Ajuntament d’Els Omells de na Gaia


Download 0.91 Mb.
Pdf просмотр
Sana15.01.2020
Hajmi0.91 Mb.

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  D’ELS 

OMELLS DE NA GAIA  

 

A Els Omells de na Gaia, 2 de desembre de 2013. A dos quarts i mig de nou del 

vespre, prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen a la Sala de Sessions de la 

Casa  Consistorial,  per  tal  de  celebrar  la  sessió  ordinària  del  Ple,  presidida  per 

l’Alcalde Sr. Delfí Escoté i Salla i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 

Carmina Satorra i Espinet, els següents Regidors: 

 

- Sr. Ramon Joan Piqué i Civit, Regidor - Sr. Xavier Salla i Xuclà, Regidor 

- Sr. Jordi Sabidó i Foguet, Regidor 

 

No assisteix a la sessió plenària: - Sra. Maria Pilar Bonastre i Lausin, Regidora 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local per part de la Secretària, el Sr. Alcalde inicia la sessió amb el 

següent 


 

Ordre del dia: 

1.  Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior 

2.  Aprovació del límit de despesa no financera de la Corporació per a 

l’exercici 2014 

3.  Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a 

l’exercici 2014 

4.  Despatx d’ofici 

5.  Precs i preguntes 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR  

El  Sr.  Alcalde  planteja  al  Ple  l’aprovació  de  l’Acta  redactada  en  motiu  de  la 

sessió plenària anterior, celebrada el dia  4 de novembre de 2013, i que ja ha 

estat lliurada als membres amb anterioritat a la sessió del dia d’avui.  

Es assistents al Ple mostren la seva conformitat, aprovant-se el seu redactat per 

unanimitat. 

 

 

2.-  APROVACIÓ  DEL  LÍMIT  DE  DESPESA  NO  FINANCERA  DE  LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2014 

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  els  pressupostos  generals  per  a 

l’exercici 2014 de Corporacions Locals, han de complir amb el límit de despesa 

no financera corresponent.  

Així  ho  disposa  l’article  30  del  text  normatiu  segons  el  qual  les  Corporacions 

Locals  aprovaran  un  límit  màxim  de  despesa  no  financera,  que  ha  de  ser 

coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que a 

més marcarà el sostre d‘assignació dels recursos de què es disposen en els seus 

pressupostos. 

Per tal de determinar el límit de despesa no financera de la Corporació a l’hora 

d’elaborar  el  pressupost  general  per  a  l’exercici  2014,  cal  partir  de  la 

determinació de la regla de la despesa calculada d’acord el que disposa l’article 

12  de  la  mateixa  llei,  i  que  parteix  dels  imports  previstos  en  la  liquidació  de 

l’anualitat 2013.  


 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

D’acord  amb  els  càlculs  efectuats  per  la  intervenció  de  la  Corporació,  els 

imports que determinen la regla de la despesa i el límit de despesa no financera 

per a l’exercici 2014 són els següents:  

Despeses capítols 1 a 7 (excepte 3) - 2013 

184.695,00 € 

- Despeses finançades amb subvencions d'altres 

AAPP - 2013 

 53.880,00 € 

= Base anterior regla de la despesa - 2013 

 130.815,00 € 

+ Taxa de referència de creixement 

 1,5% 

= Base ajustada de la regla de despesa per 

2014 

 132.777,23 € 

+ Interessos bancaris (capítol 3) - 2014 

 700,00 € 

+ Despeses finançades amb subvencions 

d’altres AAPP previstes pel 2014 

66.856,59 € = Límit de despesa no financera 2014 

200.333,82 € 

 

Per  això,  el  Ple  de  la  Corporació,  amb  el  vot  favorable  del  nombre  legal  de membres adopta els següents  

ACORDS 

Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera pel pressupost general de la 

corporació per a l’exercici 2014 en la quantitat de 200.333,82 euros. Segon.-  Preveure  en  les  bases  d’execució  del  pressupost  de  l’anualitat  2014, 

que un cop vigent el mateix, cas de modificació del pressupost a conseqüència 

d’un expedient de generació de crèdits o d’incorporació de romanents de crèdit, 

el  límit  de  despesa  no  financera  romandrà  automàticament  modificat,  sense 

necessitat d’un nou acord plenari. 

 

3.-  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE  LA  

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI 2014 

Format  el  Pressupost  General  d'aquesta  corporació  corresponent  a  l'exercici 

econòmic  2014,  així  com,  les seves Bases d'Execució  i  la  plantilla  de  personal 

comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en els 

articles  168  i  169  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  d'Hisendes  Locals 

aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial 

decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 

de la Llei 39/1988. 

 

Per  tot,  el  Ple  de  la  Corporació,  amb  el  vot  favorable  del  nombre  legal  de membres, adopta els següents  

ACORDS 

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  d’Els 

Omells  de  na  Gaia,  per  a  l'exercici  econòmic  2014,  el  resum  del  qual  per 

capítols és el següent: 

 

PRESSUPOST 2014 

 

 

RESUM PER CAPITOLS  

INGRESSOS 

  

 

 CAPITOL I 

IMPOSTOS DIRECTES 

27.200,00 € 

 

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 

2.000,00 € 

 

CAPITOL III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 52.722,19 € 

 

CAPITOL IV  TRANSFERENCIES CORRENTS 106.208,82 € 

 

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 

0 € 


 

CAPITOL VII  TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

21.647,77 € 

 

TOTAL   

209.778,78 € 

 

DESPESES 

  

  

 CAPITOL I 

DESPESES DE PERSONAL 

47.000,00 € 

 

CAPITOL II COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS 

116.128,80 € 

 

CAPITOL III  DESPESES FINANCERES 700,00 € 

 

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

 

CAPITOL IV  TRANSFERENCIES CORRENTS 2.928,00 € 

 

CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 

6.797,59 € 

 

CAPITOL VI  INVERSIONS REALS 24.664,59 € 

 

CAPITOL IX  PASIUS FINANCERS 11.559,80 € 

 

TOTAL   

209.778,78 € 

 

Segon.-  Aprovar  inicialment  la  plantilla  de  personal,  i  la  relació  de  llocs  de 

treball, en els termes que figuren a l’expedient. Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

Quart.-  Exposar  al  públic  el  Pressupost  General  per  al  2014,  les  Bases 

d'Execució  i  plantilla  de  personal  aprovats,  per  termini  de  quinze  dies, 

mitjançant  anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Lleida  i  tauler 

d'anuncis de l'entitat, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. Cinquè.-  Considerar  definitivament  aprovats  aquests  acords  si  no  es 

produeixen reclamacions durant el termini d’exposició pública, entrant en vigor 

en  l’exercici  al  qual  es  refereix,  quan  s’hagi  complert  el  que  disposa  l’article 

112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

 

4.- DESPATX D’OFICI Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia: 

- Decret 48/2013 de data 14 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova la devolució 

de l’aval dipositat per l’empresa Estudi Bonaire, SLP 

-  Decret  49/2013  de  21  de  novembre  de  2013,  d’atorgament  de  llicència 

urbanística d’obres sol·licitada pel Sr. Marcos Flores i Flores 

- Decret 50/2013, de data 21 de novembre de 2013, pel qual s’atorga llicència 

urbanística d’obres sol·licitada pel Sr. Ramon Roig i Salla 

- Decret 51/2013, de data 21 de novembre de 2013, pel qual s’atorga llicència  

 

 

 

 

Ajuntament  

d’Els Omells de na Gaia 

 

 

 

 

  

Pl. Major, 1 25268 Els Omells d

e na Gaia (l’Urgell) Lleida Tel: 973/ 33 02 35 ajuntament@omellsdenagaia.cat 

urbanística d’obres sol·licitada per la Sra. Maria Dolors Llort i Batiste 

- Decret 52/2013, de data 21 de novembre de 2013, pel qual s’atorga llicència 

urbanística d’obres sol·licitada pel Sr. Xavier Parra i Alcalà 

- Decret 53/2013, de data 21 de novembre de 2013, pel qual s’atorga llicència 

urbanística d’obres sol·licitada pel Sr. Pere Parra i Molina 

- Decret 54/2013, de data 29 de novembre de 2013, pel qual s’aprova relacions 

de factures corrents 

 

 

5.- PRECS I PREGUNTES No se’n formulen. 

 

I  no  figurant  en  l'ordre  del  dia,  més  assumptes  a  tractar,  el  Sr.  Alcalde-

President aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, estenent la present acta 

de la que jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

L'Alcalde                            

 

   La Secretària   

 

  

Delfí Escoté i Salla   

 

 

     

 Carmina Satorra i Espinet  

 

  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling