Abdurashid abdurahmonov turkiy adabiyotning qadimgi davri


Download 8.37 Mb.
Pdf просмотр
bet4/29
Sana05.12.2019
Hajmi8.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Gaya Marta. «Avesto»da ilk foniy odam  -  Gaya M arta 
haqida rivoyatlar keltirilgan.  U zardushtiylikda yer yuzida 
yashagan birinchi odam  sifatida ta sa w u r etiladi.  0 ‘rta asr 
m anbalarida  uning  nom i  G avom ard,  G ayom at,  G opat 
shoh, Q o‘bodshoh, Kayumars tarzida bitilgan. G aya M arta 
ikki vujudli, h o ‘kiz va odam dan tashkil topgan. Uni ezgulik 
xudosi  A x u ra  M azda  D a n tiy a   d ary o sin in g   b o ‘yidagi 
A r ’y a n a   V ejada  y etm ish   k u n   m o b a y n id a   y a ra tg a n . 
D aryoning  chap  sohilida  odam ,  o ‘ng  qirg‘og‘ida  h o ‘kiz 
tu rg a n .  G a y a   M a rta   in s o n iy a t  d u s h m a n i  A x rim an  
tom onidan  oidirilgan.
Gavomard -  Buqaodam yoki sigir, ecliki, qo‘yga xos ayrim 
tuyoqli  odamlar  haqidagi  afsonalar  о ‘zbek  xalqi  o ‘rtasida 
keng tarqalgan. Gerodot «Tarix» kitobida qadimgi turkiylar 
qavmi issidonlar haqida yozar ekan, unga tog‘da echki tuyoqli 
o d a m la r  yashashi  h a q id a   h ik o y a  qilganligini  aytadi.
44

«G o‘ro ‘g‘li»  turkumidagi  dostonlarning  qahramonlaridan 
R ay h o n   a ra b   ayri  tuy o q   deb  t a ’riflanadi.  T u rk   olim i 
Abdulqodir Inon X III asrda m o‘g‘ullar o ‘lkasida sayohatda 
bo ‘Igan Plano Karpini o ‘z xotiralarida it boshli, sigir oyoqli 
qavmlarni k o ‘rganligini yozgan. Xorazm ertaklaridan «Gul 
uzuk»da  yarmisi  odamga,  yarmisi  q o ‘tosga  o ‘xshaydigan 
odamlar haqida hikoya qilinadi.
0 ‘zbek  xalqi  o ‘rta sid a   J o ‘m ard   q asso b ,  J o n m a rd i 
qassob,  G avm ard  nomi  bilan  b o g ian g an   rivoyatlar  ham 
«Avesto»dagi  G aya  M arta  obraziga  b o g ian ad i.  Rivoyat 
qilishlaricha,  odam larga  go‘sht  yeyishni  birinchi  m a rta  
o ‘rg a tg a n   k ish i  J o ‘m a rd d ir.  U   A n u sh irv o n   d a v rid a  
yashagan  b o ‘lib,  kunduzi  qassoblik,  kechasi  podshohlik 
vazifasida o ‘tirgan va yomon odam lam i jazolagan. Jo ‘mard 
H o ‘sham shohning  o ‘n  yettinchi  avlodidan  hisoblangan. 
H o ‘sham shoh  m ol  terisidan  kiyim  tikish,  ju n d an   m ato 
to ‘qish,  egar  yasash  kabi  hunarlarga  ega  b o ‘lgan.  Devlar 
unga h o ‘kiz terisini yopib,  abadiy qolishni  buyurgan.
Folklorshunos  M.  Jo'rayev  J o ‘m ard  qassob  nomining 
kelib  chiq ishin i  m ifologik  a fso n ala r  aso sid a  sh u n d ay  
izohlaydi: «Qadim zamonlarda Gavmard ismli kishi bo ig an  
ekan. Uning Baqar (H o ‘kiz) degan d o ‘sti ham  bor ekan. U 
bir  kuni  ertalab  uyqudan  uyg‘onib  qarasa,  ham m a  yerlar 
k o ‘m -ko‘k  ekan.  Shunda  u  qari  kishilardan:  «Bu  qanday 
hoi?»  deb  so‘rabdi.  Qariyalar:  «Bu  -  navro‘z,  u  qish  fasli 
tugaganidan darak berayapti», -  debdilar. Shu payt shayton 
kelib  vasvasaga  solibdi,  G avm ard  o ‘z  d o ‘stini  o id ir ib , 
go ‘shtini  pishirib,  dasturxonga  tortibdi.  Boshqa  odam lar 
b o i s a ,   y e rd a   k o ‘k a rg a n   o ‘tla rd a n   o v q a t  ta y y o rla b , 
dasturxonga qo ‘yibdilar. Gavmardning qilgan ishidan xabar 
to p g a n   o d a m la r:  « Ilo y o   ju v o n m a rg   b o ‘l!»  -   deb 
qarg‘abdilar. Shundan so‘ng uning nomi Juvonm arg b o iib , 
keyinchalik J o ‘m ard  deb  atala  boshlangan  ekan.  N av ro ‘z 
b a y ra m in i  n is h o n la s h ,  d a s tu rx o n n i  k o ‘k a tla rd a n
45

tayyorlangan  taom lar  bilan  bezash  va  go ‘shtni  iste’mol 
qilish  o ‘sha  vaqtdan  qolgan  deydilar.  Jo 'm ard n i  b o ‘lsa, 
qassoblar o'zlariga pir deb bilishar ekan».
Bu  afsona  o ‘zbek  xalq  og‘zaki  ijodi  mahsulidir.  Lekin 
u nda  «Avesto»da  Angro  M aynyu  boshchiligidagi  yovuz 
kuchlar  D antiya  daryosining  chap  sohilidagi  odam   Gaya 
M arta va o ‘ng qirg‘og‘idagi  Buqaga qilgan xuruji m a’lum 
darajad a  o ‘z  ifodasini  topgan.  Bu  voqea  zardushtiylik 
taqvimi b o ‘yicha ilk bahor kunlariga to ‘g‘ri keladi.
O d am   b o s h li,  h o ‘kiz  q iy o fa s id a g i  h a y k a lc h a la r 
0 ‘zbekiston (jumladan, Sam arqand shahri yaqinidagi Tali 
B arzu  te p alig i,  X o razm   v ilo y a tin in g   S h o v o t  tu m a n i 
hududi)dan topilgan.
Tishtar.  «A vesto»dagi  m ifologiyaga  k o ‘ra ,  yerdagi 
barcha  suvlarning  m anbai  T ish tar  yulduzida  saqlanadi. 
Y ovuz  kuch  A xram an  suvli  yulduzlarni  egallash  uchun 
ularga qarshi parilarni yo‘naltiradi. Lekin Tishtar parilarga 
sh ik ast  b e rib ,  F a r o g ‘k a r t  d a ry o si  b o ‘yig ach a  quvib 
yuboradi. Zardushtiylik mifologiyasida Tishtar zaminni suv 
bilan ta ’minlaydi. «Avesto»da Tishtar qasidasi (Tiyr yasht) 
keltirilgan.  Q u rg ‘oqchilik  y illarida  o d am lar  T ish targ a 
yomg‘ir yog'dirishni so‘rab, iltijolar qilishgan, balki maxsus 
m arosim lar ham   o ‘tkazilgan  b o iish i  mumkin.  Chunki  bu 
m arosim lar  zardushtiylikning m uqaddas  a n ’anasi sifatida 
о ‘zbek xalqi o ‘rtasida hozirgi kunlargacha yetib  kelgan.
Tisht -  xalq o ‘rtasida asrlar o ‘tishi davomida «Sust» nomi 
bilan o ‘zgargan. 0 ‘zbek xalq og‘zaki ijodi.dagi «Sust xotin» 
q o ‘shiqlarida Tishtar obrazi yaratilgan. Qurg‘oqchilik kelgan 
yillarida  dehqonchilik  bilan  shug‘ullanadigan  odam lar 
T ishtar  -   yom g‘ir  Tangrisidan  yordam   so ‘raganlar.  Bu 
marosim  o ‘ziga  xos  ko ‘rinishda  o ‘tkazilgan:  dehqonchilik 
bilan shug‘ullaniladigan joylardagi ayollar to ‘planishib, odam 
shaklidagi q o ‘g‘irchoqqa kampiming k o ‘ylagini kiygizishib, 
«Sust xotin» qo‘sliig‘ini aytishgan va o‘z qo‘ni-qo‘slmilarinikiga
46

kirishgan.  Uy  egalari  q o ‘g‘irchoqqa  suv  sepishgan,  «Sust 
xotin»  q o ‘shig‘ini  ay tg an larg a  xayr-sadaqa  berishgan. 
Quyidagi parchada yaratilgan Sust xotin obrazi «Avesto»dagi 
suv xudosi Tishtar mifologiyasiga bogianadi.
Sust xotin-o,  Sust xotin,
Ко ‘lankasi maydon xotin,  Sust xotin. 
Dehqonlarni g ‘am bosdi,  Sust xotin,
Omochini chang bosdi,  Sust xotin.
Havo yog ‘sin sevalab,  Sust xotin,
Bo ‘ri qochsin tebalab,  Sust xotin,
Bug 'doy bo 'Isin zarchalab,  Sust xotin,
Sag ‘ir-sug 'ir qolganlar,  Sust xotin,
Nonni yesin parchalab,  Sust xotin,
Sust xotin-o,  Sust xotin,
Ko'lankasi maydon xotin,  Sust xotin.
T urkiylarning  o ‘ziga  xos  suvga  topinish  mifologiyasi 
b o ‘lgan.  Bu  mifologiya  ularning  boshqa  xalqlardan  farq 
qiluvchi m afkurasi mahsulidir.  Turkiylar o'zlariga Tangri 
tom onidan  sehr-jodu  amali  berilgan  deb  hisoblaydilar  va 
u la rd a g i  b u n d a y   q o b iliy a tn i  ta rix   h a m   e ’tir o f   e tad i. 
T u rk iy lar  sehr  yo‘li  bilan  yom g‘ir  yoki  q o r  yo g 'd irish  
q u v v atig a  ega  b o ‘lganligi  t o ‘g‘risid a  o 'n la b   riv o y atlar 
mavjud.
O 'z b e k   m ifo lo g iy asid a  suv  xudosi  h a q id a   bitilg an  
a fs o n a la rn m g   b o s h q a   n a m u n a la ri  h a m   m a v ju d . 
A dabiyotshunos  N .M allayev  « 0 ‘zbek  adabiyoti  tarixi» 
darsligida suv xudosi va kishilarni halokatdan qutqaruvchi 
qahram on  Xubbi obrazi yaratilgan  quyidagi mazmundagi 
afsonani  keltiradi:
J u d a   q ad im   zam o n lard a  F a ru d in   v a  h a tto   Jam shid 
zam onasidan  burun  A m udaryoda  Xubbi  degan  bir  yigit 
b o ‘lgan  ekan.  U  bir  q o ii  bilan  baliq  tutar,  ikkinchi  q o ‘li
47

bilan uni quyoshga tutib turar, baliq bir zumda pishar ekan. 
X ubbi  shu  xilda  baliq  yeb,  A m u d afy o d a  yetti  yuz  yil 
yashabdi,  daryoni  qo ‘riqlabdi,  biroq  yomon  ruh,  hattoki 
chivin ham  daryoga yaqin yo‘lashga botina olmabdi. Xalq 
suvga  m a ’m ur  b o ‘lib,  shod-xurram   yashar  ekan.  Biroq 
Jamshid zamonasiga kelib  Xubbi g ‘oyib  b o ‘libdi.  Kishilar 
uni  osm on  suvlarining  hukm roni  b o ‘lgan  qiz  o ‘g ‘irlab 
ketgan, deb faraz qilibdilar. Xubbi g‘oyib b o ‘lganidan keyin 
A m udaryoga  uning  onasi kelibdi.  U  birinchi b o iib   qayiq 
yasabdi,  kishilam i  qayiqda  suzish  va  dushm anga  qarshi 
suvda jang  qilishga  o ‘rgatibdi.  Biroq  kunlardan  bir  kun 
X ubbining  onasi  ham   g‘oyib  b o ‘libdi.  Lekin  kishilar  o ‘z 
homiylarini,  Xubbi  va  uning  onasini  unutm abdilar.  U lar 
qayiqlarda Xubbining onasi qiyofasini tasvirlabdilar.
D em ak,  «Avesto»  faq at  diniy  kito b   emas.  U  turkiy 
x a lq la rn in g   h am   ad ab iy   y o d g o rlik la ri  va  e ’tiq o d la ri 
ifodalangan, qadimgi o ‘zbekxalq og‘zaki ijodi shakllanishiga 
samarali ta ’sir k o ‘rsatgan nodir yozma asar hamdir.
XRISTIANLIK
Xristianlik dini milodimizning boshlarida paydo b o ig an . 
Iso  M aseh  (Iisus  Xristos)  bu  dinning  asoschisidir.  Isoga 
M aseh  so'zini  q o ‘shib  aytadilar.  M aseh  yahudiy  tilidan 
olingan  b o ‘lib,  «silangan,  siylangan»  m a’nolarini  beradi. 
Y unonlarda esa bu m a’no «Xristos» so‘zi bilan ifodalangan. 
S h a rq   a d a b iy o tid a   M aseh ,  M a sih ,  M a s ih o   Iso 
payg‘ambarning laqabi sifatida q o ‘llaniladi va Iso o ‘z nafasi 
bilan  o ‘likni  ham   tiriltirish  qudratiga  egaligi  aytiladi.  Shu 
sababli  xristianlik  b a ’zan  Masihiylik,  ham  deb  yuritiladi. 
Nasroniylik  deyilishiga  sabab,  Iso  N azaret  (Nazroniyya) 
qishlog‘ida tu g ‘ilganligidir.
Xristianlik  ta iim o ti  M arkaziy  Osiyo  xalqlari  o ‘rtasiga 
III  asrlard an   boshlab  kirib  kelgan.  Tolos,  Sam arqand,
48

M a’ruf,  Hirot,  Xorazm da  xristianlarning  ibodatxonalari, 
b u   t a ’lim otni  ta rg ‘ib  etuvchi  diniy  -   hududiy  jam oalar 
b o ‘lg an .  X  a s rd a   y a sh a g a n   a ra b   ta rix c h is i  X o v q a l 
Sam arqand,  Jizzax,  Toshkent  atroflarida  xristianlarning 
qishloqlari  boiganligini yozadi.
IV-VIII asrlarda xristianlik Qofqazdagi xalqlar, xususan, 
O z a rb a y jo n   va  J a n u b iy   D o g 'is to n d a   h u k m ro n   d in  
hisoblangan.  Xristianlik  ta ’limoti uyg‘urlar o ‘rtasida ham  
keng tarqalgan. Xristianlik mazmuni qadimgi uyg‘ur tilidagi 
m atn lard a  ham   ifodalangan.  U larning  ayrim  parchalari
S.Y e.M alovning  «Qadim gi  turkiy  yozm a  yodgorliklar» 
kitobida keltiriladi.
«B ibliya»  x ris tia n lik n in g   m u q a d d a s   k ito b id ir . 
Bibliyaning asosiy mavzusi -  yagona Xudoning fazilatlari 
va odam zod bilan aloqasi haqidadir.  Bibliya ikki qismga -  
Qadimgi A hd va Yangi  Ahdga b o ‘linadi.  «Ahd» -  yagona 
X u d o v a n d n in g   in so n la r  bilan   alo q asin i  b ild ira d ig a n  
tu sh u n c h a d ir.  Q adim gi  A hd  -   « T av ro t»   va  « Z ab u r»  
m iloddan  avvalgi davrlarda,  y a’ni Iso  M asih tu g ‘ilishidan 
oldin  y aratilg an .  Y angi  ahd  -   «Bibliya»  -   eram izning 
b irin ch i  a srid a,  y a ’ni  Iso  M asih  tu g ‘ilg a n id a n   keyin 
yaratilgan.  Qadimgi  Ahd  ibriy  va  aramiy  (eski  yahudiy), 
Y angi  A hd  esa  yunon  (qadim gi  grek)  tilid a   yozilgan. 
Bibliyani  tuzishda  bir  yarim  ming  yil  m obaynida  qirqqa 
yaqin m uallif ishtirok etgan.
«V ahiy»  B ib liy a n in g   ox irg i  k ito b id ir.  U  aziz  P ir 
Y u h a n n o g a   X udo  y o 'lla g a n   b a sh o ra td ir.  «V ahiy»da 
oxirzam onda  yuz  beradigan  m usibatlar,  Iso  M asihning 
olamga  qaytishi,  Y a ’ju j-M a’juj,  Dajjol,  Qiyomat,  Jannat 
va Jahannam  haqidagi tushunchalar ifodalanadi. «Vahiy»da 
xudoning  osmon  saltanati  tasvirlangan.  Osmon  saltanati 
tasvirida turkiylarning K o‘k Tangri dini ifodasining umumiy 
o ‘xshashlik tom onlari bor: Osmonda bir Taxt  -  Arshi a ’lo. 
U nda olmos  va la ’lga o ‘xshash yaltiroq  bir siymo  o ‘tiradi.
49

Uning tevaragida yana yigirma to ‘rtta taxt bor. Bu taxtlarda 
boshlarida oltin toj va oq kiyim kiygan yigirma to ‘rt oqsoqol 
o'tiradi. Arshi a ’lo oldida xudoning yetti ruhi bo ‘lgan yettita 
m a sh ’al  yonib  turadi.  U ning  o ‘rta  qismi  va  atroflarida 
t o ‘rtta   jo n z o t  ham   b o r  edi.  B irinchi  jo n z o t  arslonga, 
ikkinchisi  buzoqqa  o ‘xshar  edi,  uchinchi jonzotning  yuzi 
odam sim on,  to 'rtin c h isin ik i  esa  uch ay o tg an   b u rg u tg a 
o ‘xshar  edi.  Yigirma  to ‘rt  oqsoqol  ham ,  jonzotlar  ham  
barhayot siymo -  Tangriga shukronalar qiladi.
M uqaddas kitobdagi bu tasvirni turkiylar turm ush tarzi 
nuqtai  nazaridan  ham   izohlash  m umkin:  Arshi  a ’lodagi 
barhayot siymo -  turkiylarning K o‘k Tangrisi. Yigirma to ‘rt 
oqsoqol -  turkiylarning yigirma to ‘rt qavm boshliqlari ruhi. 
Yigirma to ‘rt oqsoqol turkiylar hayotida, davlat tuzumida 
alohida o ‘rin tutgan. Um um an, yigirma to ‘rt soni turkiylar 
uchun o‘ziga xos aham iyatga ega.  Turkiylarning Xung-nu 
eli  yigirma  to ‘rt  u ru g ‘dan  kelib  chiqqan.  Yigirm a  to ‘rt 
oqsoqol xunlaming siyosiy hayotida, davlatni boshqarishida 
k a tta   m avqega  ega  b o ‘lgan.  Yigirm a  t o ‘rt  oqsoqolning 
d a v latn i  b o sh q arish i  T o ‘x tam ish x o n   d a v rla rid a   ham  
s a q la n ib   q o lg a n .  S h a rq iy   x u n la r,  y a ’ni  X u n g -n u la r 
m ilo d d a n   o ld in g i  ik k in c h i  a s r la r d a y o q   m u s ta h k a m  
m am lakatga  ega  bo ig a n   turkiy  qavm lardan  hisoblanadi. 
U la r  M arkaziy  O siyoda  ilk  d a v la tla rin i  q u rg an larid a 
m am lakatni yigirma to ‘rt  qo'm ondon idora etgan.
Yetti m ash’al turkiylarning yetti  bahodiri  ruhi.  Qofqaz 
tu rk iy la ri  m ifo lo g iy asig a  k o ‘ra   T a n g ri  yerga  t o ‘fon 
yuborishidan oldin faqat bir qari cholni ogohlantiradi. Choi 
sandiqsim on  qayiqda  o ‘z  oilasini  saqlab  qoladi.  Qayiq 
Q azbekcho‘qqisigako‘tarilgach, to'fon to'xtaydi. Cholning 
farzandlari  dunyo  bo'ylab  tarqaladi.  U  yana  yetti  o ‘g‘il 
k o ‘radi. U lar bir kuni ovga chiqishadi, ammo ularni yashin 
urib  o id ira d i.  T angri  yetti  b ah o d ir  ruhini  k o ‘kka  olib 
chiqadi.  Bu ruh yetti yulduz b o iib  porlaydi.
50

Tangri atrofidagi hay von va qushlarga m onand tasvirlar 
ham   diqqatga  sazovordir.  U lardan  birinchisi  arslonsifat 
shohning  ruhidir.  Arslon  va  sher  turkiylarning  mudofaa, 
shuningdek,  harbiy  sa rk a rd a la ri  tim solidir.  T u rk iy lar 
m iloddan  oldingi  VII  asrda  yashagan  xoqonlari  Alp  Er 
T o ‘nga  tim solida  arslondan  ham   kuchli  b ah o d ir  kishi 
siymosini k o ‘rishadi.  «Vahiy»da arslonsifat ruhga hurm at 
b ila n   q a ra la d i.  T a n g rin in g   q o 'lid a   y e tti  m u h r  bilan 
m uhrlangan bir kitob b o ‘lib, uni ochish va yechishga qodir 
kishilardan biri arslon ismli odamdir. M uhrlam ing buzilishi 
b ila n   T an g rin in g   yonida  o ‘tirg an   t o ‘rt  jo n d o r  -   t o ‘rt 
shohning qiyofasi ochiladi. Birinchi m uhm ing buzilishi bilan 
arslonsifat shohning ruhi jonlanadi va hayotga qaytadi.  U 
oq otga minib, boshida toj, g‘oliblik uchun y o ig a  otlanadi 
va unga g‘alaba buyuriladi.
M uqaddas  kitobda  Y a’ju j-M a’ju jlar  haqida  ham   so‘z 
ketadi.  Shayton  Iso  M asehning  tirilish  kuni  ularni  aldab, 
zindondan chiqaradi va xudoning aziz xalqiga qarshi jangga 
otlantiradi.  Tangri  o ‘t  yog‘dirib,  ularni  qirib  tashlaydi. 
Y a ’j u j - M a ’ju j  tu rk iy la r n in g   ja n g o v a r   u r u g ‘la rid a n  
hisoblanishi  haqida  tarix  xabar  beradi.  Beruniy  Iskandar 
Zulqarnaynning tarixiy faoliyati haqida so‘z yuritar ekan, 
u   q o 'sh n i  xalqlarni  Y a’ju j-m a’jujlar  hujum idan  himoya 
qilish uchun devor qurdirganligini uqtiradi. Y a’juj-m a’jujlar 
beshinchi va oltinchi iqlimda yashovchi sharq turklarining 
bir sinfi deb ta ’riflangan. Tarixchi M uham m ad ibn Jarir at
-  Tabariy esa ozarbayjon hukm dori Y a ’juj-m a’jujlar yerini 
fath etganini yozadi.
« T av ro t» d a  ja h o n d ag i  b arch a  m illa tla rg a   m ansub 
x a lq la rn in g  
m u s h ta ra k  
tu y g ‘u la ri, 
e ’tiq o d  
va 
tu sh u n c h a la rin i  ifodalovchi  riv o y at  h a m d a   afso n alar 
m avjud.  Shulardan  biri  O lloh  tom onidan  yerga  t o ‘fon 
j o ‘natilishi hodisasiga bag‘ishlangan.  Bu voqea m uqaddas 
diniy  k ito b la rd a n   ta sh q a ri,  k o 'p la b   tarix iy   -   badiiy.
51

jum ladan,  R ab g ‘uziyning  «Qissasi  R a b g ‘uziy»,  Alisher 
Navoiyning «Tarixi anbiyo va hukamo» kabi asarlarida ham 
o ‘z  ifodasini  topgan.  «Bibliya»da  to ‘fon  hodisasi  haqida 
quyidagi rivoyat keltirilgan.
T o ‘fon.  Xudovand Nuhga:  «Sen butun  xonadoning bilan 
kem a g a   kiringlar.  C h u n ki  bu  n a si  orasidan,  M ening  
nazarimda,  solih bo ‘Igan yolg ‘iz seni topdim,  -  dedi.  -  Halol 
bo ‘Igan har bir chorva tuyog ‘ining erkak va urg ‘ochi jinsidan 
yettitadan,  har от  bo'lgan  chorvaning  erkak  va  u rg ‘ochi 
jinsidan  esa  ikkitadan  olib,  о ‘zing  bilan  kemaga  kirgizgin. 
Osmondagiparrandalarning ham erkak  va urg ‘ochi jinsidan 
yettitadan olib kirgizgin,  toki butun yer yuzida yashovchi har 
xil jonivorlardan tirik qolganlar bo ‘Isin.  Chunki yetti kundan 
keyin  Men yerga qirq kechayu qirq kunduz davom etadigan 
yomg ‘ir yog ‘diraman.  О ‘zim bunyod etgan barcha mavjudotni 
yer yuzidan qirib tashlayman».
Nuh esa Xudovandkeltirgan hamma narsani bajo keltirdi.
Nuh  umrining  olti yuzinchi yili,  ikkinchi oyining naq о ‘n 
yettinchi kunida ulkan tubsizlik buloqlari bari qaynay boshlab, 
osmon  qopqalari  ochilib  ketdi.  K etidan  yer  yuziga  qirq 
kechayu qirq kunduz yomg ‘ir yog ‘di.
Ana shu kunning о 'zida Nuh va uning о 'g ‘illari Som,  Xom 
va  Yofit  (Yofas), Nuhning xotini bilan uchta kelini hammasi 
birga  kemaga  tushdilar.  Ular  bilan  birga  barcha  yovvoyi 
hay von,  chorva vayerda qimirlovchi mayda jonivorlar turlari, 
shuningdek, barchaparranda turlaridan xilma-xilpatli qushlar 
kemaga kirdilar.  Hayot ruhiga ega bo 'Igan har bir maxluqdan 
juft-juft bo 'lib, Nuhning oldiga, kemaga о ‘tdilar. Xudo Nuhga 
buyurganidek,  kemaga kirgan har bir maxluqning  erkak  va 
urg ‘ochi jinsidan bor edi.  Oxirida Xudovand Nuhning ortidan 
eshikni yopib qo ‘ydi.
Qirq кип davomida yer yuzini to fo n  bosib,  suv lar toshib, 
kemani yer dan yuqoriga ко ‘tardi.  Yer yuzini bosayotgan suv 
toshqini tobora kuchayib borar ekan,  kerna suv yuzida suzib
52

у w ar edi.  Yer yuzidagi suv toshqini behad kuchayib,  osmonu 
fa la k  ostidagi baland tog ‘laming hammasini qoplab oldi.  Suv 
toshqini  tog ‘u  tepalikdan  о 7
1
  besh gaz yuqoriroq ко ‘tarilib, 
hammayoqni  ко 'mib  tashladi.  Yer  yuzida  harakat  qiluvchi 
har  bir  m axluq  -   parranda  ham ,  chorva  ham,  yovvoyi 
hayvonlar  ham,  yerda  qimirlovchi  mayda jonivorlar  ham, 
odamlar ham  birdan  halok  bo ‘Idilar.  Quruqlikda yashovchi 
dimog ‘ida hayot nafasi bor bo ‘Igan har bir jonzot о ‘lib ketdi. 
Yerda bor bo ‘Igan butun mavjudot qirildi.
O dam dan  to rtib   chorvagacha,  yerd a   q im irlo vch i 
m axluqdan  tortib,  ко ‘kda  uchuvchi  qushgacha  bari  yer 
yuzidan qirildi. Faqat Nuh va и bilan birga kemada bo ‘Iganlar 
tirik qoldilar.  Yer yuzidagi suv toshqini biryuz ellik кип davom 
etdi.
Demak,  «Tavrot»  qadimgi  turkiylarning ham   e ’tiqodi, 
ta s a v v u rla ri  h a m d a   ta rix in i  o ‘rg a n is h d a   m u q a d d a s 
yodgorliklardan  sanaladi.  Shu  bilan  birga  qadimgi  turkiy 
x a lq la r  ijo d id a  ham   to 'f o n   m avzusiga  oid  riv o y a tla r 
yaratilgan.
T o‘fon. T o ‘fondan avval yer yuzining hukm dori Dengiz 
xon  bor  edi.  U  zam onda  N am a  ismli  m ashhur  bir  odam 
bor edi. Tangri Ulgen bu odamga dunyo to ‘foni b oiajagini, 
inson  bolalarini  va  hayvonlarni  qutqarish  uchun  sinalgan 
san d al  d a ra x tid an   kem a  yasashni  buyurdi.  N am an in g  
Suzunul, Sarul va Baliqcha ismli uchta o ‘g ‘li bor edi. N am a 
bu o ‘g‘illariga, tog‘  tepasida kema yasanglar, deb buyurdi. 
K em a  Ulgen  o ‘rgatganiday  va  k o ‘rsatg an id ay   yasaldi. 
N am a Ulgenning buyrug'i  bilan insonlam i va hayvonlarni 
kem aga  oldi.  N am an in g   k o ‘zlari  yaxshi  k o ‘rm as  edi. 
Kem adagilardan  so‘radi:  «Biror  narsa  k o ‘ryapsizlarmi?» 
U lar  «Yer  yuzini  tum an  qopladi,  m udhish  q o ro n g ‘ulik 
bosdi»,  -   deb  javob  berdilar.  Shu  payt  yerning  ostidan, 
daryolardan, dengizlardan quruqlikka suvlar pishqirib chiqa 
boshladi.  Osmondan  yomg‘ir  yog‘a  boshladi.  Kem a  suza

boshladi. Osmon va suvdan boshqa biror narsa ko ‘rinmasdi. 
Nihoyat,  suvlar pasaya boshladi.  Tog‘  cho‘qqilari k o ‘rina 
b o sh lad i.  K em a  K o ‘m g u d ay   va  T u lu tti  to g ia r id a g i 
quruqlikka o ‘tirdi. Suvning chuqurligini bilish uchun Nam a 
quzg‘unni  j o ‘natdi.  Q uzg‘un  qaytib  kelm adi.  Q arg ‘ani 
j o ‘natdi,  u  ham  qaytib  kelmadi.  Z ag‘izg‘onni jo ‘natdi,  u 
ham   qaytib  kelmadi.  N ihoyat,  kap tam i jo 'n atd i.  K aptar 
tumshug‘ida bir shoxni olib orqaga qaytdi. Nama kaptardan 
«Quzg‘un,  qarg‘a  bilan  zag‘izg‘onni  k o ‘rdingmi?»  -   deb 
so‘radi.  Kaptar:  «Ularni  ko ‘rdim,  uchovi  ham   o iim tik k a 
q o 'n ib ,  c h o ‘q ila b   y u rib d i» ,  -   d ed i.  N a m a   « U la r 
qiyom atgacha o iim tik lar bilan  kun  kechirsin,  sen  mening 
sadoqatli  xizm atkorim   b o id in g ,  qiyom atgacha  m ening 
him oyam   ostida  yasha»,  -   dedi.  T o ‘fondan  keyin  N am a 
Y aratuvchi  va  Yoyiq  (T o‘fon)xon  ismi  bilan  T angrilar 
qatorida yashadi. Keyingi nasllar unga qurbonlik keltirdilar.
« T o‘fon»ning «Tavrot» va turkiy xalqlar og‘zaki ijodida 
yaratilgan  variantlari  syujeti  ham da  g‘oyasida  yaqinliklar 
bor. D unyoda to ‘fon b o ‘lish, shu sababli inson farzandi va 
jonli narsalam i saqlab qolish h ar ikki rivoyatdagi bosh ezgu 
maqsaddir.  Turkiy  xalqlar og‘zaki  ijodidagi  to ‘fon  tasviri 
b ila n   b o g ‘la n g a n   o b r a z la r   o ‘z in in g   ju d a   q ad im iy  
qatlam lariga  ega.  Tangri  Ulgen  pok  ruhlar  xudosi  b o iib , 
uning  obrazi  qadim gi  O ltoy  tu rk iy lari  o g 'zak i  ijodida 
Q u rb o ‘ston  nom i  bilan  tasvirlangan.  Ikki  rivoyatdagi 
xaloskor kuchlar: N uh -  N am a, ularning farzandlari: Som, 
X om ,.Y ofas  -   So‘zunul,  Sarul,  B aliqchadir.  T u rk iy lar 
a fso n a sid a   N am a  y a n a d a   ilo h iy la sh tirila d i,  u  b u y u k  
xizmatlari uchun Tangrilar qatoridan joy oladi. T o ‘fonning 
og'zaki  shakli juda  qadimiy  diniy  tasavvurlar mahsulidir. 
C hunki  undagi  k o ‘p  Tangrilik  tushunchalari,  insonning 
Tangri darajasiga k o ‘tarilishi shundan dalolat beradi.
Sak  tu rk lari  davrida  boshqa  qavm larning  diniy  urf- 
odatlari,  m arosim larini  o ‘zlashtirish  qoralangan,  hatto.
54

o 'lim   jazo si  bilan   ch ek lan g an .  G e ro d o tn in g   «Tarix» 
kitobida  saqlangan  rivoyatda  elga,  uning  urf-odatlariga 
hurm at  va  aksincha,  unga  xiyonatning  tarixiy  namunasi 
tasvirlanadi.
Anaxors va snUnmg jazolanishi.  Skiflar о ‘z urf-odatlarini 
qattiq  hurmat  qilishardi.  Boshqa  xalqlarning  urf-odatlarini 
o 'zla sh tirish d a n   o 'z la rin i  chetga  tortishar,  xususan, 
ellinlarning  tamoyillaridan  uzoq yurishardi.  Bu Anaxors  va 
S k i l   taqdirida  y a q q o l  k o ‘rindi.  A n a x o r s   к о ‘pgin a  
mamlakatlarni ко 'rgan va и yerda о ‘zining buyuk donoligini 
namoyish etgan ilmli kishi edi.  U orqaga -  skiflar mamlakatiga 
qaytishida  Geliskoli  orqali  suzib  о ‘tib,  K izikka  to ‘xtaydi. 
Kiziklar  xuddi  shu paytda  M a ’budlar  bayramini  tantanali 
о ‘tkazishayotgan edilar.  Anaxors ma ’buda qoshida shunday 
niyat qildi:
-  
Agar yurtimga sog ‘-salomat qaytib borsam,  kiziklarda 
ко ‘rganim  kabi  sening  sharafingga  qurbonlik  qilaman, 
bayramlar о ‘tkazaman.
Anaxors  Skifiyaga  qaytgach,  yashirin  tarzda  Gileyaga 
jo 'n a d i  va  K izikda  ко ‘rgan  urf-odatlarning  barchasini 
о ‘tkazdi. Anaxors binopeshtoqiga ma ’budaningkichik tasviri 
tushirilgan  haykalchani  ham  osdirdi.  Skiflardan  biri  bu 
tantananing о ‘tkazilayotganligini kuzatib turdi va  bu haqda 
о ‘z  hukmdori Savliyga xabar  berdi.  Shoh  voqea joyiga  о ‘zi 
у  etib keldi. Anaxors nishonlayotgan bayramni о ‘z ко ‘zi bilan 
ко ‘rdi va uni kamon о 'qi bilan otib о ‘Idirdi. Anaxors Elladada 
bo ‘lib,  ularning urf-odatlarini skiflar hayotiga joriy  etishga 
u rin g an i  uchun  qurbon  b o 'ld i  (H a sa n   A to   A b u sh iy  
ta 'kidlashicha, Anaxors Afinaga borib, yunonlarning mashhur 
y e tti faylasuf-hakimlaridan  biri  Sulun  (mil.av.  640-yilda 
tu g ‘ilgan)dan  ta ’lim  oladi.  Afinadagi  qonunlarni  skiflarga 
o ‘rgatmoqchi b o ‘ladi,  lekin maqsadiga erisha olmaydi).  Tarix 
guvohligiga ko'ra  Savliy Anaxorsning  tug'ishgan  akasi edi. 
Ular s k if shohi Idarferning о ‘g 'illaridir.
55

Ajnaoiy xaiqnmg urj-uaaiim qaoui qilgan va euiniar oiian 
munosabatda bo ‘Igan Skilning hayoti ham fojiali tugadi.  S k i f  
shohi Ariapifning  bir  necha  o'g'illari  bor  edi.  Ulardan  biri 
Skil shohning  s k if ayolidan  emas,  balki  ajnabiy  xotinidan 
tug ‘ilgan  edi.  Onasi  uni  ellin  tilida  gapirishga  va yozishga 
o'rgatdi.  Bir  necha  vaqt  o'tgandan so n g  A riapif agafirslar 
shohi  Spargapif tomonidan  makkorona  о ‘Idirildi.  Taxtga 
uning  о ‘g ‘li  S kil  vorislik  qildi.  Shu  bilan  birga  о ‘Idirilgan 
otaning  xotinlaridan  biri  ham  unga  x o tin lik k a   berildi. 
Ayolning ismi Opiya edi.  U s k if ayollaridan bo ‘lib, Ariapifdan 
Orik ismli о ‘g  ‘li bor edi. S kil skiflarga shohlik qilsa-da, ammo 
bu  xalqning  turmush  tarzini  sira yoqtirmas  edi.  Yoshligida 
kuchli  tarbiya  topganligi  uchun  ellinlar  urf-odati oldida  tiz 
cho ‘kardi.  Kunlardan bir кип shunday voqea yuz berdi:
Borisfeniylar  shahridan  s k if shohining  qo ‘shinida  xizm at 
qilish  uchun  vakillar  kelishdi.  Shoh  mulozimlarini  shahar 
darvozasining oldida qoldirdi va bir о ‘zi shaharga qaytib kelib, 
darvozani  qulflashni  buyurdi.  So ‘ngra  Skil  о ‘zining  skifcha 
kiyimlariniyechib, ellinlaming urf-odatiga xos liboslarini kiydi. 
Shoh  ushbu  sarpo  bilan  tan  qo ‘riqchilarisiz  va  boshqa 
hamrohlarisiz bozor maydoniga bordi (darvoza skiflar dan bir or 
kishi shohni bunday libosda ко 'rmasligi uchun mahkamlangan 
edi).  Shoh  ellinlar  urf-odatini  qo'llabgina  qolmay,  shu  bilan 
birga ellinlar odatiga ко ‘ra qurbonlik ham qilgan edi.  Bir oy, 
balki ко ‘proq,  и shaharda qoldi, so ‘ngra yana skiflar kiyimini 
kiydi  va  shaharni  tark  etdi.  Bunday  holat  bir  necha  bor 
takrorlandi.  S k il hatto  Borisfenda  о ‘ziga  qasr  qurdirdi  va 
mahalliy ayollardan biriga uylanib, uni shu uyga ко ‘chirib keldi.
Achinarlisi shundaki, Skilning achchiq qismatigap-so ‘zga 
sabab bo ‘Idi. Bunga quyidagi munosabat orqali yuz berdi: shoh 
yunon ma ’budlaridan biri Dionis  Vakxaga bag ‘ishlab tadbir 
о ‘tkazishga xohish bildirdi. Shunday qilib, bu tadbirni maxfiy 
tarzda о ‘tkazishga kirishayotganda ulkan hodisa ro ‘y  berdi. 
Shohning  borisfeniylar  shahrida  katta  hashamatli  devorlar
56

bilan о ‘ralgan saroyi borligima ’lum bo ‘Idi.  Saroyning aylana 
devorlari oq marmardanyasalgan, sfinks -  odam boshli sherlar 
va grifon-tuklari uzun ovchi it haykallari bilan  о ‘ralgan edi. 
Tangri bu saroyni qulatdi va и yerdagi odamlar alanga ichida 
h a lo k  bo ‘Idilar.  Shunga  qaram asdan,  S k il  b a g ‘ishlov 
marosimini о ‘tkazdi. Skiflar ellinlarni  Vakxajazavadorliklari 
uchun qoraladilar.  Shoh vakxa marosimini о ‘tkazayotganida 
qaysidir borisfeniy skifga masxaraomuz tarzda gap otdi:
-   Siz  skiflar  bizning  ustimizdan  vakxaga  sig'inadi,  deb 
kulasizlar.  Shu paytda  bizni  ilohiy jazava  bag ‘riga  tortadi. 
Endi esa sizning shohingizni ham shu Tangri qurshab olganini 
bilasizmi? U nafaqat vakxaga у  ashirin sig'inadi, balki Tangri 
yo  ‘lidagi  telbaga,  aqlsiz  odamga  aylangan.  Agar siz  bunga 
ishonm asangiz,  orqam dan  yu rin g la r,  m en  sizla rg a  
shohlaringizni ко ‘rsataman!
S k i f  boshlig ‘i borisfeniyning orqasidan yurdi.  U skiflarni 
yashirin  tarzda  shahar  devorlaridan  о 'tkazdi  va  minoraga 
chiqardi.  Skiflar о ‘z  shohlarini vakxa jazavasini bajarayotgan 
olomon  ichida ко ‘rib g ‘azablandilar.  Minoradan  tushib,  о ‘z 
q o 'shinlarining oldilariga kelishar ekan,  ко ‘rganlarini aytib 
berdilar.
Shundan so ‘ng Skilyurtiga qaytar ekan, skiflar unga qarshi 
qo ‘zg ‘olonko ‘tardilar, о ‘zlariga Teriyaningо ‘g ‘li Oktamasadni 
shoh  deb e Ion qildilar.  Skil skiflarning  qo ‘zg ‘oloni  va  uning 
boisini  eshitarkan,  Frakiyaga  qochadi.  O ktamasad  uning 
qochganligini sezib, Frakiyaga yurish qiladi,  qo ‘shin hujumga 
tayyor  turgan paytda  Sitalk  Oktamasadga  chopar jo  ‘natib, 
shunday deydi:
-  Do ‘st do ‘stiga hujum  qilishining sababi nima? A xir sen 
mening  opamning  o ‘g ‘li  bo'lasan-ки?!  Sening  qo'lingda 
mening  ukam  ham  bor.  Uni  menga  ber,  senga  esa  Skilni 
qaytaraman.  Jangchilarimizni xavf-xatarga solmaylik.
Oktamasad  Sitalkning  taklifini  qabul  qildi  va  unga  o ‘z 
tog ‘asini qaytarib  berdi  va  Skilni ham  qaytarib  oldi.  Sitalk
57

qo ‘shini bilan uzoqlashib ketdi.  Oktamasad esa shu yerning 
о ‘zida Skilning boshini tanidan judo qildi.
Shunday  qilib,  skiflar  o 'z  urf-odatlarini  qattiq  hurmat 
qilishgan,  oralarida ajnabiy xalqlarning diniy urf-odatlariga 
sig ‘inadiganlar topilsa,  ular shoh yo ki gado bo ‘lishidan qat ’i 
nazar shafqatsiz munosabatda bo ‘lishgan.
Q adim gi  turkiylarning  diniy  e ’tiqodlari  va  ularning 
bad iiy   a d a b iy o td a g i  ifo d asin i  ta h lil  etish  ja ra y o n id a  
quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
1.  Qadimgi  turkiy xalqlar uzoq  tarixiy o'tm ishida k o ‘p 
diniy aqida va ta ’limotlarga e’tiqod q o ‘ydilar.  Shu sababli 
h a m   u la rn in g   islo m g a c h a   b o ‘lg an   d a v rd a g i  d in iy  
e ’tiqodlarini  faqat  bir  din  ta ’siri  yoki  qobig‘ida  ta sa w u r 
etib   b o ‘lm aydi.  A h am iy atli  to m o n i  sh u n d ak i,  tu rk iy  
xalqlarning  h a r  b ir  diniy  e ’tiq o d i  h am d a  m aro sim lari 
ularning og‘zaki,  keyinchalik  yozma  adabiyotida ham  o ‘z 
ifodasini  topdi.  Z o tan ,  bun d ay   tam oyil  ja h o n   xalqlari 
turm ush m adaniyatida ham  chuqur ildiz otgan  b o ‘lib,  har 
bir diniy ta ’limotning ifoda vositasi so‘z, ifoda shakli badiiy 
ijo d n in g   m a ’lum   b ir  ja n ri  hiso b lan g an .  Shu  jih a td a n  
qaraganda,  qadimgi  turkiy  xalqlarning  diniy  tasavvurlari 
aks etgan h ar qanday og‘zaki yoki yozma shakldagi asarlar 
ularning adabiy yodgorligi hamdir.  Bunday tamoyil islom 
davri  ad ab iy o tid a  ham   shakllangan.  Shu  bois  A hm ad 
Yassaviy,  Sulaymon Boqirg‘oniy,  So‘fi Olloyor kabi faqat 
d in iy -tasaw u fiy   g ‘oyalarni  ta rg ‘ib  qilgan  shoirlarning 
asarlari, shuningdek, o ‘zbek adabiyoti tarixidagi Yusuf Xos 
Hojibdan hozirgi davrgacha (masalan, A.Oripovning «Haj 
d a fta ri» )  b ad iiy   a d a b iy o td a   n a m o y o n   b o ‘lgan  diniy 
tasavvurlar ham  xalqimizning m a’naviy boyligi sifatida o ‘z 
qadr-qim m atiga ega.
2.  Diniy  shakl  va  aqidalar  barcha  davrlarda  insonning 
m a ’naviy-axloqiy dunyosini shakllantirishga xizmat qilgan. 
Qadim gi  turk iy lar  e ’tiqod  q o ‘ygan  dinlar  ham   bundan
58

m ustasno  emas.  M asalan,  totem izm   insonni  faqat  biror 
hayvondan  paydo  b o iish in i  eslatish  va  shu  asosda  unga 
e’tiqod  qo ‘yish ruhini  shakllantiribgina  qolmaydi.  U shbu 
asarlarda  inson  t a ’rif  etilgan  hayvondagi  kuch-qudrat, 
mehribonlik, sadoqatdan ibrat olishga chaqiriladi. Animizm 
ruhidagi asarlar insonda tabiatga, borliqqa m ehr uyg‘otadi. 
Y oki  m oniylik  tav b an o m alari  inson  tirikligida  gunoh 
ish lard an   o 'zin i  saqlashga  chaqirilishi  uni  k om ilikka, 
in s o n iy lik k a   zid  fa z ila tla r d a n   q o c h ish g a   o ‘rg a ta d i. 
Insonning o‘z imkoniyatlarini ishga sola bilishi, ertangi kirn 
m as’uliyatini sezishi va kelajakni anglay olishi shomoniylik 
ruhidagi asarlam ing bosh g ‘oyasi sanaladi. Demak, h ar bir 
diniy  a s a r  in so n   m a ’n av iy   d u n y o si,  b o rliq   h a q id a g i 
kechinmalari  aks-sadosidir.
3. 
Badiiy  ad abiyotda  m avzu  doirasi  cheklanilm aydi. 
Ijodkor xalq nim a haqida m ushohada yurita olsa, masalan, 
ijtimoiy,  siyosiy,  axloqiy-m a’naviy,  intim,  shu jum ladan, 
diniy  ta sa v v u rla r  a d a b iy o td a   ish lan g an   m av zu lard ir. 
A dabiyot  -   so ‘z  san ’ati.  Shu  sababli  ham   diniy  ruhdagi 
asarlar yaratishda badiiy adabiyotga xos barcha tamoyillar, 
m asalan,  badiiy  tasvir  vositasi,  ja n r  im koniyati,  obraz 
y aratish   u su llarid an   keng  foydalaniladi.  Shu  jih a td a n  
qarag an d a,  turkiy  xalqlar  ad abiyotida  diniy  e’tiq o d lar 
ta ’sirida yuzaga kelgan asarlam i adabiyotshunoslik nuqtai 
n azarid an   m ukam m al  o ‘rganish  dolzarb  m asalalardan 
biridir. U shbu tadqiqot dastlabki izlanishlar boiganligi bois 
unda  asosiy  e ’tib o r  islom gacha  b o ‘lgan  dinlar  t a ’sirida 
yuzaga kelgan turkiy adabiyotning m anbalarini aniqlashga 
qaratildi,  xolos.
59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling