Aralash test 12 variant 2022- yil


Download 24.35 Kb.
Sana29.01.2023
Hajmi24.35 Kb.
#1139163
Bog'liq
Aralash test 12 variant 2022


Aralash test 12 variant 2022- yil

  1. Glukoza parchalanganda 252 ta ATF hosil bo’lgan. To’liq parchalangan glukoza molekulalari soni chala parchalanganidan 0,5 marta kata bo’lsa to’liq parchalangan glukoza molekulasining parchalanishidan hosil bo’lgan ATF 228 molekula

  2. Dissimilyatsiya jarayonida glyukoza to’liqsiz va to’liq parchalanishi natijasida 20 molekula sut kislota va 60 molekula CO2 hosil bo’ldi. Ushbu jarayonlarda ATF da to’plangan energiya miqdori 8000 KJ

  3. Energiya almashinuvining uchala bosqichida jami 25275 Kj energiya ajralib chiqqan. Bu jarayonda 342 ta ATF hosil bo’lgan. Energiya almashinuvining dastlabki bosqichida 150 kj energiya ajralgan

  4. Ma’lum bir oqsil bo’lagida 37 ta peptid bog’ mavjud. Shu oqsil haqida axborot saqlovchi DNK dagi 2-6-9 juft nukleotidlar inversiyaga uchradi. Shundan so’ng hosil bo’lgan oqsildagi aminokislotalar 38 ta bo’ladi.

  5. Qisqichbaqasimonlar sinfi (1) va hasharotlar sinfi (2) vakillariga xos bo’lgan xususiyatlarni juftlang. a) 3 juft yurish oyoqlar b)4 juft yurish oyoqlar c) nafas olish organi –jabra d) nafas olish organi traxeya e) noto’g’ri rivolanadi f) to’g’ri rivojlanadi g) malpigi naylari bor h) yashil bezlari bor A) 1-b,c,e,h 2-a,d,f,g B)1-a,d,g,f 2-b,c,e,h

C) 1-a,b,c,d 2-e,f,g,h D) 1-e,f,g,h 2-a,b,c,d
6. Otasi qalin terili, sog’lom, rezus manfiy bo’lgan , yigit yupqa terili, podagra bilan kasallangan, rezus musbat. Onasi yupqa terili, sog’lom, rezus manfiy bo’lgan qiz qalin terili , sog’lom , rezus manfiy belgilarga ega. Yigit va qiz nikohidan tug’ilgan farzandlar orasida bobosiga o’xshash farzandlarning tug’ilish ehtimolini toping.? ( qalin teri, podagra va rezus musbat dominant belgilardir )
7. Sharq saurini zuhrasochdan farqi: 1) antrediyning mavjudligi 2) tuxum hujayrasining arxegoniy ichida yetilishi 3) chang hujayrasining mavjudligi 4) urug’kurtakdan urug’ rivojlanishi 5) tuban o’simliklarga mansubligi 6) o’tkazuvchi sistemasining rivojlanganligi 7) urug’langan tuxum hujayradan murtakning rivojlanishi
A) 5,7 B) 3,7 C) 1,2 D) 1,4
8. Anatomik (a) gistalogik (b) belgilarni ajrating . 1) taloq qorinning chap qismida joylashishi 2) vorsinkalar devoir bir qavat epiteliydan iborat 3) yelkaning orqa qismida 3 boshli muskul joylashgan 4) muskul tashqi tomondan fassiya bilan o’ralgan
A) a-3,4 b-1,2 B) a-1,2 b-3,4 C) a-1,3 b-2,4 D) a-2,4 b-1,3
9. 15 yoshli o’smirning yuqori jag’idagi qaysi tishlar nisbati 2: 1 ni tashkil qiladi ?
A) katta oziq va kichik oziq B) kichik oziq va qoziq C) kurak va qoziq
D)kurak va katta, kichik oziq, qoziq
10. Yura diastola (a) sistola (b) holatini izohlang. 1) ikki tavaqali klapan ochiq bo’lganda 2) chap qorincha bilan aorta o’rtasidagi yarimoysimon klapan ochiq bo’lganda 3) chap qorincha vena qon tomiridan qon olayotganda 4) 4ta o’pka venasidan qon quyilayotganda 5) 3 tavaqali klapan orqali qon o’tayotganda 6) o’ng qorincha qonga to’lganda A) a-1,4,6 b-2,3,5 B) a-2,3,5 b-1,4,6
C) a-1,3,5 b-2,4,6 D) a-2,3,4,6 b-1,5
11.Butli o’rgimchakning oyoq paypaslagichlariga xos bo’lgan xususiyatlarni toping. 1) xitin po’st bilan qoplanmagan 2) asosiy bo’g’imlari pastki jag’ vazifasini bajaradi 3) sezgir tukchalar bilan qoplangan 4) hid bilishda ishtirok etadi 5) yurish oyoqlariga nisbatan kalta 6) tuyg’u organi hisoblanadi 7) o’lja tanasini teshish uchun xizmat qiladi 8) ustki jag’lar hisoblanadi A) 1,5,8 B) 2,3,6 C) 2,4,7 D) 1,3,8
12. Nafas olish a’zolari traxeya (a) Jabra (b) va o’pka (c) hisoblangan organizmlarni toping. A) a-daryo qisqichbaqasi b-kalmar c-butli o’rgimchak
B) a-bronza qo’ng’izi b- baqachanoq c-chayon
C) a-biy b-butli o’rgimchak c-falanga D) a-planariya b-tridakna c- suv shillig’I
13. Qaysi suyuqlik ta’sirida bir neyronda bo’lgan qo’zg’alish ikkinchi bir neyronga o’tqaziladi ? A) sinaps B) miyelin C) mediator D) dendrit
14. Organizmga C vitamin (a) va B1 vitamini (b) yetishmaganda qanday holatlar kuzatilishini aniqlang . 1) o’pka va ichakning jarohati kuzatiladi 2) suyak mo’rtlashib qoladi 3) qon tomir tortishadi 4) tish milklari qonaydi 5) og’izning shilliq qavatiga mayda yaralar toshadi 6) diafragma va qo’l oyoq muskullari shol bo’lib qoladi
A) a-1,2,3 b-4,5,6 B) a-4,5 b-3,6 C) a-3,6 b-4,5 D) a-1,3 b-2,6
15. Daryo qisqichbaqasining qon aylanishi uchun xos bo’lmagan xususiyatlarni toping .
1) qorin bo’shlig’ida oqish yuragi joylashgan 2) jabralardagi kislarodga to’yingan qon 6ta teshik orqali yurak bo’shlig’iga o’tadi 3) yuragida 3 ta teshik mavjud 4) qon aylanish sistemasi ochiq 5) qon aylanish sistemasi yopiq 6) yuragida CO2 ga to’yingan qon bor
A) 1,2,5 B)1,3,4 C) 2,5,6 D) 1,3,5
16.Bir urug’ pallali (a) va ikki urug’ pallali (b) o’simliklarga xos bo’lgan javoblarni juftlang. 1) ikkita urug’ pallabargga ega 2) makkajo’xori 3) g’o’za 4) murtak, ildizcha , poyacha va kurtakdan iborat 5) arpa, javdar 6) endosperm
A) a-1,5,6 b-2,3,4 B) a-2,4,5,6 b-1,3,4 C) a-1,3,4 b-2,4,5,6 D) a-1,4 b-2,5
17. Sangvinik (a) va melanxolik (b) tipga xos xususiyatlarni juftlang. 1) serharakat , urushqoq 2) vaziyatni tez baholaydigan 3) Pavlov bularni hayot zahmatkashlari deb atagan 4) ular nozik ishlarni qoyil qilib bajaradi 5) har bir ishni o’ylab oxirigacha bajarishadi 6) o’zicha ashula xirgoyi qiladigan
A) a-2,5,6 b-3,4 B) a-2 b- 4 C) a-4 b-2 D) a-3,4 b-2,5,6
18. Obrazli xotira qaysi nerv markazida qoladigan ta’sir izlar bilan bog’liq.
A) ko’rish, hid bilish B) yarimsharlar po’stlog’ining tepa qismi va ensa qismi
C) chakka va ensadagi ko’rish va eshitish D) uzunchoq va miyacha
19. Karamdoshlar oilasining sho’radoshlar oilasi vakillaridan farqli tomonlarini toping .
1) barcha hayotiy shakllari uchraydi 2) mevasi qo’zoq yoki qo’zoqcha 3) mevasi- yong’oqcha 4) bargi kichrayib ketgan yoki butunlay yo’qolib ketgan 5) Gk 4 ta qo’shilmagan 6) shingil to’pgulda 7) boshoqsimon to’pgul
A) 1,4,5 B) 5,6,7 C) 2,3,4 D) 2,5,6
20. Oila vakillarining gul formulasini toping . a-ra’nodoshlar b-loladoshlar c-ituzumdoshlar d-karamdoshlar 1) Og3+3 Ch3+3 U(3) 2) Gk(5) Gt(5) Ch5 U1
3) Gk4 Gk4 Ch4+2 U(2) 4) Gk5 Gt5 Ch ~U ~
A) a-4 b-1 c-3 d-4 B) a-2 b-1 c-4 d-3 C) a-4 b-1 c-4 d-3 D)a-2 b-1 c-3 d-4
21. Suyaklar soniga ko’ra juftlang a-14 ta b-17ta 1) 12ta umurta +son 2) chin qovurg’a + kurak +to’sh 3) yetim qovurg’a + soxta qovurg’a +katta va kichik boldirlar
4) son+o’mrov+soxta qovurg’a +peshona +to’sh + bilak tirsaklar+ yuqori va pastki jag’
A) a-3,4 b-1,2 B) a-1,3 b-2,4 C) a-2,4 b-1,3 D) a-1,2 b-3,4
22. Aralash neyronlar qaysi hujayralardan iborat .
A) harakatlantiruvchi neyronlarning aksonlaridan iborat
B) sezuvchi neyronlarning dendritlaridan iborat
C) akson va dendritlardan tashkil topgan
D) harakatlantiruvchi dendritlardan iborat
23. Orqa miyaning kulrang moddasida qaysi nerv markazlari bo’ladi?
A) skelet muskullarning boshqaruvi , suyaklarning o’sishi
B) nafas olish, qon tomir C) qon tomirlar, jinsiy bezlar D) barcha jarayonlarni
24. Iskana (a) va kurtak (b) payvandga xos bo’lgan ma’lumotlarni juftalng.
1) tinim davrida bo’lgan quyoshda toblangan bir yillik novdalar kesib olinadi 2) payvandtag po’stlog’i T harfida kesiladi 3) erta bahorda fevral oyining oxiridan aprel oyigacha qilinadi 4) asosan avgust oyida o’tkaziladi 5) tutgan tutmaganligi 6-10 kunda bilinadi 6) payvand uchun olingan novdalarda 2-3 tadan kurtak qoldirilib kesiladi
A) a-3,6 b-1,2,4,5 B) a-1,2,4,5 b-3,6 C)a-3,4,5 b-1,2,6 D) a-2,3 b-5,6
25. Ildiz bachkisi orqali ko’payadigan o’simliklarni tanlang. 1)ajriq 2) qoraqat 3) glodiolus 4) olvoli 5) lola 6) boychechak 7) yantoq 8) qoraqat 9) nargis 10) salomalaykum
A) 1,4,6,8 B) 2,4,8,9,10 C) 3,5,7,9 D) 2,4,7
Download 24.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling