A. K. Qayimov, E. T. Berdiyev dendrologiy a


  DA RA XTLAR M ORFOLOGIYASI VA HAYOTIY

bet2/31
Sana04.04.2017
Hajmi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

2. 
DA RA XTLAR M ORFOLOGIYASI VA HAYOTIY 
SHAKLLARI.  FENO KUZATUV VA U N IN G  AHAMIYATI
Daraxt  va butalar  evolutsion  rivojlanish  davrida  hamda  turli  tabiiy 
sharoitlarda  o'sishi  natijasida  ulaming  xilm a-xil  hayotiy  formalari 
vujudga  kelgan.  D araxt  o ‘simliklari  turli  sistem atik  guruhlarga  mansub 
b o ‘lib,  asosan b arch a  ochiq  urug‘lilar  daraxt  o ‘sim liklari  hisoblanadi. 
Lekin  yopiq  u ru g ‘lilarga  mansub  b a ’zi  oilalar  (qoraqayindoshlar, 
toldoshlar,  ra’noguldoshlar, 
dukkakdoshlar) 
tarkibi 
ham 
asosan 
daraxtlardan  iborat.  0 ‘tgan  geologik  davrlarda  y er  sharida  paporotnik- 
simonlarga  mansub  daraxtsim on  o'sim liklar  keng  tarqalgan  b o ‘lib, 
hozirda ular qirilib ketgandir.
Asrlar 
davom ida 
b o iay o tg an  
tabiiy 
tanlanish 
jarayonida 
daraxtsimon  o‘sim liklam ing  turli  shakllari  paydo  b o ‘lgan.  U shbu 
belgilariga  k o ‘ra,  ular  bir  necha  tiplarga  ajratiladi.  Asosiy  tipga  yaxshi 
rivojlangan,  balandligi  40-50  m,  diametri  0,5-1,5  m  gacha  b o ig a n  
daraxtlar  kiradi.  D araxt  o ‘simliklami  quyidagi  kategoriyalarga  ajratish 
qabul qilingan:
— birinchi  kattalikdagi  daraxtlar  -   25  m etrdan  baland  (qarag‘ay, 
tilog‘och, qoraqarag‘ay,  sekvoyya, evkalipt);
— ikkinchi  kattalikdagi  daraxtlar  -   balandligi  15-25  metr  (oq 
qarag‘ay, terak,  chinor, qayrag‘och);
— uchinchi  kattalikdagi  daraxtlar  -   balandligi  7-15  metr  (zarang, 
eman, qayin, oq akatsiya);
— past daraxtlar -  balandligi 5-7 m etr (pista, tol, shumtol, jiyda);
— baland  b o ‘yli  butalar  -   2,5-5  m etr  balandlikda  (chakanda, 
marjondaraxt, zirk qoraqand);
— o ‘rta  bo‘yli  b utalar  -   2,5  metr  balandlikda  (n a ’matak,  qizil  zirk, 
irg‘ay,  shilvi);
— past bo'yli b u talar 0,5-1  metr;
—butachalar 0,5  m etr balandlikkacha o ‘sib rivojlanadi.
Daraxt  o ‘sim liklarining  morfologik  tu rlich a  shakllari  ham  irsiy 
belgilami  keyingi  avlod g a  o ‘tkazadi.  U shbu  irsiy  xususiyatlar  m uayyan 
tuproq-iqlim  sharoitlari  o ‘zgarishi  ta’sirida,  turning  rivojlanish jarayoni 
va 
madaniylashtirish 
davrida 
yuzaga 
kelgan. 
Masalan, 
oddiy 
qoraqarag'ay  (Picea  excelsa)  ikki  xil  shaklda:  qizil  va yashil  qubbalarga 
ega bo‘lib,  ko‘p  ho llard a  yonma-yon  o ‘sadi.  L ekin  yashil  qubbali  oddiy 
qoraqarag‘ay drenajli  tuproqlarda ko‘proq uchraydi,  tez o ‘suvchanligi  va 
yog‘ochining sifatiga k o ‘ra alohida ajralib turadi.

M orfologik belgilarga ko ‘ra shakllam ing  turli-tumanligi juda yuqori 
b o ‘lishi  ham   m um kin.  0 ‘zbekistonda  o ‘suvchi  mahalliy  archa  turlari 
ham  tabiatda  ninabarglarini  rangi,  uzunligi,  shox-shabbasini  shakli  tik 
o ‘suvchi,  sharsim on,  konussim on va stlantik  shakllami yuzaga keltirgan. 
Daraxtlaming  k o ‘p  tarqalgan  va  asosiy  tipi  b ir  tanali  daraxtlardir.  Ular 
yaqqol  ko ‘zga  tashlanuvchi  va  yaxshi  rivojlangan  yagona  tanaga  ega 
b o ‘lib,  m uayyan  balandlikda  shoxlanadi  va  shox-shabba  hosil  qiladi. 
Baland tanali  daraxtlam ing xususiyatlaridan  biri  -  ulaming asosiy tanasi 
uzoq  davr  yashashi  (bir  necha  yuz  yillardan  ming  yillargacha)  hamda 
yaxshigina,  yillik  o ‘sish  k o‘rsatkichlariga  eg a  bo‘lishidir.  Bir  tanali 
daraxtlar  k o ‘p  tanali  daraxtlarga  nisbatan  kam   shoxlanadi,  shu  sababli 
ham asosiy tanasini  tez o ‘sishini va yuqoriga k o ‘tarilishini ta’minlaydi.
Daraxt  o ‘sim liklarining  ikkinchi  keng  tarqalgan  tipi  ko‘p  tanali 
daraxtlar  b o ‘lib,  ulam ing  bo ‘yi  10-20  m etr,  diametrlari  0,3-0,6 
metrgacha  yetadi.  U shbu  daraxtlami  bir  tanali  daraxtlardan  farqi 
shundaki,  ulam ing  asosiy  tanasi bir necha  o ‘n  yillardan  so‘ng  o ‘sishdan 
to ‘xtaydi  va  baland  ham da  yirik  daraxt  tanasi  shakllanmaydi.,  Ularda 
tinim  holatidagi  kurtaklar  uyg‘onib  o ‘sa  boshlaydi  va  yosh  novdalam i 
hosil  qiladi,  bu  o ‘sish  oxir-oqibatda  asosiy  tanaga  yonma-yon  2-3  ta 
q o ‘shimcha  tanalar  pay do  qiladi.  Oziq  m oddalar  barcha  tanalar  b o ‘ylab 
teng  taqsim langanligi  sababli,  ular  asosiy  tana  balandligiga  yetib  oladi 
va  shu  tariqa  k o ‘p  tanali  daraxt  yuzaga  keladi.  Daraxtlaming  ushbu 
hayotiy  shakli  tanasining  minimal  o ‘lcham lari  v a  qisqa  hayotiy  shakli 
bilan  bir  tanali  daraxtlardan  farqlanadi.  U lar  k o ‘p  tanali  bo‘lgani  holda 
past b o ‘yli b o ‘lib o ‘sadi.
Bir  tanali  va  k o ‘p  tanali  daraxt  shakllari  irsiy  belgilar  sifatida 
avloddan-avlodga  o ‘tadi,  lekin  b a’zi  ho llard a  tashqi  sharoit  ta ’sirida 
o ‘zgarishi  ham   m um kin.  Masalan,  k o ‘pgina  daraxtlaming  (qarag‘ay, 
terak,  eman)  o ‘rm onda  va  ochiq  m aydonlarda  o ‘suvchi  nusxalari  bir- 
biridan  farq  qiladi:  ochiq  maydonlarda  o ‘suvchi  daraxtlar  tanasi  yirik, 
yon  atrofga  kuchli  shoxlangan  b o ‘lib,  b o ‘yi  unchalik  baland  bo'lm aydi, 
aksincha  o ‘rm onda  o ‘suvchi  daraxtlar  y ashash   uchun  ichki  raqobat 
kurashi  oqibatida  kuchli  o ‘sib,  baland  b o ‘yli  v a  tekis  rivojlangan  tanaga 
ega bo'ladi.
Tundra  va  baland  to g ‘lardagi  og ‘ir  iqlim   omillari  ta’sirida  daraxtlar 
yer  bag‘irlab  o ‘suvchi  shakllami  yuzaga  keltiradi  (archa,  qarag‘ay, 
qayin).  Ular  stlantik  o ‘simliklar  deb  ataladi.  U shbu o ‘simliklar  sharoiti 
yaxshi  joylarda  o ‘stirilsa,  shox-shabbasini  yer  yuzidan  ko‘tarib  o ‘sishi 
mumkin.  Dem ak,  ushbu  hollarda  d araxtlam ing  tashqi  ko‘rinishining

uzunlikkacha  o ‘sadi.  Lianalar asosan tropik o ‘rmonlarda keng tarqalgan, 
bizda  to ‘qay  o ‘rmonlarida  ham   lianalar  uchraydi.  Tok,  aktinidiya, 
klematis,  pulariya,  lomonos,  m aym unjon  o ‘simliklari  lianalar  toifasiga 
misol bo'ladi.
Um um an  olganda,  yuqorida  k o ‘rib  o ‘tilgan  daraxt  o ‘sim liklam ing 
tiplari  orasida  prinsipial  farqlar  y o ‘qdir,  bir  turdagi  daraxt  o ‘sim ligi 
tashqi  tuproq-iqlim   sharoitlariga  b o g ‘liq  holda  daraxt,  past  daraxt,  yer 
bag'irlab o ‘suvchi shakllami yuzaga keltirishi mumkin.
Shunday  turlar ham borki,  qanchalik  qulay  sharoit  b o ‘lishidan  q a t‘i 
nazar  kichik  daraxt  yoki  kichik  buta  shaklidan  o ‘zgarm aydi,  lekin 
b a ’zilari  yaxshi  sharoitlarda  tez  o ‘sa  boshlaydi  va  yirik  daraxtlar 
ko ‘rinishida yetiladi.
Daraxt  o ‘simliklari hayotidagi  fasliy  o ‘zgarishlar iqlim  sharoitlariga 
chambarchas  bog‘liq  holida  kechadi.  Bu  hodisalami  va  ulam i  o ‘zaro 
munosabatlarini  o ‘rganish  katta  am aliy  ahamiyatga  egadir,  chunki  ular 
turli  iqlim  sharoitlarida,  turli  davrlarda  kechadi.  0 ‘sim liklar  hayotida 
sodir  b o ‘ladigan  fasliy  hodisalam i  o ‘rganadigan  fan  fenologiya,  y a ’ni 
grekcha phainom al -  hodisa,  logos -  fan degan m a’noni anglatadi.
Daraxt  o ‘simliklarining  fasliy  o ‘zgarishlarini  bilm asdan  turib, 
ulam ing  biologik,  ekologik  va  boshqa  xususiyatlarini  bilish  m um kin 
emas.  Fasliy  o ‘zgarishlami  o ‘rganish  m aqsadida daraxt-butalam ing  turli 
fasllarda  rivojlanish  etaplari  ustidan  kuzatishlar  o ‘tkaziladi. 
Bu 
kuzatishlar  daraxt  o ‘simliklari  hayotidagi  asosiy  o ‘zgarish  davrlari, 
ulami  boshlanishi,  jadal  o ‘tishi  va  tugallanishi  m uddatlari  haqidagi 
m a’lumotlar  olish  imkonini  beradi.  Bu  o ‘zgarishlar  bir  turda  turli 
sharoitlarda turlicha muddatlarda o ‘tadi, k o ‘pgina mevali daraxtlar vodiy 
sharoitlarida  mart  oxiri-aprel  boshlarida  gullasa,  tog ‘larda  bu  jarayo n 
aprel oxiri-may boshlarida kuzatiladi.
Fasliy  o ‘zgarishlaming  qonuniyatlarini  bilish  daraxt-buta  o ‘sim- 
liklarini  qanday  iqlim  sharoitlarida  ekish,  arealini  kengaytirish  va 
ulardan  to ‘g ‘ri  foydalanish  im koniyatlarini  aniqlashga  yordam   beradi. 
Ayniqsa,  xalq  x o ‘jaligi  uchun  qim m atli  bo ‘lgan  m uhim   daraxt-buta 
o'sim liklarini hududlashtirishda bu kuzatishlar katta rol o ‘ynaydi.
Daraxt va buta o ‘simliklarining  fasliy  o ‘zgarishlari  asosan  B otanika 
bog‘i,  dendroparklar  va  o ‘sim likshunoslik  b o ‘yicha  tajriba  stansiya- 
larida  kuzatiladi,  ular  asosan  nafaqat  m ahalliy  turlar,  balki  introduksiya 
qilingan  turlarda  ham  bu  o ‘zgarishlam i  o ‘rganishda  quyidagi  m uhim  
masalalar  hal  etiladi:  daraxt  va  buta  turlarining  urug‘lari  va  k o ‘chatlari 
qaysi  geografik  mintaqada  qanday  m uddatlarda  sepilishi  va  ekilishi,

qism an  o ‘zgarishini  ulam ing  tashqi  muhitga  javob  reaksiyasi  sifatida 
qabul qilish mumkin.
Bir 
tanali 
va 
k o ‘p 
tanali 
daraxtlaming 
m uhim  
biologik 
xususiyatlaridan  biri  ular  tanasini  shox-shabbalariga  nisbatan  hayotchan 
b o ‘lishi  va  uzoq  yashashidir,  shu  sababli,  ular  hosil  qilgan  hayotiy 
shakllar butun hayoti davom ida saqlanadi.
Uchinchi  tipga  butalar  kiradi,  ular  1  m etrdan  4-5  metrgacha 
balandlikka  o'sib,  vegetativ  k o ‘payishga  moyil  bo ‘ladi.  Butaning  o ‘sib 
chiqqan  asosiy  novdasi  5-7  yildan  so ‘ng  quriydi.  Uning  asosidagi  tinim 
holatidagi  kurtaklardan  yosh  novdalar  rivojlanadi,  ular  kuchli  oziq 
m oddalar  bilan  ta ’m inlanganligi  tufayli  tez  o ‘sadi  va  ikki  yilda  hosilga 
kiradi.  Ushbu  novdalar  ham   uzoq  yashamaydi  va  ular  doimo  yangi 
novdalar  bilan  alm ashinib  turadi.  Shu  sababli  butalarda  asosiy  tanani 
ajratish  qiyin* Butaning  bu  kabi  doimo  yangi  novdalar  bilan  yangilanib 
turishi  uning  doimiy  hosildorligini  va  butaning  yosh  o ‘simlik  sifatida 
uzoq  yillar  o ‘sishini  ta ’m inlaydi.  K o ‘pgina butalam ing  (n a’matak,  zirk, 
chakanda,  maymunjon,  m alina)  yer  osti  yonlama  ildizlaridagi  tinim 
kurtaklardan  yosh  novdalar  paydo  b o ‘ladi,  ushbu  novdalar  m a’lum 
vaqtdan  so ‘ng  o ‘zining  m ustaqil  ildiz  tizimini  shakllantiradi  va  ona 
o ‘sim likdan  1-2  m etr m asofada yangi  yosh  o ‘simlik rivojlana boshlaydi. 
B utalam ing  bu  kabi 
vegetativ  k o ‘payishi  to g‘ 
melioratsiyasida 
qadrlanadi,  muayyan  vaqt  o ‘tishi  oqibatida  ona  o ‘sim lik  atrofida  k o ‘p 
sonli butalar majmuasi vujudga keladi.
T o ‘rtinchi  tip  -   bu  butachalardir.  Ulaming  b o ‘yi  20-50  sm  atrofida 
b o ‘lib,  sekin  o ‘sishi  va  qisqa  hayotiy  sikli  bilan  farq  qiladi.  Ulaming 
ham   novdalari  qisqa  vaqt  ichida  qurib,  doimo  asosidan  rivojlanuvchi 
yangi novdalar bilan alm ashinib turadi.
B a’zi  butachalarda  novdalarini  to ‘liq  yog‘ochlashuvi  kuzatilmaydi, 
shu  sababli k o ‘p novdalari  qishki  qattiq sovuqlarda zararlanadi va nobud 
b o ‘ladi.  Bunday  o ‘sim lik  tiplari  chala  buta  va  chala  butachalar  deb 
ataladi.  U lam ing  ildiz  tizim i  har yili  vegetatsiya boshida  yangi  novdalar 
hosil  qiladi  va yangi  o ‘sim likni  vujudga keltiraveradi.  Bu  tip  o ‘simliklar 
k o ‘p  yillik  o ‘t  o ‘sim liklarga  o ‘tuvchi  oraliq tip  o ‘sim liklar sifatida qabul 
etilgan.
Y uqorida  k o‘rsatib  o 'tilg a n   daraxt  o‘simliklari  tiplaridan  tashqari 
lianalar va yer bag‘irlab o ‘suvchi  o'sim lik tiplari mavjuddir.  Lianalar o ‘z 
tanasini  m ustaqil  k o ‘tarib  turish  qobiliyatiga  ega  emasdir,  shu  sababli 
ular  chirm ovuqlar  yordam ida  daraxt  va  butalaming  shox-shabbalariga 
o ‘ralib,  daraxt  shoxlaridan  tirgovuch  sifatida  foydalanib,  30-40  metr

ulami  gullash  muddatlari,  gullashining  davomiyligi,  u ru g ‘  va m evalarini 
yetilishi,  hosildorligi,  mevalarini  to ‘kilishi,  u ru g iarin i  tarqalishi  va  shu 
kabi  bir  qancha  amaliy  m asalalarga  aniqlik  kiritiladi.  Fasliy  o ‘zga- 
rishlam i  kuzatishlar  natijasida  o ‘sim liklar  vegetatsiyasini  davom iyligi 
aniqlanadi,  bu  ayniqsa,  introduksiya  qilingan  o ‘sim liklar  uchun  m uhim - 
dir.  Fenologik  kuzatishlar  daraxt-buta  o ‘simliklar  introduksiyasida  katta 
ahamiyatga egadir.
Daraxt-butalardagi  fasliy  o ‘zgarishlam i  kuzatish  bilan  bir  paytda 
daraxtzorlarda  mavjud  zararli  hasharotlam i  qishlovdan  uchib  chiqishi, 
tuxum  qo'yishi,  urchishi  va  zam burug1  kasalliklam i  rivojlanish 
stadiyalari  ham  qayd  etib  boriladi.  Bu  kuzatishlar  ularga  qarshi  kurash 
choralarini  ishlab  chiqish  im koniyatini beradi.  D araxt-butalam i  gullashi, 
gullashining  davomiyligi,  barglarini  kuzda  sariq,  qizil  rangga  kirishi 
kabi  fenologik fazalami  ko ‘kalam zorlashtirishda aham iyati  kattadir,  ular 
shu  manzarali  xususiyatlariga  k o ‘ra  ko'kalam zorlashtirish  uchun  tanlab 
olinadi.  Fasliy o ‘zgarishlami  o ‘rganish natijasida olingan  m a ’lumotlarga 
asoslanib  daraxt-buta  turlarini  fenospektrini  va  fenoxaritasini  tuzish 
mumkin.  Bular  o ‘z  navbatida  tum i  qaysi  iqlim  sharoitida  o ‘stirish  va 
ulardan qanday foydalanish  im koniyatlarini k o ‘rsatib beradi.
Daraxt  va  butalar  hayotini  va  ulardagi  fasliy  hodisalam i  o'rganish 
m aqsadida quyidagi kuzatishlar olib boriladi:
— o ‘simliklar tanasida shira harakati boshlanishi;
— barg kurtak va gul kurtaklam ing b o ‘rtishi;
— kurtaklaming yozilishi;
— yangi kurtaklami paydo b o ‘lishi;
— boshlang‘ich-birinchi bargning paydo b o ‘lishi;
— barglaming to‘liq ochilishi;
— gul  g ‘unchalami  rivojlanishi,  ochila  boshlashi,  to ‘liq  ochilishi  va 
ochilib b o ‘lishi;
— changlanish va uru g‘lanish;
— meva va urug‘lam ing yetilishi;
— meva va urug‘lam ing to ‘kila boshlashi va tarqalishi;
— novdalaming o 'sishi va o ‘sishdan to ‘xtashi;
— yangi kurtaklami paydo b o ‘lishi;
— gulkurtaklami rivojlanishi;
— kuzda  barglaming  sa rg ‘ayishini  boshlanishi  va  yoppasiga 
sarg‘ayishi;
— barglaming to ‘kila boshlashi;
— barglaming batam om  to ‘kilishi;

— qishki tinim muddati  o ‘rganiladi.
Kuzatiladigan  daraxtlardagi  shira  harakati  daraxt  tanasini  chuqur 
kesish  orqali  aniqlanadi.  K esilgan joyda  tomchilar  paydo  b o ‘lishi  shira 
harakati  boshlangan  kun  sifatida  kuzatish  jum alida  qayd  etiladi. 
Fenokuzatishlar bir yoki  bir  guruh  daraxtlar ustida  o ‘tkazilishi  mumkin. 
M uayyan  geografik  hududda  daraxt  turining  fenologik  fazalarini  yaqqol 
k o ‘rish  uchun  ulami  fenologik  spektri  ko ‘rinishida  tasvirlash  maqsadga 
m uvofiqdir.  Fenologik  kuzatishlar  o ‘rmon  xo‘jaligi  va  k o ‘kalamzor- 
lashtirish  uchun  muhim  ilmiy  v a  amaliy  ahamiyatga  egadir.  Fenologik 
kuzatishlar,  meteorologik  m a’lum otlar  bilan  to ‘Idiriladi,  bu  esa  yillik 
o ‘zgarishlam i to ‘g ‘ri izohlash im konini beradi.
3.  DARA XTLAR NIN G  VEGETATIV ORGANLARI 
M ORFOLOGIYASI VA HAYOTIY FUNKSIYALARI 
Novda
D araxtlar  tanasi  urug‘  unib  chiqishi  va  undan  hosil  bo ‘lgan 
niholning  asosiy  novdasini  o ‘sib  rivojlanishi  natijasida  shakllanadi  va 
tuproqdagi  suvda  erigan  m ineral  moddalami  ildiz  orqali  barglarga, 
barglarda fotosintez jarayoni natijasida hosil bo‘lgan organik moddalami 
butun o ‘sim lik tanasi bo‘ylab harakatlanishini ta’minlaydi.  Novda daraxt 
va  butalam ing  yer ustki  shox-shabbasini  ushlab turishga yordam   beradi. 
Niholni  o ‘sib  rivojlanish jarayoni  natijasida  unda yosh  yonlam a  shoxlar 
o ‘sib  chiqadi  va  ular  ham   o ‘z  navbatida  shoxlay  boshlaydi,  bunday 
beto‘xtov  shoxlanish  natijasida  daraxtning  shox-shabbasi  hosil  b o iad i. 
Daraxtlar  shox-shabbasi  daraxt turi,  yoshi  va sharoitlariga  b og‘liq holda 
turlicha:  sharsimon, zontiksimon,  konussim on, piramidal, kolonnasimon, 
m ajnuntolsim on shaklga ega b o ‘ladi.  Shox-shabbasining zichligiga ko‘ra 
zich  (zarang,  eman,  j o ‘ka,  qayrag‘och)  va  siyrak  (gledichiya,  shumtol) 
bo'ladi.
N ovda uch  qismdan iborat b o ‘lib, barg birikkan joy novda b o ‘g ‘imi, 
ikkita b o ‘g ‘im  oralig‘i,  novda  b o ‘g ‘imidagi  barg va poya orasidagi  hosil 
bo'ladigan  burchak,  barg  qo‘ltig ‘i  deb  ataladi.  Novdaning  eng  yuqori 
nuqtasida  ham da  barg  qo ‘ltig‘ida  kurtaklar joylashadi.  Novdadagi  barg 
bo‘g ‘imlari  orasidagi masofa uzun  b o ‘lsa,  novda cho‘ziq novda, b o ‘g‘im 
orasi  kalta  b o ‘lsa  kalta  novda  deb  ataladi.  Kalta  novdalarda  barglar  va 
ninabarglar  zich  joylashadi  (qarag‘ay,  tilog‘och,  qoraqarag‘ay)  hamda 
bir paytda m eva va gullar ham joylashadi (olma, chetan, tog‘terak).

Novda  turli  daraxtlarda  h ar  x il  q a lin lik d a   b o ‘lgan  p o ‘stloq  bilan 
qoplanadi.  Po‘stloq oq,  kul  rang,  q o ‘n g ‘ir  v a  jig a rra n g la rd a   b o ‘lib,  hatto 
bir  tup  daraxtning  asosiy  tanasi,  k o ‘p   y illik   v a   b ir  yillik  novdalarining 
po ‘stloqlari  rangi  ham  bir-biridan  farq lan a d i.  U   ichki  tirik  to ‘qim alam i 
tashqi  noqulay  sharoitlar  ta ’sirid an   h im o y a la y d i.  Y osh  daraxtlarda 
p o ‘stloq  odatda  silliq  bo‘lib,  k ey in c h a lik   d a ra x t  yoshi  u lg ‘ayishi  bilan 
dag'allashib  boradi.  Daraxtlam ing  p o ‘stlo g ‘i  m uhim   m orfologik  belgi 
sifatida  qaraladi,  unga  ko‘ra  d a ra x t  tu rla ri  bir-biridan  farqlanadi. 
Daraxtlar tanasi  po‘stlog‘i  vaqt  o ‘tish i  bilan  n a fa q a t d a g ‘allashadi,  balki 
uzunasiga,  b a’zan  ko‘ndalangiga  y o rilad i  v a   p o ‘stloq  yuzasi  g ‘adir- 
budur holiga keladi (po‘kakli em an).  L ek in  qoraqayin,  to g ‘terak,  o ‘rmon 
yong‘og‘i p o ‘stloqlari  yorilmasdan  u zo q   saqlanadi.  Daraxt tanasini  o'sib  
y o‘g ‘onlashuvi uning po‘stlog‘ini  y o rilish iga  sabab b o ‘ladi.
Novdalar  shoxlanishiga  k o ‘ra   dixotom ik,  m onopodial,  sim podial  va 
soxta  dixotomik  tipda  bo ‘ladi.  0 ‘sish   nuqtasi  2  qism ga  b o ‘linib,  shox 
ayri  kabi  ikki  tomonga  barobar  ajraladi,  bu  kabi  shoxlanish  dixotom ik 
shoxlanish  deb  ataladi.  U rug‘li  o ‘sim liklarda  shoxlar  kurtaklardan 
rivojlanadi,  b a’zi  daraxtlarda y o n   shoxlar  bitta  b o ‘g ‘im dan  chiqib,  doira 
shaklida  joylashadi  (qarag‘ay),  b a ’zilarida  shoxlar  tanani  yuqorisiga 
k o ‘tarilgani  sari  o ‘sishi  sustlashadi  va  oxir  oqibatda  shox-shabba 
konussimon  shaklga  ega  boMishi  m um kin  (oqqarag‘ay,  q o raq arag‘ay). 
Bu  kabi  shoxlanuvchi  daraxtlam ing  kurtagi  barg  q o ‘ltig ‘ida  b o ‘lmay 
novda  uchida  joylashadi  va  doim o  yuqoriga  o ‘sadi.  Bu  m onopodial 
shoxlanishdir  (tilog‘och,  oqqarag ‘ay,  qoraqarag‘ay,  em an,  zarang, 
shum).  K o‘pgina  daraxtlarda  n o v d a  birinchi  yili  o ‘sib,  so ‘ng  uchki 
kurtak  o ‘sishdan  to‘xtaydi.  Ikkinchi  yili  q o ‘ltiq  kurtak  hosil  b o ‘ladi  va 
uchki  kurtakka  nisbatan  tez  o ‘sadi,  natijada  uni  kuchsizlantiradi  va  har 
yili  uchki  kurtak  avj  olsada,  kuzda  quriydi.  Oqibatda  y o lg ‘iz  tana  hosil 
bo‘lmasdan turli yoshdagi  har xil  tartibli  qing‘ir-qiyshiq  shoxlar vujudga 
keladi,  bu  simpodial  shoxlanish  deyiladi  (qayin,  arg‘uvon,  q ayrag‘och, 
tol, tog‘terak).
B a’zan  daraxtlardagi  bir  yillik  novdalar  vegetatsiya  oxirida 
yog'ochlashib  ulgurmaydi,  yashil  holatda  qishlaydi,  lekin  sovuq 
qishlarda  ular  zararlanadi.  Daraxtning  shox-shabbasi  asosiy  tanadan 
o ‘sib  rivojlangan  yonlama  shoxlar  va  barglar  yig'ind isidan  iborat 
b o ia d i.  Har  xil  gorizontal  shoxlanish  piramidasimon,  konussimon, 
tuxumsimon  shakldagi  shox-shabbani  paydo  qiladi.  0 ‘rm onda  o ‘sgan 
daraxtlam ing  shox-shabbasi tanasining  eng yuqorigi  qism ida joylashgan

b o ‘ladi,  aksincha  o c h iq   y e rd a   o ‘sgan  daraxt  tanasi  y o ‘g ‘on  shox- 
shabbasi k o ‘p, past b o ‘y li  b o ‘la d i.
D araxtlar  tanasi  s h o x la r  s o n i  va zichligiga ko‘ra  turlicha  qoplangan 
b o ‘ladi. 
Sershox 
d a r a x tla m in g   shox-shabbasi  qalin,  kam  shoxli 
daraxtlam ik i  esa,  a k s in c h a   siy ra k   bo‘ladi,  ya’ni  bu  holat  turlarini 
y o ru g ‘likka  b o 'lg an   e h tiy o jid a n  k e lib  chiqadi.  Yorug‘sevar daraxt turlari 
shox-shabbasi  siyrak,  y o ru g ‘lik k a   ehtiyoji  kam  daraxt  turlarida  b o ‘lsa, 
qalin b o ‘ladi.
D araxt  novdasi  asosan   p o ‘stloq,  kambiy,  yog‘ochlik  qismi  va 
o ‘zakdan  iborat.  Lub  p o ‘stloq  q av ati  tagida joylashadi.  Uning  tarkibida 
elaksim on  naylar,  lu b n in g   m exanikaviy  tolasi,  parenxima  hujayralari 
ayrim   daraxtlarda  to sh sim o n   h u jay ra  va  smola  saqlaydigan  y o ‘llar 
b o ‘lishi  mumkin.
Lub  tolalari  m ex an ik av iy   hujayralar  bo‘lib,  cho'zinchoq  va 
nihoyatda 
pishiq. 
U lam in g  
devori 
qalinlashib 
yog‘ochlashadi. 
Y o g ‘ochlana  boshlagan  qism i  p o ‘stloqqa  aylanadi,  protoplasti  nobud 
b o ‘ladi  va  uning  o ‘rni  havo  va  su v   bilan toMadi.  Lub  tolalari  uzunligi  1 
m m ,  diam etri  0,25  m m   ga  yaqin.  A rg ‘uvon  daraxti,  tut,  terak  va  tol  lub 
to lalariga ju d a boy b o ‘ladi, ulardan   savat va arqon tayyorlanadi.  Lubdagi 
parenxim a  hujayralar tarkibida  kraxm al,  yog‘  va  glukoza  kabi  moddalar 
uchraydi.  Tannid  m oddasi,  oksalat kislotasining kristallari,  selitra,  xinin, 
toshsim on hujayra,  sm ola y o ‘llarida sm ola mavjud b o ‘ladi.
Lubning  o ‘zak  nurlari  parenxim a  hujayralaridan  tuzilgan  bo‘lib, 
k o ‘ndalang  joylashadi,  p o ‘stlo g ‘i  yog‘ochlanmaydi,  faqat  eman  va 
qoraqayin  daraxtlarida  p o ‘stlo g ‘i  y o g ‘ochlanishi  mumkin.  Lub  orqali 
y o g ‘ochlik  qism iga  organik  m oddalar  o ‘tadi.  Kambiy  ikkilamchi  hosil 
qiluvchi  to ‘qima  b o ‘lib,  uning  m eristem a  to‘qimasi  lub  qavatining 
tashqarisida  joylashadi.  K am biyning  hujayralari  hamma  vaqt  b o ‘linib 
turadi,  buning  natijasida  lub  (floem a)  va  yog‘ochlik  qavatlari  hosil 
b o ‘ladi.  K am biy  bir qator hujayralardan  iborat bo‘lib,  bu hujayralar to ‘rt 
qirrali  prizm a  shaklida  b o ‘ladi,  ko'ndalangiga  ular  to ‘rt  burchaklidir. 
H ujayralam ing  qobig‘i  yum shoq  va  sellulozadan  iborat  b o ‘lib,  ichki 
b o ‘shlig‘i  o ‘zakli  protoplastga  to ‘la  b o ‘ladi.  Kambiy  hujayralari 
tangental  to ‘siq  bilan  bo‘linadi,  bu  b o ‘lingan  hujayralar  y og ‘ochlik  va 
lub  hujayralariga  aylanadi,  bunday  bo'linish  uzluksiz  davom  etadi. 
B o‘linayotgan  hujayralaming  k o ‘pchiligi  yog‘ochlik  hujayralariga 
aylansa,  qolgan  qismi  lub  hujayrasiga  aylanadi.  Shuning  uchun  daraxt 
tanasining  y o g‘ochlik  qismi  qalin  va  yo‘g ‘on  bo‘ladi.  Y og‘ochlik 
kam biy  qavati  ostida  joylashadi.  Yaproqbargli  daraxtlar  y og‘ochligida

m exanikaviy elem entlar  deb  a ta la d ig a n   y o g ‘ochlik tanasi  (nayi)  k o ‘plab 
u c h r a y d i. 
Y og‘ochli  to la la r  0 ,3 -1 ,5   m m   uzunlikdagi  o ‘tkir  uchli 
hujayralardan  tarkib  topadi.  H u ja y ra la r  devori  qalin  va  y o g ‘ochlangan 
b o ‘lib,  katta y o sh ida ular  ta m o m ila   n o b u d   bo'ladi,  ichki  b o ‘sh lig ‘i  havo 
b ila n   to ‘lishi  yo  b o ‘lm asa,  u n d a   z a x ira   moddalar  to ‘planishi  m um kin. 
N inabargli  daraxtlarda  y o g ‘o c h lik   tolasi,  o ‘rnida  traxeidlar  b o ‘lib, 
ulam in g  
devori 
qalin, 
b o ‘sh liq lari 
kichikdir, 
bu 
hoi 
ulam ing 
m exanikaviy  pishiqligini  oshirad i.  N inabargli  daraxtlar  y o g ‘ochida 
y o g ‘ochlik  tolasi  bo ‘lm aganligidan  u lar  yaproqbargli  daraxtlam ikiga 
nisbatan  b o ‘sh  b o ia d i.  D araxt  tan a si  k o ‘ndalang  kesilganda  o ‘zakni 
o ‘rab  olgan  b ir  necha  h alqalam i  k o ‘rish   mumkin,  bu  halqalam i  h a r  biri 
b ir  yilda  hosil  b o ‘ladi  va  y illik   h a lq a   deb  ataladi.  Y illik  halqalar 
ninabargli  daraxtlarda  yaxshi  k o ‘rin ib   turadi,  chunki  ularda  kechki  va 
ertagi  yog‘ochlikning  rangi  b ir-b irid an   farq  qiladi.  Y aproqbargli 
daraxtlarda  ham   yillik  halqalar  y a q q o l  k o ‘rinadi,  chunki  erta  bahorda 
paydo  b o ‘ladigan  yog‘ochligida  n a y la r  keng  b o ia d i.  N aylar  halqa 
shaklida  boMmay  yoyiq  holda jo y lash ad ig an   b a ’zi  bir  daraxtlarda  yillik 
halqalar  yaxshi  sezilmaydi.  Bu  d arax tlard a  kech  kuzgi  y o g ‘ochlik  hosil 
qiluvchi naylar hujayrasining  devori  qalin  b o ‘lib,  ular zich jo y lashad i va 
shu  sababli  yog‘ochlikning  m exanikaviy  xossasi  yaxshi  b o ‘ladi. 
0 ‘zakning  yupqa  devori  parenxim a  hujayralaridan  tuziladi,  tananing 
markaziy  qism ida  joylashgan  o ‘z ak   t o ‘qimasi  b o iib ,  o ‘zak  naylarini 
hosil  qiladi.  Tananing  k o ‘ndalang  kesim ida  bu  naylar  har  xil  shaklda, 
jumladan,  emanda  va  terakda  besh   burchakli,  qandag‘ochda  uch 
burchakli,  shumtolda  to ‘rt  burchakli  b o ‘lib  ko‘rinadi.  K o ‘pchilik 
daraxtlarda  o ‘zak hujayrasi uzoq vaqt yashaydi  va unda zaxira m oddalar 
to‘planadi.  Yong‘oq  daraxtida  o ‘zak  hujayralari  tez  nobud  b o ‘ladi  va 
to ‘siqli bo ‘shliq hosil bo‘ladi.  Tana tarkibida turli oziq m oddalar b o ‘lgan 
suvli  eritmalami  bargga,  organik  m oddalam i  bo ‘lsa,  bargdan  ildiz  va 
boshqa  qismlarga  o'tkazadi.  N inabargli  daraxtlarda  oziq  m oddalar 
eritma  shaklida  traxeidlar  orqali,  yopiq  u ru g iila rd a   y og'och lik  naylari 
orqali  harakatlanadi.  0 ‘simlikda  hosil  b o ig a n   organik  m oddalar  uning 
ildizi,  mevasi  va  boshqa  qism lariga  lub  qavatidan  elaksim on  naylar 
orqali  tarqaladi.  Yog'ochlikning  parenxim a  hujayralarida  kraxm al  va 
y o g ia r to‘planadi.  Ko‘pchilik ninabargli  turlam ing y og‘ochligida  sm ola 
yo‘llari  b o‘lib,  ular  orqali  smola  ajraladi  va  y ig ‘iladi.  Bundan  tashqari 
yog‘ochlikda  o ‘zak  turlari  ham   m avjud  b o ‘lib,  ular  parenxim a 
hujayralaridan  tuzilgan.  Turli  organik  m oddalar  ana  shu  o ‘zak  nurlari 
orqali  radius  bo‘ylab  harakat  qiladi,  qishda  esa  ular  turli  m oddalam i

zaxira holda saqlash uchun  x iz m a t q ilad i.  D araxtlar tanasi  k o ‘n d a la n g ig a  
kesilganda  yog‘ochlikning  c h e k k a   q ism larig a  nisbatan  m arkaziy  qism i 
q oram tir  rangi  tufayli  y a q q o l  ajralib   turadi,  y o g ‘ochlikning  ushbu 
q oram tir  qismi  yadro  deb  a ta la d i.  E m an ,  kashtan,  yong‘oq,  oq  a k a tsiy a, 
q a y ra g ‘och,  terak,  qarag‘ay,  tilo g ‘och,  zarnab  daraxt  tanalarin ing 
yadrosi  yaqqol  ko‘zga tash la n ad i  v a  shunin g   uchun  ushbu  daraxt  turlari 
yadroli daraxtlar deb ataladi.
Каталог: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling