B. X. Qodirov, X. H. Matyaqubov, B. B. Qodirov


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet2/23
Sana08.07.2018
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

MONOTEIZM  (yunoncha  “mono”  –  yakka,  bitta,  “theos”  –  xudo)  –  yakka 
xudolik  dini.  Faqat  bitta  xudoga  sig‟inuvchi,  birgina  xudoni  e‟tirof  etuvchi  e‟tiqod 
shakli. Zardushtiylik, xristianlik, islom dinlari monoteistik dinlar hisoblanadi. 
MONOGAMIYA  (yunoncha  “mono”  –  yakka,  “gamos”  –  nikoh)  –  yakka 
nikohlilik, ya‟ni bir erkakning bir ayol bilan yakka nikoh asosida yashashi. 
NEANDERTAL  –  ibtidoiy  odam  turi.  Neandertal  odamlari  bundan  100-40- 
ming  yil  avval  yashashgan.  Bu  davr  odamlarining  suyak  qoldiqlari  birinchi  marta 
(1856-yil)  Germaniyanng  Neandertal  vodiysidan  topilgani  uchun  shu  nom  berilgan. 
Neandertal  odamiga  tegishli  suyak  qoldiqlari  O‟zbekistondan  Surxondaryo 
viloyatining Teshiktosh g‟oridan ham topilgan. 
NEOLIT  (yunoncha  “neo”  yangi,  “litos”  tosh  )  –  yangi  tosh  davri.  6-4-ming 
yilliklarni o‟z ichiga oladi. Neolit davriga kelib insoniyat dehqonchilik, chorvachilik, 
kulolchilik,  to‟qimachilik  va  boshqa  hunarmandchilik  sohalarini  o‟rgandi.  Insoniyat 
tarixida  ishlab  chiqaruvchi  xo‟jalik  tarixi  boshlandi.  Bu  davrda  O‟rta  Osiyoning 
janubiy  mintaqalarida  ilk  dehqonchilik  madaniyati  (Joytun  madaniyati),  shimoliy 
mintaqalarida esa ovchi baliqchilar madaniyati (Kaltaminor) shakllandi. 
NEONTROPLAR  (yunoncha  “neo”  –  yangi,  “antropos”  –  odam)  –  yangi 
odamlar. Zamonaviy qiyofadagi Kromanon odamlari fanda shunday yuritiladi.  
PALEOLIT (yunoncha “paleos” – qadimgi, “litos” – tosh) – qadimgi tosh davri. 
Paleolit  davri  insoniyat  tarixida  eng  uzoq  davom  etgan  tarixiy  davr  bo‟lib  2,5-mln. 
yildan  12-ming  yillikkacha  bo‟lgan  davrni  o‟z  ichiga  oladi.  Paleolit  davri  o‟z 

 
10 
 
 
navbatida  ilk  paleolit  (2,5-mln.  –  100-mingginchi  yilliklar),  o‟rta  paleolit  (100-40-
ming  yilliklar)  va  so‟nggi  (yuqori)  paleolit  (40-12-ming  yilliklar)  bosqichlariga 
bo‟linadi.  
Paleolit davri shuningdek, shell, ashel, muste, orinyak, solyutre va madlen kabi 
arxeologik bosqichlarga ham bo‟linadi.  
Shel  –  paleolit  davrining  ilk  bosqichi  bo‟lib,  bu  davrda  pitekantrop  odam  turi 
yashagan. 
Ashel –  paleolit davrining ikkinchi bosqichi bo‟lib,  bu davrda asosan sinantrop 
odamlari  yashashgan.  Ashel  davrining  oxiriga  kelib  yerda  iqlim  soviy  boshlagan  va 
muzlik davri boshlangan. 
Muste – paleolit davrining o‟rta bosqichi. 100-40-ming yilliklarga to‟g‟ri keladi. 
Bu davrda yer iqlimi ancha sovuq bo‟lib, neandertal turidagi odamlar keng tarqalgan. 
Orinyak,  Madlen,  Solyutre  so‟nggi  paleolit  davri  madaniyati  bosqichlari 
hisoblanadi. 
PALEONTROP (yunoncha “paleos” – qadimgi, “antropos” – odam) – qadimgi 
davr  odamlari.  Paleontroplar  asosan  o‟rta  paleolit  davrida  (100-40-ming  yilliklar) 
yashaganlar. Neandertal odamlari paleontroplar deb ham yuritiladi. 
PATRIARXAT  –  ota  urug‟i  davri.  Urug‟chilik  tuzumining  matriarxatdan 
keyingi  ikkinchi  bosqichi.  Ibtidoiy  jamoa  davrida  mehnat  qurollarining 
takomillashuvi natijasida kundalik ehtiyojdan ortiqcha mahsulot ishlab chiqarishning 
paydo bo‟lishi bilan jamiyatda onalar o‟z o‟rnini otalarga bo‟shatib berishga majbur 
bo‟lgan.  Miloddan  avvalgi  4-3-ming  yilliklardan  boshlab  patriarxat  davriga  o‟tila 
boshlangan. 
PETROGLIF  (yunoncha  “petra”  –  tosh,  “glyphe”  –  o‟yish)  –  ibtidoiy 
odamlarga tegishli qoyatosh bitigi yoki tasviri. 
PITEKANTROP (yunoncha “pitek” – maymun, “antropos” – odam) – maymun 
odam  demakdir.  Indoneziyaning  Yava  orolidan  1890-yilda  topilgan  ibtidoiy  odam 
turi. Ular taxminan, 1-mln. yil avval yashagan. 
POLIGAMIYA (yunoncha “poly” – ko‟p, “gamos” – nikoh) – ko‟p nikohlilik. 
Ko‟p  xotinlilik  yoki  ko‟p  erlilik.  Bir  erkakning  bir  necha  xotin  bilan  nikohda  yoki 
aksincha,  bir  xotinning  bir  necha  erkak  bilan  nikohda  bo‟lib  yashashi.  Poligamiya 
ibtidoiy  jamoa  tuzumi  davri  (matriarxat)ga  xos  bo‟lib,  ishlab  chiqarish 
munosabatlarining  rivojlanishi  va  sinfiy  jamiyatning  shakllanishi  bilan  bu  nikoh 
shakliga asta-sekin barham berilib, monogam oilalar paydo bo‟ladi. 
POLITEIZM  (yunoncha  “poly”  –  ko‟p,  “theos”  –  xudo)  –  ko‟pxudolik  dini. 
Politeizm  ibtidoiy  davr  odamlariga  xos  bo‟lib,  unga  ko‟ra  har  bir  qabila  yoki 
urug‟ning  o‟z  xudosi  va  e‟tiqod  shakli  mavjud  bo‟lgan  (fetishizm,  animizm, 
shomonlik, totemizm va boshq.). Insoniyat jamiyati taraqqiy eta borgan sari ibtidoiy 
odamlar  ko‟p  xudolikdan  yakkaxudolik  dinlariga  o‟ta  boshlaganlar.  Bu  ishlab 
chiqaruvchi  xo‟jalik  shakllarining  paydo  bo‟lishi  natijasida  ibtidoiy  jamoa 
tuzumining  yemirilib,  sinfiy  jamiyat  va  davlatchilik  bosqichiga  o‟tish  jarayoni  bilan 
bir vaqtda sodir bo‟lgan.  
SIVILIZATSIYA  (lotincha  “civilis”  –  fuqaro  jamiyati,  harbiylarsiz  va 
cherkovsiz hayot) – jamiyat erishgan moddiy va ma‟naviy taraqqiyot darajasi. Faqat 

 
11 
 
 
insonga  xos  sun‟iy  olamni  moddiy  va  ma‟naviy  jihatdan  takomillashuvidagi 
muvaffaqiyatlari ko‟rsatkichi.  
Insoniyat  jamiyatining  hayvonot  olamidan  asosiy  farqi  shundan  iboratki,  inson 
o‟z  mehnat  faoliyati,  aql  va  zakovati  bilan  yaratgan  sun‟iy  dunyoda  yashaydi. 
Tabiatda  uy-joy,  non,  mashina,  kitob  va  shu  kabi  moddiy  va  ma‟naviy  ne‟matlar 
tayyor holda uchramaydi, ularni tabiat yaratmaydi. Ularni odam o‟z mehnati va aql-
zakovati  bilan  vujudga  keltiradi.  Jamiyatning  taraqqiyot  darajasi  ana  shu  sun‟iy 
narsalarning  soni  va  sifati  bilan  belgilanadi.  Tarix  fani  shu  ma‟noda  sivilizatsiya  – 
tarixiy taraqqiyotni o‟rganuvchi fandir.  
Insoniyat  tarixi  doimo  bir  tekisda  rivojlanmagan.  Tarixda  yuz  bergan  davriy 
madaniy yuksakliklar sivilizatsiyalar tarixini tashkil etgan. Taniqli olim, akademik A. 
Asqarov  kishilik  tarixi  o‟z  taraqqiyot  yo‟lida  5  marta  sivilizatsion  yuksalishlarni 
boshidan  kechirdi  deb,  ularni  quyidagicha  ko‟rsatadi:  Birinchi  sivilizatsiya  dastlab, 
miloddan avvalgi 3-ming yillikda Yefrat va Dajla, Nil va Hind daryolari havzalarida 
yuz berdi. Shuning uchun u tarixga “Qadimgi Sharq sivilizatsiyasi” nomi bilan kirdi. 
Uning  ta‟sir  doirasi  miloddan  avvalgi  3-ming  yillikning  oxirlarida  Xurosonga  va  2-
ming  yillik  boshlarida  esa  Movarounnahrga  yoyildi.  Ikkinchi  jahon  sivilizatsiyasi 
miloddan  avvalgi  1-ming  yillikning  o‟rtalarida  Gretsiya  va  Rimda  yuz  berdi.  U 
tarixda  “Antik  davr  sivilizatsiyasi”  nomi  ostida  ma‟lum.  Uning  ta‟sir  doirasi 
makedoniyalik  Iskandarning  qadimgi  Sharqqa  tomon  harbiy  yurishlaridan  so‟ng 
O‟rta  Osiyoga  kirib  keldi  va  u  “Osiyo-Yevropa  ellinizm  sivilizatsiyasi”ning 
shakllanishiga  olib keldi.  Uchinchi sivilizatsiya  o‟chog‟i  Movarounnahr va  Xuroson 
bo‟lib, ushbu hududlarida milodiy IX-XIII asr boshlarida yuz berdi va uning ta‟sirida 
Yevropa uyg‟ondi. To‟rtinchi sivilizatsiya XIV-XV asrlarda Yevropa va Osiyoda yuz 
bergan  uyg‟onish  davri  bilan  bog‟liq  va  nihoyat  beshinchi  sivilizatsiya  jamiyat 
rivojlanishining  barcha  jabhalarini  qamrab  olgan  XX  asr  sivilizatsiyasidir. 
Sivilizatsiyalar oraliqida notekis rivojlanishlar, uzoq yillar davom etgan turg‟unliklar 
va tez-tez davriy inqirozlar yuz berib turgan.  
TOTEMIZM – biror urug‟ yoki qabila ibtidosiga sig‟inish e‟tiqodi. Totem so‟zi 
Shimoliy  Amerikada  yashaydigan  Ojibva  qabilasi  tilida  “uning  urug‟i”  ma‟nosini 
anglatadi. Uning mohiyati “odamlarning hayvonot va o‟simlikning muayyan turlariga 
qarindoshlik  aloqalari  bor”  deb  e‟tiqod  qilishdir.  Totem  –  biror  urug‟  yoki  qabila 
ibtidosi, urug‟ asoschisi, ajdod, urug‟ jamoalari topinib, uni muqaddas tutgan hayvon.  
URUG’  JAMOASI  –  birgalikda  yashagan  va  hamkorlikda  mehnat  qilgan, 
umumiy  mehnat  qurollari  va  qurol-yaroqqa  ega  bo‟lgan  qon-qarindoshlar  jamoasi. 
Urug‟  jamoasi  so‟ngi  paleolit  davriga  kelib  (miloddan  avvalgi  40-35-ming 
yilliklarda) paydo bo‟lgan. 
ZINJANTROP  –  “ishbilarmon  odam”.  Zinjantrop  odamzodning  ilk 
ajdodlaridan  bo‟lib,  uning  suyak  qoldiqlari  Sharqiy  Afrikaning  Zinj  qishlog‟i 
yonidagi  Olduvoy  darasidan  topilgan.  Odamzodning  kelib  chiqishi  shajarasida 
zinjantroplar  avstralopiteklar  bilan  pitekantroplar  orasini  to‟ldiruvchi  bo‟g‟in  deb 
hisoblanadi. 
O’ZLASHTIRUVCHI XO’JALIK – tabiat in‟om etgan narsalardan foydalanib 
hayot  kechirish.  Kishilarning  eng  qadimgi  mashg‟uloti  bo‟lgan  termachilik  va 

 
12 
 
 
ovchilik  o‟zlashtiruvchi  ho‟jalik  deb  yuritiladi.  O‟zlashtiruvchi  xo‟jalik  tarzi  odam 
paydo bo‟lganidan to mezolit-neolit davriga qadar davom etgan.  
SHAMANIZM  (SHOMONLIK)  (tunguscha  “shomon”  –  sehrgarlik)  – 
sehrgarlik  (afsun,  magiya)  ma‟lum  bir  natijalar  olish  uchun  ilohiy  kuchlarga  ta‟sir 
etish  maqsadida  amalga  oshiriladigan  ritual,  urf-odatlar  majmuasidir.  Shomonlik 
e‟tiqod  shakli  ibtidoiy  urug‟chilik  davrida  paydo  bo‟lgan.  Shamanizm  urf-odatlari 
bilan  maxsus  odamlar  –  shamanlar,  afsungarlar  shug‟ullanganlar.  Odamlar  ularning 
ruxlar  bilan  muloqotda  bo‟lish,  ruxlarga  jamoaning  umid  va  niyatlarini  yetkazish, 
ularning irodasini talqin qilish qobiliyatiga ega ekanliklariga chuqur ishonganlar.  
Afsungarlik  maqsadlariga  ko‟ra  quyidagilarga  bo‟linadi:  1)  Zarar  keltiruvchi 
yovuz afsungarlik; 2) Harbiy afsungarlik (bu dushmanga qarshi ishlatiladi); 3) Sevgi 
afsungarligi  (undan  “issiq”  yoki  “sovuq”  qilish  maqsadida  ishlatiladi);  4)  Tibbiy 
afsungarlik (undan davolash maqsadida foydalanish); 5) Ob-havo afsungarligi. 
Shamanizm  hozirda  ham  zamonaviy  dinlarda  va  turli  xalqlar  urf-odatlarida 
saqlanib qolgan. 
CHOPPER  –  ibtidoiy  odamlarning  tosh  qurollari.  Ular  qo‟pol  daryo  toshlari 
bo‟lib, bir tomoni o‟tkirlashtirilgan bo‟ladi. 
 
MAVZU. O’ZBEK XALQINING KELIB CHIQISHI VA SHAKLLANISH 
JARAYONI TARIXIDAN. 
  
AJDOD  (arabcha  “bobo”  so‟zining  ko‟pligi)  –  bobo  degan  ma‟noni  bildirib, 
shaxsning ilgarigi o‟tgan ota-bobolarini anglatadi. 
ASSIMILATSIYA  (lotincha  “assimilatio”  –  o‟xshash,  muvofiqlashish)  – 
etnografiya  va  sotsiologiyada  qabila,  elat  yoki  xalqlarning  bir  biriga  qo‟shilib, 
aralishib  ketishi.  Bu  jarayonda  qorishib  ketgan  ikkita  etnik  qatlamdan  biri  o‟z  tili, 
madaniyati  yoki  boshqa  o‟ziga  xos  etnik  belgisini  ikkinchisi  foydasiga  yo‟qotib 
yuboradi. Masalan: o‟zbek xalqining etnik asosini tashkil etgan vatanimiz hududidagi 
qadimgi sug‟diylar, baqtriyaliklar va xorazmliklar turkiy xalqlar bilan qorishib, vaqt 
o‟tishi bilan o‟z tillari, yozuvi va madaniyatini ham unutib turkiylashib ketganlar.  
AVLOD  (arabcha  “valad”  –  bola  so‟zining  ko‟pligi)  –  umumiy  ajdodlaridan 
qarindoshlik munosabatlari bilan bir xilda uzoqlashgan kishilar guruhi. 
AVTOXTON  (yunoncha  “autochtones”  –  mahalliy,  shu  joyga  xos,  tub  joy 
aholisi)  –  geologiya,  biologiya,  etnografiya  fan  sohalarida  ishlatiladigan  tushuncha. 
Etnografiyada  o‟zga  hududlardan  ko‟chib  kelmay,  ma‟lum  bir  hududda  azaldan 
yashab kelayotgan mahalliy yer egasi bo‟lgan tub joy aholisi.  
AYMOQ  –  1)  mo‟g‟ul  va  turkiy  xalqlarda  qadimgi  urug‟larning 
parchalanishidan  kelib  chiqqan  turli  tarmoqdagi  o‟zaro  qon-qardosh  oilalar 
birlashmasi  yoxud  ittifoqi.  2)  O‟rta  asrlarda  mo‟g‟ullarda  yirik  yer-mulk,  ba‟zan 
xonlik. 3) Aymoqlar – bugungi Afg‟oniston va O‟zbekistonda yashovchi bir qancha 
turkiy qabila va urug‟larning umumiy nomi. 
DEMOGRAFIYA  (yunoncha  “demos”  –  xalq,  “grapho”  –  yozaman)  – 
aholining  joylashuvi  va  taraqqiyoti  qonuniyatlarini  o‟rganuvchi  ijtimoiy  fanlardan 

 
13 
 
 
biri. Aholi sonining o‟zgarishi, uning bandligi, tabiiy ko‟payishi va ko‟chib yurishlari 
(migratsiya) ni o‟rganish demografiyaning markaziy masalasi hisoblanadi. 
EL – bu atama eng qadimgi turkiy so‟zlardan hisoblanadi. El avvalo bir joyning 
odamlari  ma‟nosini  bildiradi;  Xorazm  eli,  Qoshqar  eli.  Bir  qabilaga  mansub 
kishilarga  qo‟llaniladi;  qipchoq  eli,  mang‟it  eli.  El  so‟zi  ba‟zan  xalq,  millat 
ma‟nolarida ham ishlatiladi. XX asr boshlarida “El bayrog‟i” gazetasi ham chiqqan. 
Yurt,  mamlakat  ma‟nolarida  ham  qo‟llaniladi.  Masalan:  qozoq  eli  deganda  qozoq 
xalqini  ham,  Qozog‟iston  Respublikasini  ham  tushunishimiz  mumkin.  Yoki 
bo‟lmasa, chet ellar deganda, xorijiy xalqlarni ham, xorijiy mamlaktlarni ham anglash 
mumkin.  
El iborasida, shuningdek, ittifoq, totuvlik, ahillik ma‟nolari ham bor. “El bo‟ldi”, 
deganda do‟stlashdi, birlashdi  ma‟nosi  anglashiladi.  Elning  ana  shu  ma‟nosidan  elat 
atamasi kelib chiqqan. 
ELAT  –  kishilarning  til,  hudud,  iqtisodiy  va  madaniy  jihatdan  tarixan  tarkib 
topgan  birligi.  Elatning  kelib  chiqishiga  bir-biriga  yaqin  bir  necha  qabilalarning 
uyushuvi  asos  bo‟lgan.  Uni  xalqning  millat  bo‟lib  shakllanishidan  oldingi  bosqichi 
deb ham ataydilar.  
Til jihatdan bir yoki o‟zaro yaqin qabilalarning uyushuvi elat bo‟lishning asosiy 
shaklidir.  Bir  qabilaning  boshqasi  tomonidan  istilo  qilinishi  natijasida,  bir  necha 
qabila  aralashib,  elat  paydo  bo‟lgan.  Masalan:  fransuz  elati  gall,  german 
qabilalarining rimliklar bilan o‟zaro aralashuvidan shakllangan. 
Elat o‟z qiyofasini saqlab qolishi uchun hamda ravnaq eta borib, xalq va millat 
darajasiga yetishi uchun ham o‟z davlatiga ega bo‟lishi shart. O‟z davlatisiz elat yo‟q. 
Bo‟lsa-da,  elat  shaklida  uzoq  yashay  olmaydi,  hukmron  elat  uni  o‟ziga  “yutib” 
yuboradi.  
Etnografiya  fanida  qoidaga  ko‟ra  o‟rtoq,  dehqonchilik  bilan  shug‟ullanuvchi 
aholiga nisbatan “xalq”, ko‟chmanchi chorvador aholiga nisbatan “elat” tushunchalari 
ham qo‟llaniladi.    
ERON  Amudaryodan janub tomon yoyilgan hududlar. Avestoda Eron haqida 
gap  ketganda  ko‟chmanchi  chorvador  turlardan  farqli  ravishda,  dehqonchilik  bilan 
shug‟ullanuvchi urug‟ va qabilalar yurti tushunilgan. 
Chorvador  oriylarning  shimoliy  mintaqalardan  kelib  Eron  adirlariga  o‟rnashib 
qolgan  joylar  Avestoda  “Ariana”  deb  nomlangan.  Eron  Ariana  so‟zining  yangi 
shaklidir.   
ETNIK  JARAYON  –  kelib  chiqishi  bir-biriga  yaqin  bo‟lgan  turli  qabila  va 
elatlarning asrlar davomida qo‟shilib, aralashib borish jarayoni. 
ETNIK TARIX  – biron bir  xalqning  etnik shakillanishi  nihoyasiga  yetganidan 
keyingi  tarixi.  O‟zbek  xalqining  etnik  tarixi  XI-XII  asrlardan  doshlandi  va  u  XIX 
asrning  oxiri  XX  asrning  boshlarigacha  davom  etdi.  XX  asr  boshlaridan  o‟zbek 
millatining  shakllanish  jarayoni  boshlandi.  Bu  tarixiy  jarayon  hozirgacha  davom 
etmoqda. 
ETNOGENEZ  (yunoncha  “etnos”  –  xalq,  “genesis”  –  tug‟ilish)  –  biron  bir 
xalqning kelib chiqish jarayoni. 
ETNONIM – biron bir xalqning nomi. 

 
14 
 
 
MASSAGETLAR – O‟rta Osiyoning tog‟lik, cho‟l va sahro yerlarida istiqomat 
qilgan  ko‟chmanchi  chorvador  qabilalar.  Massagetlar,  tadqiqotchilarning  fikriga 
ko‟ra  aynan  sak  qabilalarining  yirik  harbiy-siyosiy  uyushmasidir.  Olimlar  massaget 
so‟zini  ikki  xil  –  “ulug‟  getlar”  (O.  Franke)  yoki  “yirik  sak  o‟rdasi”  deb  tarjima 
qilishadi.  Shuni  ta‟kidlash  joizki,  “massaget”  so‟zining  aniq  etimologiyasi  (kelib 
chiqishi) masalasi to‟liq o‟z yechimini topmagan. 
Massagetlar  asosan  Amudaryo  va  Sirdaryo  orasidagi  sahrolarda  yashaganlar. 
Miloddan  avvalgi  VI  asrda  ular  yirik  harbiy  qabila  ittifoqiga  birlashganlar. 
Ahmoniylar  podshosi  Kir  II  miloddan  avvalgi  530-yilda  massagetlar  yurtiga  yurish 
qilganda o‟z ajalini topgan edi (To‟maris jasorati). 
MENTALITET  (lotincha  “mens”  –  aql,  fahm,  zehn,  idrok)  –  jamiyat,  millat, 
jamoa  yoki  alohida  shaxsning  tarixan  tarkib  topgan  tafakkur  darajasi,  ma‟naviy 
salohiyati,  ularning  hayot  qonunlarini  tahlil  etish  kuchi,  muayyan  ijtimoiy 
sharoitlarda  shakllangan  aqliy  qobiliyati,  ruhiy  quvvati.  Jamiyat,  millat  yoki 
shaxsning  mentaliteti  ularning  o‟ziga  xos  an‟analari,  rasm-rusmlari,  urf-odatlari  va 
diniy e‟tiqodlarini ham qamrab oladi.  
O‟zbek  xalqi  mentalitetinining  shakllanish  jarayoni  deyarli  uch  yarim  ming 
yillik  tarixga  ega.  Shu  davr  mobaynida  o‟zbek  xalqi  insoniyat  moddiy  va  ma‟naviy 
madaniyatini bebaho durdonalar bilan boyitdi.  
MILLAT  –  kishilar  uyushuvining  eng  oliy  formasi  bo‟lib,  u  kishilarning 
madaniy  va  psixologik  ongi  (mentaliteti)  bilan  ajralib  turadigan  shaklidir.  Ishlab 
chiqarish  munosabatlarining  rivojlanib  borishi,  iqtisodiy  va  madaniy  aloqalarning 
kuchayishi bilan elatlar va xalqlar millatga aylanadi.  
Millat  bilan  xalq  ta‟rifi  tashqaridan  qaraganda  bir-biriga  o‟xshash  ko‟rinsada, 
ammo, mohiyatan ular bir ma‟noni anglatmaydi.  
Birinchidan,  xalq  uzil-kesil  shakllangan  feodal  (o‟rta  asr)  jamiyatining  ijtimoiy 
mahsuli,  millat  esa  kapitalistik  jamiyatning  ijtimoiy  mahsulidir.  Ikkinchidan,  xalqni 
uyushtiruvchi  etnik  omillardan  hududiy  birlik  chegaralari  tarix  taqozosiga  ko‟ra, 
o‟zgaruvchanlik  xususiyatiga  ega  bo‟ladi.  Ammo,  millat  davlat  chegaralari  qat‟iy, 
mutlaqo  dahlsiz,  jahon  jamoatchilik  tashkilotlari  tomonidan  tan  olingan  bo‟ladi. 
Uchinchidan,  xalq  shakllangan  paytda  hamma  vaqt  ham  uning  etnik  nomi 
bo‟lavermaydi,  xalq  millat  darajasiga  ko‟tarilganda  esa  uning  etnik  nomi  bo‟lishi 
shart.  Masalan:  o‟zbek  xalqi  nomi  uning  elat  sifatida  shakllanib  bo‟lganidan  ancha 
keyin (XVI asrda) paydo bo‟ldi. To‟rtinchidan, xalqning siyosiy uyushmasi – davlat 
tarix  taqozosiga  ko‟ra,  hamma  vaqt  ham  etnos  nomi  bilan  atalaverilmaydi,  ammo 
xalq  millatga  aylanganida  davlat  nomi  millat  nomi  bilan  yuritilishi  shart. 
Beshinchidan, etnosning xalq darajasida o‟zlikni anglash, milliy g‟urur, vatan fidoiysi 
bo‟lish,  o‟z  xalqidan  faxrlanish  hissi  o‟sha  davr  jamiyati  tartib-qoidalariga  ko‟ra, 
ko‟pchillikda  bir  xil,  yuksak  darajada  bo‟lavermaydi.  Ammo  xalq  millat  darajasiga 
ko‟tarilganda  bu  sifatlar  yuksak  darajada  bo‟ladi.  Oltinchidan,  etnosning  til  birligi 
elatning xalq darajasida hamma vaqt ham davlat maqomini olavermaydi, xalq millat 
darajasiga  chiqqanida  uning  tili  albatta  davlat  tili  maqomini  olishi  shart.  Millat 
o‟zining  tili  uchun  qayg‟uradi  va  uni  himoya  qiladi,  uning  adabiy  tili  tarkibiga  har 
qanday  chet  so‟zlarni  tiqishtiravermaydi.  Millat  vakili  har  joyda  o‟z  ona  tilida 

 
15 
 
 
gapiradi.  Yettinchidan,  mentalitet  etnosning  xalq  darajasida  emas,  balki  millat 
darajasida  shakllanadi  va  nihoyat,  sakkizinchidan,  millat  uzil-kesil  shakllanganda 
davlat  jamiyat  tomonidan  boshqariladi,  ya‟ni  davlat  xalq  xizmatchisi,  barcha 
sohalarda millat talabi va hohish irodasini bajaruvchi mexanizmga aylanadi. 
ORIYLAR  (ARIYLAR).  Oriy  so‟zi  “erkin”  degan  ma‟noda  tarjima  qilinadi. 
Avestoga ko‟ra, ariylar ijtimoiy hayotda jamoaning erkin, ozod, jangovar mulkdorlar 
tabaqasi bo‟lib, mana shu tabaqa va uning oila a‟zolari o‟z urug‟-aymoqlaridan farqli 
o‟laroq  “ozodlar”  ya‟ni  “oriylar”  deb  yuritilgan.  Ular  yashagan  yurt  oriylar  vatani, 
oriylar kengligi, ya‟ni “Aryanam Vaychah” deb nomlangan. 
Oriylar  Markaziy  Osiyo  chorvador  qabilalarining  iqtisodiy  yuksalishidagi 
ko‟chmanchilik  hayot  bosqichining  ijtimoiy  mahsuli,  ularning  tashabbuskor  va 
ishbilarmon qatlami, endi shakllanib kelyotgan sinfiy jamiyatning aslzodalar tabaqasi 
edi.  Tarixiy  tilshunoslik  va  arxeologik  tadqiqotlarga  ko‟ra,  ular  kelib  chiqishi 
jihatidan eroniy til sohiblari bo‟lmay, balki turkiyda so‟zlashganlar.  
Miloddan avvalgi II ming yillikning o‟rtalarida Yevroosiyo cho‟llarining oriylari 
o‟z  chorvalariga  yangi  yaylovlar  qidirib,  janubga  tomon,  nafaqat  O‟rta  Osiyoning 
ichki rayonlariga, hatto Eron va Hindistongacha kirib boradilar.  
Chorvador  oriylarning  shimoliy  mintaqalardan  kelib  Eron  adirlariga  o‟rnashib 
qolgan joylar Avestoda “Ariana” nomini olgan. Demak, Eron Ariana so‟zining yangi 
shaklidir.  
Avesto  va  “Rigveda”ga  ko‟ra,  dastlab  oriylar  Eron  va  Hindistonga  kelganda 
mahalliy  aholiga  nisbatan  “begona”,  “kelgindi”,  “bosqinchi”  ma‟nosini  anglatgan. 
Keyinchalik esa “xo‟jayin”, “aslzoda” ma‟nosini kasb etgan. Ahmoniy podsholari Kir 
II  va  Doro  I  lar  qoyatoshlarga  bitilgan  yozuvlarida  o‟zlarini  “haqiqiy  oriy” 
ekanliklarini alohida ta‟kidlab ko‟rsatadilar. 
“Oriy” atamasi dastlab ijtimoiy ma‟noda qo‟llanilgan, keyinroq esa ular mahaliy 
aholi bilan qorishib ketgach, bu so‟z yangi etnik ma‟no va mazmun kasb etdi, ulardan 
son  jihatdan  bir  necha  marta  ko‟p  bo‟lgan  Eronning  mahaliy  aholisi  til  muhiti 
ta‟sirida oriylar asta-sekin o‟z tillarini yo‟qotib, eroniylashib ketadilar. 
SAKLAR  –  O‟rta  Osiyoning  tog‟lik,  cho‟l  va  sahro  yerlarida  istiqomat  qilgan 
ko‟chmanchi  chorvador  qabilalar.    Ahmoniy  podsholarining qoyatoshlarga  yozilgan 
bitiklarda  O‟rta  Osiyoning  ko‟chmanchi  chorvodor  aholisi  shunday  nom  bilan 
yuritilgan.  
Qadimgi  yunon  va  rim  tarixchilarining  yozishlaricha,  saklar  uch  ijtimoiy 
guruhga  bo‟lingan.  Ularning  ko‟pchilik  qismi  “saka-tigraxauda”,  ya‟ni  o‟tkir  uchli 
kigiz  qalpoq  kiyib  yuruvchi  saklar  deb  atalgan.  Ular  hozirgi  Toshkent  viloyati  va 
Janubiy Qozog‟iston yerlarida yashaganlar. 
Saklarning  ikkinchi  guruhi  “saka  tiay-tara-darayya”,  ya‟ni  daryoning  narigi 
tomonida  yashovchi  saklar  deb  atalgan.  Ular  Orol  dengizi  bo‟ylarida,  Sirdaryo 
(Yaksart)ning quyi oqimida yashaganlar. 
Pomirning  tog‟li  tumanlarida  va  Farg‟onada  “saka-xaumovarka”  deb  ataluvchi 
saklar yashagan. 

 
16 
 
 
SART  –  O‟rta  asrlardan  to  o‟tgan  asrning  o‟rtalariga  qadar  jonli  tilda  va 
adabiyiotlarda  keng  ishlatilgan  tarixiy  tushuncha.  Ushbu  atama  turli  davrda  turli 
ma‟nolarda qo‟llanilgan:  
1)  VI asrlarda  turklar  O‟rta  Osiyoni  bosib  olgach,  shaharlarda  istiqomat 
qilayotgan fors-tojik tilida gaplashuvchi aholini sart deb atashgan. 
2)  XII-XIII  asrlarda  mo‟g‟ullar  o‟z  yurtlariga  kelgan  asosan  musulmon 
savdogarlarini sart deb atashgan. 
3)  XVI  asrda  Dashti  Qipchoqdan  kelib,  Temuriylar  davlatini  egallagan 
ko‟chmanchi o‟zbeklar mahalliy shahar va o‟troq aholini sart deb atagan.  
Sart  atamasi  etnik  nom  emas.  Bu  haqda  fanda  turli  qarashlar  mavjud.  Uning 
muayyan bir etnosga tegishli ekanligi ma‟lum emas. V.V. Bartoldning fikricha, “sart 
atamasi  tojik  ma‟nosini  beradi.  Ammo  u  kelib    chiqishi  jihatdan  turkiylashgan 
sug‟diylar  bo‟lib,  tojik  va  o‟zbeklarga  tegishli  muqim  yashovchi,  savdo-sotiq  va 
hunarmandchilik  ahlining  yig‟indi  nomi  ekanligi  tarixiy  haqiqatdir.  O‟rta  Osiyodan 
Sharqiy  o‟lkalarga  savdo  karvoni  bilan  borgan  savdogarlar  kelib  chiqishi  qaysi 
etnosga tegishli bo‟lishidan qat‟iy nazar, ular sartlar deb atalgan”.  
Mahmud  Qoshg‟ariyning  “Devoni  lug‟atit  turk”  asarida  sart  qadimgi  turkchada 
savdogar ma‟nosida berilgan. Dastlab sartlar forsiy va turkiyda so‟zlashgan bo‟lsalar, 
XVI-XVII  asrlardan  ular  faqat  turkiyda,  eski  o‟zbek  tilida  so‟zlasha  boshlaganlar. 
Endi  bu  atama  ko‟proq  Farg‟ona  vodiysi,  Toshkent  vohasi  va  Xorazmda  turg‟un 
yashovchi o‟zbeklarga nisbatan qo‟llaniladigan bo‟ldi.   
Rossiya imperiyasi Turkistonni bosib olgach, rus olimlari va tadqiqotchilarining  
asarlarida ham Turkistonning o‟troq aholisini shu nom bilan yuritishgan.  


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling