Balans hesabati


Download 38.29 Kb.

Sana10.01.2019
Hajmi38.29 Kb.

BALANS HESABATI

AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin   maddələri

 Cəmi 

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, 

bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan 

nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

      102,127.79 

a) Milli valyuta ilə

        17,961.16 

b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə

        84,164.00 

c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə

                 2.63 

d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları 

ilə

                     -   2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi

      332,869.20 

a) Müxbir hesabları

      322,303.12 

b) Ehtiyat hesabları

        10,566.08 

3. “Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), 

cəmi


        91,380.55 

a) Azərbaycanda

        19,636.55 

b) İƏİT ölkələrində

        67,376.24 

c) MDB və Baltika ölkələrində

          2,133.39 

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

          2,234.37 

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci 

gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

          4,679.22 

a) tə’minatlı

                     -   

b) tə’minatsız

          4,679.22 

5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki 

depozitlər, cəmi 

  1,201,404.81 

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna 

edilməklə), cəmi 

  1,201,404.81 

a) Azərbaycanda

      679,693.43 

b) İƏİT ölkələrində

      465,053.93 

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

        56,657.45 

5.2.Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər  

                     -   

6. Qiymətli kağızlara investisiyalar 

                     -   

7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar

        69,907.24 

8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası 

qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi

        48,124.40 

a) Azərbaycanda

        48,124.40 

b) İƏİT ölkələrində

                     -   

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

                     -   

8.1(çıx) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

          6,398.58 

8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətri)

        41,725.82 

9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən 

kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi

      809,356.15 

9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

        74,852.88 

9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)

      734,503.27 

10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə 

olunan əsas vəsaitlər

        11,993.63 

a) torpaq və binalar

          4,522.58 

b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak

                     -   

c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair

        17,980.86 

d) (çıx) hesablanmış amortizasiya

        10,509.81 

11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi 

          3,803.39 

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə 

götürülən əsas vəsaitlər

          1,803.39 

b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, 

sair əsas vəsaitlər

          2,000.00 

12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və 

maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), 

cəmi


      148,986.68 

a) banklara

      148,986.68 

b) digər maliyyə müəssisələrinə

                     -   

c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə

                     -   

13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə 

müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-

dən az), cəmi

                     -   

a) banklara

                     -   

b) digər maliyyə müəssisələrinə

                     -   

c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə

                     -   

14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

          6,200.23 

15. Digər aktivlər

        36,250.92 

15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar

          3,279.87 

16. Cəmi aktivlər  2,782,552.88 

ÖHDƏLİKLƏR

(min AZN)

Öhdəliklərin maddələri

 Cəmi 

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna 

olmaqla), cəmi

  1,953,013.10 

a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek 

hesabları daxil olmaqla), cəmi

  1,220,498.20 

a1)    faizsiz tələbli depozitlər

      932,844.48 

a2)    faizli tələbli depozitlər 

      287,653.72 

b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri

      200,849.98 

b1)    faizsiz tələbli depozitlər

      112,057.47 

b2)    faizli tələbli depozitlər

        88,792.51 

c)    Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

      184,813.61 

d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

      346,851.31 

2. AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi

        23,000.00 

a) auksion əsasında

                     -   

b) overdraft 

                     -   

c) lombard

                     -   

d) digər


        23,000.00 

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

        15,723.89 

a) Azərbaycanda

        15,021.44 

b) İƏİT ölkələrində

                 4.13 

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

             698.32 

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci 

gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

                     -   

a) Tə’minatlı

                     -   

b) Tə’minatsız

                     -   

5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, 

cəmi


      239,504.23 

a) Bankların depozitləri

      205,188.85 

b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri

        34,315.38 

6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan 

müddətə), cəmi

        60,747.29 

a) Tə’minatlı

                     -   

b) Tə’minatsız

        60,747.29 

7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) 

kreditləri, cəmi

        97,692.68 

a) Maliyyə müəssisələri

        97,692.68 

b) Beynəlxalq təşkilatların

                     -   

8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının 

depozitləri və kreditləri

                     -   

9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri

                     -   

10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu 

qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər 

də daxil olmaqla)

                     -   

11. Digər passivlər

        24,266.02 

12. Cəmi öhdəliklər

  2,413,947.21 

KAPİTAL

(min AZN)

C. KAPİTAL 

 Cəmi 

13. Xüsusi kapital, cəmi

      354,065.12 

a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)

      333,000.00 

b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər 

(nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil 

olmaqla)


                     -   

c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri 

arasındakı fərq

                     -   

d) bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

        21,065.12 

d1) kapital ehtiyatları

                     -   

d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

          8,411.35 

d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)

        12,653.77 

e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı 

səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)

                     -   

14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

        14,540.54 

a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

                     -   

b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası  tələblər 

üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi 

ehtiyatlar

        13,056.65 

c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

          1,498.35 d) digər ümumi ehtiyatlar

             (14.45)15. Cəmi kapital

      368,605.66 16. Cəmi öhdəliklər və kapital

  2,782,552.88 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling