Ajuntament de Sant Martí de Riucorb


Download 20.61 Kb.

Sana21.08.2018
Hajmi20.61 Kb.

 

Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 

Plaça Major, 16 

 25344 Sant Martí de Riucorb Telèfon: 973 330 111 

 FAX: 973 330 111 e-mail: Ajuntament@santmarti.ddl.net 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’URGÈNCIA DEL PLE MUNICIPAL 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: Extraordinària d’urgència 

Data: 21 d’octubre de 2014 

Horari: 12:00 a 12:15 hores. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 

 

Assistents 

Sr. Jaume Pallàs i Carbonell, Alcalde. Presideix la sessió 

Sr. Jordi Felip i Macià, Regidor 

Sra. Sara Reñé i Trilla,  Regidora 

Sr. Antonio Borràs i Bes, Regidor 

Sr. Ramon Farré i Forné, Regidor  

Excusa la seva assistència 

Sr. Ramon Moix i Bergadà, Regidor 

Sr. Salvador Pallàs i Tell, Regidor 

 

 Comprovat el quòrum de constitució exigit per la Llei Reguladora de les Bases 

del Règim Local per part de la Secretària, la Sra. Núria Bonet i López, el Sr. 

Alcalde inicia la sessió amb el següent, 

 

 ORDRE DEL DIA 

1.-  Posar  a  disposició  de  la  Generalitat  de  Catalunya  pel  dia  9  de 

novembre  de  2014  un  local  municipal  per  ser  utilitzat  com  a  punt 

 

Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 

Plaça Major, 16 

 25344 Sant Martí de Riucorb Telèfon: 973 330 111 

 FAX: 973 330 111 e-mail: Ajuntament@santmarti.ddl.net 

 

d’exercici  del  dret  de  participació  en  el  procés  perquè  els  ciutadans  i ciutadanes manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1.- POSAR A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL DIA 

9  DE  NOVEMBRE  DE  2014  UN  LOCAL  MUNICIPAL  PER  SER  UTILITZAT 

COM  A  PUNT  D’EXERCICI  DEL  DRET  DE  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROCÉS 

PERQUÈ ELS CIUTADANS I CIUTADANES MANIFESTIN LA SEVA OPINIÓ 

SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA. 

Atès el procés de participació ciutadana que ha posat en marxa la Generalitat 

de Catalunya perquè els ciutadans i ciutadanes manifestin la seva opinió sobre 

el  futur  polític  de  Catalunya,  després  de  la  suspensió  pel  Tribunal 

Constitucional  de  la  Llei  10/2014,  de  26  de  setembre,  de  consultes  populars 

no  referendàries  i  d’altres  formes  de  participació  ciutadana  aprovada  pel 

Parlament de Catalunya i publicada al DOGC del dia 27 de setembre, així com 

del  Decret  129/2014,  de  27  de  setembre,  de  convocatòria  de  la  consulta 

popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, també publicat al 

DOGC el dia 27 de setembre. 

L’article 7 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  les  entitats  locals 

serveixen  amb  objectivitat  els  interessos  públics  que  els  són  encomanats  i 

actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració, 

coordinació i participació.  

Així mateix l’article 144 del mateix Decret legislatiu estableix que els principis 

d’actuació que han de presidir les relacions dels ens locals amb l’administració 

de la Generalitat són els de cooperació, col·laboració i assistència recíproques 

per al millor compliment de les funcions. 


 

Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 

Plaça Major, 16 

 25344 Sant Martí de Riucorb Telèfon: 973 330 111 

 FAX: 973 330 111 e-mail: Ajuntament@santmarti.ddl.net 

 

Per això, atesa la petició de la Generalitat de Catalunya per a que l’Ajuntament informi dels locals de titularitat pública per a que els ciutadans i ciutadanes, el 

Ple de la Corporació, amb el vot favorable de tres membres i en contra de dos membres,  

ACORDA 

Primer.- Cedir el local Sala Petita del Foment situat a la plaça Major, s/n del 

nucli de Sant Martí de Maldà, com a punt per a que els ciutadans i ciutadanes 

manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el proper dia 9 de 

novembre de 2014. Segon.- Designar al Sr. Gerard Balcells i Huguet com a Coordinador del local.  

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis territorials a Lleida del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals.  

 

 

I  no  figurant  en  l'ordre  del  dia,  més  assumptes  a  tractar,  el  Sr.  Alcalde-President aixeca la sessió a les 12:15 hores, estenent la present acta que jo, la 

secretària, certifico. 

 

L'Alcalde                            

 

          La Secretària  

 

 Jaume Pallàs i Carbonell   

 

     

Núria Bonet i López 

 

  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling