Astronomiyadan test savollari Birinchi va ikkinchi ekvatorial koordinatalar sistemasiga qaysi kattaliklar kiradi?


Download 253.47 Kb.
Pdf просмотр
Sana08.06.2018
Hajmi253.47 Kb.

Astronomiyadan test savollari 

1. Birinchi va ikkinchi ekvatorial koordinatalar sistemasiga qaysi kattaliklar kiradi? 

a)

 soat burchagi va ogishi: to’gri chiqishi va ekliptikal uzunlama 

b)

 ogishi va to’gri chiqishi: soat burchagi va ekliptikal kenglama 

c)

 *to’gri chiqishi va ogishi: soat burchagi va og’ishi 

d)

 to’gri chiqishi va balandligi: azimuti va og’ishi 

2. Yoritgichlarning kulminasiyalari deb nimaga aytiladi? 

a)

 yoritgichlarning kulminasiyalari deb, yoritgich osmon meridianini kesib o’tish hodisasiga 

aytiladi. Kulminasiyalar pastki va yuqori bo’ladi. 

b)

 

*yoritgichlarning  kulminasiyalari  deb,  yoritgich  o’zining  sutkalik  harakati  davomida osmon  meridianini  kesib  o’tish  hodisasiga  aytiladi.  Kulminasiyalar  yuqori  va  quyi 

kulminasiyalarga bo’linadilar 

c)

 

yoritgichlarning  kulminasiyalari  deb,  yoritgichning  sutkalik  harakati  osmon  ekvatoriga parallel bo’lib, meridianni ikki nuqtada kesib o’tishiga aytiladi. Kulminasiyalar yuqori va 

pastki bo’ladi 

d)

 

yoritgichlarning  kulminasiyalari  deb,  yoritgichlar  o’zining  osmon  ekvatoriga  parallel harakati  davomida  osmon  meridianini  janubiy  va  shimoliy  nuqtalaridan  o’tuvchi 

meridian  yarim  yoyini  kesib  o’tish  hodisasiga  aytiladi.  Kulminasiyalar  yuqori  va  quyi 

kulminasiyalarga bo’linadilar 

3. Musulmon (Oy) taqvimi(kalendari) va Grigorian kalendari (quyosh taqvimi) o’rtasidagi 

farq nimalardan iborat? 

a)

 Musulmon  kalendari  faqat  Oy  ko’rinishiga  asoslangan,  Grigoryan  kalendari  esa  quyosh 

harakatiga asoslangan. Ular orasidagi farq esa bir yilda 10 kunga teng. 

b)

 

Musulmon taqvimidagi kabisa yillar, Grigoryan taqvimidagi kabisa yillardan farq qiladi. Ular orasidagi farq taxminan bir yilga teng 

c)

 *Musulmon  taqvimida  yangi  oy  fazasi  asos  qilib  olingan  Grigoriyan  taqvimida  esa 

Quyoshning  yillik  ko’rinma  harakati  asos  qilib  olingan.  Bu  taqvimlvr  orasidagi  farq  bir 

yilda taxminan 10 kunga teng bo’ladi 

d)

 Musulmon  taqvimidagi  oddiy  yillar,  Grigoryan  taqvimidagi  oddiy  yillardan  farq  qiladi. 

Ular orasidagi farq taxminan bir oyga teng. 

4.  Qo’l  soatingiz  qanday  vaqtni  ko’rsatadi  va  qaysi  osmon                      yoritgichini  sutkalik 

harakati bilan bogliq? 

a)

 yulduz vaqtini, yulduzlarning 

b)

 Quyosh vaqtini,  Quyoshning 

c)

 *Poyas vaqtini,  Quyoshning 

d)

 o’rtacha vaqtni, Quyoshning   

5. Yulduz sutkasi qisqami yoki Quyosh sutkasi, qanchaga va nega? 

a)

 Quyosh sutkasi, 3

h

56m

ga, Quyoshning yillik sharqdan garbga tomon yo’nalgan ko’rinma 

harakati tufayli 

b)

 Yulduz  sutkasi,3

h

56m

ga,  Quyoshning  yillik  sharqdan  garbga  tomon  yo’nalgan  ko’rinma 

harakati tufayli 

c)

 *Yulduz sutkasi,3

h

56m

ga, Quyoshning yillik g’arbdan sharqqa tomon yo’nalgan ko’rinma 

harakati tufayli 

d)

 Quyosh sutkasi, 3

h

56m

ga, Quyoshning yillik garbdan sharqqa tomon yo’nalgan ko’rinma 

harakati tufayli 

6. Qachon yulduz sutkasining boshlanishi tush paytiga to’gri keladi? 

a)

 22 dekabrda  

b)

 21 iyunda      

c)

 *21 martda       

d)

 23 sentyabrda        

7.  Presessiya  nima  va  u  tufayli  bahorgi  teng  kunlik  nuqtasi  qanday  yo’nalishda  va 

qanchaga siljiydi? 

a)

 

Oy ta’sirida Yer o’qi vaziyatini o’zgarishi, g’arbga tomon yiliga 50

 

b)

 Yer ta’sirida Oy aylanishi o’qi vaziyatini o’zgarishi, g’arbga tomon yiliga 

50

 

c) 

*Quyosh va Oy ta’sirida Yer o’qi vaziyatini o’zgarishi, g’arbga tomon yiliga 

50

 

d)

 Quyosh va Oy ta’sirida Yer o’qi vaziyatini o’zgarishi, sharqqa tomon yiliga 

50

 

8. Birinchi va ikkinchi kosmik tezlik nima, ularning son qiymatlari qanchaga teng? 

a)

 

Yer  sun’iy  yo’ldoshining  Yer  yuzidan  h  balandlikda  Yer  atrofida  aylana  va  parabola bo’ylab harakat tezligi, 7,9 va 11,2 km/s 

b)

 Yer sun’iy yo’ldoshining aylana va ellips bo’ylab  harakat tezligi, 7,9 va 11,2 km/s 

c)

 Jismni Yer yuzida ellips va parabola bo’ylab xarakat tezligi, 7,9 va 11,2 km/s 

d)

 *Jismni Yer yuzida aylana va parabola bo’ylab tezligi,7,9 va 11,2 km/s 

9.  Qutb  yulduzining  gorizontdan  balandligi  h=2326  bo’lgan  joyning  geografik  kengligi 

qancha? 

a)

 66

34    


b)

 

90    


c)

 

-2326    

d)

 *23

26  

10.  Zenitda  yuqori  kulminasiyada  bo’ladigan  yulduzning  og’ish  burchagi  bilan  joyning geografik kengligi orasidagi bog’lanishni yozing. 

a)

 =90


- 

b)

 =90


+ 

c)

 *

= 

d) 

=- 

11.  Geografik  kengligi   bo’lgan  joylarda  botmaydigan  yulduzlarning  ogish  burchagi 

qanday bo’ladi? 

a)

 

<90

-   


b)

 

*>90


-  

c)

 =   

d)

 >      

12. Ekliptika nima va u bilan ekvator orasidagi burchak qancha? 

a)

 *Quyoshning yillik ko’rinma harakat yo’li, 23

26 

b) 

Oyning yillik ko’rinma harakat yo’li, 23

26 

c)

 Yerning Quyosh atrofida harakat traektoriyasi, 23

26 

d) 

Oyning Yer atrofida harakat traektoriyasi, 23

26 

13. Quyosh va Oy tutilishlarining shartlari. 

a)

 *yangi oy va to’lin oy paytida Oy o’z orbita tuguni yaqinida bo’lishi shart 

b)

 yangi oy va to’lin oy paytida Oy bahorgi va kuzgi teng kunliklar yaqinida bo’lishi shart 

c)

 yangi oy va to’lin oy paytida tugunlardan ixtiyoriy uzoqlikda 

d)

 yangi oy va to’lin oy paytida Oy tengkunliklardan uzoqda bo’lishi shart 

14. Sutkalik parallaks deb nimaga aytiladi? 

a)

 osmon  jismining  sutkalik  parallaksi  deb,  shu  osmon  jismini  Yerdan  qaragandagi 

radiusining ko’rinish burchagiga aytiladi. r=r

0

sinz 


b)

 

osmon  jismining  sutkalik  parallaksi  deb,  shu  osmon  jismidan  qaralganda  Yer  sharining ko’rinish burchagiga aytiladi. sinp

0

=D/L 


c)

 

*osmon  jismining  sutkalik  parallaksi  deb,  shu  osmon  jismidan  qaralganda  Yer radiusining ko’rinish burchagiga  aytiladi. sinp

0

=R/L 


d)

 

osmon jismining sutkalik parallaksi deb, shu osmonjismidan qaralganda Yer diametrining ko’rinish burchagiga  aytiladi. r=r

0

sinz 15. Yulduz kattaligi yulduzning qanday fizik ko’rsatgichini   xarakterlaydi? 

a)

 Yulduzning 

 radiusi 

b)

 

Yulduzning massasi c)

 

*Yulduzning yorugligi   d)

 

Yulduzning ravshanligi 16.  Birinchi  kattalikdagi  yulduz  ikkinchi  kattalikdagi  yulduzdan  necha  marta  ko’p  yoki 

kam yoritadi? 

a)

 *2,5 marta ko’p 

b)

 2,5 marta kam 

c)

 bir marta ko’p 

d)

 bir marta kam 

17. Yulduzning rang ko’rsatgichi nimani belgilaydi? 

a)

 yulduzning temperaturasini 

b)

 *yulduzning spektrida energiyani taqsimlanishini 

c)

 yulduzning nuriy tezligini 

d)

 yulduzning spektral sinfini 

18. Astronomik kuzatishlarda teleskop qanday vazifani bajaradi? 

a)

 yulduzni yaqinlashtirib ko’rsatish 

b)

 yulduzni kattalashtirib ko’rsatish 

c)

 *yulduz nurini yigish va uning tasvirini hosil qilish 

d)

 yulduzlarning radiusini o’lchash 

19. Odam ko’zi qorachigining diametri 5 mm va oltinchi kattalikgacha yulduzlarni ko’radi. 

Teleskop  ob’ektivining  diametri  D=500  mm  va  u  nechanchi  kattalikkacha  bo’lgan 

yulduzlarni ko’rishga imkon beradi? 

a)

 11

m

    b)

 

*16m

    


c)

 

1m

     


d)

 

-4m

     


20.  Yulduz  spektrida  spektral  chiziq  to’lqin  uzunligining  mingdan  biriga  siljigan.  Agar 

siljish Doppler effekti ta’sirida ro’y bergan bo’lsa, yulduz qanday nuriy tezlikka ega. 

a)

 1000 km/c   

b)

 *300 km/c   

c)

 30 km/c 

d)

 3000 km/c  

21.  Agar  Quyoshning  temperaturasi  2  barobarga  oshsa  uning  to’la  energiyasi(quvvati) 

necha mataga oshadi? 

a)

 2     

b)

 4     

c)

 8     

d)

 *16    

22.  Quyosh  moddasi  asosan  qanday  kimyoviy  elementlardan  va  qanday  miqdorda 

taqsimlangan. 

a)

 78 %-N

2

,  21 % - O   


b)

 

*70 %-N, 27 % - Ne c)

 

98 %- SO2

 , 2 % - Ar   

d)

 

100 % -H 23. Quyosh sirtining temperaturasi necha gradius? 

a)

 *6000

 S   b)

 

1000 C    


c)

 

106

 K   


d)

 

10 000 K 24.  Yer  tipidagi  sayyoralar  gigant  sayyoralardan  qanday  ko’rsatgichlari  bilan  qanday 

tartibda farq qiladi?  

a)

 radiusi, temperaturasi, atmosferasi 

b)

 radiusi, massasi, zichligi 

c)

 massasi, radiusi, zichligi 

d)

 

*Barcha javoblar to’gri 25. Kometa dumining egilishi nima bilan bogliq? 

a)

 *dumni tashkil etgan moddaning tarkibi va zichligi 

b)

 Kometaning Quyosh atrofida aylanishi 

c)

 Quyoshning tortish kuchi 

d)

 Quyosh shamolining dum moddasiga ta’siri 

26. Yulduzning yillik parallaksi nima va u nima maqsadda o’lchanadi? 

a)

 Yerni  o’z  o’qi  atrofida  aylanishi  natijasida    yulduzni  ko’rinma  siljishi,  yulduz  radiusini 

o’lchashda 

b)

 

yulduzni yil davomida harakati natijasida siljishi,yulduzgacha masofani o’lchashda c)

 

*Erni  quyosh  atrofida  aylanishi  natijasida  yulduzni  ko’rinma  siljishi,  yulduzlarni uzoqligini o’lchashda 

d)

 quyoshni  Yer  atrofida  aylanishi  natijasida  yulduzni  ko’rinma  siljishi,  yulduzgacha 

masofani o’lchashda 27. Qanday yulduzning absalyut kattaligi uning ko’rinma kattaligiga teng. 

a)

 *10 ps uzoqlikdagi yulduzning  

b)

 1 ps uzoqlikdagi yulduzning 

c)

 quyoshga nisbatan katta yulduzning 

d)

 quyoshga nisbatan kichik yulduzning 

28.  Ko’rinma  yulduziy  kattaligi  m=1

m

  ga  va  bir  parsek  uzoqlikda  joylashgan  yulduz 

shunday  kattalikdagi,  biroq  o’n  parsek  masofadagi  yulduzdan  absalyut  kattaligi bo’yicha 

necha birlikka yorug yoki xira bo’ladi. 

a)

 o’n birlikka yorug 

b)

 besh birlikka yorug 

c)

 o’n birlikka xira  

d)

 *besh birlikka xira 

29.  Absolyut  yulduz  kattaliklari  necha  birlikka  farq  qiladigan  ikkita  yulduzning  

yorqinliklari o’n marta farq qiladi. 

a)

 bir birlikka  

b)

 yuz birlikka   

c)

 o’n birlikka   

d)

 *2,5 birlikka   

30.  Yulduzdan  kelayotgan  nurlanish  oqimi  quvvati  yoki  yulduzning  yorqinligi  (L)  uning 

qanday ko’rsatgichlariga bog’liq. 

a)

 *radiusi va temperaturasiga L

R2

 T

4

 b)

 

massasiga Lc) 

temperaturasiga L

T

4 

d)

 radiusiga L

R2

 

31. Yulduzning temperaturasini o’lchash usullarini sanab bering.  

a)

 

yorqinligini va radiusini o’lchash yo’li bilan  b)

 

*spektrida energiyani taqsimlanishini o’rganish, rang ko’rsatgichini o’lchash, yulduzning bolometrik va burchak kattaligini o’lchash  

c)

 yulduzni bolometrik va ko’rinma kattaligini o’lchash 

d)

 yulduzning ko’rinma kattaligini va uzoqligini yo’li bilan 

32. Yulduzlar radiusini bevosita o’lchash usuli nimaga asoslangan. 

a)

 yulduzning ko’rinma kattaligini va masofasini o’lchashga 

b)

 yulduzni absalyut bolometrik kattaligini va effektiv temperaturasini o’lchash 

c)

 *yulduz  interferometri  yordamida  yulduzning  burchakiy  diametrini  va  uzokligini 

o’lchashga 

d)

 

radioteleskop yordamida yulduz radiusini o’lchashga 33.  Yulduzlarning  massasini  bevosita  o’lchash  usuli  nimaga  asoslangan  va  uni    qanday 

yulduzlarga qo’llash mumkin? 

a)

 

*Keplerning III qonuniga va qo’shalok yulduzlarga b)

 

Keplerning III qonuniga va yakka yulduzlarga c)

 

yulduzning absalyut kattaligini va radiusini o’lchashga d)

 

yulduzni temperaturasi va absalyut kattaligini o’lchashga 34. Yulduzlar qanday ko’rsatgichlariga ko’ra nechta spektral sinfga ajratilgan. 

a)

 absolyut yulduz kattaliklariga ko’ra, 7 ta 

b)

 spektrida energiyani taqsimlanishiga ko’ra, 7 ta 

c)

 *Spektral chiziklarining intensivligiga ko’ra, 7 ta 

d)

 massalariga ko’ra, 7 ta 

35. Yulduzlar nechta yorqinlik sinflariga ajratilganlar  va bu ajratishda yulduzning qaysi 

fizik ko’rsatgichi   bosh omil hisoblanadi? 

a)

 7 ta, temperaturasi 

b)

 7 ta, absolyut kattaligi 

c)

 *7 ta, radiusi va yorqinligi 

d)

 7 ta, massasi 

36.  Fizik  o’zgaruvchan  yulduzlarning  yorugligini  o’zgarish  chizigi  ularning  qaysi 

ko’rsatgichlarini o’zgarish chizigi      bilan  bir  xil  fazaga  va  qaysilariniki  bilan  teskari   

fazaga ega. 

a)

 temperaturasi va nuriy tezligi bilan birxil radiusiga teskari 

b)

 *temperaturasi va radiusi bilann bir xil, nuriy tezligiga teskari 

c)

 radiusi va nuriy tezligi va temperaturasi 

d)

 spektral sinfi va radiusi va temperaturasi 

37. Pulsasiyalanuvchi yulduzlarning pulsasiyalanish davri ularning qanday ko’rsatgichiga 

bogliq? 

a)

 *absolyut kattaligiga 

b)

 radiusiga 

c)

 temperaturasiga 

d)

 massasiga 

38. Yangi yulduz nima va uning yorugligini ortishi qanday  

     jarayon bilan bogliq? 

a)

 yosh yulduz, temperaturasining to’satdan ortishi bilan 

b)

 *qaynoq karlik yulduzni to’satdan yoruglashib ketishi, uni kengayishi 

c)

 karlik yulduzni yoruglashuvi, temperaturasini oshishi 

d)

 karlik yulduzni chaqnashi va portlashi 

39. Bizning Galaktika qanday tipga kiradi va uning      o’lchamlari qanday? 

a)

 elliptik galaktika, 100 kps 

b)

 noto’gri galaktika, 30 kps 

c)

 *spiral galaktika, 30 kps 

d)

 spiral galaktika, 100 kps 

40. Boshqa galaktikalargacha bo’lgan masofani o’lchash  usullarini sanab bering. 

a)

 yillik va sutkalik parallaksni o’lchash 

b)

 galaktikani burchakiy kattaligini o’lchash 

c)

 galaktikani absalyut yulduz kattaligini o’lchash 

d)

 *Sefeidlarni pulsasiyanish davrini o’lchash, yangi yulduzlarni kuzatish va qizilga siljishni 

o’lchash 41.  Bir  megaparsek  uzoqlikda  joylashgan  galaktika  bizdan    qanday  tezlikda 

uzoqlashmoqda va nega? 

a)

 *50 km/s, Koinotni kengayishi tufayli 

b)

 1000 km/s, Koinotni kengayishi 

c)

 0 km/s, bizni Galaktikani uzoqlashishi  

d)

 10 km/s, galaktikalarni betartib harakati tufayli 

     


42. Biror    yulduzning  to’gri   chiqishi   1562515  bo’lsa, uni soatlarda, minutlarda va sekundlarda ifodalang 

a)

 

16h

 01


m

 01


s

  

b) 

11

h 29

 m

 06s

    


c)

 

14h

 30


m

 25


s

 

d) 

*10


h

 25


m

 41


s

     


 43. Agar yulduzning soat burchagi 1

h

12

m

30

s

 ga teng bo’lsa, uni yoy graduslarida, minut va 

sekundlarida ifodalang. 

a)

 13

5407    

b)

 15

4845   

c)

 23

5140 

d)

 *18

0730 

44.  Moskvaning  kenglamasi =5545  ga      teng.  Moskvada  zenit  nuqtasidan          olam   qutbigacha    bo’lgan   burchak masofani toping. 

a)

 *34

15    


b)

 

3515    

c)

 43

25   


d)

 

4149    

45.  Toshkentning  geografik  kenglamasi  4120    ga  teng.  Shu  yerda  osmon  ekvatori  va 

matematik gorizont orasidagi      burchakni toping 

a)

 *41

20   


b)

 

4840  

c)

 48

20   


d)

 

9020    

46. 23-sentyabr kuni yarim kechada quyosh markazining balandligi -5 ga teng bo’ladigan joyning  kenglamasini aniklang. 

a)

 75

  b)

 

70  

c) 

83  

d)

 *85

 47. Yulduz vaqti 13

h

 20

m

 bo’lganda Yupiter yuqori       kulminasiyada bo’lsa, uning to’gri 

chiqishi qanchaga teng bo’ladi? 

a)

 *13

h

20m  

b)

 00

h

00m

  

c) 

15

h20

m

  d)

 

20h

20

m  

48. Samarqandda  14  avgust  kuni haqiqiy  tush  paytida     o’rtacha  quyosh  vaqti  qanchaga 

teng bo’ladi?  Vaqt tenglamasi  =-5m

a)

 5

h

 00m

  

b) 

12

h 05

m

  c)

 

*11h

55

m  

d)

 12

h

00m

  

49. Yulduz vaqti  21h

 14

m

 ga va to’gri chiqishi 14

h

30

 m

 ga teng            bo’lgan yoritgichning 

soat burchagini toping 

a)

 *6

h

 44m

  

b) 

21

h14

c) 

14

h 30

d) 

35

h 44

m

  50.  Yoritgich  0  li  ogishga  ega.  Bu  yoritgichning  chiqish  va  botish  payt(moment)laridagi Azimutini aniklang

a)

 0

;0  

b) 

90;0

  c)

 

0;90


  

d) 

*270


;90


 

51. Pifagor Yerning sharsimon  shaklda  ekanligi haqida fikr berdi: 

a)

 

*(e.o.VI-asrda) b)

 

(e.o.V-asrda) c)

 

(e.o. IV-asrda) d)

 

(e.o.III-asrda) 52. Bu ta’limotga ko’ra, o’sha paytda  malum bo’lgan beshta sayyora (Merkuriy, Venera, 

Mars, Yupiter va Saturn) episikl deyiluvchi aylanalar bo’ylab, mazkur episikllarning 

markazi esa, Yer atrofida deferent deyiluvchi katta aylanalar bo’ylab aylanadi. 

a)

 Bu ulug’ astronom olim  Pifagor nazariyasi.  

b)

 Umar Xayyom Koinot haqida bir qator falsafiy fikrlar bildirib, nihoyatda katta aniqlikka 

ega bo’lgan qonunni yaratdi. 

c)

 

*Klavdiy Ptolemey  Aristotel-Gipparxlarning geosentrik nazariyasi yotgan, Olam tuzilishi haqidagi yangi ta’limotni yaratdi 

d)

 Jamshid Koshiy va Ali qushchi kabi taniqli olimlardan iborat astronomiya maktabi 

olimlari  nazariyasi. 53. Ba’zan samoning “daydi” toshlari ancha katta bo’lib, Yer atmosferasi qatlamidan 

o’tayotganda yonib ulgurmaydi va bolid ko’rinishida yer sirtiga tushadi .... 

a)

 ular meteoritlar degan nom bilan yuritiladi. 

b)

 ular kometalar degan nom bilan yuritiladi. 

c)

 ular asteroidlar  degan nom bilan yuritiladi. 

d)

 ular kichik sayyoralar degan nom bilan yuritiladi. 

54. 

4

,0

)

(lg

2

12

1

mm

E

E

 ushubu formula qanday formula deb yuritiladi? 

a)

 bu Kepler qonuni deb yuritiladi 

b)

 bu Nyuton qonuni deb yuritiladi 

c)

 bu Xabbl qonuni deb yuritiladi 

d)

 *bu Pogson formulasi deb yuritiladi 

55. 10 parsekli standart masofa nechaga teng? 

a)

 *2

6

10 astronomik birlikka teng bo’ladi. 

b)

 

36

10 astronomik birlikka teng bo’ladi. 

c)

 5

6

10 astronomik birlikka teng bo’ladi 

d)

 

96

10 astronomik birlikka teng bo’ladi 

56. Yulduzlargacha masofani aniqlash.... 

a)

 sutkalik aylanishlariga qarab aniqlanadi 

b)

 *ularning yillik parallaktik siljishlariga asoslanadi. 

c)

 yulduzlarning yorqinligiga qarab aniqlanadi 

d)

 ko’rinma yulduz kattaligiga qarab aniqlanadi. 

57. Sefey yulduz turkumidagi VV deb nomlangan yulduzning radiusi quyoshnikidan necha 

marta katta? 

a)

 3000 marta katta. 

b)

 7000 marta katta. 

c)

 9000 marta katta. 

d)

 *6000 marta katta. 

58. Sefeidlar ravshanligining o’zgarishi qanchaga yetadi? 

a)

 *0,1 dan 2,0 yulduz kattaligiga qadar bo’ladi.  

b)

 

0,4 dan 4,0 yulduz kattaligiga qadar bo’ladi.  c)

 

0,5 dan 7,0 yulduz kattaligiga qadar bo’ladi. d)

 

0,2 dan 12,0 yulduz kattaligiga qadar bo’ladi. 59.  Chaqnash  davomida,  o’tayangi    yulduzlar    umumiy  nurlanish  energiyasi  qanchaga 

yetadi? 

a)

 10

15

-15 49

 erggacha yetadi 

b)

 

*1048

-10 


49

 erggacha yetadi 

c)

 

949

-10 


50

 erggacha yetadi 

d)

 

1048

-14 


48

 erggacha yetadi 60. Bizning Galaktikamizning o’lchamlari qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan

a)

 *Galaktikamizning diametri salkam 100 ming yorug’lik yiliga teng, qalinligi esa 7 ming 

yorug’lik yiliga tengdir. 

b)

 

Galaktikamizning diametri salkam 80 ming yorug’lik yiliga teng, qalinligi esa 5 ming yorug’lik yiliga tengdir 

c)

 Galaktikamizning diametri salkam 300 ming yorug’lik yiliga teng, qalinligi esa 30 ming 

yorug’lik yiliga tengdir 

d)

 

Galaktikamizning diametri salkam 120 ming yorug’lik yiliga teng, qalinligi esa 50 ming yorug’lik yiliga tengdir 

61. Spiral va elliptik galaktikalar oralig’idagi (strukturaga ko’ra) qanday galaktikalar 

joylashgan? 

a)

 noto’g’ri galaktikalar (Ir) turi joylashgan. 

b)

 linzasimon galaktikalar (SO) turi va noto’g’ri (Ir) turi joylashgan. 

c)

 *linzasimon galaktikalar (SO) turi joylashgan. 

d)

 Yelkali spirallar turi joylashgan. 

62. Kvazarlarning nurlanish energiyasi necha Vt  ni tashkil etadi? 

a)

 juda past bo’lib, yorqinliklari - 10

40

  - 104

   Vt  ni tashkil etadi. 

b)

 

*juda yuqori bo’lib, yorqinliklari 1040

  - 10


41

   Vt  ni tashkil etadi. 

c)

 

juda yuqori bo’lib, yorqinliklari 5050

  - 10


80

   Vt  ni tashkil etadi. 

d)

 

juda yuqori bo’lib, yorqinliklari 1020

  - 10


25

   Vt  ni tashkil etadi. 63. 1934 yilda 1 kvadrat gradusli maydonga 20

m

 gacha ravshanlikdagi 131 galaktika to’g’ri 

kelishini kim aniqladi? 

a)

 Dopler 

b)

 Fraungofer 

c)

 Nyuton 

d)

 *Xabbl 

64. Yulian yilining o’rtacha davomiyligi tropik yildan necha  sutkaga ko’proq chiqadi? 

a)

 1,0003 sutkaga 

b)

 *0,0078 sutkaga  

c)

 0,0035 sutkaga 

d)

 1,365 sutkaga 

65. Grigoryan kalendari bizning davlatimiz xududlarida nechanchi yildan boshlab 

qo’llanila boshlangan? 

a)

 1752 yildan 

b)

 1818 yildan  

c)

 1910 yildan 

d)

 *1918 yildan 

66. Soat - aylananing 1/24 qismiga mos keluvchi markaziy burchak 1

h

=15

0

=60

m

=60

s

.      

1minut vaqt Xlchovida necha  yoy minutiga teng? 

a)

 

24 yoy minutiga b)

 

90 yoy minutiga c)

 

*15 yoy minutiga d)

 

45 yoy minutiga 67. Osmon sferasining asosiy katta aylanalari qaysilar? 

a)

 *Matematik gorizont, osmon ekvatori,  ekliptika, osmon meridiani. 

b)

 Matematik gorizont, kulminasion nuqta, meridian. 

c)

 Ekliptika, g’arb nuqta, bahorgi tengkunlik nuyaqtasi. 

d)

 Osmon meridiani, kuzgi tengkunlik nuqtasi, matematika gorizont. 

68. Quyosh 

bahorgi tengkunlik 

nuqtasidan keyin osmon sferasining.... 

a)

 shimoliy yarim sharidan janubiy  yarim shariga o’tadi (21martda). 

b)

 *janubiy yarim sharidan shimoliy yarim shariga o’tadi (21martda). 

c)

 janubiy yarim sharidan shimoliy yarim shariga o’tadi (22 sentyabrda). 

d)

 shimoliy yarim sharidan janubiy yarim shariga o’tadi (22 dekabr). 

69. Yozgi Quyoshturishi nuqtasi 

Saroton belgisida joylashganida..... 

a)

 *Quyosh maksimal og’malikka ega = +23°26’(22iyun). 

b)

 Quyosh minimal  og’malikka ega - 23°26’(22iyun). 

c)

 Quyosh maksimal og’malikka ega = +90°25’(22iyun). 

d)

 Quyosh minimal og’malikka ega = - 44 °30’(22dekabr). 

70.  Xalqaro  astronomik  birlashmaning  qarori  bilan  chegaralari  ajratib  berilgan  osmon 

sferasining qismlari nima deb ataladi? 

a)

 Ekliptika 

b)

 *Meridian. 

c)

 Ekvator. 

d)

 Yulduz turkumlari 

71. Katta Ayiq yulduz turkumi,  yorqinligi yuqori bo’lgan eng ko’p   yulduzlar   soniga ega 

bo’lib, ularning soni .... 

a)

 22 ta 

b)

 *19 ta 

c)

 8 ta 

d)

 24 ta 

72. Aberrasiya deb nimaga aytiladi? 

a)

 *Optik sistemaning kamchiliklari tufayli  tasvirni og’ishi  abberasiya deyiladi. 

b)

 Bosh  tekisliklarning  ustma-ust tushishlik sharti abberasiya deyiladi. 

c)

 Ko’zguda nurning turli spektr ranglarda kuzatilishi abberasiya deyiladi. 

d)

 Qavariq ko’zgularning kamchiligi abberasiya deyiladi. 

73.  Aktiv  nostasionar    galaktikalarning  (

seyfertov  galaktikalar

)  asosiy  xususiyatlarini 

nimalarda   ko’rinishda qayd qilish mumkin? 

a)

 *Galaktikadagi nostasionar holatlar, galaktikadagi barcha nurlanishining asosiy   qismi, 

ularning yadrolarida bo’lishi bilan bog’liq.  Keng diapazondagi kuzatishlarga asosan, 

yadroning nurlanishi, issiq bo’lmagan nurlanishdir. Yadroning nurlanishi,  odatdagidek, 

o’zgaruvchandir. Yadroning nurlanish spektri katta tezlikdagi  gazning xarakati bilan 

bog’liq bo’lgan,  keng emission chiziqlardan iboratdir.  

b)

 Keng diapazondagi kuzatishlarga asosan, yadroning nurlanishi, issiq bo’lgan nurlanishdir. 

c)

 Yadroning nurlanish spektri katta tezlikdagi  gazning xarakati bilan bog’liq bo’lmagan,  

keng emission chiziqlardan iboratdir.  

d)

 

Galaktikadagi nostasionar holatlar, galaktikadagi barcha nurlanishining asosiy   qismi, ularning yadrolarida bo’lishi bilan bog’liq.  Yadroning nurlanish spektri katta tezlikdagi  

gazning xarakati bilan bog’liqemas,  tor  emission chiziqlardan iboratdir.  74.  Galaktikalar  to’dasining  o’rtacha  diametri  qancha  va    to’dadagi    galaktikalarning 

o’rtacha soni nechtaga yetadi? 

a)

 

Galaktikalar  to’dasining  o’rtacha  diametri  10 Mpk,  to’dadagi    galaktikalarning  o’rtacha soni – 110 ga yetadi. 

b)

 *Galaktikalar  to’dasining  o’rtacha  diametri  5 Mpk,  to’dadagi    galaktikalarning  o’rtacha 

soni – 130 ga yetadi. 

c)

 

Galaktikalar  to’dasining  o’rtacha  diametri  30 Mpk,  to’dadagi    galaktikalarning  o’rtacha soni – 250  ga yetadi. 

d)

 Galaktikalar  to’dasining  o’rtacha  diametri  25 Mpk,  to’dadagi    galaktikalarning  o’rtacha 

soni – 130 ga yetadi. 75. Xozirgi kunda Xabbl doimiysi  qanchaga teng? 

a)

 H = 50 km/(s•Mpk) ga teng. 

b)

 H = 100 km/(s•Mpk) ga teng. 

c)

 H = 45 km/(s•Mpk) ga teng. 

d)

 *H = 70 km/(s•Mpk) ga teng. 

76. Metagalaktikaning izatropligi nimaga asosan isbotlanadi. 

a)

 Galaktikalarning bir xil taqsimlanganligi bilan 

b)

 *Galaktikalar guruxlarga ajratilganligi bilan.  

c)

 Metagalaktikaning o’lchamlari bizning ko’rish imkoniyatlarimiz bilan chegaralangan 

d)

 Reliktiv nurlanishning

 

kuzatilishi bilan 78. Albert Eynshteyn

 umumiy nisbiylik nazariyasiga asos qilib nima qo’yildi.  

a)

 *Gravitasion massaning (jismning tortishish maydonini hosil qilayotgan massalar) uning 

inertlik massasiga  proporsionallik, ya’ni tashqi kuchga qarshilik o’lchovi  faktini quydi. 

b)

 

Stasionarlik, Koinotning vaqt bo’yicha o’zgarmasligi, Yevklid fazo.  c)

 

Nnisbiylik nazariyasi  tenglamalari  stasionar  umumiy yechimga  ega emasligi. d)

 

Koinotning  kengayuvchi qaynoq bir jinsli modelidagi  nazariy ahamiyatga ega bo’lgan muammo t-0  yoki “boshlanish” masalasi. 

79. Koinotning qanday radiusidan boshlab fizikaning qonunlarini qo’llash mumkin? 

a)

 *Plank uzunligidan boshlab va t

P

 = RP

/c = 5·10

–44

 c vaqt momentidan boshlab, b)

 

t

P

 = RP

/c = 3·10

–44

 c vaqt momentidan boshlab. c)

 

t

P

 = RP

/c = 3·10

–10

 c vaqt momentidan boshlab. d)

 

t

P

 = RP

/c = 6·10

–42

 c vaqt momentidan boshlab. 80. Meteoritlar o’zlarining  kimyoviy tarkibiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi? 

a)

 *toshli (85%), temirli (10%)  va tosh-temirli (5%) meteoritlarga bo’linadilar. 

b)

 toshli (85%), temirli (15%)   

c)

 Faqat toshli. 

d)

 Faqat temirli. 

81. Yerdan turib kuzatilayotgan sayyoraning burchak diametri 4 martaga ortsa, Yer va 

sayyoraing orasidagi masofani toping 

a)

 4 martaga ortadi  

b)

 *4 martaga kamayadi 

c)

 2 martaga oratadi  

d)

 2 martaga kamayadi  

82. Yulduzlargacha bo’lgan masofani aniqlash usullari:   

a)

 Yulduz yorkinligini o’zgarishi bilan  

b)

 Yukori kulminasiyada yulduzning balandligini o’zgarishi bilan  

c)

 Yulduz koordinatasining o’zgarishi bilan 

d)

 *Yillik parallaksni aniqlash bilan 

83. Yoritkichning osmon ekvatoridan burchak oralig’i:  

a)

 Soat burchagi  

b)

 Tugri chikishi 

c)

 *Og’ishi 

d)

 Yulduzning yillik parallaksi  

84. Osmon ekvatoriga parallel bo’lgan va yoritkichdan o’tadigan osmon sferasining  kichik 

aylanasi: 

a)

 *Yoritkichning osmon parallellari  

b)

 Yoritkich vertikali  

c)

 Yoritkich paralleli 

d)

 Og’ish aylanalari 

85. Olamning shimoliy va janubiy qutblarini tutashtiruvchi katta  aylanalari: 

a)

 Yoritkichning sutkalik paralleli  

b)

 Yoritkichning vertikali  

c)

 Yoritkichning soat strelkasi bo’ylab aylanasi 

d)

 *Og’ish aylanalar 

86. I ekvotarial sistemada  koordinata sanoq sistemasinng  boshi  ungacha yoki undan  

boshlab hisoblangan  asosiy tekislik : 

a)

 *Gorizont tekisligi  

b)

 Osmon ekvatorining tekisligi  

c)

 Vertikal aylana  

d)

 Osmon meridianining tekisligi   

87. Osmon ekvatoriga parallel bo’lgan katta aylanalar qanday aylanalar deyiladi? 

a)

 *Sutkalik parallellar  

b)

 Og’ish aylanalari  

c)

 Ekliptika 

d)

 Matematik gorizont aylanasi 

88. Grinvich meridianining maxalliy,  o’rtacha Quyosh vaqti: 

a)

 *Butun dunyo  

b)

 Poyas  

c)

 Dekret 

d)

 Yulduziy  

89. Yerning qaysi qismida janubiy yarim shardagi yulduzlar ko’rinmaydi? 

a)

 Ekvatorda  

b)

 Yerning janubiy qutbida  

c)

 φ = 56 kenglamada  

d)

 *Erning shimoliy qutbida 

90. Qadimgi astronomlarning fikricha, sayyoralar yulduzlardan nimasi bilan farq qiladi: 

a)

 *Aylana orbita buylab xarakatlanadi  

b)

 O’zining tarkibi bo’yicha Yerga o’xshamaydi 

c)

 Ba’zan yulduzlarga qarama-qarshi tomonga qarab harakatlanadi 

d)

 Quyosh atrofida harakatlanadi 

91. Galileyning qaysi ochgan ishi Kopernikning geliosentrik sistemasining ochilishiga 

yordam bergan 

a)

 Oydagi tog’lar 

b)

 Yupiter sayyorasining yo’ldoshlari  

c)

 Yulduzlarning yillik parallaksi  

d)

 *Venera fazalari  

92. Yulduzlar spektrining asosiy farki 

a)

 *Yulduzlar atmosferasidagi bosim va xaroratning farki  

b)

 Yulduz kattaligining farki  

c)

 Yulduz massasi  

d)

 Yulduzgacha bo’lgan masofa  

93. Bitta tugundan Quyoshinng ikki marta ketma – ket o’tgan vakti  

a)

 Ajdaxo yili 

b)

 *Tropik yil  

c)

 Saros  

d)

 

Kalendar yili  94. Venera  yuldoshlari:  

a)

 Io  

b)

 Fobos  

c)

 Kalisto  

d)

 to’g’ri javob yo’q   

95. Oyning Yer atrofidagi aylanish davri: 

a)

 *Siderik oy  

b)

 Sinodik oy  

c)

 Anomalik oy 

d)

 Tropik oy 

96. Yulduz sirtidagi maksimal va minimal xarorat: 

a)

 500 - 10000 K  

b)

 6 - 12000 K  

c)

 *2500 - 50000 K  

d)

 3000 - 10000000 K  

97. A sinfidagi yulduz rangi 

a)

 Qizil 

b)

 Sarik 

c)

 *Ok 

d)

 Ko’k 

98. Tashki kurinishi bo’yicha yulduz tudalari 

a)

 Koplamali va plereonli  

b)

 *Sharsimon va tarkok  

c)

 Sharsimon va koplamali  

d)

 Plereonli va tarkok  

99. Quyosh sistemasida kometaning xarakati 

a)

 *Parabolik orbita buylab 

b)

 Giperbolik orbita buylab  

c)

 Elliptik orbita buylab 

d)

 Spiral buylab 

100. Yulduzdan kelayotgan yulduziy oqimning xarakterlanishi 

a)

 *Yorkinligi  

b)

 Yaraklashi 

c)

 Nurlanishi  

d)

 Yulduziy kattaligi  

101. Quyoshning asosiy xususiyatlaridan biri: 

a)

 Tiniqligi 

b)

 Massasi  

c)

 Razmeri  

d)

 *Yorqinligi 

102. Qancha masofaga keltirilganda yulduz kattaligi absolyut yulduziy kattalik deb 

ataladi? 

a)

 1000 km 

b)

 100 a.b  

c)

 *10 ps  

d)

 10 m  

103. Yangi yulduzlarning yorkinligini kanday tushuntirish mumkin? 

a)

 Yulduz xaroratining uzgarishi bilan  

b)

 *Yulduz xaroratining va shaklining uzgarishi bilan 

c)

 Yulduz kattaligining uzgarishi bilan 

d)

 Yulduzgacha bo’lgan masofaning uzgarishi bilan 

104. Katta Magellan buluti  kaysi  turdagi galaktikalar sinfiga kiradi? 

a)

 Elliptik galaktika. 

b)

 Spiral galaktika. 

c)

 *Noto’g’ri galaktika. 

d)

 Karlik galaktika. 

105. Metagalaktikaning tarkibi:  

a)

 Galaktikalarning utatudasi; 

b)

 Aloxida galaktikalar; 

c)

 Aloxida yulduzlar; 

d)

 *Radiogalaktikalar va kvazarlar 

106. Kosmik kemalar qaysi katta (gigant) sayyoralar (Yupiter, Saturn, Uran, Neptun) 

sirtiga ohista qo’nashlari mumkin ? 

a)

 *Bu mumkin emas, chunki ularning sirti plazmadan iborat. 

b)

 Ilmiy rejaga ko’ra belgilangan sayyoraga. 

c)

 Bunday ishni hozirda amalga oshirib bo’lmaydi. 

d)

 Bu reja sayyoralardagi yil fasllariga bog’liq. 

107. Qaysi sayyoraning yo’ldoshlari borligi yozuvchi kitobida aniq aytilgan? 

a)

 *Mars sayyorasini ikki yo’ldoshi borligi Stefan Sveygning ”Gulliver liliputlar 

mamlakati” kitobida aniq aytilgan. 

b)

 

Bu yozuvchilar ishi emas.. c)

 

Taixda bunday hol bo’lmagan. d)

 

Bu fantastika. 108. Toshkentda osmon rasmlari yuz yildan oshiq vaqt davomida olib jamlangan shisha 

rasmlar xazinasi bormi ? 

a)

 *Ha, O’zRFA Astronomiya institutida. 

b)

 Bunday Xazina bo’lmaydi. 

c)

 Yuz yil oldin fotografiya bo’lmagan. 

d)

 Rasmlar buncha muddat turmaydi. 

109. Agar Mars qutblarida muz qalpoqlar bo’lsa, demak u yerda suv va hayot bo’lishi 

mumkinmi? 

a)

 *Yo’q, bu qutb qalpoqlari karbonat angidrid gazlaridandir. 

b)

 Ha, muz erigach suv bo’ladi  bu esa hayot demakdir. 

c)

 Marsda hayot paydo bo’lishi uchun ma’lum muddat o’tishi kerak 

d)

 Yerdan boshqa sayyoralarda hayot bo’lishi mumkin emas. 

110. Yer ostidagi shaxtalarda turib koinotni kuzatish mumkinmi? 

a)

 *Ha, neytrino teleskoplari yordamida. 

b)

 B uxom xayol. 

c)

 Kelajak orzusi. 

d)

 Astronomiya bu geologiya Fani emas. 

111. Toshkent shahrida 100 yil davomida ishlab turgan teleskop bormi? 

a)

 *Ha, O’zRFA Astronomiya institutidagi ”Normal Astrograf”. 

b)

 100 yil oldin Toshkentda astronomiya bo’lmagan. 

c)

 Toshkentda katta me’yordagi teleskoplar yasalmagan. 

d)

 Toshkentda teleskop o’rnatilgan rasadxona bo’lmagan. 

112. Birinchi o’zbek astronom ayoli kim? 

a)

 *Bu Hafiza Shokirova, fizika-matematika fanlari nomzodi.Rasadxonada kuzatuvlar olib 

borgan. 


b)

 

Bunday ayol tarixda bo’lmagan. c)

 

Manzura Najmidinova. d)

 

Endi chiqadi. 113. Kosmosda O’zbekiston nomi bilan parvoz qilayotgan kosmik jism bormi? 

a)

 

*Bor. Bu Leningradlik astronom professor G.Neuymen 1943 yili Kitob shahrida kashf etgan astroid, u keyinchalik O’zbekiston nomini olgan. 

b)

 Yo’q. 

c)

 2010 yil uchirishga rejalashtirilgan.  

d)

 1980 yilda uchirilgan. 

114. Biz qanday okean ostida yashaymiz? 

a)

 *Havo okeani ostida. 

b)

 Odamlar okeani ostida yashaymiz. 

c)

 Bu ko’chirma ma’noga ega. 

d)

 Odamlar Ixtiandr emas. 

115. Yashil osmon ko’rinishini kuzatish mumkinmi? 

a)

 *Ha, havo musaffo va ochiq bo’lganda. 

b)

 Bunday ko’rinishdagi osmon bo’lmaydi. 

c)

 Havo faqat havorang bo’ladi. 

d)

 Bunday havo o’tmishdagina bo’lgan. 

116. Oqshom paytida ufqni qizarib ko’rinishi nimani alomati? 

a)

 *Ertangi havoni ochiq bo’lish ehtimolligi. 

b)

 Kechasi kuchli shamol bo’lishini. 

c)

 Buni ma’nosi yo’q. 

d)

 Bunday holat havo aynishini alomati. 

117. Qaysi sayyorani bir sutkada ikki marotaba oqshom va tunda kuzatish mumkin? 

a)

 *Zuhra sayyorasini. 

b)

 Bunday imkoniyat bo’lmaydi. 

c)

 Yerdan turib bunda kuzatuv qilib bo’lmaydi. 

d)

 Faqat Oy va Quyosh tutilishi arafasida. 

118. Oyning to’liq tutilishi paytida Oyda bo’lgan kosmonavt bu to’silishni kuzata oladimi? 

a)

 *Ha. 

b)

 Yo’q. 

c)

 Faqat ma’lum paytdagina. 

d)

 Qisman kuzata oladi. 

119. Kosmos so’zi nimani bildiradi? 

a)

 *Yunon tilida barqarorlik, uyg’unlik, go’zallik ma’nolarini 

b)

 To’zon ma’nosini. 

c)

 Cheksizlik ma’nosini. 

d)

 Borliq ma’nosini. 

120. “Kosmonavt” va “astronavt” so’zlari ma’nolari bir xilmi? 

a)

 Yo’q,  “kosmonavt” koinotga parvoz qiluvchi, “astronavt” yulduzlarga parvoz qiluvchi 

ma’nolarini bildiradi.  

b)

 

Ha, ikklasi bir xil ma’noga ega. c)

 

Ular siyosiy jihatdan farqlanadi. d)

 

Ularni farqi tilshunoslik jihatdan. 121. Teleskopning optik o’qini tozalash mumkinmi? 

a)

 *Yo’q, chunki optik o’q tasavvur qilinadigan tushuncha 

b)

 Ha. Agarda u uzoq vaqt tozalanmagan bo’lsa. 

c)

 Bu teleskopning turiga bog’liq. 

d)

 Faqat bir marta tozalanadi. 

122. Ufq ortidan chiqmagan quyosh va oyni chiqqan, botgan quyosh va oyni botmagan 

holda ko’rish mumkinmi? 

a)

 *Ha refraksiya tufayli. 

b)

 Ko’rib bo’lmaydi. 

c)

 Quyoshni ko’rsa bo’ladi, Oyni yo’q. 

d)

 Oyni ko’rsa bo’ladi, quyoshni yo’q. 

123. Geliakik chiqish nima? 

a)

 *Yoritkichni ko’rinmaslik davridan keyingi ilk ko’rinishi. 

b)

 Bunday tushuncha astronomiyada yo’q. 

c)

 Yoritkichlarni ma’lum hollardagi ko’rinishlari. 

d)

 Yoritkichni zenitdagi ko’rinishi. 

124. Merkuriy sayyorasining nechta tabiiy yo’ldoshi bor ? 

a)

 3 ta. 

b)

 1ta 

c)

 *Yo’ldoshi yo’q. 

d)

 5 ta 

125. Yer va Quyosh orasidagi masofa necha a.b.? 

a)

 *1 a. b. 

b)

 2 a.b. 

c)

 3 a.b. 

d)

 1,5 a.b. 

126. Yer tipidagi sayyoralarni belgilang 

a)

 *Merkuriy, Venera, Mars. 

b)

 Merkuriy, YeR, Yupiter. 

c)

 Yupiter, Saturn, Uran. 

d)

 Mars, Pluton, Neptun. 

127. Ichki sayyoralarni belgilang 

a)

 *Merkuriy, Venera. 

b)

 Mars, Yupiter. 

c)

 Saturn, Uran. 

d)

 Neptun, Pluton 

128. Tashqi sayyoralarni belgilang 

a)

 *Yupiter, Saturn, Uran, Neptun.. 

b)

 Mars, Yupiter, Yer. 

c)

 Merkuriy, Venera, Saturn. 

d)

 Neptun, Pluton, Venera. 

129. Yerning tabiiy yo’ldoshi-- 

a)

 *Oy 

b)

 Fobos 

c)

 Io 

d)

 Titan. 

130. Yerning Quyosh atrofidagi siderik davri necha sutkaga teng? 

a)

 *365 sutka 

b)

 355 sutka 

c)

 92 sutka 

354 sutka 

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling