Acta de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de pont de molins. Dia 30 de juliol de 2015


Download 84.33 Kb.
Sana08.07.2018
Hajmi84.33 Kb.

ACTA  DE  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE 

PONT DE MOLINS. DIA 30 DE JULIOL DE 2015 

 

A  la  seu  de  l’Ajuntament  de  Pont  de  Molins,  el  dia  30  de  juliol  de  2015,  sota  la 

presidència del Sr. Josep Fuentes Jiménez, alcalde-president, es reuneixen els membres 

de la corporació en ple:  

 

Sr. Josep Fuentes Jiménez, president Sr. Josep Borràs Pagès 

Sra. Carme Suñer Pagès 

Sr. Carlos del Campo Jordà 

Sr. Raül Sierra Aguilar  

Sr. Esteve Llorens Martell 

 

S’excusa  

Sra. Montserrat Sabater Carbonell 

 

amb la presència del secretari accidental, Sr. Xavier López Cumbriu, qui en dóna fe.  

Constatada l’existència del quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les dotze hores 

(12.00h). 

 

El  president,  Sr. Josep  Fuentes  Jiménez,  fa  una  salutació  cordial  als  regidors  membres del  Ple  i  els  dóna  les  gràcies  per  haver  atès  la  convocatòria.  En  aquest  sentit,  abans 

d’entrar  amb  l’exposició  i  el  debat  dels  punts  que  conformen  l’ordre  del  dia,  el  Ple 

ratifica el caràcter extraordinari de la sessió. 

  

El  Sr.  alcalde  explica  als  assistents  que  al  tractar-se  d'una  sessió  extraordinària  no s'aprovarà  l'acta  de  la  sessió  anterior  i  tampoc  hi  ha  apartat  d'informes,  assumptes 

urgents,  ni  precs  i  preguntes  a  l'ordre  del  dia.  Essent  així,  s'inicia  la  votació  dels 

següents acords: 

 

1.- Expedient relatiu a l’elecció del jutge o jutgessa de pau de Pont de Molins, i el seu substitut o substituta, per als pròxims 4 anys. -Aprovació.- 

 

L'alcalde-president  explica  el  contingut  de  l'expedient  i  sotmet  a  votació  el  següent 

acord: 

 

“Fets 


 

Atès  l'art  101.2  de  la  Llei  Orgànica  del  Poder  Judicial  i  el  Reglament  3/1995,  de  7  de 

juny, els jutges de pau seran elegits pel Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta 


dels  seus  membres,  entre  les  persones  que,  reunint  les  condicions  legals,  així  ho 

sol·licitin durant el període de convocatòria pertinent. 

 

Vista la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/ssa de pau titular i el seu substitut/ta del municipi de Pont de Molins, aprovada pel Decret de l’Alcaldia núm. 69/2015, de 2 

d’abril  de  2015,  i  publicada  en  el  BOP  núm.  74,  de  data  17  d’abril  de  2015  i  en  el 

taulers  d'anuncis  de  l'Ajuntament,  al  tauler  d'anuncis  del  Jutjat  Degà  de  Figueres  i  al 

tauler d'anuncis del Jutjat de Pau d'aquesta localitat. 

 

Vista la presentació de les candidatures següents:   

 Sra.  Maria  Fuensanta  López  Caparroz,  amb  DNI  33925951P,  i  domicili  al  c. 

Borrassà, núm. 4, de Pont de Molins (RE de 27.04.2015, núm. 1-2015-000484-1) 

 

Sr. José Manuel Aguilar Pérez, amb DNI 40431694V, i domicili al c. Alberes, núm. 47, de Pont de Molins (RE de 26.05.2014, núm. 1-2015-000618-1). 

 

Vist  l'informe  emès  el  dia  14  de  juliol  de  2014  pel  secretari-interventor  accidental, d'acord amb l'article 179.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Fonaments de Dret  

Articles 101 i 102 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 

Articles 4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, aprovat per 

acord del Consell General del Poder Judicial de 7 de juny de 1995. 

Article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

ACORD 

 

Per tant, proposo al Ple que adopti el següent acord:  

Primer.- Proposar per al nomenament de JUTGESSA DE PAU la Sra. Maria Fuensanta 

López  Caparroz,  amb  DNI  33925951P,  i  domicili  al  c.  Borrassà,  núm.  4,  de  Pont  de 

Molins,  per  ser  la  candidata  amb  més  experiència  en  el  desenvolupament  d’aquesta 

tasca,  per  tenir  el  nivell  d’estudis  més  elevat  i  per  tenir  el  currículum  més  adient  per 

ocupar aquest càrrec. 

 

Segon.-  Proposar  per  al  nomenament  de  JUTGES  DE  PAU  SUBSTITUT  el  Sr.  José 

Manuel Aguilar Pérez, amb DNI 40431694V, i domicili al c. Alberes, núm. 47, de Pont 

de Molins, per ser el següent candidat amb el currículum més adient per ocupar aquest 

càrrec. 

 

Tercer.-  Notificar  aquest  acord  al  Jutjat  Degà  de  Figueres  (c.  Arnera,  7,  17600 

Figueres) i adjuntar-hi la documentació establerta a l'art. 7 del Reglament 3/1995, de 7 


de juny, per tal que ho remeti a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya i, aquesta última, nomeni les candidates proposades per aquest Ple. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones proposades per ocupar els càrrecs objecte 

de la convocatòria.” 

 

El resultat de la votació és el següent:  

GRUP POLÍTIC 

REGIDOR 

VOT 

CIU 


Josep Fuentes Jiménez 

Sí 


Josep Borràs Pagès 

Sí 


Carme Suñer Pagès 

Sí 


Carlos del Campo Jordà 

Sí 


ERC 

Raül Sierra Aguilar 

S’absté 

PSC 


Esteve Llorens Martell 

Sí 


 

Aquest acord queda aprovar per majoria absoluta. 

 

2.- Expedient relatiu al Pla parcial urbanístic i al Projecte d’urbanització executiu 

del  sector  industrial  SUD  I-1:  VIA  AUGUSTA,  de  Pont  de  Molins.-  Aprovació 

definitiva.- 

 

L'alcalde-president  explica  el  contingut  de  l'expedient  i  sotmet  a  votació  el  següent acord: 

 

"Fets  

En data 06.06.2014 i amb núm. de Registre general d’entrada 1-2014-000712-1, la Sra. 

Margarida Pagès Bassó, amb DNI 77914596A, amb domicili al Camí del Roure, núm. 

5,  qui  actua  en  nom  i  representació  de  la  societat  Transportes  Calsina  Carré,  SL,  amb 

CIF B17079373; el Sr. Ben Reijers, amb DNI X0925053Q, amb domicili a Sant Julià de 

Ramis (CP 17481), Av. Castell de Montagut, núm. 20, qui actua en nom i representació 

de la societat Transportes Benangels, SL; i el Sr. Antoni Casellas Batlle, amb domicili a 

Figueres (CP 17600), Rambla, núm. 22, amb NIF 40427242G, qui actua en nom propi, 

van lliurar conjuntament a aquest Ajuntament el Pla Parcial Urbanístic SUD i-1 del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Pont de Molins, anomenat “Sector Via Augusta”, i 

també  l’avantprojecte  d’obres  d’urbanització,  redactat  per  l'arquitecta,  Sra.  M.  Mercè 

Oriol Hilari. 

  


El Ple de l'Ajuntament de Pont de Molins, reunit en sessió extraordinària de data 19 de 

juny  de  2014,  va  aprovar  inicialment  el  Pla  parcial  urbanístic  i  l’avantprojecte 

d’urbanització. 

 

La  resolució  d’aprovació  inicial  es  va  sotmetre  a  informació  pública,  mitjançant  un anunci que es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 127, de 

4  de  juliol  de  2014,  a  un  dels  diaris  de  premsa  periòdica  de  més  divulgació  en  l'àmbit 

municipal:  Diari  de  Girona  de  data  2  de  juliol  de  2014  i  al  tauler  d'anuncis  de  la 

Corporació,  d’acord  amb  els  articles  85.4  i  89.6  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3 

d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d'Urbanisme  (LU)  i  el  23.1,b)  del 

Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  d'aprovació  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme 

(RU),  per  tal  que  les  persones  interessades  poguessin  presentar  les  al·legacions  i 

reclamacions que consideressin oportunes, a partir de l'endemà de la darrera publicació. 

 

Així mateix, i en compliment de l'article 8.5 b) i c) de la LU, es va donar publicitat de tot  el  document  objecte  d'aprovació  inicial  a  la  pàgina  web  municipal 

www.pontdemolins.cat

,  per  tal  que  pogués  ser  consultat  per  la  ciutadania  per  via 

telemàtica. 

 

Paral·lelament  es  van  demanar  els  informes  preceptius  als  diferents  organismes  i empreses subministradores de serveis. 

 

Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions que es van resoldre mitjançant  acord  de  Ple  de  data  19.03.2015.  En  aquest  mateix  Ple,  es  va  acordar 

incorporar  a  l’expedient  un  informe  tècnic-econòmic  de  data  11.03.2015,  emès  pel  Sr. 

Carlos Frigola Castillón, arquitecte col·legiat al COAC amb el núm. 10680/1 i domicili 

professional a Girona, carrer Iberia, núm.12, baixos A, sol·licitat pels promotors del Pla 

parcial  sector  SUDi-1,  sobre  la  viabilitat  econòmica  pel  desenvolupament  del  sector 

esmentat, el qual derivava de l’estimació parcial de l’al·legació presentada per diversos 

propietaris  afectats  amb  el  núm.  de  registre  d’entrada:  1-2014-001044-1  de  data 

03.09.2014, i 1-2014-001117-1 de data 19.09.2014. 

 

Aquest  nou  document  es  va  sotmetre  a  exposició  pública  pel  termini  d’un  mes mitjançant un anunci que es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) 

núm. 58, de 25 de març de 2015, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 

en l'àmbit municipal: Diari de Girona de data 25 de març de 2015 i al tauler d'anuncis de 

la  Corporació  el  dia  20.03.2015,  per  tal  que  les  persones  interessades  poguessin 

presentar  les  al·legacions  i  reclamacions  que  consideressin  oportunes,  a  partir  de 

l'endemà de la darrera publicació. 

 

També  es  va  donar  publicitat  del  document  a  la  pàgina  web  municipal www.pontdemolins.cat

,  per  tal  que  pogués  ser  consultat  per  la  ciutadania  per  via 

telemàtica. 

 


En  data  21.04.2015  i  amb  núm.  de  registre  general  d’entrada  1-2015-000461-1,  els 

promotors  del  Pla  parcial  citats  en  el  primer  paràgraf  d’aquest  apartat,  van  lliurar  a 

aquest  Ajuntament  el  text  refós  del  Pla  Parcial  Urbanístic  SUD-I1,  el  projecte  d’obres 

d’urbanització executiu i el projecte executiu: Depuradora del SUD-I1.  

 

Vist  el  certificat  emès  en  data  20.07.205  pel  secretari  interventor  relatiu  al  resultat  de l’exposició pública del document tècnic-econòmic amunt esmentat on es fa constar que 

s’ha presentat una al·legació al respecte entrada al Registre General el dia 28.04.2015, 

amb núm. 1-2015-000493-1, pel Sr. Martí Sels Vidal, amb DNI 40366317Y, i domicili 

a  la  Ronda  Ferran  Puig,  18,  CP  17001  de  Girona,  qui  actua  en  representació  de  15 

veïnes/es de Pont de Molins interessats/des en l’expedient. 

 

Vistos els estudis de l’equip redactor del Pla parcial: estudis jurídics, de data 19.06.2015 redactats pels advocats Sr. Lluís Pau i Gratacós i Sr. Joan Vila Güell, i tècnic-econòmic, 

de  data  02.06.2015,  redactat  pel  Sr.  Carlos  Frigola  Castillón;  relatius  a  l’al·legació 

presentada durant el període d’exposició pública del document tècnic econòmic de data 

11.03.2015. 

 

Vistos els informes tècnics de data 24.07.2015 redactats per l’arquitecte municipal i pel secretari interventor de l’Ajuntament. 

 

Fonaments de Dret  

Art. 81.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 

la  Llei  d'Urbanisme  (LU):  correspon  als  ajuntaments  l’aprovació  definitiva  dels  plans 

parcials urbanístics que afecten llur terme municipal i que són promoguts d’acord amb 

les  determinacions  d’un  pla  d’ordenació  urbanística  municipal  o  d’un  programa 

d’actuació  urbanística  municipal  (POUM  de  Pont  de  Molins  vigent  des  del  dia 

19.04.2013). 

 

Art. 52.2,c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  (RU):  corresponen  al  ple  l'aprovació 

inicial  del  planejament  general  del  municipi  i  l'aprovació  que  posi  fi  a  la  tramitació 

municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics. 

 

Art.  96.1  del  RU:  Els  projectes  d'urbanització  són  projectes  d'obres  per  a  l'execució material  de  les  determinacions  dels  plans  urbanístics  pel  que  fa  a  les  obres 

d'urbanització  dels  àmbits  d'actuació  urbanística,  i  poden  constituir  un  document 

integrant  d'una  figura  de  planejament  urbanístic  o  es  poden  tramitar  i  aprovar  com  un 

document  independent.  Atès  que  el  projecte  d’urbanització  del  sector  SUD-I2  s’ha 

tramitat des de la incoació de l’expedient com a un document integrant del Pla Parcial 

del sector, s’ha de sotmetre conjuntament amb el Pla Parcial a l’aprovació definitiva del 

Ple. 

 


Article 88 de la LU: Les administracions locals competents, un cop els plans urbanístics 

derivats hagin estat aprovats definitivament, han de lliurar en el termini d'un mes a les 

comissions territorials d'urbanisme que escaigui, als efectes d'informació, coordinació i 

arxivament,  la  documentació  tècnica  i  administrativa  completa.  Aquest  lliurament  és 

condició  per  a  la  publicació  de  l'acord  d'aprovació  definitiva  d'aquests  plans,  sens 

perjudici  del  règim  de  comunicació  d'acords  regulat  per  la  legislació  municipal  i  de 

règim local de Catalunya. També a aquests efectes, en el cas de plans derivats aprovats 

definitivament  pels  ajuntaments,  la  documentació  que  s'ha  de  lliurar  a  les  comissions 

territorials  d'urbanisme  en  compliment  de  l'article  86  (actualment  88)  de  la  Llei 

d'urbanisme,  ha  d'incorporar,  a  més  de  l'instrument  de  planejament  complet  en  format 

paper,  com  a  mínim  el  text  de  la  memòria  i  les  normes  urbanístiques  i  els  plànols 

d'ordenació  en  suport  informàtic,  d'acord  amb  els  requeriments  tècnics  que  el 

Departament  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  estableix  (Art.  18.5  del  Decret 

305/2006, de 18 de juliol, d'aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme). 

 

Disposició addicional setena, punt primer, de la LU: L'Administració de la Generalitat i els  ajuntaments  tenen  l'obligació  de  garantir  l'accés  telemàtic  al  contingut  íntegre  dels 

instruments de planejament urbanístic aprovats definitivament a partir de l'1 de juliol de 

2007  i  dels  instruments  de  planejament  general  vigents,  amb  independència  de  la  data 

en què aquests hagin estat aprovats. Aquest accés, en els municipis de menys de 5.000 

habitants que no disposin dels mitjans tècnics necessaris, es pot fer efectiu a través de la 

connexió  amb  l'instrument  de  divulgació  telemàtica  del  planejament  urbanístic  de 

l'Administració de la Generalitat. 

 

Art. 8.3 de la LU: els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les  figures  del  planejament  i  dels  instruments  de  gestió,  inclosos  els  convenis,  estan 

sotmesos al principi de publicitat. 

 

Art.  18.3  del  RU:  s'ha  d'incorporar  al  Registre  de  planejament  urbanístic  de  Catalunya un  exemplar  complet  de  tots  els  instruments  de  planejament  urbanístic  vigents  en 

l'àmbit de Catalunya, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels 

ajuntaments. 

 

Per tot això, proposo al Ple que adopti el següent   

ACORD: 

 

Primer.- Resoldre l’al·legació presentada durant el període d’exposició pública referent 

a  l’informe  tècnic-econòmic  sobre  la  viabilitat  econòmica  del  sector  SUD-I1,  de  data 

11.03.2015, emès pel Sr. Carlos Frigola Castillón, en el sentit i pels motius següents: 

 

 

Núm. registre 

d'entrada 

Data 

Nom i Cognoms 

NIF 

Estimació / 

desestimació 

Motivació jurídica 

1-2015-

000493-1 

28/04/2015  Martí Sels Vidal  40366317Y  S’estima 

parcialment I.- Al·legacions presentades a l’estudi de viabilitat económica incorporat 

al Pla Parcial. 

 

L’informe  de  viabilitat  econòmica  de  11.03.2015  conté  consideracions 

d’ordre  tècnic  sobre  l’aplicació  del  mètode  valoratiu;  les  mostres  de  mercat 

considerades; la justificació de les despeses financeres; la previsió de la baixa 

en  el  procés  licitatori  en  la  constatació  de  la  urbanització;  sobre  les 

prediccions  en  l’evolució  dels  preus;  l’assignació  de  diferent  valoració  per 

usos;  sobre  la  previsió  de  les  despeses  del  sector;  la  determinació  del  VAN 

del  projecte  immobiliari  i  la  reducció  del  coeficient  relatiu  a  despeses 

generals. 

 

El  conjunt  de  les  al·legacions  formulades,  de  naturalesa  tècnica,  han  estat degudament  analitzades  per  l’autor  de  l’estudi  de  viabilitat  econòmica, 

senyor  Carles  Frigola  Castillón,  segons  informe  emès  el  dia  2  de  juny  de 

2015,  adjunt  a  aquest  acord.  En  aquest  informe  es  rebaten  tècnicament  la 

major part de les al·legacions, per la qual cosa, escau desestimar-les. Quant a 

l’al·lusió  a  la  manca  de  proves  justificadores  de  la  viabilitat  econòmica, 

escau la estimació parcial de l’al· legació i s’incorporen les addendes d’aquest 

informe a l’inicial, les quals clarifiquen en major mesura el sentit d’aquell. 

 

II.- Al·legacions formulades a la resposta de les presentades en el tràmit d’informació pública del Pla Parcial Urbanístic. 

 

El senyor Martí Sels Vidal també formula al·legacions a la resposta atorgada 

respecte  a  les  al·legacions  formulades  en  el  tràmit  d’informació  pública,  en 

els termes de l’acord plenari adoptat per l’Ajuntament de Pont de Molins en 

sessió de 19 de març de 2015, i també relatives al redactat dels estatuts i les 

bases de la Junta de compensació. 

 

Es  consideren  improcedents  aquestes  al·legacions  atès  que  el  tràmit  ja  fou oportunament  realitzat  i  completat  a  propòsit  de  l’exposició  inicial  del  Pla 

Parcial, disposada per acord plenari de 10 d’abril de 2014, i en la informació 

pública posterior. 

 

La  darrera  informació  pública,  que  deriva  de  l’acord  adoptat  pel  plenari  de l’Ajuntament  de  Pont  de  Molins  del  dia  19  de  març  de  2015,  i  publicat  al 

BOP  de  25  de  març  de  2015,  ho  és  als  efectes  exclusius  de  la  incorporació 

del  document  relatiu  a  l’informe  tècnic  de  viabilitat  econòmica,  motiu  pel 

qual  escau  la  desestimació  en  el  tràmit  indicat  de  la  resta  d’al·legacions 

presentades. 

 

Quant  a  les  al·legacions  referents  als  estatuts  i  bases  de  la  Junta  de Compensació, no escauen per no tractar aquest assumpte en aquest expedient. 

 

 Segon.- Incorporar a l’expedient, en qualitat d’addendes a l’informe tècnic-econòmic de 

data 11.03.2015, emès pel Sr. Carlos Frigola Castillón, sobre la viabilitat econòmica per 

al desenvolupament del sector esmentat, les noves proves justificadores de la viabilitat 

aportades al seu informe de data 02.06.2015, d’acord amb l’al·legació presentada durant 

el període d’exposició pública. 

 

Tercer.-  Aprovar  definitivament  el  Pla  parcial  urbanístic  i  el  projecte  d’urbanització 

executiu  del  sector  industrial  SUD  I-1:  Via  Augusta,  de  Pont  de  Molins,  amb  tota  la 

documentació que els conforma, memòries, plànols i annexos.  

Quart.- Trametre la documentació tècnica i administrativa completa d’aquest expedient 

a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en el termini d'un mes des de l’adopció 

d’aquest  acord,  als  efectes  d'informació,  coordinació,  arxivament  i  incorporació  al 

Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 

 

Tota  la  documentació  gràfica  i  escrita  ha  de  ser  diligenciada  pel  secretari  de  la corporació  (article  113  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 

Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme).  A  més  a  més,  la  presentació  de  la  documentació 

necessària  ha  de  complir  els  requeriments  tècnics  que  estableix  el  Departament  de 

Política  Territorial  i  d’Obres  Públiques  (art.  17.6  del  Decret  305/2006  esmentat);  en 

concret, s’ha de tenir en compte que la documentació que es trameti ha de complir amb 

l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics 

de  la  presentació,  en  suport  informàtic,  de  les  normes  urbanístiques  de  les  figures  de 

planejament  urbanístic  als  òrgans  de  la  Generalitat  de  Catalunya  competents  per  a  la 

seva aprovació definitiva.  

 

Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona quan s’hagi 

acusat la rebuda de la documentació esmentada en el punt segon per part de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Girona. 

 

Sisè.-  Garantir  l'accés  telemàtic  al  contingut  íntegre  del  pla  parcial  i  projecte 

d’urbanització  objecte  d’aprovació  definitiva  mitjançant  la  seva  publicació  a  la  web 

corporativa: 

www.pontdemolins.cat

 

Setè.-  Notificar-ho  als  promotors  del  Pla,  a  l’equip  redactor,  i  a  tots  els  interessats  en l’expedient." 

 

Abans  de  passar  a  la  votació,  el  Sr.  Raül  Sierra  demana  la  paraula.  Pregunta  als  nous regidors si s’han llegit o coneixen el que ara aprovaran. Els nous regidors, Sra. Carme 

Suñer i Sr. Carlos del Campo, responen que sí. El Sr. president li pregunta al Sr. Raül 

Sierra si ell s’ho ha llegit, diu que sí perquè està penjat a la web 

 

El Sr. Esteve  Llorens també demana la paraula i pregunta si s’ha comptat amb la  gent del poble per arribar a aquets punt. Diu que ell ja va comentar en l’anterior legislatura 

que donaria suport al pla parcial sempre que es tingués en compte la gent del poble. El 

Sr. Josep Fuentes contesta i diu que ell sempre ha estat obert a rebre tothom, que s’han 

donat respostes a les inquietuds dels afectats i s’ha prestat suport de tot tipus. 

 

Tot seguit, sotmet la proposta a votació, el resultat de la qual és el següent:  

GRUP POLÍTIC 

REGIDOR 

VOT 

CIU 


Josep Fuentes Jiménez 

Sí 


Josep Borràs Pagès 

Sí 


Carme Suñer Pagès 

Sí 


Carlos del Campo Jordà 

Sí 


ERC 

Raül Sierra Aguilar 

No 

PSC 


Esteve Llorens Martell 

No 


 

Aquest acord queda aprovar per majoria simple. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió quan són les dotze hores i quaranta-vuit minuts (12.48).  

 

En dono fe,  

 

  

 

 Vist i plau 

 

  

El secretari interventor 

 

 

  

L'alcalde-president 

 

 

  

 

 Xavier López Cumbriu 

 

  

 

Josep Fuentes Jiménez 

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling