Ajuntament, 1 25132 Benavent de Segrià


Download 453.51 Kb.
Pdf просмотр
bet1/5
Sana19.04.2017
Hajmi453.51 Kb.
  1   2   3   4   5

 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

1

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 2/2016 Caràcter: Extraordinària 

Data: dilluns, 15 de febrer de 2016 

Horari: de 20:30 hores a 22:45 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

Assistència i quòrum 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sra. Maite Molina Puertolas, CIU 

Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP 

 

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHDG-AM Sr. Antonio Català Solé, ABEHDG-AM 

 

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC  

Sra.  Carmina  Satorra  i  Espinet

,  Secretaria  Interventora  de  l’Ajuntament 

de 


Benavent de Segrià. 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú  

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja 

que assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com 

el President i el titular de la Secr

etaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 


 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

2

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

de  Segrià  ex article  46.2.c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les 

bases  del  règim  local;  l’article  98.c)  del  Decret  legislatiu  català  2/2003,  de  28 

d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la 

Llei  municipal  i  de  règim  local  de 

Catalunya;  i  l’article  90  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel 

qual s’aprova el Reglament  d’organització, funcionament  i règim jurídic de les 

entitats locals. 

 

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels 

punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.  Expedient  Hisenda  1/2016: 

Aprovació,  si  s’escau,  inicial  del  Pressupost 

General de la Corporació per a l’exercici 2016 

 

2.  Expedient  municipal 35/2011. Verificació, si s’escau, del Text Refós del Pla 

de  Millora  Urbana  en  l’àmbit  de  la  urbanització  “La  Clamor”  de  Benavent  de 

Segrià.  

3.  Expedient  municipal  6/2016. 

Declaració,  si  s’escau,  d’existència  de 

necessitat urgent i inajornable per la contractació de personal laboral temporal  

4.  Expedient  municipal  14/2012. 

Aprovació,  si  s’escau,  de  la  pròrroga  del 

Conveni  de  delegació  de  competències  al  Consell  Comarcal  del  Segrià  per  la 

prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats 

 

5.  Expedient  municipal  33/2014. Aprovació,  si  s’escau,  de  l’addenda  de 

modificació del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del 

Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics 

 

6. Expedient  municipal  6/2016.  Aprovació,  si  s’e

scau,  provisional  del  padró 

fiscal de la taxa per guals i reserves a la via pública per a l’exercici 2016

 

7. Expedient de Ple 2/2016. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a les mobilitzacions  i  accions  contra  el  Pla  Hidrològic  de  la  Conca  de  l’Ebre

presentada pel grup municipal ABHDG-AM DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

3

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

1.  Expedient  Hisenda  1/2016:  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  INICIAL

  DEL 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016

 

ANTECEDENTS 

En data 11 de gener 

de 2016, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

ha format  el projecte de  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de Benavent  de 

Segrià per a l’exercici 2016.

 

En data 20 de gener de 2016 la Secretària interventora ha emès informe relatiu al  procedimen

t  a  seguir  per  a  l’aprovació  del  pressupost,  així  com  informe 

relatiu  als  equilibris  bàsics  del  pressupost  i  al  compliment  dels  objectius  que 

estableix la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

FONAMENTS DE DRET 

L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals  disposa  que  el 

pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà l’estat de despeses, 

l’estat  d’ingressos  i  les  bases  d’execució.  També  afegeix 

el  pressupost 

s’ha 

d’elaborar sense dèficit inicial. 

 

L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 

 

L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del pressupost. 

 

L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del pressupost. 

 

Els articles 22.2.e), 90 i 112 de la  Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora  de les 

bases del règim local. 

Els  articles  18  a  23  de

l  Reial  decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es 

desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 

desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat 

de  les  administracions  públiques  i  de  recolzament  a  entitats  locals  amb 

problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu 


 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

4

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 

corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de 

l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de 

fer constar en 

el seu pla d’ajust.

 

Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 

financera (LOEPSF). 

Ordre  Ministerial  HAP/2015/2012,  d'1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).

 

 

Per  tant,  l’Alcaldia  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  i  aquest  aprova  amb  vuit 

vots a favor dels grups municipals CIU, ABEHG-AM i PPC i la Sra. Rosa Maria 

Caselles  Mir  del  grup  municipal  TJxB-CP,  i  un  vot  en  contra  de  la  Sra. 

Montserrat Bosch Pascual del grup municipal TJxB-CP

l’

adopció dels següents  ACORDS 

Primer. Aprovar el pressupost general 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 201

6, el qual, és el següent: ESTAT D’INGRESSOS

 

 CAPÍTOL 1 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

112  Impost sobre béns immobles. Béns naturalesa rústica  

45.000,00 

113 


 Impost sobre béns immobles. Béns naturalesa urbana  

460.000,00 

115 


 Impost sobre vehicles de tracció mecànica  

85.000,00 

116 


 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 5.000,00 

 

11 

 Impostos sobre el capital  

595.000,00 

130  Impost sobre activitats econòmiques  

45.000,00 

 

13 

 Impost sobre les activitats econòmiques  

45.000,00 

  IMPOSTOS DIRECTES  

640.000,00 

 

  

 

 

 CAPÍTOL 2 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

290  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  

4.000,00 

 

29 

 Altres impostos indirectes  

 4.000,00 

  IMPOSTOS INDIRECTES  

 4.000,00 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

5

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

  

CAPÍTOL 3 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

302  

Servei de recollida d’escombraries 

 

57.000,00 309 


 Taxa manteniment cementiri municipal  

5.000,00 

 

30 

 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics  

62.000,00 

312  Llar d'infants  

45.000,00 

 

31 

 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter   

45.000,00 

32100  Taxa per llicències urbanístiques  

 1.000,00 

32200 


 Taxa per llicències de primera utilització  

 1.500,00 

32300 


 Taxes per altres serveis urbanístics  

 1.500,00 

32500 


 Taxa per expedició de documents  

 1.500,00 

32901 


 Taxa per llicències ambientals  

 1.000,00 

32902 


 Taxa pel servei de veu pública  

   700,00 

32903 


 Taxa per la tramitació i celebració de matrimonis  

   200,00 

 

32 

 

Taxes per la realització d’activitats de competència local 

 

7.400,00 

33100  Taxa per entrada de vehicles (guals)  

775,00 


33200 


 Taxa  per l'ocupació del sòl, subsòl i vol em  

10.000,00 

33300 


 Taxa per utilització privativa o aprofitament  

2.000,00 

33500 


 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb  

1000,00 


33800 


 Compensació de Telefónica de España, SA.  

4.000,00 

33900 


 Taxa per ocupació del domini públic  

1000,00 


 

33 

 

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament específic 

 

18.775,00 

349  Altres preus públics  

500,00 


 

34 

 Preus públics  

500,00 

39100  Multes per infraccions urbanístiques 

  500,00 

39110 


 Multes per infraccions tributàries i anàlogues  

  250,00 

39190 


 Altres multes i sancions  

  250,00 

39200 


 Recàrrec per declaració extemporànea (5%)  

1.000,00 

39210 


 Recàrrec executiu  

2.000,00 

39211 


 Recàrrec de constrenyiment  

1.000,00 

39300 


 Interessos de demora  

1.000,00 

39900 


 Altres ingressos diversos  

15.000,00 

 

39 

 Altres ingressos  

21.000,00 

  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  

154.675,00 

 

  

 

 

 CAPÍTOL 4 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

42000  

Participació en els tributs de l’Estat 

 

249.000,00  

42 

 

De l’Administració de l’Estat 

 

249.000,00 

 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

6

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 45000 

 Fons de cooperació local de Catalunya  

54.000,00 

45001  Altres transferències incondicionades  

1.000,00 

45080 


 Altres subvencions corrents de l'Administra  

40.581,44 

 

45 

 De comunitats autònomes  

95.581,44 

46100  Transferències Diputació Provincial  

49.146,86 

46500 


 Transferències Consell Comarcal del Segrià  

1.000,00 

 

46 

 

D’entitats locals 

 

50.146,86 

47000 Transferències d'empreses privades 

  500,00 

 

47 

 

D’empreses privades 

 

  500,00 

  TRANSFERÈNCIES CORRENTS  

395.228,30 

 

  

 

  

CAPÍTOL 5 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

55000  Canon concessionari del servei de subministra  

21.000,00 

55100 


 Producte de concessions administratives dels   

0,00 


 

55 

 Productes de concessions i aprofitaments especials  

21.000,00 

  INGRESSOS PATRIMONIALS  

21.000,00 

 

  

 

  

CAPÍTOL 7 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

76106  Diputació de Lleida (millora gestió de l'aigua)   

25.000,00 

76107 


 Diputació de Lleida (millora gestió de l'aigua 2016  

19.783,81 

76108 


 IEI Béns immobles (Escola de música)  

20.100,00 

76112 


 Inversió camins  

14.500,00 

76113 


 Inversions d'eficiència energètica (PAES)  

9.360,00 

76199 


 Altres tranferències d'entitats locals  

1.000,00 

76500 


 Consell Comarcal del Segrià  

500,00 


 

76 

 

D’entitats locals 

 

90.243,81 

  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  

90.243,81 

 

  

 

  

CAPÍTOL 9 

 

 Org.    Econ.  Descripció 

Import 

91318  Préstec BBVA cancel·lació FFPP-1  

0,00 


91319 


 Préstec BBVA cancel·lació FFPP-3  

0,00 


 

91 

 Préstecs rebuts en euros  

0,00 

  PASSIUS FINANCERS  

0,00 

 

 TOTAL 

1.305.147,11 

 


 

 

  

 

  

 

  

 

Plaça de lAjuntament, 1 

25132 Benavent de Segrià  

 

Web:   http://www.benaventdesegria.cat Tel. 973 77 76 11 

 

E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat Fax. 973 77 76 27 

 

  

7

  

 

AJUNTAMENT DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

ESTAT DE DESPESES:  

 

 

 CAPÍTOL 1  

 

 Org.  Prog  Econ. 

Descripció 

  

Import  

912 10000 

 Retribucions bàsiques i altres remuneracions Alcaldia  

 

13.200,00  

 

10  Òrgans de govern i personal directiu 

 

13.200,00 

920 12000 

 Retribucions bàsiques grup A1  

 

15.000,00 920 


12100 

 Retribucions complementàries. Complement de destí  

 

10.000,00 920 


12101 

 Retribucions complementàries. Complement específic 

 

17.000,00  

 

12  Personal funcionari 

 

42.000,00 

920 13100 

 Retribucions personal per interinitat  

 

160.000,00  

 

13  Personal laboral  

 

160.000,00 

912 16000 

 Òrgans de govern: Seguretat Social  

 

5.500,00 920 


16000 

 Admin. General.: Seguretat Social  

 

67.000,00 920 


16200 

 Formació i perfeccionament del personal 

 

1.000,00 912 


16205 

 Assegurances.-personal  

 

1.000,00 920 


16205 

 Assegurances 

 

  500,00  

 

16  Quotes, prestacions i despeses 

socials a càrrec de l’ocupador

  

 

75.000,00 

 

 

 DESPESES DE PERSONAL  

 

290.200,00 

 

  

 

 

  

 

  CAPÍTOL 2  

 

 Org.  Prog  Econ. 

Descripció 

 

Import 

342 20201 

 Camp de futbol: arrendament dels vestidors  

 

 6.000,00 337 


20202 

 

Arrendaments d’edificis i altres construccions  

 

 3.000,00 920 


20203 

 

Arrendaments d’edificis i altres construccions  

 

 1.000,00 920 


20300 

 Renting fotocopiadora Ajuntament  

 

 3.500,00 323 


20301 

 Renting fotocopiadora Escola  

 

 1.000,00 920 


20302 

 Admin. Gral: Renting maquinària  

 

 3.500,00  

 
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling