Abdurashid abdurahmonov turkiy adabiyotning qadimgi davri


Download 8.37 Mb.
Pdf просмотр
bet28/29
Sana05.12.2019
Hajmi8.37 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Besbinchi  qism
U sh b u   q ism d a  k eltirilg an   « T o ‘n y u q u q   bitigi»,  «Kul  tegin 
bitigidagi  kichik  va  k atta  yozuv»,  «Bilga  xoqon  bitigi»,  « 0 ‘ngin 
bitigi»ning  tarjim alari  akadem ik  A .Q ayum ovning  «Q adim iyat 
obidalari»  kito bidan   olindi.  Boshqa  toshbitiklarning  tarjim alari 
«Qadimiy  hikm atlar»  (Т.:  G ‘afur  G ‘ulom  nom idagi  Adabiyot  va 
san’at nashriyoti,  1987) kitobi asosida  tayyorlandi.
O ltinchi qism
1. 
Ushbu qismda keltirilgan adabiy m atnlarning m anbasi sahifa 
yonida  k o 'rsa tilg an .  «D evonu  lu g ‘o tit  turk»  k itobidan  olingan 
she’riy parchalam ing o ‘zbekcha tabdili akadem ik A.Qayumovning
363

qalamiga mansub. Ushbu q o ‘llanma muallifi tabdiliga tegishli satrlar 
yoniga A.A.  belgisi qo'yildi.
2.  «X uastuanift»dan  olingan  tavbanom a,  shu janrga  m ansub 
she’r,  shuningdek,  m oniy  yozuvidagi  «Irq  bitigi»dan  keltirilgan 
sh e ’riy  p arch a  N .R a h m o n o v   h am d a  H .B o ltab o y e v la r  tuzg an 
« 0 ‘zbek m um toz adabiyoti nam unalari» (I jild) kitobidan olindi.
3.  0 ‘rxun-Enasoy  yozuviga  m ansub  «Irq  bitigi»dagi  she’rlam i 
tahlil  etishda  S.E.M alovning  «Памятники древнетюркской  пис- 
менности» ham da «Qadimgi  hikm atlar» kitoblaridagi m atnlardan 
foydalanildi.

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR (АДАБИЁТЛАР) 
Siyosiy adabiyotlar
Karimov I. Istiqlol va m a’naviyat. -Т .: « 0 ‘zbekiston», 1994,160-bet.
Milliy  istiqlol  g ‘oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tam oyillar.  -   Т.: 
« 0 ‘zbekiston», 2000,  50-bet.
Karimov I. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. -  Т.: «Sharq» nashriyoti 
m atbaa-konserni bosh  tahririyati.  1998, 32-bet.
Karimov I. Biz kelajagimizni o ‘z q o lim iz bilan quramiz. A sarlar 
7 tom. -  Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1999,  140-bet.
Adabiy manbalar
Авеста. Избранные гимны, (пер. с авест. коммент. проф. И.М. 
Стеблин  -   Каменского;  предисл.  П ров.  В. А.  Левщица).  -   Д у­
шанбе: Адиб,  1990, стр. 176.
Avesto. A .M ahkam  tarjimasi.  «San’at»,  1991, №  3-12.
Alpomish.  0 ‘zbek  xalq  dostonlari.  (Aytuvchi  Fozil  Y o'ldosh 
o ‘g ‘li.  Yozib  oluvchi  M .Zarifov).  -   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1992,  189- 
bet.
Alpomish.  0 ‘zbek  xalq  dostonlari.  (Aytuvchi  Fozil  Y o'ldosh 
o ‘g ‘li. Yozib oluvchi M .Z arifov)- Т .:  « 0 ‘zbekiston»,  1993,224-bet.
Библиотека  всемирной  литературы.  Серия  первая.  Т ом   9. 
Беовулф.  Старш ая  эдда.  Песнь  о  Нибелунгах.  -   Изд-во.  «Ху- 
дож. литературы»,  1975, стр.752  .
Гомер. И лиада. -  Пер. с древнгреч. Я. Гнедича; Послесловие 
В.  Ярхо:  П римеч.  С.  О ш ерова.  -   М .:  М оск.  рабочий,  1982, 
стр.448.
Гомер. Одиссея. -  (Пер. В.А. Ж уковского). -  М. Сов. Россия, 
1983, стр.320.
Д ревние Российский стихотворения, собранные К. Д ан ило­
вым,-  Свердловский:  Средне  -   У ральское  кн.  изд  -в о ,  1980, 
стр.320.
К нига  моего  деда  К оркута.  Огузский  героический  эпос.  -  
П еревод  академ ика  В.  В.  Б артольд а.  И здание  подготовили 
В .М .Ж ирмунский,  А .Н .К он он ов.  -   М .,  -   Л.:  И зд.  А Н   1962, 
стр.300.
Koshg‘ariy  М.  Turkiy  so‘zlar  devoni.  «Devonu  lug‘otit  turk». 
U c h   to m lik .  I  to m .  T a rjim o n   v a  n a sh rg a   tay y o rlo v ch i  S .M . 
M utallibov. -  Т.:  O 'zbekiston FA  nashriyoti,  1960,  500-bet.
365

Koshg'ariy M. Turkiy so'zlar devoni. «Devonu lug'otit turk». II 
tom. -  Т.: 0 ‘zbekiston FA nashriyoti,  1961,428-bet.
Koshg‘ariy  M.  Turkiy  so‘zlar  devoni.  «Devonu  lug'otit  turk». 
I ll tom. -  Т.: 0 ‘zbekiston FA nashriyoti,  1963,463-bet.
Маадай  -   кара.  Алтайский  героический  эпос.  -   Сказатель 
А.Калкин.  -   Горно  -  Алтайское  отделение  Алтайского  книж­
ного издательства,  1979, стр.272.
Manas.  Qirg‘iz  xalq  eposi.  1-kitob.  Mirtemir  taijimasi.  -   Т.: 
Badiiy adabiyot nashriyoti,  1964, 424-bet.  19.
Мифологический словарь. Гл. ред. Е. М. Мелитинский. -  М.: 
Сов. энцикл.  1991, стр.736.
Мифы  народов мира: Энциклопедия.  В 2-х.  т.  второе изда­
ние .Т.  1.  А. К. (Гл.  ред. С.  А. Токеров.  -  М.: Сов. Энциклопе­
дия,  1987.  стр.671.)
Мифы народов мира:  Энциклопедия.  В 2-х. т. второе изда­
ние. Т.  2. К.А.  (Гл.  ред. С. А. Токеров). -  М.:  Сов. Энциклопе­
дия,  1988,.  стр.719.)
Rustaveli  Sh. 
Yo'lbars terisini  yopingan pahlavon.  -   Mirtemir 
va M. Shayxzoda taijimasi. -  Т.: 0 ‘zbekiston FA nashriyoti,  1959, 
270-bet.
Сдово о полку Игорове. -  Сборник. Сост. А. Е. Тархов. Всту­
пит. Статья Д. С. Лихачева. М.:  Мол.  Гвардия,  1981, стр.207.
Ellada qahramonlari. Ikkinchi nashri. Taij. M. Mirzoidov. -  Т.: 
«Yosh gvardiya»,  1976,  144-bet.
Esxil.  Zanjirband  Prometey.  -   A.  Qosimov  tarjim asi.  -   Т.: 
Adabiyot va san’at nashriyoti,  1978,  94-bet.
Эпос о Гильгамише. (О всё видавшем). -  Перевод с аккадс­
кого И. М. Дьяконов. М., JI.: изд. АН,  1961, стр.215.
Yusuf Xos  Hojib.  Qutadg‘u  bilig  (Saodatga  yo‘llovchi  bilim). 
Transkripsiya va hozirgi o ‘zbek tiliga tavsif. Nashrga tayyorlovchi 
filol. fan. nom. K. Karimov. 2-nashri. -  Т.: «Fan»,  1972, 964-bet.
Firdavsiy 
A. Shohnoma. Forsiydan Sh. Shomuhamedov taijimasi. 
- Т .: Adabiyot va san’at nashriyoti,  1975,  1- kitob, 736-bet.
Firdavsiy 
A. Shohnoma. Forsiydan Nazarmat, Hamid G ‘ulom, 
Jumaniyoz Jabborov taijimasi. -  Т.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 
1976,616-bet.
Fitrat. 
Eng  eski  turk  adabiyotining  namunalari.  -Toshkent, 
Samarqand:  1927.
O'zbek adabiyoti namunalari. I jild. -Tuzgan Fitrat. -  Toshkent, 
Samarqand:  1928, 318-bet.
366

0 ‘g‘uznoma. -  O'zbek tiliga ag‘daruvchi. N.Rahmonov. -  Sharq 
yulduzi,  1989, № 4 ,  165-171-bet.
O'zdek R. Turklerin altin kitabi.  Jild  I. -  Teijuman tesislarinde 
dizilip basilmishtir. -  Istanbul,  1 9 9 0 ,128-bet.
Qadimiy hikmatlar. -Tuzuvchi N. Rahmonov. M as’ul muharrir:
A.Qayumov. -  Т.: Adabiyot va san’at nashriyoti,  1987,432-bet.
Q o‘rqut ota kitobi. -  «Yoshlik»,  1988, № 5,6, 7, 8.
Homer. 
Iliada.  Ruschadan Q.Mirmuhammedov tarjimasi. -  Т.: 
Adabiyot va san’at nashriyoti,  1988, 456-bet.
Щербак 
A.M.  Uguz-name.  Muxabbat  -   name.  -   Памятники 
древнеуйгурской  и древнеузбекской письменности.  -  М.:  1959, 
стр. 171.
Qayumov  A. 
Qadimiy  obidalar.  -   Т.:  A dabiyot  va  san ’at 
nashriyoti,  1972 ,184-bet.
Tarixiy manbalar
Abushiy  Hasan  A  to.  Turkiy  qavmlar  tarixi.  -  Т.:  «Cho‘lpon», 
1998,  240-bet.
Bahodirxon 
A.  Shajarai  turk.  M as’ul  muharrir  va  so ‘z  boshi 
muallifi: B.A. Ahmedov. -  Т.: «Cho'lpon»,  1990,  192-bet.
Beruniy A.R. 
Tanlangan asarlar. T.P. -  Т.: «Fan»,  1965, 538-bet.
Beruniy A.R. 
Tanlangan asarlar. T.U. Birinchi kitob. -  Т.: «Fan», 
1973,  592-bet.
Бируни A.P. 
Избранные произведения. Т. 
I. 
-Т .: изд. АН 
1957, 
стр.488.
Бичурин 
Н.Я. (Ианкинф). Собрание свединий с народах, оби­
тавших в Средней Азии в древнее времена. Т. I. М.,  JI.:  изд -  во 
АН,  1950, 384 с.
Бичурин 
Н.Я.. (Ианкиф). Ю^оридаги номли асар. Т.П. -  М., 
L.: Izd. vo. A N ,  1953,328-b.
Геродот.  История  в девяти  книгах.  -  JL:  изд-во  «Наука» Ле­
нинградское отделение,  1972, стр.600.
Древнетюркский  словарь,  Л.:  Наука,  Ленинград,  отд.  1969, 
стр.676.
Джувайни  Мунтаджаб ад-дин Бади  Атабек. 
Ступени  совер­
шенствования катибоб (Атабат ал- катиба). -Перевод с персидс­
кого,  введения  и  комментарий  Г.  М.  Курпалвдиса.  -   М.:  «На­
ука»,  1985, стр. 159.
367

Bibliya. Bibliyani taijim a qilish instituti. -S to k g o lm ,  1992.
Navoiy  A.  Tarixi  muluki  Ajam.  Asarlar.  0 ‘n  besh  tomlik.  O ln 
to ‘rtinchi tom . -  Т.: Adabiyot va san’at nashriyoti,  1968, 272-bet.
Narshaxiy  Abu  Bakr Muhammad ibn J a ’far.  Buxoro tarixi. -  Т.: 
«Fan»,  1966,120-bet.
Наршахи Абу Бакр М ухаммад ибн Ж аъфар. Таърихи Бухоро, 
Душанбе: Дониш,  1979, стр. 118.
Потанин Г. Н . Восточные мотивы в средневековом европейс­
ком эпосе. -  М.: Изд-е географич. отд. имп. общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. -  М.:  1899, стр.893.
Потанин Г.Н . Казак-киргизская и алтайская придания, леген­
ды и сказки, Петроград,  1917, стр.198.
Пьянков И . В. Средняя Азия в известиях античного историка 
Ктесия.  (текст,  перевод,  примеч.)  -   Душанбе:  «Дониш»,  1975, 
сгр.191.
Rabg‘uziy N. В. Qissai R abg‘uziy: M as’ul m uharrir: D . A. Asilov. 
So‘z boshi E.  Fozilovniki. К.  1. Т.: «Yozuvchi»,  1990,240-bet.
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том. 1. Книга первая. Изд- 
во АН, М.:  1952, стр.222.
Соловьев С.М . История России с древнейших времен.  В пят­
надцати  книгах.  Книга  1  (тома  1-2).  Изд-во социално-экономи- 
ческой литературы,  1959, стр.811.
Temurnoma.  Amir Tem ur  K o‘ragoniy jangnomasi:  (So‘z  boshi 
muallifi  va lug‘atlar asosida nashrga  tayyorlovchi P.  Ravshanov). -  
Т.: «C ho‘lpom>,  1990,  352-bet.
Tem ur  tuzuklari.  F orschadan  A.  S og'uniy  va  X.  K arom atov 
tarjim asi.  B.  A hm edov  ta h riri  ostida.  -   Т.:  N ash riy o t-m a tb aa 
birlashmasi,  1991,  144-bet.
T uron  Usmon.  T urkiy  x alq lar  m afku rasi.  R iso la  (tarjim o n  
U.Abduvahob). -  Т.: «Cho'lpon»,  1995,  104-bet.
U lug'bek  M .  T o ‘rt  ulus  tarixi.  (B.  Ahmedovning  kiris.h  so‘zi, 
izohlari va tahririda.  Fors tilidan  B.  Ahmedov va  boshq.  taij.) -  Т.: 
«C ho‘lpon»,  1993, 352-bet.
Гиёсидцнн Мухаммад.  Fuec -  ул -  лугот.  Аз 3  жилд.  Ж илд  1. 
Душанбе: Ирфон,  1987, стр.480.
368

Ilm iy  adabiyotlar
Abdurahmonov  G‘.  R u sta m o v   A.  Q adim gi  tu rk iy   til.  -   Т.: 
« 0 ‘qituvchi»,  1982,168-bet.
Агрба В. Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество.
-  Тбилиси.  Изд-во «Муецниереба»,  1971, стр.160.
Аджи  Мурад.  П олы н  половуецкого  поля.  М.:  ТО О   «Пик  -  
контекст»,  1994, стр.352.
Alimuhamedov A. Antik dunyo tarixi. -  Т.: «O'qituvchi»,  1969, 400-
bet.
Ассириология и Египтология. Сборник статьей. Изд-во. Л е­
нинградского университета.  1964, стр.128.
Баскаков Н.  А.  Тю ркская лексика  в  «Слове  ополку  Игоре- 
ве»,- Отв. Ред. А. Н. К ононова. -  М.:  «Наука»,  1985, стр.207.
Баскаков Н.А. Русские фамилии тю ркского происхождения.
-  М.: «Наука»,  1979, стр.279.
Boynazarov  F.  0 ‘rta   O siyoning  antik   davri.  D o rilfu n u n   va 
dorilm uallim lar uchun darslik. -  Т.: « 0 ‘qituvchi»,  1991, 472-bet.
Брагинский И. С. И з истории  персидской  и таджикской ли ­
тератур.  Избр. работы. -  М.: «Наука»,  1972,  стр.524.
Valixo‘jayev 
В. 
0 ‘zbek  epik  poeziyasi  tarixidan.  -   Т.:  «Fan», 
1974,151-bet.
Valixo’jayev B.  Alisher  Navoiy  she’riyati.  -  Sam arqand,  2001, 
100-bet.
Гордезиани P. 
В. 
П роблемы  Гомерского эпоса. -  Тбилиси.: 
изд-во. Тбил. Ун-та,  1973, стр.394.
Гринцер П.  А. Древнеиндийский  эпос.  -   Генезис  и  типоло­
гия . -  М.: «Наука»,  1974,  стр.419.
Дьяконов.  И.М .  И стория  Мидии.:  О т деревнейших  времён 
д о  конца IV века до  н.о. -  М ., Л.: Изд-во А Н ,  1956, стр.487.
Jabborov I., JabborovS. Jahon dinlari tarixi. -  Т.: «O ‘zbekiston», 
2002,224-bet.
Жирмунский 
В. 
М.  С казание  об  Алпомише  и  богатырская 
сказка. -  М .: Изд-во  вост. Лит. -   1960, стр.385.
Жирмунский 
В. 
М. Огузский героический эпос и «Книга кор- 
кута». -  Приложения «К нига мгоего деда К оркута -  М ., Л.: Изд- 
во АН,  1962, сгр.131-258.
Жуковская 
Н. 
Л.  Бурятская мифология и её монголские па­
раллели. В кн.: Символика культов и ритуаловнародов зарубеж­
ной Азии. -  М.: «Наука»,  1980.
369

Jo‘rayev M. 
Govomard obrazining o'zbek folkloridagi talqinlari. 
« 0 ‘zbek tili va adabiyoti», 2001, 5-son, 48-55-betlar.
История  греческой  литературы.  Под.  Ред.  С.  И.  Соболевс­
кого и др. Т.  1-2. -  М.:  1960, сгр.439.
Kabakli A. 
Turk edebiyati. II jild, Istanbul,  1994,904-bet.
Корогли X. Алп Эр Тонга и Афрасияб по Юсуфу Баласогу- 
ни, Махмуд Кошгари и других  автором.  «Советская тюрколо­
гия»,  1970, № 4. стр.  108-115.
Корогли  X. 
Огузский  эпос  (сравнителный  анализ).  -   В  кн.: 
Типология народного эпоса. -  М.:  «Наука»,  1975, стр. 64-81.
Корогли  X. 
Из  Восгочно  -   западных  фольклорных  связей. 
Тепяглаз (Депегез) и Полифем. -  В сб.: Типология и взаимосвя­
зи литератур Востока и Запада.  М.:  1974, стр.275-288.
Кляшторный С. Г. Древнытюркский рунические памятники 
как источник по  истории  Средней  Азии.: -  М.:  «Наука»,  1964, 
стр.215.
Костюхин  Е.  А. Александр Македонский в литературной  и 
фолклорной тради18ии. -  М.:  Главная редаШия восточной ли­
тературы изд-во «Наука»,  1972, стр. 190.
Лихачев Д.С.  Слово  о  походе Игоровом.  -  В кн.:  «Слово о 
польке Игорове». -  М.: Мол. Гвардия,  1981, сгр.207.
Лосов 
А.В.  Гомер. -  М.: Учпедгиз.  1960, стр.350.
Mallayev 
N.  O'zbek  adabiyoti  tarixi.  -  Т.:  « 0 ‘qituvchi»,  1976, 
664-bet.
Малов. C.E. Памятники древнетюркской письменности. -  М., 
Л.: изд-во АН,  1951, стр.452.
Меликишвили  Г.А.  К истории  древней  Грузии.  -  Тбилиси: 
1959, стр.507.
Мелетинский  Е.М .  Поэтика  мифа.  -   М.:  «Наука»,  1976, 
стр.407.
Менгес К.Г.  Восточные элементы  в  «Слове о полку Игоро­
ве».  -   Перевод  с  английского  А.А.  Алексеева.  -   Л.:  «Наука», 
Ленинградское отделение, стр.266.
Mirzayev 
Т.  «Alpomish» dostoni nashrlari va  ushbu ikki jildlik 
haqida  .  -   «Alpomish»,  Q.P.  -   Т.:  «O'zbekiston»,  1993,  219-224- 
betlar.
Mirzayev  T. 
«Alpomish»  dostonining  o'zbek  variantlari.  -   Т.: 
«Fan»,  1968,  172-bet.
370

Mirzozoda  X.  Ta'rixi  adabiyoti  tochik.  Az  davri  qadim  to  asri 
XIII. Kitobi  I. -  Dushanbe: «Maorif»,  1987,400-bet.
Неклюдов C.M. Исторические взаимосвязи  Восточних вли­
яний в Европейском эпосе. -  В сб.: Типология и взамосвязи сред­
невековых  литератур  Востока  и  Запада.  -   М.:  «Наука»,  1974, 
стр.  192-274.
Нейхард 
А. А.  Скифский  рассказ  Геродота  в  отечественной 
историографии.  П од  ред.  И.А.  Шишовой.  -   Л.:  «Наука»,  Ле­
нинградское отделение,  1982, стр.240.
Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос.: 
Сравнително-типологическое  исследование.  -   М.:  «Наука», 
1971, стр.316.
Путилов Б.  Н. 
Героический  эпос  и действительность.  -  Л.: 
«Наука», Ленинградское отделение.  1988, стр.225.
Раевский Д.С. 
Очерки идеологии скифо -  сакских племен. -  
М.: «Наука»,  1977, сгр.216.
Rahmonov 
N.  Ko'hna  bitiktoshlar.  -   Т.:  Adabiyot  va  san’at 
nashriyoti,  1991,111-bet.
Rahmonov 
N.  Turk  xoqonligi.  -  Т.:  Abdulla  Qodiriy  nomidagi 
Xalqmerosi nashriyoti,  1 9 9 3 ,144-bet.
Rahmonov 
N.  Ruhiyatdagi  nur murodi.  -  Т.:  Abdulla  Qodiriy 
nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2 0 0 2 ,128-bet.
Сагалаев 
A.M. Мифология и верования anTafitseB. Централь­
но Азиатские влияния. -  Новосибирск,  1984, стр. 121.
Суразаков С.С. 
Алтайский героической эпос. -  
М.: 
«Наука», 
1985, стр.256.
Суразаков С. 
Алтайский героичесой эпос и сказание «Маа- 
дай кара».  В кн. «Маадай кара». Алтайский героический эпос., 
Горно -  Алтайское отделение Алтайского книжного издатель­
ства,  1979, сгр.227-260.
Стеблева 
И.В.  Поэтика  древнетюркской  литературы  и  ее 
трансформа15Ия  в  ранне-классический  период.  -   М.:  Главная 
редаШия восточной литературы изд-во «Наука»,  1976, стр.215.
Стеблева 
И.В.  Развитие  тюркских  поэтических  форм  в  XI 
веке. -  М.:  1971, стр.299.
Сулейменов О. 
Аз и 
я. 
-  Алма-ата, «Жалынь»,  1990, стр.592.
Sulaymonova F. Sharq 
va G ‘arb. -  
Т.: 
«Fan»,  1991,  160-bet.
Tolstov 
S.  Qadimgi  Xorazm madaniyatini  izlab.  -   Т.:  O'zFan, 
1964,440-bet.
371

To‘xliyev В. Y usuf Xos Hojibning «Q utadg‘u bilig»  asari. -  Т.: 
« 0 ‘zbekiston»,  1991,  64-bet.
Чиковани M.H. Н ародны й грузинский эпос о прикованном 
Амирани. -  М.: «Наука»,  1966, стр.328.
Yunusaliyev В.  «M anas»  eposi  haqida.  («M anas» kitobiga  so ‘z 
boshi). -   Т.:  1964.
Shoniyozov  K.  Q ang‘  davlati  va  qan g ‘lilar.*-  Т.:  «Fan»,  1990, 
168-bet.
0 ‘zbek adabiyoti tarixi. 5 tomlik. I tom. Eng qadimgi davrlardan 
XV  asrning  II  yarmigacha.  M as’ul  m uharrir:  A.Qayumov.  -   Т.: 
«Fan»,  1978,  328-bet.
0 ‘zbekiston xalqlari tarixi. -   Т.:  «Fan»,  1992,  188-bet.
0 ‘zbek  m um toz  ad ab iy o ti  n am u n ala ri.  1-jild.  T uzu v ch ilar 
N .Rahm onov, H.Boltaboyev. -  Т.: «Fan»,  2003.  332-bet.
Qayumov  A.  Beruniy  va  adabiyot.  -   Т.:  A dabiyot  va  sa n ’at 
nashriyoti,  1974,  141-bet.
372

MUNDARIJA
В. VALIXO 'JA YEV.  Turkiy adabiyotning
qadimiy qatlam lari
.............................................................................
3
Kirish  ....................................................................................................... 6
B IR IN C H I  QISM  
Qadimgi tundylarning diniy marosimlari
va ularning badiiy adabiyotdagi  ifodasi............................................ 13
T o tem izm .............................................................................................. 14
T arg'itoy a fso n a si..........................................................................14
Skifning tug'ilishi  afso n asi...........................................................15
Bo‘ri urug'lari afso n asi................................................................ 18
Tabiatdagi  ulkan n a r s a ................................................................ 20
Q o‘rqm as s ig ir................. ..............................................................20
A nim izm ................................. ...............................................................21
O dam ning yaratilishi..................................................................... 22
Barhategin afsonasi....................................................................... 22
K o ‘k Tangri d i n i ..................................................................................23
Gelios  va M itr a .............................................................................. 28
Shom oniylik..........................................................................................30
M agiya............................................................................................. 34
Buddizm yoki  b u rh o n iy lik .................................................................36
Moniylik  ................................................................................................38
Moniylar tavbanom asi..................................................................39
ZanJ ushtiylik.........................................................................................42
« A v csto » ................................................................................................42
Gaya M arta  ....................................................................................44
Tishtar  ............................................................................................   46

X n stia n lik ....... ...... .................................................... .................... . 
48
«B ibliya»......................................................................................... 49
T o 'f o n .............................................................................................. 52
Anoxors va Skilning jazolanishi.......... ...................................... 55
IK K IN C H I  QISM
Turiciy qavmlarning shaKllanish davri ad ab iy o ti............................. 60
Skiflar tarixi va ularning ijtimoiy
hayoti bilan bog'langan riv o y a tla r...................................................60
K o‘r qullar riv o y a ti....................................................................... 63
D oroning Skifiyaga y u rish i......................................................... 64
Shohga bo'ysunm agan kimmerlar a fso n a si.............................74
Skiflar «ov»i afsonasi....................................................................76
Alp Er T o'nga shaxsiyati va  u haqda
yaratilgan a s a r la r ................................................................................ 76
«Alp Er T o ‘nga» d o s to n i.............................................................80
«Alp Er T o ‘nga» m arsiy asi......................................................... 87
M assagetlar va ular to ‘g‘risida yaratilgan a fso n a la r....................88
M alika Tom ir haqida q is s a ......................................................... 89
Qadimgi turkiy qahram onlik afsona va rivoyatlari...................... 96
M alika Z a r in a ................................................................................ 96
Zarina q issasi..................................................................................97
Striangey va Zarina qissasi...........................................................98
«Oysuluv» dostonining bayoni....................................................99
M alika S p a re tra .......................................................................... 102
Z ariadr va O d a tid a .....................................................................103
Sherak qissasi..............................................................................   104
U C H IN C H I  QISM
Turidy adabiyotning dostonlar davri....................................................   109
0 ‘g ‘uzxon shaxsiyati va  u haqda yaratilgan a s a rla r.................. 109
0 ‘g ‘uzxon riv o y a ti......................................................................110
« 0 ‘g‘uznoma» d o sto n i............................................................... 113
T urk  xoqoni  Shu va Iskandar d o s to n i....................................129
Erguna  k u n ...................................................................................134
Qadimgi qirg'izlar va «M anas» d o s to n i................................. 136
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 83%20Адабиётшунослик
Elektron%20adabiyotlar -> Namangan davlat universiteti
Elektron%20adabiyotlar -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
83%20Адабиётшунослик -> O zbek mumtoz adabiyoti tarixi
83%20Адабиётшунослик -> Namangan davlat universiteti obid jon karimov
83%20Адабиётшунослик -> O‘zbekiston republikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi ulug‘bek hamdamov, abdug‘opir qosimov jahon adabiyoti
83%20Адабиётшунослик -> Abdurahmonov
83%20Адабиётшунослик -> N iz o m iy n o m id a g I t o s h k e n t davlat p e d a g o g ik a u n IV e r s it e t I mamasoli jumaboyev
83%20Адабиётшунослик -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling