Ajuntament d’Els Omells de na Gaia


Download 24.85 Kb.
Pdf просмотр
Sana19.08.2017
Hajmi24.85 Kb.

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ELS 

OMELLS DE NA GAIA  

 

A  Els  Omells  de  na  Gaia,  30  de  juliol  de  2014.  A  les  dues  de  la  tarda,  prèvia 

convocatòria  a  l’efecte,  es  reuneixen  a  la  Sala  de  Sessions  de  la  Casa 

Consistorial,  per  tal  de  celebrar  la  sessió  extraordinària  del  Ple,  presidida  per 

l’Alcalde Sr. Delfí Escoté i Salla i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 

Carmina Satorra i Espinet, els següents Regidors: 

 

- Sr. Ramon Joan Piqué i Civit, Regidor - Sr. Xavier Salla i Xuclà, Regidor 

- Sr. Jordi Sabidó i Foguet, Regidor 

 

No assisteix a la sessió plenària: - Sra. Maria Pilar Bonastre i Lausin, Regidora 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local per part de la Secretària, el Sr. Alcalde inicia la sessió amb el 

següent 


 

Ordre del dia: 

1.

 

Aprovació  de  la  realització  d’un  projecte  d’interès  públic  i  de  la 

presentació  d’una  sol·licitud  de  subvenció  per  a  la  contractació  de 

personal en el marc del programa de treball i formació de persones de 

situació d’atur. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 1. APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE D’INTERÈS PÚBLIC  I 

DE  LA  PRESENTACIÓ  D’UNA  SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  PER  A  LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL 

I FORMACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 

L’Ajuntament  d’Els  Omells  de  na  Gaia  té  la  necessitat  de  contractar  un 

treballador  per  la  realització  del  projecte  “Manteniment  dels  espais  i 

equipaments  públics  d’Els  Omells  de  na  Gaia”,  consistent  en  la  realització  de 

tasques de neteja viària, manteniment de les zones verdes dels nuclis urbans, 

treballs  de  manteniment  i  arranjament  de  petits  desperfectes  en  les 

infraestructures i edificis municipals i en el mobiliari urbà. 

Vista  l’Ordre  EMO/221/2014,  de  21  de  juliol,  per  la  qual  s’aproven  les  bases 

reguladores  de  les  subvencions  per  al  Programa  de  Treball  i  Formació  de 

persones  aturades,  prioritàriament  a  partir  de  30  anys  que  hagin  exhaurit  la 

prestació i/o subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014, 

que preveu l’atorgament de subvencions per la realització de projectes d’interès 

públic i caràcter social que siguin competència de la Corporació. 

Atesa  la  naturalesa  dels  treballs  a  realitzar,  de  competència  municipal,  i 

d’interès  públic  per  la  seva  incidència  en  el  benestar  dels  veïns  i  veïnes,  el 

projecte  compleix  els  requisits  per  ser  inclòs  en  el  Programa  de  Treball  i 

Formació.  

D’acord  amb  el  que  estableixen  les  bases  reguladores,  atès  el  nombre  de 

contractes  de  treball  assignats  al  municipi,  l’Ajuntament  ha  de  demanar  al 

Consell  Comarcal  de  l’Urgell  que  presenti  la  sol·licitud  de  subvenció  davant  el 

Servei d’Ocupació de Catalunya, contracti el personal que executarà el projecte 

proposat per la Corporació, i dugui a terme les accions formatives que permetin 

la inserció laboral del personal.  

Per això, el Ple de la Corporació amb el vot favorable del nombre legal membres  ACORDA 

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel

: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat Primer.-  Aprovar  la  realització  del  projecte  “Manteniment  dels  espais  i 

equipaments públics d’Els Omells de na Gaia”, per la realització de les activitats 

descrites anteriorment, de competència municipal. 

Segon.-  Demanar  al  Consell  Comarcal  de  l’Urgell  que  sol·liciti  la  subvenció  al 

SOC, contracti el personal, coordini i gestioni el projecte proposat. Tercer.-  Adquirir  el  compromís  de  facilitar  al  personal  contractat  el  suport 

tècnic  necessari,  i  els  mitjans  materials  necessaris  per  les  tasques  a 

desenvolupar. 

Quart.- Autoritzar la participació dels treballadors contractats en el projecte en 

les actuacions formatives del programa en el temps de treball i dins de l’horari 

laboral. 

Cinquè.-  Adquirir  el  compromís  de  sufragar,  prèvia  liquidació  del  Consell,  els 

imports  que  es  derivin  de  l’actuació  realitzada  i  que  no  quedin  subvencionats 

pel Programa. 

Sisè.-  Designar  el  Sr.  Alcalde  com  a  persona  de  contacte  i  coordinació 

per a la resolución de les qüestions plantejades durant l'acció duta a terme. 

 

 

I  no  figurant  en  l'ordre  del  dia,  més  assumptes  a  tractar,  el  Sr.  Alcalde-

President  aixeca  la  sessió  a  un  quart  de  tres  de  la  tarda,  estenent  la  present 

acta de la que jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

L'Alcalde                            

 

   La Secretària  

Delfí Escoté i Salla   

 

 

     

 Carmina Satorra i Espinet  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling