a44.pdf [Mashinasozlik sanoati]


Download 143.88 Kb.

Sana17.02.2018
Hajmi143.88 Kb.

    

(

)              

97 


 

   

  

1.     

(

)           

   

      


 

        


.    

:  . . . 

. .

,  (  


),  . . .  . . 

,  . . . 

,  . . . ..   

 

. . . .

.     


.            

,  ,  

)      


 

     )     

.            

 

«

-  » 

35    )     

               

 

                 .      

,    


,          

.   


 

 

            

,  


,         

,        

.

  

       ,                                     

.      


:       

(

)    (   

)    


;          

-         

.

            

(1- )     

 

 (   

4-5% )          

 

6-7    


.            

:   


 

   


(22%  

4% 


18 


. . ,   

 

   (31%  

6% 


)  25 

. . , 


-  

 

   (23%  

7% 


) 16  . . ,    

 

24%  4%  ,    

 

40%  6% 

,  


-   

 

22%  5%  .

  

1-. 1998-2004      (    

, % 

)

 

0

510

15

2025

1998 y.


1999 y.

2000 y.


2001 y.

2002 y.


2003 y.

2004 y.


%

sanoat


ishlov berish sanoati (mashinasozlik)

iqtisodiyot bo'yicha jami

mashinasozlik

jahondagi o'rtacha daraja 

  

    


-

.       ,   

 

  .                         

    

   

       

 

 

 

   

    

(

)            

98 


   

  

 

                

,      


,       

  2-

 

           ,    

-          

(7-8% 

)      


.          

(,   

-

,  )   

-   


(2-3 

. . )    

(3-4 

. . )       ,            

.

   

,

 

          (2-3 

),  


2- 

-         

(                 

)       

 

  

.              .

  

          «»

 

(I-O)      

.          

(  


,   )    

 35     

)      


.           

   

         

 

                   .     

)  ,   

  

  

     


  

             ,    

,               

.              

(   


,  2000-2005             

)             

.

  

  

-               

.              

,   -  

.  2004           

68%    

.

    

 

    

 

 ,   

 

 -    

 

0,7 (    

0,21  


).   

,       


1     

,       


(-0.5  

-1.5 


)       

            

.    


,          

-    


:                

,      


0,16-0,18 

. .   


1,13  . .   

.

      

(

)              

99 


 

   


-                         

.   


 

 .   

 

 ,             

-           

,    10 

. .  


,      


23%  

13%  


),  

-       


10*(-0.7)*(-1.13) 

 

7.9 

. .    

(     


 

0,7  


,      

 

1,13   ).                

0,3 


. . 

(-

0,21  -0,16),   

 

0,5 . . 

(-0,33  


-0,16),    

0,6 


. .  (-0,41  

-0,15) 


.

  

-      7,9  . .  

118.9 ,  2003  

)  

,  


-   

,  


-       

 

  .  

-  


,   

,       


 

                   .   

-       


-              

.  2- 


,    

,  (  


. .,  2 

),       

:

 

  (8,3  . .), 

-  


(3,0  . .),   

-  


(2,9 

. .),   


(2 

. .)  


. .   

(,  2 

-      -   

:   


(61 

), -  

(11 


),   


(11 

),  (10 

),   (9 

).         (   

 

)         (   

 

2  ),  

-   


 

1,19 


,    

 

1,8 ,    

1,7 


,    

 

3,6 ,   

 

5,3 ,   

 

22,1   . .      

,                   

.

  

2-

-     

10  . . 

(23%  

13% 

)         

.

 

)     


)

 )     

(

.)

 

9,388,34

3,01


2

1,81


1,75

9,13


4,76

2,19


0,91

0,9


0,48

0

24

6

810

Oziq-ovqat sanoati

Baliq ho'jaligi

un-yorma sanoati

qishloq ho'jaligi

moliyalar

kimyo sanoati

Oziq-ovqat sanoati bo'yicha tarif xomoyasi darajasi

kamayishning bevosita samarasi

to'liq samara

 

144,1


61

10,8


10,6

10

9,48,8

0

50100

150


200

oziq-ovqat sanoati

qishloq ho'jaligi

un-yorma sanoati

gaz sanoati

elektr


kimyo sanoati

neft sanoati

 

: I-O   

-

,    - -         

( 

-   (           

-     


).  

 


    

(

)            

100 


   

 

,      120 

.      


1,3%    

(3- 


).         

300 


.   


(2003  

).      


120 

.    


-        

,

 -          

2,5        

.         

(        

-

)    

,   

,       

.  


-        

,                  

.                  

.

  -    

4      


 

,

 ,   

.                     ,               

.

     

,     


10            

.  


« 

»     


10   

,   


1,8 

.    


(2003       

0,03% 


), 

-           

120 

.   


(2003    

1,3%).


  

             

,               .  

,                   

.

 

          .             

CGE 

1     


.

  

       .            

,         

10%   

(

-    ),     

0,3%   


.

  

 ,       

-        

         -       

,           

 

                    

 -                      

.   


(1-

)       


 

            (1-

).  

                                                     

 

1   


-      

:      


.  

,  


.

 

 ,  

  

,  


. 2004  

.  

    

(

)              

101 


 

             

-  , 

 

,         ,    

 

1-              .  

, 1-             

.

  

  ,       

11-


12%   

5%  


2  


,     

3-4 


)     

2,5%     

 

2,2%    


.   

.     


0,8 

. .  


.    

-  


(   

225 


.      

15%),   


(117 

.   


13,4%)  

.                 

60%  

.   


(42 

),   (22 

.    


4.2%  

), 


-  

(4.9%),   

-  

(4.7%)      .             

.

      

(130  


).       

-       (   

84-


85% 

).

   

60 


.   

,    


0,6  . .   

.

    

 

0,7 .  

.           

,   

 

    ,   

,   


,     

.

  , 1-              

,                           

)  


.

 1)

  

  2-   

.   


,   


-    

,             

 

5  . .   (         

 

12%  8% 

)    


-  

.          

(1-  

2,5 


. .   

0,8 


.

 

).                       ,  

-   


4,7  . . 

(15  . . 

), 

-   


1,5  . . 

(5 


. .),    

1,5 


. .  

(4,2 


. .)  

. .


 

             

(1- 

130-132    38-40  

).        

                  

 

 .

  

       ,            

,  


3-  

-   


.     

,         

(1- 

0,7 


.   

2- 


0,57 

)  ,  

  

    

    


.                    

,   


 

:       


-      

+  (0,6-0,7),       

-      

+  (0,3-1,0   +0,65).

 

 ,          

,                  

.

 


    

(

)            

102 


    

            

,         

3-          )           (1  . .    

 4- 


).    

,  


18%   

(2-


)  

10-12%           

8%   

.        (         

2,3%   


),  

(2,5%),     

(2-4%),   

-  


(1,6% 

)    


.                

,  -   


. .)   

.           

1,5  . .  

.

        

3-

 

               (3- 

).   


,  2- 

,  


1-               

 0,8  . .  

,   


 0,7 

. . 


,   

 

1,1 . .  

. .).          

 

 ,             

.  


-   

.           

,  

1-      


.   

,            

.  

,  


,  ,

 

    .   

1  


4  . .         

.          

,                

,    


 

     


,    

-  


-              

.   

,                  ,                  

.                          

.

 

3-. 3-              

 

(   

. .

)

 

 

mo

liy


a

 

Ne

ftn


i q

ay

ta is

h

lash

 

Gaz

 s

ano

a

ti 

K

imyo

 s

anoa

ti.


 

e

lekt

ro

ene

rg

etik

a

 R

an

gli 

m

eta

ll

 O

z

iq-o

v

qa

sa

n

oa

ti

 E

n

gil 

s

an

o

at

 

Un

-y

orm

a

 san

oa

ti 

Q

ish

lo

q h

o

jalig

i

 N

e

ftni q

az

ib o

lis


h

 

Bos

hq

a s

a

noa

t t


u

rla


ri

 

Tra

n

spo

rt

 va

 a

loq

a

 S

av

do, u

m

umov

q

atla

n

ish

  

Bos

hq

a fa

o

liya

t t


u

rla


ri

 

San

oa

t qu

ril


is

h

 ma

te

rialla

ri

 m

as

hin

as

ozl

ik

  

Q

ora

 m

eta

ll

 -4

 

-3 

-2

 -1

 

0 

1

 2

 

3 

4

 5

 

  

O

sis

h

 p

a

sa

y

ish

  

  

  

I-O      -

 


    

(

)              

103 


  

 

1.

   

1-     

  

: 1.     

  

    

18  . .   (22%  

4% 

), 


 

  

    

25  . .  (31%  

6% 

),   


 

-  


 

   


16  . .  (23%  

7% 


)

 

10-15  . .  

    


(

,     


24%  

4% 


,    

40%  


6% 

-   22%  

5% 


),     

12%  

5%   

.

  2.           

 (5%),  


3.          

  

1-

 

 

,        

 

   


 

.   


 

 % 


I.  

   


 

-220.7 


-2.5      

 

-556.1 -2.2    

( . .)


 

0.3      

( . .)

 

-0.8     

-58.6 


-2.1     

(   


. .)

 

-0.6       )

 -131.3 

-1.7  


. 

+704.6 


+23.3 

 +10.3  

II.     


:

   


        

)      


    

-225.8    

-117.5   

 

-42.1   


 

-22.3   


 

-20.6  


 

-20.3  


 

-17.6      

-16.6  


       

)      


,   

. . 


   

  -15.0  

  

-13.4   

-4.9     

-4.7    

-4.2 


,  

  

-3.6 ,    


  

-3.2  


  

-3.0  


 

  

I-O      

   


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling