e.V .V ulf  -   qoraqayin,  V .I.Sukachev  -  
tilog‘och  va  qayin,  A.M .Parkov  -   zarang,  M .N.Nazarov  -   tol,
G.P.Ozolin  -   terak  va  grek  yong‘o g ‘i,  U.  Nigm atov -   archa  kabi  tu rla r 
ustida  dendrologik  va  seleksion  tadqiqotlar  o ‘tkazdilar.  1940-yilda 
tashkil  etilgan  0 ‘zbekiston  o ‘rm on  x o ‘ja lig i  ilmiy  tadqiqot  institutid a 
nafaqat  0 ‘zbekiston,  balki  M arkaziy  O siyo  dendroflorasini  o ‘rg an ish  
ustida  ilmiy  izlanishlar  olib  borildi.  Institut  qoshida  tashkil  etilgan  
dendroparkda  eman,  zarang,  terak,  shum tol,  qayin,  ninabarglilar  oilasi 
vakillari  va  boshqa  ko‘plab  daraxt  va  butalam ing  kolleksiyasi  y ig ‘il- 
di.Institutning  birgina  Chotqol  to g ‘  o ‘rm on  meliorativ  tajriba  stansi- 
yasida  130  ga yaqin  daraxt-buta turlari  to ‘plangan.  0 ‘zbekistonda  1934- 
yilda  V.D.Gorodetskiy  tomonidan  «П особие  по  дендрологии  д ля 
Средней  Азии»  nomli  birinchi  dendrologik  ilmiy  asar  yaratildi.  1974- 
yilda  ilk  bor  o ‘zbek  tilida  A .U .U sm onovning  «Dendrologiya»  o ‘quv 
qo‘llanmasi  nashr  etildi.  1980-yilda  L.V .Yaskinaning  «D endrologiya» 
o ‘quv qo ‘llanmasi rus tilida chop  etildi.  U nda  0 ‘zbekiston  dendroflorasi 
tog‘,  qum-sahro  va  to‘qay  dendroflorasiga  ajratib  o ‘rganilgan.  0 ‘zR F A  
Botanika  b o g ‘idagi  introduksiya  qilingan  daraxt  va  butalam i  o ‘rgan ish  
bo‘yicha  olib  borilgan  ko ‘p  yillik  tadqiqotlar  asosida  «Д ендрология 
Узбекистана» (14 tomli) ilmiy asarlar to ‘plam i nashr etildi.
0 ‘zbekistonda  dendrologiya  fanini  rivojlantirish  ustidagi  ilm iy 
ishlar  0 ‘zbekiston  Fanlar  akadem iyasining  Botanika  b og ‘i,  B o tanik a 
instituti,  0 ‘zbekiston  O‘rmon  xo ‘jaligi  ilm iy  tadqiqot  instituti,  T oshkent 
Davlat  agrar  universitetining  0 ‘rm onchilik  kafedrasi  va  boshqa  ilm iy 
tashkilotlarda  olib  borildi.  0 ‘zbekistonda  bu  fanga  katta  hissa  q o ‘shgan 
yirik olim lardan Rusanov F.N.,  Slavkina N .T ., Usmonov A.U.
Ozolin G.P.  lam i  sanab o ‘tish m umkin.
Daraxt va butalaming  0 ‘zbekistondagi  to g ‘,  cho‘l  va  sug‘oriladigan 
mintaqalaridagi  tuproqlami  suv  va  sham ol  eroziyasidan  him o y a 
qilishdagi  rolini  professor  .M .B.D oshchanov,  Gvozdikov  A.V.,  A b layev 
S.M.,  Ozolin  G.P.,  Qayimov  A .K .,  Dosaxm etov  A.O.  o ‘z  ilm iy

asarlarida  bayon  etishgan.  Dendrologiya  sohasida  O ‘zbekiston  olimlari 
yozgan  asarlaridan  quyidagilam i  keltirish  mumkin:  Rusanov  F.N. 
(«Тамариксы  Средней  А зии»,  1949),  («Дендрология  Узбекистана», 
1965),  Rusanov  F.N .,  Slavkina  T.N.  («Дендрология  Узбекистана», 
1971,  1974),  Usm anov  A .U .,  Kostelova  G.S.  («Деревья  и  кустарники 
Средней Азии  »,  1974),  K ulbachniy I.  А  (Арчовые леса Узбекистана, 
1968),  Ablayev  S.  М   (Культура  фисташки  в  Средней  Азии,  1982)  va 
boshqalar.
0 ‘zbekistondagi  to g ‘  m intaqasida  tuproqlaming  suv  ta ’sirida 
yuvilib 
ketishi 
va  sel  oqimlariga 
qarshi  kurashda  professor 
Doshchanov  M.B  va uning  izdoshlari  daraxt va butalam ing tuproqni  suv 
eroziyasidan  saqlashdagi  roli  to ‘g ‘risida  ilmiy  izlanishlar  olib  borishdi. 
Q ishloq xo'jalik  ekinlari  ekilgan yerlami  shamol  eroziyasidan  saqlashda 
daraxt  va  butalam ing  aham iyati  to ‘g ‘risida  qishloq  x o ‘jalik  fanlari 
doktorlari  A .I.M olchanova,  A.K.Qayimovlar  unumli  ravishda  ilmiy 
izlanishlar  olib  bordilar  va  o ‘rm on  ihotazorlarini  barpo  etish  sohasida 
tavsiyalar  ishlab 
chiqishdi. 
Orol 
dengizining 
qurigan  tubidagi 
tuproqlam ing  shamol  eroziyasidan  saqlash  uchun  o ‘rmonlashtirish 
y o ‘nalishida qishloq x o ‘ja lik   fanlari doktori Z.B.Novitskiy boshchiligida 
keng  k o ‘lamda  ilmiy  izlanishlar  olib  borildi.  0 ‘zbekistonda  o ‘rmon 
ihotazorlarini 
barpo 
etish 
va 
o'rm onchilik 
sohasining 
boshqa 
m uam m olarini  yechim ini 
topishda  V.M.Rovskiy,  V.P.Fimkin, 
Ye.S.A leksandrovskiy, 
Ye.A .Butkov, 
I.V.Belolipov 
va 
boshqa 
o ‘rm onshunos olim lam ing  ilm iy izlanishlari katta o ‘rin egallaydi.
Dendrologiya  fani  Respublikam izdagi  tabiiy  o ‘rm onlar  tarkibini 
boyitish,  ular  m ahsuldorligini  oshirish  maqsadida  dendrofloraga  yangi 
turlam i  kiritish  kabi  vazifalam i  bajardi,  keyingi  100  yillik  davrda 
m am lakatim izga  130dan  oshiq  turdagi  qimmatli  daraxt-buta  turlari 
introduksiya  qilindi.  U lam ing  k o ‘pchiligi  0 ‘zbekistonda  ikkinchi 
vatanini  topdi,  m uvaffaqiyatli  o ‘sib  xalq  xo'jaligiga  katta  samara 
keltirm oqda.  Dendrologiya daraxt  - butalar, turlar ichidagi  xilma-xillikni 
o ‘rganib  hamda  ulam ing  biologik  va  ekologik  xususiyatlarini  hisobga 
olgan  holda  turli  iqlim   va  tuproq  sharoitlari  uchun  mos  daraxt  va  buta 
turlarini tanlab, ulam i  o ‘stirish tadbirlarini belgilab berdi.


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling