Ajuntament de Muntanyola. Odenança fiscal nú


Download 17.52 Kb.

Sana25.04.2018
Hajmi17.52 Kb.

 

Ajuntament de Muntanyola.  

ODENANÇA FISCAL NÚM. 12 

 

TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE BÚSTIES DE RECOLLIDA DE CORRESPONDÈNCIA:  

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix preus públics per 

la  prestació  de  servei  de  bústia  per  recepció  de  correspondència  situades  en  instal·lacions 

municipals,  com  a  forma  més  idònia  per  gaudir  del  servei,  atenent  la  disponibilitat  del  servei  de 

Correos, davant la gran dispersió dels habitatges del municipi.  

Article 2. Fet imposable: Constitueix el fet imposable de la taxa: 

 

La  utilització  prèvia  cessió  pregada  a  l’Ajuntament,  d’una  o  més  bústies  de  propietat  municipal, amb  caràcter  exclusiu  i  privatiu,  en  els  termes  especificats  en  la  present  ordenança,  i  en  el 

contracte de cessió de la bústia, a subscriure entre el subjecte passiu beneficiari i l’Ajuntament. 

 

Article 3r.- Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança les persones o entitats 

que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei de bústia a què es refereix l’article 1. 

 

Article 4.- Beneficis fiscals: 

 

No s’aplicarà cap bonificació ni reducció pel fet imposable,  llevat informe favorable no vinculant dels Serveis Socials, acreditant cas de necessitat extrema. 

 

Article 5.- Quota tributària, fiança i manteniment: 

 

1.-  La  prestació  dimanant  de  l’art.  2  meritarà  en  concepte  de  manteniment  de  les  bústies,  la quantitat  de  0’00.-  €.  Anualment  es  revisarà  l’import  de  la  taxa,  a  efecte  de  repercutir  el  cost  de 

manteniment del conjunt de bústies públiques del municipi. 

 

2.- Fiança: per gaudir de la prestació, s’haurà de dipositar la quantitat de 16,00 €, en concepte de fiança, a retornar en cessar la concessió de la bústia amb devolució de la clau i de l’ús del moble, en 

perfecte estat de conservació. 

 

3.- Claus: En cap cas es lliurarà l’original de la clau als usuaris, de la bústia que es custòdia a les oficines  municipals,  per  tal  d’evitar-ne  la  pèrdua  o  no  devolució  i  els  conseqüents  perjudicis 

econòmics.  L’Ajuntament  facilitarà  duplicats  de  clau  de  la  bústia,  repercutint  el  cost  total  suportat, 

integrat per l’import íntegre de la factura de la seva elaboració, més la quantitat de 16,00 €, calculats 

en concepte del desplaçament i temps esmerçat. 

 

4.- Manteniment: el canvi de pany o de portella de la bústia, es farà amb càrrec al seu usuari, amb repercussió del 100% del cost que n’hagi suportat l’Ajuntament.  

 

5.-  Manteniment:  les  feines  de  manteniment  integral  dels  mòduls  col·lectius  que  contenen  les bústies es repercutiran íntegrament entre tots els usuaris del mòdul, previ acord del ple municipal. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els  preceptes  d'aquesta  Ordenança,  per  raons  sistemàtiques,  s’ajusten  a  les  instruccions  de 

Correos pel que fa a la forma de prestació del servei. Junt amb els que reprodueixin aspectes de la 

legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin  remissions  a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 

què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa, incloent  

la suspensió, cessament o supressió del servei de Correos, atenent que el sistema de bústies tant sols es un apèndix o un suport als usuaris, per que puguin beneficiar-se d’un servei que no es de 

titularitat ni de responsabilitat municipal i que presta una tercera entitat.  

 

La  suspensió  definitiva  del  servei  comportarà  la  devolució  de  la  fiança  dipositada,  descomptant l’import de desmantellament de les instal·lacions de les bústies, que serà repercutit a prorrata entre 

tots els beneficiaris / usuaris del servei. 

 

Disposició final 

 

La  present  Ordenança  fiscal,  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió 

celebrada  el  17  d’octubre  de  2016,  entrarà  en  vigor  al  dia  següent  al  de  publicació  en  el  Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

L’Alcalde: Ramon Llorà Almeda.   

 

El Secretari: Joan Riera Claret.  

 

 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling