Ajuntament dels Omells de na Gaia


Download 304.41 Kb.
Pdf просмотр
Sana15.01.2020
Hajmi304.41 Kb.

 

 

Ajuntament  

dels Omells de na Gaia 

 

 

 

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel -Fax: 973/ 33 02 35, ajuntament@omellsdenagaia.cat  

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT  D’ELS OMELLS DE NA GAIA 

 

Identificació de la sessió núm. 03/2019 

 

Caràcter : ordinari Ho

ra : de les 13’00 h a les 14’00 h 

Data : 25 de març de 2019 

 

Els  Omells  de  na  Gaia,  el  dia  25  de  març  de  2019  a  les  13,00  hores,  prèvia  convocatòria  a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Plens de l’ Ajuntament , per tal de celebrar sessió ordinària, 

amb  l’  assistència  de  la  Secretària  del  SATM  del  Consell  Comarcal  de  l’  Urgell  en  funcions  a 

l’Ajuntament d’ Els Omells de na Gaia, Sra. Ester Armengol Rovira, i dels següents membres de 

la Corporació : 

 

- Sr. Delfí Escoté Salla, alcalde - Sr. Xavier Salla Xuclà, t

inent d’alcalde 

- Sr. Ramon Joan Piqué Civit, regidor 

- Sr Ramon Balcells Saltó, regidor 

 

El regidor Sr. Dídac Escoté Boldú, excusa la seva presència.  

Comprovat el quòrum de constitució exigit per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 

per part de la Secretària, s’ inicia la sessió amb el següent , 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1-  Aprovació  de  les  acta  de  la  sessió  plenària  ordinària  número  05/2018  i  de  les  sessions plenàries extraordinàries número 01/2019 i 02/2019. 

2- 


Donar compte decrets d’ alcaldia. 

3- 


Aprovació  de  la  tercera  i  última  certificació  de  l’obra  “  Pavimentació  i  serveis  al  carrer 

Major d’Els Omells de na Gaia”. 

4-  Assumptes sobrevinguts. 

5-  Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió : 

1.  Aprovació  de  les  acta  de  la  sessió  plenària  ordinària  número  05/2018  i  de  les 

sessions plenàries extraordinàries número 01/2019 i 02/2019. 

 

El  Sr.  Alcalde 

proposa  al  Ple  l’aprovació  de  les  Actes  de  la  sessió  plenària  ordinària  núm. 

05/2018,celebrada  el  dia  17  de  desembre  de  2018  i  de  les  sessions  plenàries  extraordinàries 

núm. 01/2019, celebrada el dia 23 de gener de 2019 i núm. 02/2019, celebrada el dia 4 de març 

de 2019, de les 

que ja se n’ha lliurat còpia als membres del consistori amb anterioritat a la sessió 

del dia d’avui.  

 

Sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació, resulta aprovada amb el vot favorable de 

tots els regidors presents. 

 

2. 

Donar compte decrets d’ alcaldia. 

 

A continuació es dona compte dels següents decrets d’ alcaldia:  

 

Ajuntament  

dels Omells de na Gaia 

 

 

 

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel -Fax: 973/ 33 02 35, ajuntament@omellsdenagaia.cat  

67/2018 


28/12/2018  Sol·licitud pròrroga llicència obres 52/17 Josepa Salla Salla 

68/2018 


28/12/2018  Aprovació del calendari fiscal pel 2019 

     


69/2018 

31/12/2018  Aprovació factures corrents desembre 

     

70/2018 


31/12/2018  Assabentat aprovació Pla seguretat i salut obra pavimentació c Major 

 

01/2019 02/01/2019  Sol·licitud ajut directe servei socorrisme estiu 2018 

 

02/2019 02/01/2019  Aprovació padró aigua 4t T 2018 i padró brossa 2019 

 

03/2019 07/01/2019  Autorització trasllat restes nínxol 48 cementiri _Rosa Pallàs Folch 

04/2019 


07/01/2019  Augment salaris personal 2'25% 

   


05/2019 

31/01/2019  Aprovació factures corrents gener 2019 

   

06/2019 


04/02/2019  Concessió llicència obres 15_18 Joaquin Cristobal Aixalà 

07/2019 


04/02/2019  Liquidació taxa certificat compatibilitat urbanística Piqué-Huguet SCP 

08/2019 


18/02/2019  Inici expedient liquidació pressupost 2018 

   


09/2019 

11/03/2019  Liquidació taxa 1'5% Endesa Energia SAU 

   

10/2019 


11/03/2019  Liquidació taxa 1'5% Endesa Energia XXI SLU 

   


11/2019 

11/03/2019  Liquidació taxa 1'5% Endesa Distribución Eléctrica SL 

 

12/2019 


11/03/2019  Designació espais per col·locar cartells eleccions generals 2019  

13/2019 


11/03/2019  Designació locals per actes  eleccions generals 2019 

 

14/2019 11/03/2019  Designació representant administració eleccions generals 2019 

15/2019 


13/03/2019  Ús de la Sala Xavier Balcells 23 març 

   


16/2019 

15/03/2019  Pla pressupostari a mig termini 2020-2022 

   

 

Feta  la  lectura  dels  decrets  relacionats  anteriorment,  els  membres  del  Consistori  es  donen  per assabentats.  

3. 

Aprovació  de  la  tercera  i  última  certificació  de  l’obra  “  Pavimentació  i  serveis  al 

carrer Major d’Els Omells de na Gaia”. 

 

El  ple  de  l’  Ajuntament  d’  Els  Omells  de  na  Gaia  ,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  26  de 

setembre de 2017, va aprovar el projecte de l’obra “ Pavimentació i serveis al carrer major  d’Els 

Omells  de  na  Gaia  ”,  redactat  per  l’  Estudi  d’  Arquitectura  i  Urbanisme  Santi  Sindreu,  amb  un 

pressupost per contracta de 117.186,04 €. Exposar al públic al BOP núm. 193 del 5/10/2017 i a l’ 

e-

tauler, es va publicar l’ edicte d’aprovació definitiva al BOP núm. 227 del 24/11/2017.  

En la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament d’Els 

Omells de na Gaia va acordar adjudicar el contracte d’obres per procediment obert simplificat ,a l’ 

empresa Explotacions SEIM, 

S.L., per import de 117.186,04 euros (96.847,97  € de cost base i  

20.338,07 € d’IVA). 

En  data  10/12/2018  es  va  formalitzar  el  contracte  i  en  data  07/01/2019  es  va  signar  l’acta  de 

comprovació del replanteig. 

 

En la sessió plenària núm. 1/19, celebrada el dia 23/01/2019, es va aprovar la 1a certificació de l’ 

 

 

Ajuntament  

dels Omells de na Gaia 

 

 

 

Pl. Major, 1 25268 Els Omells de na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel -Fax: 973/ 33 02 35, ajuntament@omellsdenagaia.cat  

obra, d’un import de 27.749,78 €. 

 

En  la  sessió  plenària  núm.  2/19, celebrada  el  dia  4/03/2019,  es  va  aprovar  la  2a  certificació  de l’obra, d’un import de 38.278,24 €. 

En data 22/03/2019 el tècnic dir

ector de l’ obra presenta la certificació parcial tercera i última de l’ 

obra esmentada, que puja l’ import total de cinquanta-un mil cent cinquanta-vuit euros amb tres 

cèntims (51.158,03 €),  la qual ha estat degudament conformada pel representant de l’ empresa 

adjudicatària,  Sr.  Jofre  Nomen  Fabregat  i  pel  tècnic  director  de  l’  obra,  Sr.  Santiago  Sindreu 

Pedragosa. 

 

Aquesta  actuació,  està  subvencionada  per  la  Diputació  de  Lleida  per  un  import  total  de 105.000,00  euros,  dels  quals  40.000,00  €  són  d’ajut  directe  i  els  altres  65.000,00  del  pla 

extraordinari d’inversions locals 2017-2018 PEIL . 

Així  mateix,  s’ha  aprovat  l’expedient  d’imposició  i  ordenació  de  contribucions  especials  ,  que 

suposaran un total de 6.093,02 euros. 

En  el  pressupost  s’ha  previst  consignació  pressupostària  suficient  per  a  fer  front  a  la  despesa 

detallada, a la partida 920/61908. 

 

Per l’ exposat, el Ple de l’ Ajuntament d’ Els Omells de na Gaia , per unanimitat ACORDA  :  

Primer

.  Aprovar  la  certificació  d’obra  tercera  i  última  del  contracte  d’  obres  “Pavimentació  i 

serveis al carrer Major d’Els Omells de na Gaia” , executada durant el mes de març de 2019, per 

un import de cinquanta-un mil cent cinquanta-

vuit euros amb tres cèntims (51.158,03 €). 

 

Segon. Donar compte del p

resent acord a l’ empresa adjudicatària Explotacions SEIM, S.L. i al 

tècnic director de l’ obra, pel seu coneixement i als efectes pertinents. 

 

Tercer

. Trametre la certificació tercera i última de l’ obra “ Pavimentació i serveis al carrer Major 

d’ Els Omells de na Gaia ”  i el compte de justificació parcial a la Diputació de Lleida, a efectes de 

justificació de la subvenció atorgada.  

4.  Assumptes sobrevinguts. 

No n


’hi ha cap 

5.  Precs i preguntes. 

No se


’n formula cap 

 

I no figurant en l'ordre del dia, més assumptes a  tractar, el Sr.  Alcalde aixeca la sessió  a 

les 

14 ’00 hores, estenent la present acta de la que jo, la secretària, en dono fe. 

 

La Secretària,   

 

 

  

 

       Vist i plau 

 

  

 

  

 

  

L’alcalde, 

Ester Armengol Rovira   

 

  

 

 Delfí Escoté Salla  

CPISR-1 C ESTER 

ARMENGOL I 

ROVIRA


Digitally signed by CPISR-1 

C ESTER ARMENGOL I 

ROVIRA 

Date: 2019.06.10 14:06:13 +02'00'

CPISR-1 C Delfí 

Escoté Salla

Digitally signed by CPISR-1 

C Delfí Escoté Salla 

Date: 2019.06.10 14:07:03 +02'00'Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling