Barnekonvensjon 28 ÅR


Download 445 b.
Sana15.05.2019
Hajmi445 b.


BARNEKONVENSJON 28 ÅR

 • BARNEKONVENSJON 28 ÅR

 • NORSK LOVGIVNING FORPLIKTER

 • TERAPEUTISKE & PRAKTISKE METODER

 • ORD OG BEGREPER – HVA SKAL VI SI?

 • MOLDE 31. OKTOBER 2017

 • KOMPETANSEHEVING: OVERGREP OG VOLD


UTGANGSPUNKT ARTIKKEL 12

 • UTGANGSPUNKT ARTIKKEL 12

 • KONSEKVENSER FOR NORSK LOV

 • BARNEVERNET

 • HELSEVESENET

 • FORELDRENE – BARNELOVA

 • BARNEHAGE SNAKKEHJØRNET

 • NYTT FRA SKOLEN - UNDERVISNING

 • HVEM VAR SERGIO PAULO PINHEIRO?BARNEKONVENSJONEN ART 12,13,39

 • BARNEKONVENSJONEN ART 12,13,39

 • BARNEVERNLOVEN § 6.3

 • HELSEPERSONELLOVEN § 10A

 • SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN § 3-7A

 • BARNELOVA § 31

 • MEDVIRKNING – NYTT PRINSIPP - 2013SKAL VI SNAKKE MED BARN OM ALT?

 • SKAL VI SNAKKE MED BARN OM ALT?

 • KAN VI LA VÆRE Å SNAKKE MED BARN OM ALT?

 • MOTTO: DET GJELDER Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER – DET GJELDER Å LYTTE SÅ BARN SNAKKERNY STORTINGSMELDING VEDTATT 13. JUNI 2013

 • NY STORTINGSMELDING VEDTATT 13. JUNI 2013

 • PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN

 • «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.» • BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN

 • ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.” • DEL 1:

 • Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. • DEL 2:

 • For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for:

 • ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for:

 • Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet.”

 • Ny protokoll Barnetoppmøtet i FN mai 2002 • ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.”

 • GJELDER IKKE HVIS PERSONEN DØR!Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.

 • Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.

 • Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift.§ 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd

 • § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd

 • ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.”

 • Alder og modenhet blir nevntVI MÅ SI NOE OM:

 • VI MÅ SI NOE OM:

 • ÅRSAKER

 • SYMPTOMER

 • BEHANDLING

 • FORLØP

 • PROGNOSE

 • KONTAKT MED BARNET2 ½ ÅR: ALENEMOR DØR OM NATTEN

 • 2 ½ ÅR: ALENEMOR DØR OM NATTEN

 • BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP

 • 3 ÅR, GUTT, KJEMPER MOT KREFTBEHANDLING

 • HVA SKAL VI SI TIL DE SMÅ BARNA PÅ KRISESENTERET

 • 6-ÅRING DØR IKKE ALENE

 • SNAKKEHJØRNET I BARNEHAGEN 1972 • «BARN ER FØDT TIL SÅ SAMARBEIDE BARE DE SKJØNNER HVORDAN DE SKAL SAMARBEIDE»FELLESFORSTÅTT PLATTFORM

 • FELLESFORSTÅTT PLATTFORM

 • TURTAKING – MIN TUR – DIN TUR

 • BEKREFTE DET BARNET SIER

 • FØLGE OPP BUDSKAPET

 • FØLGE ETTER BARNET

 • BEKREFTE OG DELE FØLELSER

 • FORKLARINGER – KNAGGERBARN TRENGER KNAGGER

 • BARN TRENGER KNAGGER

 • LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE

 • BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK

 • BARN TRENGER GJENTAGELSER

 • BARNS MODENHET OG ALDER

 • TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE

 • FEILINFORMASJON OG FORVIRRING

 • SJEKK AT DE HAR FORSTÅTT BUDSKAPETOM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE SÅ BARN SNAKKER

 • OM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE SÅ BARN SNAKKER

 • SNAKKER DU SOM ET LEKSIKON, SER BARNET SEG OM ETTER DØREN

 • SITTER DU HELT TAUS, TØR IKKE BARNET SNAKKE MED DEG

 • HUSK DU HAR TO ØRER OG EN MUNN. DU SKAL LYTTE DOBBELT SÅ LENGEEKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING

 • EKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING

 • LAGE EN HISTORIE SAMMEN

 • SNAKKE OM HVORFOR DET ER VANSKELIG Å SNAKKE

 • TA ANSVAR FOR SAMTALEN FRA START

 • PROSESSORIENTERT SKRIVNING

 • PSYKOLOGISK TRENINGER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE?

 • ER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE?

 • TA HELE ANSVARET FRA START

 • BLIR DETTE EN DÅRLIG SAMTALE, ER DET IKKE DIN FEIL, MEN MIN

 • KANSKJE HAR DU FÅTT FEIL PSYKOLOG

 • VI KAN KANSKJE SNAKKE LITT OM HVORFOR DET ER VANSKELIG?

 • HVA DU IKKE VIL SNAKKE OMDET JEG HAR Å TILBY SOM PSYKOLOG

 • DET JEG HAR Å TILBY SOM PSYKOLOG

 • DET HANDLER OM Å RYDDE I TANKENE

 • DA HAR DU TO VALG

 • DU KAN VELGE Å RYDDE I KJELLEREN

 • HVA BETYR DET?

 • ELLER DU KAN VELGE Å RYDDE LOFTET

 • HVA BETYR DET?

 • HVOR TROR DU DET ER BESTE Å STARTE? • DE OPPGAVEORIENTERTE GUTTENE

 • OM Å KOMME I GANG

 • DE VERBALE JENTENE

 • OM IKKE Å GÅ FOR FORT FRAMPkt. 1 BARNETS ALDER

 • Pkt. 1 BARNETS ALDER

 • PKT. 2 HVEM HAR TATT SITT LIV?

 • PKT. 3: HVORDAN GJORDE DE DET?

 • PKT. 4 HVEM SKAL FORTELLE

 • PKT. 5: HVORDAN FØLGE OPP

 • HVEM – HVA – HVORDAN – HVOR OFTE?FORELØPIG SVAR:

 • FORELØPIG SVAR:

 • DET VIKTIGSTE FOR DE SMÅ BARNA ER TODELT: DE TRENGER Å FÅ EN FORSTÅELSE AV ÅRSAKENE TIL DET SOM HAR HENDT. DERNEST HVILKE PRAKTISKE FØLGER DETTE FÅR FOR DEM. JFR. FORSKNING PÅ SMÅ BARN - SKILSMISSE

 • HVA SKJER MED MEG NÅ – PÅ UTSIDEN OG PÅ INNSIDEN? • RAPPORT FRA VOKSENSYSTEMET TIL BARNESYSTEMET

 • DET TERAPEUTISKE PERSPEKTIVET

 • DET PEDAGOGISKE PERSPEKTIVET

 • LÆRING FOR LIVETFeilinformasjon og forvirring

 • Feilinformasjon og forvirring

 • Feilinformasjon - mangel på informasjon

 • Tilbakeholdning av informasjon

 • For dårlig vurdering av alderstrinn

 • Eller direkte feil forklaring • Forvirring dreier seg om:

 • Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner

 • Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet

 • Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld

 • Eller: det er meg det er noe i veien med

 • Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans

 • Eksempel selvmord: pappa døde av hjertestansRitualer / felles markeringer

 • Ritualer / felles markeringer

 • Klassesamtalen

 • Historiebok

 • Loggbok, dagbok

 • Arbeidsboken

 • Diagrammer, sirkelmetoder

 • Bildefortellinger • FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER

 • 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT

 • 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL

 • 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG • ALDERSTRINN ER VIKTIG

 • SJEKKE UT ER VIKTIG

 • BEGREPER ER VIKTIGE

  • TANKESYKDOMMER
  • RYDDEMASKINEN
  • SETTE FOTEN PÅ BREMSENE
  • FEIL PÅ BRUKSANVISNINGEN


Gjenopplevelser, bilder, bølger av sterke følelser

 • Gjenopplevelser, bilder, bølger av sterke følelser

 • Særlig dersom disse er vedvarende flere uker etter

 • Påtrengende sanseminner fra hendelsene – smak, lukt, lyd, berøring, risting

 • Stress for å unngå påminninger

 • Uvanlig separasjonsangst, stadig sjekking på grunn av fantasier om at det har hendt noe forferdelig

 • Søvnvansker, særlig utover to uker etterpå

 • Sinne og irritabilitet som går utover relasjoner

 • Urimelige selvbebreidelser, skam, skyld, tristhet, grubling

 • Fobier, sterke sinnsbevegelser, innlæringsproblemerØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN

 • ØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN

 • BRANN, TAP AV HUS OG JOBB

 • MATERIELL OG PSYOLOGISK FATTIGDOM

 • BARN PÅ SYKEHUS

 • LANGVARIG SYKE BARN – BARNEHAGE-SKOLE

 • BARN SOM KOMMER FRA KRIG OG FLUKT

 • BARN OG TURBULENTE SKILSMISSER

 • BARN SOM RAMMES AV ULYKKER I FAMILIEN

 • BARN SOM PÅRØRENDE ETTER BRÅ DØDSELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET

 • SELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET

 • ALVORLIG SYKE FORELDRE – SYKE SØSKEN

 • BARN MED PSYKISK SYKE FORELDRE

 • BARN SOM BLIR ALVORLIG MOBBET

 • BARN MED KRIMINELLE FAMILIEMEDLEMMER

 • BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN

 • BARN SOM LEVER MED ALKOHOL - STOFFMISBRUK

 • BARN SOM ER OFFER FOR SEKSUELLE OVERGREP

 • BARN AV NEGATIVT MEDIA-EKSPONERTE FORELDREINTERNALISERING – ANGST OG DEPRESJON

 • INTERNALISERING – ANGST OG DEPRESJON

 • EKSTERNALISERING – UTAGERING OG VOLD

 • OMFATTENDE SKOLEPROBLEMER

 • LENGEVARENDE TRAUMESYMPTOMER

 • SORG I EN KONTEKST AV TRAUMEFrykt

 • Frykt

 • Skam

 • Forvirring

 • Uvirkelighet

 • Angst

 • Sterke minner

 • Konsentrasjonsv.

 • Skyldfølelse

 • Selvbebreidelser

 • Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000

 • Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz:

 • Krisepedagogikk, Universitetsforlaget, 2006

 • HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder

 • Pedagogisk Forum, 2008

 • Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide

 • Pedagogisk Forum 2008Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet

 • Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet

 • Behovsbarnet – barnepsykologiens barn

 • Forskerbarnet – respekt for barnas forstand

 • Det formbare barnet – hjernen bygges

 • Har hjernen noe den skal ha sagt?

 • Arkitekt (genene) – byggmestre (foreldre - nettverk)

 • UVÆR UNDER OPPBYGGINGEN AV HJERNEN • EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE

 • MÅ HA SIKKER INFORMASJON

 • FOREBYGGE RYKTESKAPING

 • HVA SIER POLITIET

 • FORSTÅELIGE BEGREPER

 • SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN? • Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse

 • FN-rapportens anbefalinger til skolen:

 • Oppdage for å beskytte

 • Undervise for å forebygge

 • Følge med og sikre at de får lovet hjelp  • AARON ANTONOVSKY
  • JAMES PENNEBAKER
  • LEONARD BERKOWITZ


Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer

 • Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer

 • Det som hendte ble begripelig

 • Verden ble forutsigbar igjen

 • Hendelsene ble håndterbare

 • Det var meningsfylt

 • Aaron Antonovsky: The Mystery of Health, 1990

 • Svensk utg. 1992: Hälsans Mysterium

 • Dansk utg. 2004: Helbredets mysteriumNår der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer

 • Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer

 • Det som hendte ble begripelig

 • Verden ble forutsigbar igjen

 • Hendelsene ble håndterbare

 • Det var meningsfylt

 • Aaron Antonovsky: The Mystery of Health, 1987

 • Svensk utg. 1992: Hälsans Mysterium

 • Dansk utg. 2004: Helbredets mysterium

 • Norsk utg. 2012!: Helsens mysterium, GyldendalHelsefremmende kommunikasjon:

 • Helsefremmende kommunikasjon:

 • Betro seg til noen – samtale – terapi

 • Bekjennelser – skriftemål

 • Ulike former for bønn

 • Forskjellige skrivemetoder

 • Konklusjon:

 • De som legger lokk på traumer og mentale påkjenninger, har en langt dårligere helsesituasjon

 • enn de som får satt ord på det verste.Betro seg til noen – samtale – terapi

 • Betro seg til noen – samtale – terapi

 • Bekjennelser – skriftemål

 • Ulike former for bønn

 • Forskjellige skrivemetoder

 • Konklusjon: De som legger lokk på traumer og mentale påkjenninger, har en langt dårligere helsesituasjon enn de som får satt ord på det verste.

 • James Pennebaker (1997): Opening-up –

 • The Healing Power of Expression Emotions • VONDE MINNER ER LAGRET I HUKOMMELSEN

 • DE ER ASSOSIERT MED HVERANDRE

 • DE LEVER I ET NETTVERK

 • DE HAR ET FELLESELEMENT

 • AV UBEHAGELIGE FØLELSER

 • NYE PÅKJENNINGER ASSOSIERES

 • NEGATIVE FØLELSER AKTIVERES

 • FARE FOR AGGRESJON OG VOLD

 • BEARBEIDING REDUSERER SPENNINGENVONDE OG TRAUMATISKE MINNER ER LAGRET I HUKOMMELSEN

 • VONDE OG TRAUMATISKE MINNER ER LAGRET I HUKOMMELSEN

 • DE ER ASSOSIERT MED HVERANDRE

 • FELLESELEMENT AV UBEHAGELIGE FØLELSER

 • NYE PÅKJENNINGER ASSOSIERES

 • NETTVERKET AKTIVERES RASKT

 • FARE FOR AGGRESJON OG VOLD

 • BEARBEIDING REDUSERER UBEHAGET

 • «Aggression – Causes, Consequences and Control», Guildford 1990 • FORDI lagring av frykt i erindringen

 • er en oppdaterende tilpasningsprosess hvor ny informasjon kan korrigere

 • gamle minnerNår klienten har berettet om de traumatiske minnene lagres de på nytt på samme sted. Nå lagres de sammen med minnet om hvordan det var å snakke om det, og eventuelt med nye måter å tolke hendelsene på etter at man har satt ord på dem.

 • Når klienten har berettet om de traumatiske minnene lagres de på nytt på samme sted. Nå lagres de sammen med minnet om hvordan det var å snakke om det, og eventuelt med nye måter å tolke hendelsene på etter at man har satt ord på dem. • ORDASSOSIASJONER

 • SETNINGSUTFYLLING

 • SIRKELMETODENE

 • HVORDAN HAR DU DET FOR TIDEN?

 • UKEBAROMETER – HVA ER DET

 • BILLEDFORTELLINGER

 • PROGRESSIV METODE MOT HEMMELIGHETER • FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER

 • 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT

 • 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL

 • 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEGTenk på at dine reaksjoner er normale, de er forårsaket av en unormal situasjon

 • Tenk på at dine reaksjoner er normale, de er forårsaket av en unormal situasjon

 • Gå gjennom tanker og inntrykk så du får bedre oversikt over det som hendte

 • Gjenoppta dagliglivets rutiner som skole, trening osv.

 • Aksepter at du kan føle deg mer trøtt og ukonsentrert enn vanlig

 • Sørg for at du har noen å snakke med, gjerne venner

 • Vær litt tålmodig med vennene, de har ikke opplevd det samme som degHvis du ikke orker å snakke om det så la vær, vent til du synes det passer

 • Hvis du ikke orker å snakke om det så la vær, vent til du synes det passer

 • Hvis du synes vennene eller andre maser om det, så si fra om det, eller be en av vennene dine gjøre det

 • Vær varsom med for mye kaffe og Cola, særlig hvis du er urolig i kroppen fra før

 • Dersom du ikke får sove noe særlig flere netter på rad er det tid for å ta kontakt med fastlegenMosjon og trening løser opp spenning og stress i kroppen, men det kan være lurt og ta det pent i starten – gå en tur

 • Mosjon og trening løser opp spenning og stress i kroppen, men det kan være lurt og ta det pent i starten – gå en tur

 • Regelmessig mosjon og trening hjelper deg til å normalisere hverdagen

 • Lytte til musikk som har en beroligende virkning

 • dans, musikk, varmt bad, meditasjon, trening i avslapning kan gi deg viktige opplevelser av velværePrøv å kalle fram de vonde bildene som pleier å plage deg når du ikke ønsker å tenke på dem

 • Prøv å kalle fram de vonde bildene som pleier å plage deg når du ikke ønsker å tenke på dem

 • Forsøk å flytte de f bort fra deg eller å gjøre dem mindre og uklare

 • Tenk deg at du ser dem på en TV-skjerm og deretter tenker du at du slår av TV med fjernkontrollen, eller du tenker at du skifter kanal for å få vekk bildet

 • Om det er hørselsinntrykk som plager deg, kan du gjøre det samme ved å tenke på at du skrur ned lyden, eller lar lyden endre kvalitet, for eksempel blir svakere og svakere.

 • Dersom der er lukteinntrykk som sitter fast, kan du smøre motlukt ytterst i neseborene, for eksempel kamferolje.
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling