Ajuntament de Muntanyola: ordenança fiscal número 22


Download 38.14 Kb.

Sana25.04.2018
Hajmi38.14 Kb.

 

Ajuntament de Muntanyola:  

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22:  

 

TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LA PISCINA I INSTAL·LACIONS ZONA 

ESPORTIVA MUNICIPAL: 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

 

D’acord  amb  el  que  disposa  41  del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (TRHL),  l’Ajuntament  estableix  preus 

públics  per  la  prestació  de  serveis  i  realització  d’activitats  en  les  instal·lacions  i  equipaments  

municipals  que  es  relacionen,  l’especificació  dels  quals  es  conté  en  les  tarifes  de  l’article  4 

d’aquesta Ordenança. 

 

Article 2n.- Concepte 

 

1.  Els  preus  públics  regulats  en  aquesta  Ordenança  constitueixen  prestacions  patrimonials  de caràcter  públic  que  es  satisfaran  pels  usuaris  que  voluntàriament  sol·licitin  alguna  de  les 

activitats desenvolupades en les instal·lacions i equipaments municipals. 

 

2.  Si  amb  posterioritat  a  l’establiment  d’aquest  preu  públic,  entressin  en  la  prestació  del  servei alguna  de  les  piscines  i  o  equipaments  privats  existents  al  municipi,  amb  realització  d’activitats 

similars a les que es desenvolupen en les municipals, la taxa es transformaria en preu públic. 

 

3.  En  cas  de  resultar  preceptiva  la  transformació  referida  en  el  punt  anterior,  l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora del preu públic per prestació de serveis en 

instal·lacions municipals, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona la seva aprovació definitiva. 

 

4. Quan les taxes per serveis de caràcter periòdic que hagin de transformar-se en preus públics, per  la  causa  prevista  en  el  punt  2,  no  serà  precís  realitzar  la  notificació  individual  a  què  es 

refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota del 

tribut coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que substitueix. 

 

5.  El  que  disposa  el  punt  anterior  serà  d’aplicació  també  en  el  supòsit  que  la  quota  tributària resulti  incrementada  respecte  de  la  que  substitueix,  sempre  que  aquest  increment  es 

correspongui amb una actualització de caràcter general. 

 

Article 3r.- Obligats al pagament 

 

Estan  obligats  al  pagament  de  les  taxes  regulades  en  aquesta  Ordenança  les  persones  o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es 

refereix l’article 1.  

Article 4. Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

1. TARIFES UTILITZACIÓ ZONA ESPORTIVA, ESPAIS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS: 

 

A.- Abonaments piscina per temporada:   

 

- Familiar, (pares i fills de fins a 18 anys): 83,85 

- Individual adults, (des de 25 anys): 

 

35,80 


- Carnet Jove i majors de 65 anys no 

empadronats a Muntanyola: 

 

 

30,20 - Infantil, (de 0 a 6 anys) i majors de 65 anys 

empadronats o contribuents a Muntanyola: 

0,00 

- Infantil, (de 7 a 14 anys):  

 

14,55  

- Abonament per 15 dies naturals:  

reducció 50% de la tarifa corresponent. 

- Abonament grups per setmana: 

 

6,75 € per assistent menor de 14 anys  

 

  

 

 9,00 € per assistent major de 14 anys 

B.- Entrades: 

 

- Ordinària, sense abonament:    

3,95 


- Ordinària, amb abonament: 

 

 0,00 

- Ordinària Carnet Jove i majors de 65 

anys no empadronats a Muntanyola: 

Reducció 10 %  

3,55 

- Establiments turístics del municipi: Reducció 25 %  

2,95 


- Infantil, (de 0 a 6 anys) i majors de 65 

anys empadronats a Muntanyola: 

 

0,00 


- Infantil, (de 7 a 14 anys) 

 

 2,20 

 

 2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 

 

a) Els nens fins a 6 anys empadronats a Muntanyola. b)  Els  majors  dels  65  anys  i  els  pensionistes,  empadronats  a  Muntanyola,  així  com  els 

pensionistes que constin com a contribuents per l’IBI a Muntanyola i els seus conjugues. 

c) Els disminuïts físics o psíquics, acreditant-ho per qualsevol mitjà dels previstos a la Llei. 

 

2. TARIFES UTILITZACIÓ ZONA ESPORTIVA, ESPAIS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS:  

A) Pistes de tennis, horari dia   

 

 

   2,45 

B) Pistes de tennis, hora nit 

 

 

  

  6,00 


C) Pista poliesportiva, hora dia:  

      


 

 

  0,00 D)  Pista poliesportiva, hora nit:  

                                       15,00 

E)  Cursos  de  diferents  esports,  escola  esportiva,  jornades  esportives,  natació  per  col·lectius; 

tallers per la gent gran; etc: La tarifa l’establirà en cada cas l’Alcalde o Regidor Delegat, tenint en 

compte el cost real  del curs o servei, l’interès social,  i les subvencions  i  ajuts obtinguts  d’altres 

administracions,  particulars  i  empreses.  La  tarifa  serà  publicada  pel  coneixement  dels  usuaris 

potencials amb l’anunci del curs o activitat que es tracti. Se’n donarà compte al Ple municipal. 

 

3. TARIFES UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS DE LA ZONA ESPORTIVA, ESPAIS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS PER USOS DIFERENTS ALS ESPORTIUS: 

 

Espais compresos objecte de cessió i d’aplicació de la tarifa, prèvia reserva: Pista poliesportiva, local  polivalent,  sala  de  plens,  Escola  bressol,  zona  d’ús  municipal  de  la  Parròquia  de 

Muntanyola, zona municipal de la Parròquia de Munter i Escoles de Munter: 

 

A) Per hora:  

 

  

 

38,20 B) Per dia, (12 hores)   

 

       

382,05 


C) Per mig dia, (6 hores, matí o tarda sencers)    

191,05 


D) Per mig dia, (entre les 12.00 i les 18:00) 

 

218,30  

Reduccions:  

100% a les entitats sense ànim de lucre amb seu a Muntanyola. 

100% a les persones empadronades a Muntanyola, per instal·lacions de la zona 

esportiva, per dur-hi a terme activitats esportives. 

50%  a  les  persones  empadronades  a  Muntanyola,  per  la  resta  de  locals  e 

instal·lacions i per a usos diferents a l’esportiu. 

 

 25% a les entitats i o empreses amb ànim de lucre amb seu a Muntanyola. 

 

El Regidor Delegat o l’Alcalde, podran de forma justificada i motivada per escrit, amb base i en funció de la naturalesa de l’activitat prevista, donant-ne compte al Ple municipal:  

1.- Denegar la cessió d’ús. 

2.- Cedir els espais mitjançant la signatura de convenis amb els peticionaris, per motius d’ordre 

social,  cultural,  formatiu,  etc,  contenint  els  pactes  que  tinguin  per  convenients,  amb  la  limitació 

de la durada, que no serà per mes d’un any. 

3.- Eximir del pagament del preu si s’escau, amb justificació fonamentada per escrit. 

 


 

4. FIANCES:  

1.- Per utilització de la zona esportiva   

 

11,35 per pista. 2.- Per la cessió de qualsevol local o espai:  

 

163,75  

Disposició  Addicional  Primera.-  Modificació  dels  preceptes  de  l'ordenança  i  de  les 

referències  que  fa  a  la  normativa  vigent,  amb  motiu  de  la  promulgació  de  normes 

posteriors 

 

Els  preceptes  d'aquesta  Ordenança  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin  remissions  a 

preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en  el 

moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 

causa. 


 

Disposició Addicional Segona.- Requisits pel gaudiment dels serveis: 

 

Serà  obligació  pels  usuaris  i  receptors  dels  serveis,  per  poder  gaudir-ne  i  participar-hi 

plenament  com  a  tal,  el  compliment  del  condicionat  general  que  aprovi  l’Ajuntament  en  cada 

cas,  en  matèria  de  vestimenta,  objectes,  actitud  personal  i  els  requeriments  d’ordre  públic, 

seguretat,  salut  i  d’altres,  que  estarà  situat  en  lloc  visible  als  accessos  dels  equipaments 

municipals on es portin a terme les diferents activitats, així com a la web municipal. 

 

Disposició final 

 

La  present  Ordenança  fiscal,  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió celebrada el 17 d’octubre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

L’Alcalde: Ramon Llorà Almeda.  

 

 El Secretari: Joan Riera Claret. 

 

 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling