After all nihoyat against documents


Download 227.09 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.01.2022
Hajmi227.09 Kb.
#253199
Bog'liq
Predlog1.  6 metres by 8 metres oltiga sakkiz metr 

2.  according to — -ga muvoiq, ko‘ra, binoan 

3.  after all nihoyat 

4.  against documents hujjatlarga ko‘ra 

5.  and so on va hokazo 

6.  apart from -ni hisobga olmaganda; — -dan tashqari 

7.  as compared with (in comparison with) bilan 

taqqoslaganda 

8.  as to (as for) — -ga kelsak 

9.  at (the) latest eng kechi bilan 

10.  at (the) most eng ko‘pi bilan 

11.  at a low (high) price (past) baland narxda 

12.  at a salary of maoshda 

13.  at a speed of tezlikda 

14.  at a temperature haroratda 

15.  at a time bir martada, bir vaqtda 

16.  at all costs nima qilib bo‘lsa ham 

17.  at any rate har holda 

18.  at corner muyulishda 

19.  at dinner (supper, tea) tushlikda (kechki ovqatda, 

choyda) 

20.  at fi rst avvalo 

21.  at fi rst sight bir ko‘rishda 

22.  at home uyda 

23.  at last nihoyat 

24.  at least hech bo‘lmaganda 

25.  at night tunda 

26.  at once birdan 

27.  at one’s option birovning ixtiyori bilan 

28.  at sea dengizda (sayohatda) 

29.  at somebody’s disposal -ning ixtiyorida 

30.  at somebody’s service -ning xizmatida 

31.  at the age of yoshda 

32.  at the beginning -ning boshida 

33.  at the church cherkovda 

34.  at the end oxirida 

35.  at the expence of -ning hisobida 

36.  at the front (back) oldinda (orqada) 

37.  at the head of -ning boshida 

38.  at the rate of hajmda 

39.  at the request of -ning iltimosiga ko‘ra 

40.  at the roundabout aylanma 

41.  at the top of one’s voice tovushining boricha, bor 

ovozda 


42.  at the traffi c lights svetaforda 

43.  at this (that, the same) time shu (o‘sha, bir) vaqt (da) 

44.  at times ba’zan 

45.  because of — tufayli 

46.  but for — … bo‘lmaganda 

47.  by (electric) light (elektr) yorug‘ida 

48.  by accident to‘satdan, tasodifan 

49.  by all means nima qilib bo‘lsa ham 

50.  by chance tasodifan 

51.  by cheque chek bilan 

52.  by credit cards kredit kartochkasi bilan 

53.  by day (night) kunduzi (tunda) 

54.  by heart yoddan 

55.  by land (sea, air) quruqlikdan (dengizdan, havodan) 

56.  by means of — vositasida, yordamida 

57.  by means of vositasida, yordamida 

58.  by mistake bilmasdan, yanglishib 

59.  by no means aslo, hech, zinhor 

60.  by rail temir yo‘l orqali 

61.  by retail (wholesale) chakana (ko‘tara) 

62.  by road yo‘l orqali 

63.  by the day (the week) kunlik (haftalik) 

64.  by the way (by the by) darvoqe, aytmoqchi, aytganday 

65.  by the weight (the litre, the kilogram) taroziga tortib 

(litrlab, kilolab 

66.  by train (tram, bus, ship) poyezd (tramvay, avtobus, 

kema) bilan 

67.  by underground metro orqali 

68.  day after day kundan kunga 

69.  for a time biroz vaqt davomida 

70.  for ever abadiy, umrbod 

71.  for instance (for example) masalan 

72.  for the fi rst (last) time birinchi (oxir gi) marta 

73.  for the time being hozir 

74.  for this purpose shu maqsadda 

75.  for years ko‘p yillar davomida 

76.  French) inglizcha (o‘zbekcha, rus - cha, fransuzcha). 

77.  in (at) one’s option xohlagani, tanlagani, didiga yoqqani 

78.  in a car/ in a taxi — avtomobilda/ taksida 

79.  in a letter — ( bir) xatda 

80.  in a line — bir chiziqda 

81.  in a loud (calm) voice — baland (tinch) ovozda 

82.  in a mirror — oynada 

83.  in a picture — rasmda 

84.  in a queue — navbatda 

85.  in a row — bir qatorda 

86.  in accordance with — -ga muvofi q -ga ko‘ra 

87.  in addition to — -ga qo‘shimcha 

88.  in any case har ehtimolga qarshi, ehtiyot shart 

89.  in bad weather — yomon havoda 

90.  in biro — sharikli ruchkada 

91.  in block letters — bosh harfl ar bilan 

92.  in bulk uyib, tepa qilib 

93.  in case of — sodir bo‘lganda, yuz berganda; bo‘lsa, 

holda 

94.  in cash — naqd pul bilan 95.  in conclusion pirovardida, oxirida, nihoyat 

96.  in conformity with - ga ko‘ra 

97.  in consequence of -ning natijasida, oqibatida 

98.  in demand talabda, xaridorgir 

99.  in due course vaqtida 

100. in English (Uzbek, Russian, 

101. in excitement — hayajon ichida 

102. in favour of — …ning foydasiga, nomiga 

103. in fi gures — raqam bilan 

104. in front of — qarshisida, ro‘parasida 

105. in full swing eng qizg‘in paytda 

106. in full to‘la 

107. in general umuman 

108. in ink — siyoh bilan 

109. in one’s opinion — ning fi kricha 

110. in order (disorder) tartibli, saranjom (tartibsiz) 

111. in part qisman 

112. in pencil — qalamda 

113. in question gap ketayotgan 

114. in reply (answer) to — ga javoban 

115. in return for -ning o‘rniga 

116. in return o‘rniga 

117. in sight — ko‘rish maydonida, doirasida 

118. in so far as — modomiki, hamonki; sababli, uchun 

119. in somebody’s interest(s)ning manfaati uchun 

120. in spite of — ga qaramasdan 

121. in stock — omborda 

122. in store — zaxirada 123. in the affirmative ijobiy 

124. in the negetive (salbiy) 

125. in the back of the car — avtomobilning orqasida 

126. in the beginning (end) — boshida (oxirida) 

127. in the circumstances ana shu (ushbu) sharoitda 

128. in the corner — muyulishda, burchakda 

129. in the country qishloqda, shahar dan tashqarida 

130. in the dark — qorong‘ida 

131. in the direction yo‘nalishda, -ga qarab 

132. in the east (west, south, north) sharq da (g‘arbda, janub 

da, shimolda) 

133. in the front of a car — avtomobilning oldida 

134. in the long run oxiri, axiyri, oqibatda, pirovardida, axir 

135. in the market — bozorda 

136. in the meantime — shu asnoda, shu vaqt ichida 

137. in the morning (afternoon, evening) — ertalab

(kunduzi, kechqurun) 

138. in the open air — ochiq havoda 

139. in the open air ochiq havoda 

140. in the past (future) — o‘tmishda (kelajakda) 

141. in the rain — yomg‘irda 

142. in the sea — dengizda 

143. in the shade — soyada 

144. in the spring (summer, autumn, winter) bahorda 

(yozda, kuzda, qishda) 

145. in the street — ko‘chada 

146. in the sun — quyoshda 

147. in time o‘z vaqtida 

148. in vain — behuda, bekorga 

149. in view of — sababli, boisdan, sharofati bilan 

150. in words — so‘z bilan 

151. instead of — …ning o‘rniga 

152. it goes without saying — bu o‘z o‘zidan ma’lum 

153. It is up to you (him, her) to decide. Buni siz (u) hal 

qilishingiz kerak 

154. long after ancha vaqt o‘tgandan keyin 

155. look after qaramoq, parvarish qilmoq. 

156. not long after ozroq o‘tgandan keyin, sal o‘tib 

157. on a large scale katta hajmda  

158. on an (the) average o‘rtacha  

159. on land quruqlikda 

160. on behalf of,  

161. in the name of — …ning nomidan 

162. on board a (the) ship kema bortida  

163. on business ish (xizmat) bilan 

164. on codition that sharti bilan 

165. on credit kreditga, qarzga 

166. on demand talabi bilan 

167. on foot piyoda 

168. on purpose atayin, ataylab, jo‘rttaga, qasddan 

169. on sale sotuvda 

170. on sea dengizda 

171. on the advice (suggetion) of –ning maslahati (taklifi ) 

bilan 


172. on the contrary aksincha  

173. on the event of — agar, mabodo … sa 

174. on the ground that asosda  

175. on the initiative of -ning tashabbusi  bilan 

176. on the invitation of -ning taklifi bilan 

177. on the one (other) hand bir (boshqa) tomonda(n) 

178. on the part of -ning tomonidan  

179. on behalf of -ning nomidan 

180. on the right (left) hand side o‘ng (chap) qo‘l tarafda 

181. on the way yo‘lda, borishda  

182. on the whole umuman  

183. out of danger havfsizhavfdan xoli  

184. out of date eski  

185. out of doors tashqarida 

186. out of necessity zarur bo‘lganda 

187. out of order buzuq  

188. out of pity (envy) rahmi (havasi) kelganidan 

189. out of the question imkoni yo‘q 

190. out of town shaharda bo‘lmaslik, safarda bo‘lmoq 

191. out of use foydalanilmaydigan  

192. out of work ishsiz 

193. owing to — sababli, tufayli, vajdan 

194. step by step qadam-baqadam 

195. subject to — bo‘lsa, sharti bilan, holda 

196. thanks to — tufayli, sababli, sharofati bilan 

197. the day after tomorrow ertadan keyin, indin 

198. The time is up vaqt tugadi  

199. to be at war urush holatida bo‘l moq 

200. to come up to one’s expectations kutganidek bo‘lmoq 

201. to do without smb. smth. — birov yoki biror narsasiz 

ham amallamoq 

202. to make up one’s mind to do smth. Biror narsa 

qilmoqchi bo‘lmoq 

203. to my (his) disappointment (sorrow, joy) mening 

(uning) umidsizligimga (g‘amimga, xursandchiligimga) 

204. to name after somebody -ning nomi bilan atamoq 

205. to the amount (of) summada, hajmda 

206. to the end — oxirigacha 

207. to the north, south, west, east (of) — (-dan) shimolga, 

janubga, g‘arbga, sharqqa 

208. to the right (left) — o‘ngga (chapga)  

209. up and down u yoqdan bu yoqqa  

210. up to -gacha  

211. up to here shu yergacha 

212. up to now,  

213. up to the present time hozirgacha 

214. up-to-date zamonaviy  

215. week after week haftadan haftaga 

216. What’s up? Nima bo‘ldi? Nima gap? 

217. with (in) regard to, xususida, haqida, to’g’risida, 

nisbatan 

218. with a view to — maqsadida, maqsadi bilan 

219. without doubt — shubhasiz  

220. without fail — albatta, shaksiz  

221. without notice — (rasmiy) ogohlantirmasdan 222. without the knowledge (of) — bilmasdan 

Download 227.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling