Biologiya 7 sinf


Download 87.16 Kb.
Pdf просмотр
Sana25.12.2019
Hajmi87.16 Kb.

BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

Biologiya 7 sinf  

1-variant

1.Baliqlarning suzgich pufagi qanday tuzilgan? 1-o'rtasidan ikkiga tortilgan, 2-havo

bilan   to'lgan     haltachaga     o'xshash,   3-ichak     ustida   joylashgan,   4-ichak   ostida

joylashgan, 5-ichak bilan ingichka naycha orqali tutashgan, 6-kapillyar qon tomir

bilan qoplanmagan, 7-yuzasi kapillyar qon tomirlari bilan qoplangan 

A)1,3,5,6,7                B)1,2,3,5,7                  C)2,3,4,5,6        D)2,3,4,5,72.Lantsetnik qaysi kenja tip vakili hisoblanadi?

A) boshskeletsizlar    B) xordalilar    C) umurtqalilar    D) tuban suyaklilar3.Bosh skeletsizlar qanday tuzilgan? 1-bosh miyasi rivojlangan, 2-bosh miyasi

rivojlanmagan, 3-bosh skeleti bo'lmaydi, 4-skeleti xordadan   iborat, 5-skeleti tog’ay

yoki suyakdan iborat, 6-xorda embrional rivojlanish davrida bo'ladi 

A) 2,3,4                   B) 1,4            C) 2,5        D) 1,5,64. Baliqlarning ayirish sistemasi: 1-qo`ng`ir- qizg`ish, 2-buyraklar, 3-tasmasimon, 4-

xalqum   bo'ylab   joylashgan,   5-maxsus   teshik   orqali   tashqariga   chiqariladi,   6-siydik

yo`li orqali qovuqqa tushadi

A) 1,3,4,5,6                B) 2,3,4,5,6             C)1,2,3,5,6              D) 1,2,3,4,65.Zog’ora balig’ning  juft  suzgichlari: 1-orqa, 2-anal, 3-ko'krak, 4-dum, 5-qorin 

A) 3,4,5                  B)1,2,4          C)1,3,5          D)3,5 6.Zog’ora   baliq   tanasining   qaysi   rangi   himoya   rangi   bo'ladi?   1-orqa   tomoni   oq-

sarg’ish, 2-orqa tomoni to'q yashil, 3-qorin tomoni oqish, 4-qorin tomoni to'q yashil,

 5-rangi atrof muhitga rangiga mos bo'ladi

A)2,3,5                B)1,2,4          C)2,3,4            D)1,3,47.Baliqning  qovurg`alari  qanday  nomlanadi?

A) yoysimon  B) yarim aylana    C) qilichsimon

D) egarsimon qovurg`a

8.Baliq yoshini qanday aniqlash mumkin?

A) bo`yiga qarab                                         B) tangachalari soniga qarab

C) tangachalardagi xalqalar soniga qarab  D) yon chizig`iga qarab

9.Xordalilar tanasi bo`ylab o`tadigan qism nima deyiladi?

A) Oldingi miya

B) Nerv naychasi     C) O`q  skelet

       D) Orqa miya10.Xordalilarning qancha turi bor?

  A) 10000  B) 26000 C) 36000 D) 4300011.Qaysi   organizmlarning     tiriktug`ar     vakillari   uchraydi?   1.akulalar,   2.skatlar   ,

3.chayonlar, 4.toshbaqalar, 5.alligator, 6.ilonlar

A)1.2.4.6         B)1.2.3.6        C)3.4.5.6      D)1.4.5.612.Orqa suzgichi  ortida  yana bitta suzgichga ega bo`lgan baliqni ko`rsating?

A) Skat                    B) Akula    C) Keta                    D) Beluga13.Chala uzgarish bilan rivojlanadigan hashoratlar turkumlarini ko’rsating:  

1-suvaraklar,  2-Qattiqqanotlilar,  3-tangacha qanotlilar,  4-chigirtka,  5-ninachilar,  6-

pardaqanotlilar,   7-qandalalar,   8-ikkiqanotlilar,   9-chirildoq,   10-pardaqanotlilar,   11-

temirchak. 

A)1,4,6,7,9,11      B)  2.3.6.7.4, 8  C)1, 2,4,7,9,11     D) 2,5,6,8,10,1114.  Suvda  ham     quruqlikda     yashovchilar   lichinkasining   ichki   jabralari  qayerda

joylashgan? 

A) og’izda    B) o’pka devorida  C)halqum devorida    D) boshning ikki yonida15. Quyidagi xayvonlarning eshitish a’zolari qanday qismlardan tuzilgan?

1)  baliq;  2)  baqa;   3) it;

a)  ichki va o’rta quloq;  b)  ichki quloq ;  v) ichki , o’rta   va tashqi quloq;

A)  1-v, 2-b,  3-a,  B)  1-a,   2-v,  3-b,   C)  1-b,  2-v, 3-a,   D)  1-b, 2-a,  3-v,16.O’rgimchaklarning tuyg’u  vazifasini qaysi a’zolari bajaradi?

A)  oyoq paypaslagichlari  B) kalta mo’ylovlari   C) yurish oyoqlari   D) uzun mo’ylovlari17. Yashil bronza qo’ng’izining og’iz apparati  tuzilishini aniqlang.

A)  ustki  tomonidan    bir  juft   yuqori  lab,   yon  tomonidan  bir   juft  yuqori      jag’lar,   ostki

tomonda  bir juft pastki   jag’lar

B)  ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi yuqori lab, yon tomonidan bir juft yuqori va

pastki jag’lar, ostki tomonda pastki lab 

C) ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi yuqori lab, yon tomonidan ikki juft yuqori va

pastki jag’lar, ostki tomonda   bir juft  pastki lab  

D) ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi ikki juft  lab, yon tomonidan bir juft yuqori

va pastki jag’lar, ostki tamonda  bir juft pastki lab

18.Parazit chuvalchanglarni yashash muhiti    bo`yicha javoblarni aniqlang. 

1-Odam askaridasi, 2- exinokokk,     3-cho‘chqa tasmasimon chuvalchangi, 4-bolalar

gijjasi, 5-bo‘rtma ne'matoda. 

a) o‘simliklarning yer osti qismida    b) odam va bolalarning ichagida 

s) cho`chqa organizmida  d) odamning ingichka ichagida 

v) qoramol  , qo`y, ot va tuyalarning  dastlab  ichagi, so`ng o`pka va jigarlarida

A)  1-а, 2-v, 3-b,   4-c, 5-d,  B)  1-с, 2-v,  3-b,    4-a,  5-d, 

C)  1-а, 2-c, 3-b,   4-v,  5-d,  D)  1- d, 2- v,  3- c,  4- b, 5- а,

19.Ilonlarga   tegishli   bo`lgan   javoblarni   belgilang?   1-qovurg`alarga   ega,   2-

qovurg`alarga ega emas, 3-haqiqiy oyoq mavjud, 4-haqiqiy qovoq mavjud emas,

5-yaxlit   tullaydi   ,6-parcha   parcha   tullaydi,   7-juda   yaxshi   eshitadi,   8-yaxshi

eshitmaydi ,9-tili tuyg`u vazifasini bajaradi.

A)1,4,5,8,9           B)2,4,6,7               C)1,3,5,8,9            D)2,3,6,7,920.Qadimgi dumlilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A) O`pkali panjaqanotlilar dan                    C) Dumsizlardan

B) Suyak tog`ayli baliqlardan                      D) Stegosefallardan

21. Yapon laminariyasi qanday yo`l bilan ko`payadi?

22.Qirqbo’g’imlar qanday ko’payadi?

23.Mingyaproq bo’yimardon o’simligi qaysi oilaga mansub?

24. Qushlarning qaysi hatti-harakatlari tug`ma instintikt hisoblanadi? 

25.Uch juft bezga ega hayvonning nomini ayting?

26.Qorinoyoqli va bosh oyoqli mollyuskalarning nerv sistemasi qanday tuzilgan?

27.Yoz mavsumida kaltakesaklar necha marotaba tullaydi?

28.  Baliqlarda qon qorin aortasidan  qaysi a’zoga o’tadi?

29.  Qushlarning qaysi xatti-xarakatlari   tug’ma instinkt  xisoblanadi?

30. Turkum tushunchasiga ta’rif bering


Biologiya 7 sinf  

2-variant 

1.Ilonlarga   tegishli   bo`lgan   javoblarni   belgilang?   1-qovurg`alarga   ega,   2-

qovurg`alarga ega emas, 3-haqiqiy oyoq mavjud, 4-haqiqiy qovoq mavjud emas,

5-yaxlit   tullaydi,   6-parcha   parcha   tullaydi   ,   7-juda   yaxshi   eshitadi,   8-yaxshi

eshitmaydi , 9-tili tuyg`u vazifasini bajaradi

A)1,4,5,8,9           B)2,4,6,7               C)1,3,5,8,9            D)2,3,6,7,92.Qadimgi dumlilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A) O`pkali panjaqanotlilardan                     C) Dumsizlardan

B) Suyak tog`ayli baliqlardan                      D) Stegosefallardan

3.Zaharli bo`lmagan ilonni toping:

A) Qora ilon    C) Qalqontumshuq ilon C) Qum bo`g`ma,  ilon D) Ko`lvor  ilon4.Nima sababdan sudralib yuruvchilarning qorni yerda sudraladi?

A) oyoqlari tanasining ikki yonida     joylashgani uchun

B) oyoqlari tanasining ostida joylashgani uchun

C) oyoqlari kalta bo‘lganligi sababli

D) qorni muguz tangachalar bilan qoplanganligi sababli

5.Qushlarning qaysi suyaklari o`zaro birikib yagona dumg`aza suyagini hosil qiladi?

A )ko`krak,bel,dumg`aza  B) bel,dumg`aza,dum  

C) bel,dumg`aza,o`mrov   D) dumg`aza,dum,toj

6.Qushlarning   uchishga   moslashganligi   bilan   bog`liq   bo`lgan   hususiyatlarni   to`liq

qatorini   belgilang   :   a)   naysimon   suyaklar   havo   bilan   to`lgan,     b)tishlari   yo`q,

c)jag`lari   muguzli   tumshuqqa   aylangan,     d)ko`krak-toj   suyagi   rivojlangan,

e)bel,dumg`aza ,dum suyaklari o`zaro harakatsiz birikkan,   f) issiqqonli   bo`lishi,

j)yuragi  to`rt  kamerali,  k) o`pkada  havo pufakcha(xalta)lari hosil bo`lgan.

A)d,e,f,j,k                  B)a,b,c,d,e,f,j,k      C)a,b,c,d,e,k              D)a,b,c,d,j,k7.  Baqa(I)va   it(II)ning   hamda   qushlarning(III)   orqa   oyoqlari   qanday   qismlardan

iborat? 1)son,   2)boldir,   3)tovon , 4)panja , 5)ilik,  6)bilak

A) I-1,2,3,4 II-1,2,,3,4 III-1,2,5   B) I-1,2,3,6 II-1,2,3,4 III-1,2,5,6

C) I-1,2,5,3,4 II-1,2,3,4 III-1,2,3,4    D) I-1,2,3,4 II-1,2,3,4 III-1,2,5,4

8.Qaysi hayvonning oldingi oyoq kamari skeleti 2 ta kurak va unga qo`shilib o`sgan

ko`krak tirgak suyagi hamda 2 ta o`mrov suyagidan iborat?

A) Pingvin                  B) It              C)Ko`l  baqasi     D)Ko`k  kaptar9.Karqurlar  va qurlar qushlarning qaysi oilasiga mansub?

A)Qurlar         C)Tovuqsimonlar    B) Karqurlar        D)Chumchuqsimonlar10.Uchib borayotgan … ni ayri dumiga qarab oson bilib olish mumkin?

A) tasqara            C) qora kalxat        B) burgut         D) tuyaqush11. Qaldirg`och qaysi  regionda  qishlaydi?

A) Tropik Afrika                                      B) Afrika, Hindiston

С) O`rta Osiyoning  issiq  o`lkalarida     D) Afrika,Evropa 

12.Qo`ng`iz, chigirtka va kemiruvchilarni  yeb foyda keltiradigan qush?

A)Tasqara            B)Laylak          C)Qaldirg`och         D)Boyo`g`li13. Quyidagi hayvonlarning eshitish a’zolari qanday qismlardan tuzilgan

 1)  baliq;  2)  baqa;   3) it;

a)  ichki va o’rta quloq;  b)  ichki quloq ;  v) ichki , o’rta   va tashqi quloq;

A)  1-v, 2-b,  3-a,  B)  1-a,   2-v,  3-b,    C)  1-b,  2-v, 3-a,  D)  1-b, 2-a,  3-v,14.O’rgimchaklarning tuyg’u  vazifasini qaysi a’zolari bajaradi?

A)  oyoq paypaslagichlari  B) kalta mo’ylovlari  C) yurish oyoqlari  D) uzun mo’ylovlari15.   Yashil bronza qo’ng’izining og’iz apparati  tuzilishini aniqlang.

A)     ustki tomonidan   bir juft yuqori lab, yon tomonidan bir juft yuqori     jag’lar, ostki

tamonda  bir juft pastki   jag’lar

B)  ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi yuqori lab, yon tomonidan bir juft yuqori va

pastki jag’lar, ostki tamonda pastki lab 

C)  ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi yuqori lab, yon tomonidan ikki juft yuqori

va pastki jag’lar, ostki tamonda   bir juft  pastki lab  

D)   ustki tomonidan kichik plastinka shaklidagi ikki juft  lab, yon tomonidan bir juft yuqori

va pastki jag’lar, ostki tamonda  bir juft pastki lab

16.   Qushlarda qaysi  sezgi a'zolari yaxshi rivojlangan? 

A) ko‘rish,         В) eshitish,      S) xid bilish,     D) ta'm bilish. 17.  Toshbaqalarda umurtqa pog‘onasininig qaysi qismlari harakatchan?    

A) dumg‘aza va dum, В) dumg‘aza , bo‘yin va dum,   S) dumg‘aza,  D) bo‘yin va dum.    18.Quyidagi qaysi hasharotning xartumchasi spiral shaklda?

A) qo`ng`izda     B) temirchakda     C) kapalakda    D) chumolida19.Quyidagi organizmlarning qaysilarida qon kislorod  tashish vazifasini bajarmaydi?

1.zorka  2.kana 3.xasva qandalasi 4.podalariy 5.termit  6.midiya 7.marvariddor

A)1.2.3         B)1.3.4.5           C)4.5.6              D)1.3.720.Qornining oldingi tomonida 1 juft o`pka xaltalari joylashgan hayvonni aniqlang?

A)Suvshillig`i         C)Falanga

B)Baqa          D)Qirg`ovul

21.Qorinoyoqli   malyuskalarning yuragi qanday tuzilgan ?

22.Qushlarning qaysi hatti-harakatlari   tug’ma instinkt  hisoblanadi?

23.Oq planariyani sezgi a’zolariga nimalar kiradi?

24.Dunyoda sporali hayvonlarni necha  xili mavjud?

25.Baliqlarda qon qorin aortasidan  qaysi a’zoga o’tadi?

26.Qirqbo’g’imlar qanday ko’payadi?

27.Turkum tushunchasiga ta’rif bering ?

28.Qorinoyoqli va boshoyoqli malyuskalarning nerv sistemasi qanday tuzilgan?

29.Yoz mavsumida   kaltakesaklar necha marotaba tullaydi?

30.Qushlarning qaysi xatti-xarakatlari   tug‘ma instinkt  xisoblanadi?

Biologiya  7 sinf   


3-variant

1.Quyidagi qaysi hasharotning xartumchasi spiral shaklda?

A) qo`ng`izda     B) temirchakda     C) kapalakda    D) chumolida2.Quyidagi organizmlarning qaysilarida qon kislorod  tashish vazifasini bajarmaydi?

1.zorka  2.kana 3.xasva qandalasi 4.podalariy 5.termit  6.midiya 7.marvariddor

A)1.2.3         B)1.3.4.5         C)4.5.6           D)1.3.73.Qornining oldingi tomonida 1 juft o`pka xaltalari joylashgan hayvonni aniqlang?

A)Suvshillig`i         C)Falanga         B)Baqa          D)Qirg`ovul4.Qaysi javobda xasva qandalasi uchun xos bo`lmagan xususiyat keltirilgan

 A)Ayirish organi yomg`ir chuvalchangining ayirish sistemasiga o`xshash

 B)Donli ekinlar donini so`rib oziqlanadi

 C)Donli ekinlar bargini so`rib

 D) Qanotlarining  oldingi qismi qalin

5.Qaysi  javobda chuchuk suv shilling`ining soni bittadan bo`lgan a`zolari to`g`ri 

ko`rsatilgan.1)ko`zi 2) paypasligichlari 3) jigar 4) so`lakbezi 5)jabrasi 6)buyragi  

7)nerv tuguni

A)1,5          B)3,6

  C)3,4,6        D)2,6,7

6.Qaysi organizmlarda nafas teshiklari qorin bo`limida joylashgan: 1)suv shilling`i     

2)qisqichbaqa  3)butli o`rgimchak  4)baliq  5)lansetnik  6)yashil bronza qo`ng`izi  7)oq 

kapalak  8) mita

A)1,2,4,5              B)2,3,8

C)1,3,4,5       D)3,6,7,87.Quyidagilardan qaysi birining xartumi jag`lari va oyoq paypaslagichlarining 

qo`shilishidan hosil  bo`ladi?

A) Ari             B) Kapalak           C) Kana        D) Chivin8.Hashoratlarning  paypaslagichlari (1), mo’ylovlari (2) qanday vazifalarni bajaradi?    

a) tuyg’uorgani,  b) hid bilishorgani,  c)ta’mbilishorgani, d)sezgiorgani

A) 1-a,b; 2-c,d          B)1-a,c; 2-b,d           C)1-a,c; 2-b       D)1-b,c; 2-a9. Pardaqanotlilar turlarini ko'rsating: 1-asalari, 2-xasva qandala, 3-so'na, 4-paxmoq 

ari, 5-chumoli, 6-bo'ka, 7-qovog’ari 

A) 1,4,5,7                B) 2,3,6               C) 2,4,7            D) 1,4,510.Yovvoyi arilar changlatadigan o'simliklarni belgilang: 1-grechixa, 2-beda, 3-

sebarga, 4-kungaboqar, 5-anjir

A)1.3.4          B)2.3       C)1.2.4          D)1.4.511. Xasharotlar nafas olish organlari: 1-malpigi naychalari, 2-traxeya naychalari, 3-

qorin bo'shlig`ida joylashgan, 4-qorin bo'limidagi nafas olish teshiklaridan boshlanadi,

5-bir uchi berk, 6-ikkinchi uchi ichakka ochiladi, 7-tanada ko'p marta shoxlanadi, 8-

naychalarhamma organlarga tarqaladi

 A) 1,3,5,6               B)1,3,4,8        C)2,4,7,8          D)2,3,5,8 12. Zog’ora baliqning  umurtqa pog’onasi nechta suyakdan tashkil topgan?

A) 39-42                B) 39-49          C) 10-16                 D) 20-2613.Qisqichbaqaning  jag`  oyoqlari  qanday  vazifani  bajaradi? 1) oziqni parchalaydi 

2) oziqni ushlaydi 3) oziqni og`ziga olib keladi 4) suvni jabra bo`shlig`ida  harakatga  

keltiradi 5)oziqni  chaynash 6) suvda  suzish

A)1,3,4,5                     B)2,3,4                           C)4,5,6                        D)3,4,514.Zich joylashgan yassi  kubsimon yoki slindirsimon hujayralardan tashkil topgan   

to’qimani  aniqlang?

A)Biriktiruvchi         B) Muskul     C) Epiteliy                D) Nerv15.   Baqadan farq qilib it  baliqlarda ...   

A) jabra va ikki kamerali yurak mavjud,           В) tanasi  do‘ng shakilda,  С) qon aylanish sistemasi mavjud,                    D) yuragi yo‘q.

 16 .Baqaning o‘pkasi qanday tuzilgan?

A) Sodda tuzilgan bir juft xaltachadan iborat , xaltacha devorida  va terida juda ko’p qon  

kapillyari   bilan ta'minlangan                                            

B) yaxshi rivojlangan, qorin bo‘shlig‘ida joylashgan, devori kapillyar qon tomirchalari bilan

ta'minlangan            

C) bir juft xaltaga o‘xshash, qorin bo’shlig‘ida joylashgan, devorida juda ko‘p katakchalari 

bor                               

D) yaxshi rivojlangan, qorin bo‘shlig‘ida joylashgan, devorida juda ko‘p katakchalari bor 17.  Bosh qutisi    suyakka bilan qoplangan    baliqlar guruxini belgilang?

A) losos, keta, bukri baliq               B) akula, dengiz tulkisi, manta               

C) vakra, beluga, sterlyad               D) tikan baliq, tilapiya, dengiz otchasi 

18.Hasharotlar qon tomiri qanday tuzilgan?

A) bitta uzun qon tomir bor, yurakdan oldingi tomonga chiqadi, tana bo‘shlig‘iga ochiladi  

B) bitta kalta qon tomir bor, yurakdan orqa tomonga chiqadi, organ va to‘qimalarga boradi.  

C) Bitta  katta qon tomiri bor, tana bo‘shlig‘iga ochiladi, organ va to‘qimalarga boradi. 

D) bitta kalta qon tomir bor, yurakdan oldingi tomonga chiqadi, tana bo‘shlig‘iga ochila  

19.Ilonlarga tegishli bo`lgan javoblarni belgilang? 1-qovurg`alarga ega, 2-

qovurg`alarga ega emas, 3-haqiqiy oyoq mavjud, 4-haqiqiy qovoq mavjud emas,      

5-yaxlit tullaydi , 6-parcha  parcha tullaydi ,7-juda yaxshi eshitadi, 8-yaxshi 

eshitmaydi , 9-tili tuyg`u vazifasini bajaradi

A)1,4,5,8,9           B)2,4,6,7               C)1,3,5,8,9            D)2,3,6,7,920.Qadimgi dumlilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A) O`pkali panjaqanotlilar dan                    C) DumsizlardanB) Suyak tog`ayli baliqlardan                      D) Stegosefallardan

21. Qanday mevalarga soxta mevalar deyiladi?

22.Mexanik to’qimaning vazifasi nimalardan iborat?

23.Poyalari bargsiz o’simlikni nomini ayting

24.Uch jut bezga ega hayvonni nomini ayting

25.Qorinoyoqli va boshoyoqli malyuskalarning nerv sistemasi qanday tuzilgan?

26.Yoz mavsumida   kaltakesaklar necha marotaba tullaydi?

27.Qushlarning qaysi xatti-harakatlari   tug‘ma instinkt  hisoblanadi?

28.  Baliqlarda qon qorin aortasidan  qaysi a’zoga o’tadi?

29.  Qushlarning qaysi xatti-harakatlari   tug’ma instinkt  hisoblanadi?

30. Turkum tushunchasiga ta’rif bering ?Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling