A. K. Qayimov, E. T. Berdiyev dendrologiy a

bet31/31
Sana04.04.2017
Hajmi
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
N A Z O R A T  UCHUN  SA V O LLA R .......................................................................................................129
IV  bob.  ASOSIY YAPROQBARGLI  DA RA X T TURLARI ULARNING  BIOEKOLOGIK VA
O 'R M O N C hlL IK  XU SUSIYATLARI  VA XALQ XO'JALIGIDAGI  A H A M IY ATI..............131
PISTA D O SH LA R (AN A CA RD IA CEA E) O IL A S I.........................................................................132
PIS TA  (PISTACIA) T U R K U M I............................................................................................................132
SK U M PIY A  (COTINUS) T U R K U M I.................................................................................................134
T O T IM   (RHUS) TURKU M I...................................................................................................................134
Y O N G ‘OQDOSHLAR (JU G LA N D A CEA E)  O IL A S I................................................................... 135
Y O N G 'O Q  (JUGLANS) T U R K U M I................................................................................................... 136
G IK O R I  YOKI  KARIYA (CA RU A ) T U R K U M I............................................................................ 140
LA PIN A   YOKI  PTEROKARIYA (PTERO CARY A ) TU R K U M I................................................141
R A ’NOGULDOSHLAR (R O SA C EA E) O ILA SI............................................................................. 142
O L M A   (MALUS) T U R K U M I...............................................................................................................142
N O K  (PYRUS) T U R K U M I....................................................................................................................146
B EH I  (CYDONIA) T U R K U M I.............................................................................................................148
B O D O M   (AMYGDALUS) T U R K U M I.............................................................................................. 148
O L X O 'R I  (PRUNUS) TU R K U M I........................................................................................................ 151
N A ’M A TA K (ROSA)TURKUM I......................................................................................................... 151
O L C H A   (CERASUS) T U R K U M I........................................................................................................ 155
O 'R IK  (ARM ENIACA) T U R K U M I.................................................................................................... 156
SH A FTO LI  (PERSICA) T U R K U M I................................................................................................... 156
T O B U L G ‘1  (SPIRAEA) T U R K U M I................................................................................................... 157
IR G 'A Y  (COTONEASTER) T U R K U M I........................................................................................... 158
C H E T A N   (SORBUS) T U R K U M ......................................................................................................... 159
IR G A   (AM ELANSHIER) T U R K U M I.................................................................................................160
D O 'L A N A  (CRATAEGUS) T U R K U M I............................................................................................ 161
SH U M U R T  (PADUS) T U R K U M I.......................................................................................................165
SO R B A R IY A  (SORBARIA) T U R K U M I................................................................. .........................   166
PIR O K A N TA   (PY RA C A N TH A )TU R K U M I.................................................................................... 167
M U SH M U L A  (MESPILUS) T U R K U M I...........................................................................................167
E K Z O X O R D A  (EXOCHORDA) T U R K U M I................................................................................... 168
M A Y M U N JO N   (RUBUS) T U R K U M I................................................................................................168
Z A R A N G D O SH LA R  (A CER A C EA E)  OILASI
Z A R A N G  (ACER) TU RK U M I.............................................................................................................. 169
Q A Y R A G 'O C H D O SH LA R  (U L M A C EA E)  O ILASI..................................................................... 174
Q A Y R A G 'O C H   (ULMUS) T U R K U M I............................................................................................. 174

Q A TRA N G 'I YOKI  TO ‘G ‘DONA (C E L T IS) TU RK U M I.............................................................. 179
DZELKVA (ZELKOVA) T U R K U M I................................................................................................... 180
CHINORDOSHLAR (PLATANACEAE)  OILASI
CHINOR (PLATANUS) TURKU M I.....................................................................................................   180
TOLDOSHLAR (SALICACEAE) O IL A S I.........................................................................................   182
TOL (SALIX) TU R K U M I.......................................................................................................................   182
TERAK (POPULUS) TURKUMI........................................................................................................... 187
JIYDADOSHLAR (ELAEAGNACEAE)  O IL A S I.............................................................................194
JIYDA  (ELAEAGNUS) T U R K U M I..................................................................................................... 195
CHAKANDA (HIPPOPHAE) T U R K U M I...........................................................................................197
SHO'RADOSHLAR (CHENOPODIACEAE) OILASI
SAKSOVUL (HALOXYLON) T U R K U M I........................................................................................ 199
SH O 'RA   (SALSOLA) TU RK U M I.........................................................................................................204
TORONDOSHLAR (POLYGONACEAE) OILASI
QANDIM  YOKI JUZG'UN (CALLIGON UM ) TURKUM I............................................................ 206
YULG'UNDOSHLAR (TAM ARICACEAE) OILASI
Y U LG 'U N   (TAMARIX) TU R K U M I.................................................................................................... 210
DIOSPIROSDOSHLAR (EBENASEAYE) O IL A S I......................................................................... 212
/X U R M O  (DIOSPYROS) TURKU M I.................................................................................................... 212
JUMRUTDOSHLAR (RHAMNASEAYE) O IL A S I......................................................................... 214
TOG'JUM RU T (RHAMNUS) T U R K U M I......................................................................................... 214
CHILONJIYDA (ZIZIPHUS) TU R K U M I............................................................................................216
QORATIKAN (PALIRUS) TU RKU M I................................................................................................ 216
SHILVIDOSHLAR (CAPRIFOLICEAE)  OILASI
SHILVI  (LONICERA) TURKUMI.........................................................................................................217
KALINA (VIBURNUM) TU RK U M I.................................................................................................... 218
MARJONDARAXT (SAMBUCUS) T U R K U M I............................................................................... 219
QOR  MEVA (SYMPHORICARPUS) T U R K U M I.............................................................................220
ZIRKDOSHLAR (BERBERIDACEAE)  O IL A S I.............................................................................. 220
ZIRK (BERBERIS) TURKUMI.............................................................................................................. 221
MAGONIYA  (MAHONIA) T U R K U M I.............................................................................................. 225
DUKKAKDOSHLAR (FABACEAE) O IL A S I.................................................................................. 226
MIMOZALAR KENJA (M IM OSOIDEAE) O IL A SI........................................................................ 226
SEZALPINLAR KENJA (CAESALPINIOIDEAE) OILASI...........................................................227
GLEDICHIYA (GLEDITSIA) T U R K U M I......................................................................................... 227
BUNDUK (GYMNOCLADUS) T U R K U M I.......................................................................................228
BAGRYANNIK (CERCIS) T U R K U M I............................................................................................... 229
DUKKAKLILAR YOKI  KAPALAKGULLILAR (FABACEAE)  K EN JA   OILASI
TUXUMAK (SOPHORA) TU R K U M I..................................................................................................231
QUM  AKATSIYASI  YOKI  QU YON SUY AK (AM MODENDRON) T U R K U M I...................232
MAAKIYA (MAACKIA) TURKU M I...................................................................................................234
QARAGAN  (CARAGANA) T U R K U M I.............................................................................................234
ROBINIYA  (ROBINIA) TU RK U M I..................................................................................................... 235
ASTRAGAL (ASTRAGALUS) T U R K U M I....................................................................................... 236
QAYINDOSHLAR (BETULACEAE)  O IL A S I.................................................................................. 237
QAYIN  (BETULA) TU R K U M I............................................................................................................. 237
QA ND A G 'O CH  (ALNUS) TU R K U M I................................................................................................ 240
GRAB  (CARPINUS) TURKU M I........................................................................................................... 241
O 'R M O N  Y O N G 'O G 'I (CORYLUS)  T U R K U M I.............................................................................243
QORAQAYINDOSHLAR (FA GACEAE) O IL A S I...........................................................................245
QORAQAYIN (FAGUS) TU RK U M I.................................................................................................... 245
KASHTAN (CASTANEA) TU RK U M I................................................................................................ 247

EMAN  (Q U ER C U S) TU R K U M I.......................................................................................................... 248
Z A Y TU N D O SH LA R   (OLEACEAE) O IL A S I.................................................................................. 252
ZAYTUN (O L E A ) T U R K U M I..............................................................................................................253
SHUM TOL  (FR A X IN U S) TURKU M I................................................................................................ 253
LIGISTRUM ,  D EV O R G U L (LIGUSTRUM ) T U R K U M I..............................................................256
SIREN (SY R IN G A ) TU R K U M I........................................................................................................... 257
FO RZITSIY A (FO R SY TH IA ) T U R K U M I........................................................................................ 257
FO N TA N EZIY A   (FO NTANESIA ) TU R K U M I................................................................................ 258
JASMIN  (JA SM IN IU M ) T U R K U M I...................................................................................................258
TU TD O SH LA R (M O RA SEA Y E) O IL A S I........................................................................................ 259
,TU T  (M O R U S)  T U R K U M I................................................................................................................... 259
M A KLYURA (M A C LU R A ) TU RK U M I............................................................................................260
ANJIR (FIC U S) T U R K U M I.................................................................................................................. 261
Q O G 'O ZLI  T U T  (V RO USSONETIA) T U R K U M I.........................................................................261
SIM A R U B A D O SH LA R  (SIM ARUBA CEA E) O ILA SI
AYLANT Y O K I  X ITO Y   SHUMTOLI  (A ILA N TU S)  T U R K U M I.............................................. 262
B IG N O N IY A D O SH LA R (BIGNONIACEAE) O IL A S I.................................................................262
SO X TA K A SH TA N D O SH LA R (H IRRO SASTA NEAYE) OILASI
SO X TA K A SH TA N   (AESCU LU S) T U R K U M I................................................................................ 264
Q O R A Q A TD O SH LA R  (SAXIFRA GACEAE) O IL A S I.................................................................266
QORAQAT (R IB E S) T U R K U M I......................................................................................................... 266
FILAD ELFU S Y O K I  SO XTA JASMIN (PH ILA D ELPH U S) TU R K U M I.................................268
KRIJOVN IK (G R O SSU LA R IA ) TU RK U M I.....................................................................................268
RUTA D O SH LA R (RUTASEA YE) O IL A S I......................................................................................269
SITRUS (C IT R U S) T U R K U M I............................................................................................................ 269
FELLO D EN D RO N  (PHELLODEND RON) T U R K U M I............................................................... 269
SH A M SH O D G U LD O SH LA R  (VUXASEAYE)  O IL A S I.............................................................. 271
SHAMSHOD (V U X U S) TU RK U M I................................................................................................... 271
M IRTAD OSH LA R (MYRTACEAE) O IL A S I.................................................................................. 272
EVKALIPT (EU C A LY PTU S) T U R K U M I........................................................................................ 272
EV K O M M IY A D O SH LA R (EUCOM M IACEAE) OILASI
EVKOM M IYA (EUCO M M IA ) T U R K U M I...................................................................................../273
M A G N O LIY A D O SHLAR (M AGNOLIACEAE) O IL A SI............................................................ 274
MAGNOLIYA  (M A G N O LIA ) TURKUM I........................................................................................ 274
LOLA  DA RA X T (LIRIODENDRON) T U R K U M I.........................................................................275
NAZORAT U C H U N   SA VOLLAR.......................................................................................................275
MARKAZIY O SIY O D A   TARQALGAN  DARAXT-BUTALARNING O'ZBEKCHA ,
RUSCHA VA   LO TIN C H A  N O M L A R I..............................................................................................278
FO YDA LAN
Каталог: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling