Botanikafanibo’yicha5- sinfuchundarsis hlanmalar to’plami


Download 0.65 Mb.
Pdf просмотр
Sana10.01.2019
Hajmi0.65 Mb.

 

BOTANIKAFANIBO’YICHA5-

SINFUCHUNDARSIS

HLANMALAR 

TO’PLAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Sana:_________________________________________________ 

Sinf:     5 

Fan:      Botanika 

MAVZU: “GULLI O’SIMLIKLARNING XILMA – XILLIGI (ILDIZ, POYA, KURTAK, 

GUL, MEVA, URUG’) YASHASH MUHITIGA MOSLASHUVI” 

O’quvchilarning   jismoniy   va   aqliy      rivovlanishi. 

Darsning     maqsad 

Ta’limiy   maqsad:   Gulli     o’simliklarning   xilma – xilligi   va    tabiatda     uchrashi    hasqida 

BKMlarni     shakllantirish 

  Tarbiyaviy   maqsad:   Ekologik , iqtisodiy,  va  kasbga  yo’naltirish   , vavaurug’larningtuzilishi 

    Rivojlantiruvchi        maqsad:    O’simlikolrganlarining    yashash        muhitiga      moslashishi      o’rgatish   

asosida   hayotiy   ko’nikmalarni    rivojlantirish.  

O’quvjarayoniniamalgaoshirishtexnologiyasi 

Metod: Aqliyhujum 

SHakl:        savol – javob 

Vosita:       o’simlik   organlari,  ildiz,  poya,  kurtak,  gul,   meva  va  urug’lar. 

Usul: Blits – so’rovmetodiasosida 

Nazarat :    suhbat 

 

 

Darsning     borishi : 

1        Tashkiliy     qism. 

2  O’tgan   mavzuni    so’rash. 

Savol  -   javob    asosida. 

 

Mazkur 

xujjatni 

to’liq 

holdaolishuchun

+998902295952 

telefonraqamigaqo’ng’iroqqilingvaarzonnarxevazigaungaegabo

’ling! 

Xujjatni e-mailingizga yoki telegram orqaliolishingizmumkin. 

P.S. Sizning to’lovingiz  

www.entt.uzloyihasirivojiuchunsarflanadi. 

 

Narxi: 15000 sum YANGIMAVZUBAYONI.

 

REJA:  

1. Gulliosimliklarning   xilma –xilligivatabiatdatarqalishi.  

2. O’simlikorganlarining (ildiz, poya, kurtak, gul, mevavaurug’)  tuzilishi.  

3. O’simlikorganlariningyashashmuhitigamoslashishi.  

1-guruh. Gulli      o’simliklar      haqida      tushuncha: 

 

Gulli 


’simliklar 

deb- 


gullarining 

shakli 


turlicha, 

rangi 


har-

xilvagulqo’rg’onimavjudurug’labmevaberuvchio’simliklargaaytiladi  .    Ulardapoya  ,  ildiz,  barg, 

gul  vamevalarmavjud. Harbiro’simliko’zinibelgilaribilanajralibtiradi.  

 Yer  yuzidagullio’simliklarning533  taoilagamansub  13000  turkumva  250000  danortiqturibor. 

Ularninghammasio’zhayotidavomidagullaydivamevaberadi, ya’nio’zidannaslqoldiradi.  


Jonli  tabiatimizni  o’simliklarsiz  tasavvur  etib  bo’lmaydi.Yashilo’simliklarbarchatirikmavjudot  

uchunhayotmanbaihisoblanadi. 

Ulardanavvalotozahavo, 

oziq 


– 

ovqat, 


kiyim-

kechak,qurilishvauy-ro’zg’orbuyuumlarisifatidafoydalaniladi.  

 

O’simliklarolamimillionyillardavomidaiqlimsharoitiga Tuproqqavanamlikkamoslashibshakllangan.Organlari,ichkituzilishi, 

ildizi, 


guli, 

mevasi, 


o’zidannaslqoldirishikabihususiyatlaribilaninsonlarnio’zigajalbetibkelgan. 

                                                              1 

 

 

Ularmillionyillardavomidao’zgarib, yangimuhitsharoitigamoslashibkelgan. 

Shutufayliulardayangibelgilarpaydobo’lgan,vabubelgilarirsiylashgan. 

Natijadamahsussharoitgamoslashganyangiturvaturkumlarpaydobo’lgan, 

moslashaolmaganlariesayo’qolibketgan.  

 

2-guruh:      Vegetativ      organlar:  

 

 

Ildiz- o’simlikni 

 

tuproqqa  

birlashtirib, 

suv 

 

va  undaeriganmoddalarnituproqdanshimibolib, 

o’simlikni 

yerustkiqismiga 

yetkazibberuvchiqismidir. Ildizningmuhimhususiyatibarghosilqilmaydi.  

 

Ildiz        asosiy,  yon    va      qo’shimcha          ildizlardan      iborat. Birtupo’simlikdagiasosiy , yonvaqo’shimchaildizlaryig’ilibildiztiziminitashkiletadi. 

 

Poya  –o’simlikning    barcha  yer    ustki    qismlarini    bog’lab,  ildizbilan birlashtiribturadi. 

Poyadamoddalarharakatlanadi. 

Darahtlarpoyasinitana, 

o’simliklarnikiniesapoyadeyiladi.  

 

Kurtak – o’simlikningboshlang’ichnovdasihisoblanadi.  Kurtaklarbargqo’ltig’ida 

maydayokiyirikshakldabo’ladi. 

Novdadauchkikurtak, 

yonvaqo’shimchakurtaklarbo’ladi. 

 

3-guruh;Generativorganlar: 

 

 

Gul- o’simlikninggenerativorganihisoblanadi. 

Ugulo’rni 

,gulqo’rg’on, 

changchivaurug’chidantashkiltopgan. 

Gullarbirjinsli, 

ikkijinslibo’ladi.Gullarurug’langandanso’ngmevahosilbo’ladi. 

 

Meva        urug’chi        tugunchasidan          hosil            bo’ladi.  Mevalaasosan  2 hilbo’ladi. 

1- chinmeva,  agarutugunchadanhosilbo’lsa; 

2- sohtameva,gulningboshqaqismlarihamishtiroketsa. 

 

  

 

MAVZUNIMUSTAHKAMLASH: 

 

Blits-so’rovtexnologiyasiasosida. 

 

№ O’simliknomi.  

Ildiz        tizimi. 

Mevasi. 

Yong’oq  

 Bug’doy 

 

 Qoqio’t 


 

 Olma 

 

 Na’matak 

 

 Qovun 

 

 Archa 


 

 Lola 

 

 Zupturum 

 

 

10 Terak 

 

  

Uyga    vazifa:    Mavzuni    o’qish,   o’simlik   organlarini    rasmini    chizish.  

                                                            2 

 

Sana:     Sinf:    5 

Fan:      Botanika 

 

MAVZU: GULLI O’SIMLIKLARNINGHAYOTIY     SHAKLLARI     

DARS     REJASI 

 Tashkiliy      qism 

2-minut 

II 

Milliy      g’oyanisingdirilishi 

5-minut 

III 

Uy 

 

va 

 

zifasini 

 

tekshirib 

 

va  

o’tilganmavzularniaqliyxujumasosidatakrorlash 

10-minut 

IV 

Yangimavzunimuammoliuslubiniqo’llash 

16-minut Yangimavzunimustahkamlashvao’quvchilarnibaholash 

10-minut 

VI 

Uyga      topshiriqlar 

2-minut 

 

Darsning          ta’limiy                        maqsadi:      O’simliklarni          hayotiy      shakllari        haqidagi   BKMlarni   shakllantirish 

Tarbiyaviy 

vazifasi:Gullio’simliklarningorganlaribilantanishish, 

o’simliklarnitabiatdagivaodamhayotidagi  ahamiyati     haqidabilimvako’nikmalarinihosilqilish, 

tabiatnimuhofazaqilish. 

 

Darsningrivojlantiruvchivazifasi:Gullio’simliklarningorganlaribilantanishisho’quvchilarnikelaja

kdatabiatdanoqilonafoydalanishhaqidagibilimlarini     rivojlantirish. 

 

Dars     jihozlari:   Darslik,    gerbariy,      rasmlar,    kompьyuter 

 

Darsturi:Savol–javob,  ko’rgazmalilik 

 

Darsuslubi:Noananaviy, interfaolo’yinlardanfoydalanish.  

DARSNING       BORISHI: 

 

TASHKILIY        QISM: 

 

 

O’quvchilarnidavomatini  aniqlash, darsgatayyorgarliklarinikuzatish. 

 

O’tilganmavzutakrorlash. 

Savol – javob usuli orqali o’tilgan mavzu takrorlanadi. 

 

Yangi      mavzuning      bayoni: 

 

REJA 

1.

 

O’simliklarningtabiatdagi    vainsonhayotidagi        ahamiyati.        3 

 

 

2. 

Gulli      o’simliklarningorganlari   bilantanishish 3.

 

Mikroskop      bilan     o’simliklarniko’rish  

Yer    yuzidagigullio’simliklar  533  oila,  13000  turkumva  250  000  danortiq 

turinio’zichigaoladi. 

Gullio’simliklarni  hammasigullabmevatugadi.  Shungako’ragul      hosil  qiladigan 

hammao’simliklar   gullio’simliklardebataladi 

Gulli  o’simliklar hayotiy   shakllariga   ko’ra    daraxt, buta, yarimbuta, bir   yillik, ikki  

yillik   va    ko’p     yillik    o’tlarga   bo’linadi. 

 

Biryilliko’simliklarga quyidagilarkiradi: Bug’doy,     oq sho’ra,       jag’ – jag’,       qoraituzum 

Ko’pyilliko’simliklargaquyidagilarkiradi: 

SHolg’om,    rediska,     sabzi    karam 

 

 Daraxtlar        tanasi      yog’ochlasgan,  asosan,  bitta    yo’g’on    tanali,    baquvvat  ildizli    va 

keng  shox-shabbali  ,baland  bo’yli  ko’p  yillik  o’simliklardir  .Maktab  hovlisidagi  terak  misolida 

daraxtlarning   tuzilishi    tushuntiriladi. 

 Buta-        poyasi      yog’ochlashgan,  bo’yi  2-3  metrdan  oshmaydigan  ko’p  yillik  o’simlik 

.Masalan ; na’matak,  zirk,  limon,  nastarin,  qorag’at,  ligistrum  Yarim  buta-  poyasining  yuqori  qismi    qishda  sovuq  urib  ketadigan  ko’p  yillik  o’simliklardir. 

Masalan;  shuvoq,   sarsazan,   teresken,    izen. 

 

Ko’p    yillik    o’tlar-  yerusti  qismi  qishda  qurib,  o’sish    kurtaklari    tuproq  ostida 

qishlaydigan   o’simliklar. 

 

Savol: Qaysio’simliklar haryilibirjoydanchiqaveradi? Javob : ajriq 

Bunday     o’simliklarturiga     beda,    g’umay,     qoqio’t,    lola,   iloq    ham    kiradi. 

 

Qo’shimchama’lumot . 

 

 Kanar     orollarida     o’sadigan    ― Drakana ―- Ajdar   daraxti    6000    yil   yashaydi. 

Bo’yi  –  21  metr,      aylanasi  –  13,5  metr.  Uning    ichi    bo’sh    bo’lib,    Narvon    orqali  tepasiga 

chiqsa  bo’ladi.  U  piyoz doshlarga mansub  bo’lib , 6  ta  gul  toj bargi  va 6 ta  changchi va 

urug’chisi  bor. Uni  ajdar  daraxti  deyilishiga   sabab    shundaki, undagi   havo ildizlaridan 

smola -  ―ajdar  qoni ―  ajralib  chiqadi. 

 

Hozirda    eng      yosh        ajdar        daraxti    2000    yoshda    ekanligi        aniqlangan  .eng   qadimiysi 1868  yili kuchli bo’ron ta’sirida ag’darilib tushgan). 

 

VI. Darsni       yakunlash. 

 


 

Darsda    faol  qatnashgan    o’quvchilar         rag’batlantiriladi    va   baholanadi. Uyga 

topshiriq  :  Darslikdagi  ―Gulli  o’simliklarning    hayotiy    shakllari  ―  mavzusini  o’qib, 

mustahkamlash,  hamma  o’z  hovlisidagi   o’simliklarni   hayotiy   shakllarini  ajratib   yozib  

kelish , tayanch   so’zlar  va   atamalarni    yod    olib   kelish.   

 

 Sana: 

Sinf:   5 

Fan:   Botanika. 

 

MAVZU:         Kuzfaslidao’simliklar hayotidaro’yberadigano’zgarishlar.  

Xazonrezgilik. 

 

I.  Darsning     maqsadlari: 

a)  ta’limiy  :  o’simliklar    dunyosi,  mahalliy  sharoitda    o’sadigan    o’simliklar,  hayotiy 

shakli    turlicha 

bo’lgan      o’simliklar,        gulli            o’simliklarningasosiyo’rgarishlaribilantanishish, 

kuzfaslidagi 

 xazonrezgilik       haqida     tushunchalarni       shakllantirish;  

 

b)  tarbiyaviy    maqsad:    o’zaro  hamkorlik,  faollik,  ishchanlik,  tadbirkorlik, 

madaniyatlilikka,     ekologik,      estetik 

tarbiyani     shakllantirish; 

 

c)  rivojlantiruvchi    maqsad  :    tafakkur,          xotira,      idrok        mashqi,  qiziqishlarni  

rivojlantirish,   guruh bilan     ishlash,     

muloqatmadaniyatigao’rgatish, taxlil qilishvaxulosachiqarishgao’rgatish; 

 

d) kasbgayo’naltirish: tabiat qo’riqchisi, biolog, lobarant, fermer, tadbirkor,  

kasblar haqidama’lumotberish; 

 

;  


II. Dars     tipi: yangi      bilimlar,     ko’nikma,    malaka    hosil    qilish;  

 

III.  Dars     uslubi:     og’zaki,     maktab    hovlisida    amaliy   va   nazariy  ishlar   bajarish,  

ekskursiya; 

 

IV. Dars     usuli: ― muzyorar‖,    ―aqliy hujum‖,    ― BBBusuli‖ va hokazolar.  

 

V. Darsning        jihozlanishi:  

 

Darslik,    ekskursiya      bo’yicha    o’quv      qo’llanma,  mahalliy        o’simliklar,  gerbariy  

tayyorlash      metodikasi,      urug’larni    to’plash qo’llanmasi; 

 

VI.Ekskursiyaning       borishi:  

 

Sinf  o’quvchilari  guruhga  bo’linadi  va   xar  bir   guruh nomlanadi. Xar  bir guruhga alohida    mavzu    tarqatiladi.  Har        bir        guruhda  5-6  nafar        o’quvchidan        tashkil    

topadi..  1- “ Maysa”    nomli    guruh 

 

Qishlog’imizda    kuz 

;  Kuz.  Vatanimiz          olimlari  23  sentyabrni        kuzgi          teng          kunlik      deb 

hisoblashadi. Ammo  sizlarga  ma’lumki  kuz    fasli ham    issiq   va  quyoshli   bo’ladi. 

Lekin   kun    borogan  sari qisqaradi, tun   uzayib   borib   havo   salqinlashadi, Havo  

harorati 20 

0

Cdan  pasayganda  boshlanib,   50

C dan    pasayganda    tamom   bo’ladi,   7 

deb      hisoblaydilar.  Haqiqiy        kuz  O’zbekiston  sharoitida  oktabr  oyidan 

boshlanadi  .Ba’zan    tunda    qirovtushib,  yog’ingarchilik    boshlanadi.    Kuzda      o’rtacha 

yillik  yog’inning  15-25  %  tushadi.    Tog’larda    kuz      barvaqt  boshlanib,  sovuq  kunlar    

erta  tushib   yomg’ir qorga  aylanadi.    Kuzning    birinchi    yarmida     kunlar   issiq  va 

quruq   bo’lib, o’simlik  va    mevalar     g’arq         pishgan   bo’ladi. 

 

2 -,,Oltinkuz”guruhi Xazonrezgenlik 

O’zbekiston  sharoitida  kuz  kelishi   bilan   yashil   bargli    o’simliklarning    tashqi 

qiyofasi o’zgarib  boradi,  Kuzda  juda   ko’pchilik    mevali   va     manzarali    darxtlar 

hamda  butalarning  yashil   barglari   to’kilishi   oldidan   sarg’ish,-qizg’ish,  sarg’ish-

qizil  va  qo’ng’ir  qizg’ish    rangga  kirishini  ko’p  marta  kuzatgansiz.  Bunda    ulardagi  

xlorofillda    qabday    o’zgarishlar    sodir    boladi?  Degan  savollar  tug’iladi.  Kuz  kelishi 

bilan  kunlar    qisqarib, quyoshdan yerga kelayotgan yorug’lik va issiqlik  kamayadi. Bu 

omillar  yetishmasligi  tufayli xlorofill  yemiriladi.  Natijada barg hujayralarida sariq ,qizil 

va  binafsharangdagi  bo’yovchi    moddalarsezilarilibo’lib  qoladi.Kuzgibarglarning 

hujayralarida 

 

plastidalardantashqari,o’simliklarni hayotiy 

uchunzarurbo’lmaganzaralimoddalarto’planadi.Ular 

hujayralardayilbo’yiturlijarayonlardavomidayig’ilib qolganchiqindi hisoblanadi. 

 

3-,,Ekologlar”    guruhi 

Atmosferaning      ifloslanishi 

 

Havo    asosiy  hayotiy    muhit     bo’lishi     bilan       birga,  yer        ob-havosi,      uning  iqlim sharoiti,  davriyr    avishda,  takroriy  shakillanib  turishi  uchin    muhim    omildir.  Olimlarning 

aniqlashicha,  havo  muhiti  bo’lmasa,  yer    yuzida    kecha    va      kunduz        haroratlarni  200

0

Cga 


chabir-biridan farq qilishi mumkin ekan. Demak, bunday sharoitda hech bir jonzot yashamasligi 

aniq, 


 

umuman 


bunga 

chiday 


mumkin 

emas.Havomuhitidakimyoviybirikmalar,kislorodgazivasuvbug’laribilanta’sirlashib 

quyoshnurivositasida 

har-xilkimyoviy,fizik—kimyoviyjaroyonlarnisodiretibyanada 

haflikimyoviybirikamlarni 

hosil 


qilishiolibborilgantadqiqotvakuzatishlarnatijasidaisbotlangan.Hozirgikecha-kunduzatrof-

muhitgachiqarilayotgangazvagazsimonchiqindilar 

hamko’pbo’lib, 

ularayniqsa, 

havomuhitinidaxshatli 

sur’atdaifloslamoqda.Iflanishlarsababi 

ham 

yeratmosferasidaturlitoifadagiekologikmuommolaryuzagakeladi.‖Ozonyorig’i‖, ―Havodimiqishi‖, 

iqlimva 


ob-havoko’rsatkichlarining 

qator 


hududlardao’zgarganligishularjumlasidandir.    

 

 

VII. Ekskursiyani    mustahkamlash:   

1.Maktab   hovlisida   qaysi   mevalarva    o’simlik   urug’lari  pishganligini  aniqlash. 2. Ranginio’zgartirgano’simlikbarglaridanna’munalarolish. 

3. Maktab hovlisidagio’simliklardangerbariytayyorlash. 

4. Maktab    hovlisidagi    o’simliklarurug’   va    mevalarida     kolleksiya   yig’ish. 

  

VIII. Uygavazifa:   Olinganna’munalardangerbariyvaurug’larto’plaminiyaratish.          8 

 

 

 

 Sana: 

Sinf:   5 

Fan:  Botanika 

Mavzu:Hujayra hayotning asosi.O’simlik hujayrasining  tuzilishi 

Maqsad:a) Hujayra-hayotningasosiekanliginitushuntirish, 

o’simlik hujayrasining   tuzilishi    haqida   ma’lumot  berish.  

b)    Hujayra          qismalrini        o’zaro          bog’liqligi,      modda        almashinuvi  jarayoni      amalga  

moshirish    asosida   ekologik   hamda   ahloqiy     tarbiyalash. 

d)O’quvchilarni     mustaqil     ishlash    ko’nikmalarini     rivojlantirish,   fikrlash 

doirasini    kengaytirish Dars     jihozi: ,,Hujyra‖ aks      etgan       ko’rgazma,     rasmlar,   jadval   ,test      materiallari. 

Dars     usuli:     noan’anaviy.(Klaster   usuli). 

Darsning      borishi.     Tashkilliy   qism 

a)salomlashish    davomatni     aniqlash 

b)kichik     guruhlarga     ajratish 

II.O’tgan       mavzu      mustahkamlash. 

Test      savollari     yordamida. III.Yangi       mavzu    bayoni 

Reja: 

1.Hujayra-   hayotning    asosi 

2.O’simlik      hujayrasining      ruzilishi 

3.Hujayraning        xilma   xilligi 

 

O’simliklarnig hayoti  bilan   bo’lgan   ichki    jarayonlarni   aniq tasasavur qilish  uchun  uning  ichki  tuzilishini bilish  zarur.  Ularning   barcha    organlari hujayralardan  .Hujayraing  

ingliz  fizigi    Robert  Guktomonidan  1665-yil  kashf  etilgan  .Hujayrani  oddiy  ko’z  bilan    ko’rib 

bo’lmaydi  .SHuning  uchun  kattalashtirib  ko’rsatadigan    asboblar-mikroskop  yordamida 

o’rganiladi.    Hujayralar  shakl  jihatdan  farq  qilsada  ichki  tuzilishiga  ko’ra    oxshash  bo’ladi. 

Hujayrada   barcha    hayotiy   jarayonlar    amalga  oshadi. 

 

Hujayra. hujayra qobig’I va  protoplastdan   iborat.   .. Protoplast-    hujayra      qismlari      majmuasi,    unda  sitoplazma,  mag’iz,  plastidalar  va  vakuol  

joylashgan. 

Sitoplazma  –hujayraning    asosiy    tarkibiy  qismi    bo’lib  hujayra  qismlarini    kislorod    va    oziq 

modda   bilan   taminlaydi.  

Mag’iz    -hujayra      markazida        joylashgan      bo’lib        hujayra      bo’linishida      katta      ro’l   

o’ynaydi. 

Plastidalar  -o’simlik   hujayrasini   tirik qismi  .ular 3 xil: -lekoplast, -xloroplast, -xromoplast 

Vakuol-hujayra      shirasi  to’lgan  pufakcha  .uning  tarkibiga  suv  va  unda  erigan  turli  moddalar 

kiradi. Mevalarning  ta’mi   shushiraga   bog’liq.   Yosh    hujayralarda   Vakuol   ko’p  bo’ladi. 

SHuni  aytish  kerakki,  o’simliklarni  turli  organlardagi  hujaylar  har-xil  vazifani  bajarsada,  ular  

o’zaro  chabbarchas  bo’gliq.  shunday  qilib  hujayralar  qobig’I,  sitoplazma  mag’iz  plastid  va 

vakuoldan   tashkil    topgan. 

Mavzubo’yichaguruhlargatopshiriq 

beriladi.berilganvaqtichida 

,,Klaster‖ 

usulidamavzuyoritibberadilar.     

O’simlik  hujayrasi    o’xshash    bo’lsada    shakl      va  hajm      jihatdan      farq  qiladi.    Hujayraning  

xilma-xilligini    ko’rish  uchun  o’simlik    organlaridan  preparat  tayyorlanadi.  Hujayraning  shakli 

yumaloq ,cho’ziq ,ipsimon,  yassi,  qirrali,   bo’ladi. 

Mustahkamlash. 

1.,,Beshinchisi    ortiqcha‖ metodi   yordamida. Tushunchalar:   sitoplazma,   mag’iz,   vakuol,    pastida     xromatin 

. 2.,,Zakovatlizukko‖  metodi. 

Uyga   vazifa:   mavzu   o’qish,   savol   topshiriqlar.            9 

 

 Sinf:   5 

Fan:   Botanika 

Mavzu:    Kattalashtiribko’rsatuvchiasboblar.lupavamikroskopbilantanishish. 

Darsning  ta’limiy  maqsadi: O’quvchilarni kattalashtirib ko’rsatadigan asboblarning tuzilishi 

va ishlash prinspi bilan tanishtirish   sitologiya    haqida   tushuncha   berish. Darsning      tarbiyaviy        maqsadi  :  o’quvchilarni  lupa  mikroskopning  ishlash  prinspi  bilan 

tanishtirish orqali o’quv mehnat iko’nikmalrini   tarkib  toptirish, kasbga   yo’lash Darsning   rivojlantiruvchi   maqsadi o’quvchlarning  o’simliklar haqidagi  bilimlarini, darslik 

ustida mustaqil ishlash ko’nikmalarini  rivojlantirish Darsni   jihozlash:  

Lupa,   mikroskop,   mikropereparat  tayyorlash    uchun    kerakli    asboblar. Darsda      foydalanadigan    tehnologiya . 

Hamkorlikda    o`qitish   tehnologiyasi 

Kichik    guruhlarda   o`qitish   metodi 

Darsningborish 

1

 . Tashkiliy  qism.  

2

 O`tilgan    mavzu        bo`yicha        o`quvchilarni        bilimini      test  topshiriqlari  yordamida 

aniqlash.  3

 

 Optik qismi 

Obektiv 

Kichik(8

x

9

xKatta(40

x

,90

xOkulyor 

(7

x

,10

x

,15

x

)

 

 Mexanik qismi 

Tubus htativ 

makrovint 

Buyum  

stolchasi

 

 Yorituvchi 

qismi 

ko’zgu 

kondensor

 

 Bilaman 

Bilishni    

xohlayman 

Bilib     oldim 

O’g’ito’simlikniyaxshio’sishivahosildorliginioshirishuchunsolinadi. 

Biologiko’g’it. 

zararsiz, arzon. 

 

O’g’it 


turlarini 

shu   


sohada  ish 

olib  brogan  

olimlar 

ishlari 


bilan 

tanishsam. 

O’g’itlar 

qaysi  vaqt 

qancha 

miqdorda solinish 

ikerak. 


O’g’it 

tarkibi. 

 

Organik     o’g’itlar.         

Anorganik     

o’g’itlar.  

O’zbekistonda  

kimyoviy 

o’g’itlar 

ishlab  

chiqaruvchi  

zavodlar. 

O’g’itlarning   

salbiy   

oqibatlari. 

O’g’itlarni    

o’simliklarga  

ta’siri. 

 

Mikroskopning umumiy tuzilishi Optik qismi 

ob’yektiv kichik 

( 8x,9x ) 

kattasi ( 40x,90x )   

Okulyar  

( 7x, 10x, 15x, ) Mexanik qismi 

 

- tubus - shtativ 

- makrovint 

- mikrovint 

- buyum stolchasi Yorituvchi qismi 

 

 

Ko’zgu  

Kondensor  

Barg bandida bir necha barg yaprog`Ijoylashgan bo`lsa murakkab barg

deyiladi, murkkab, barglar uch bargchali

panja simon ,toq va juft pat simon

bo`ladi.  

Barg novdaning bir qismi bo`li, o`simliklarning muxim hayotiy jarayonlar

asosida organik moddalar hosil qiluvchi, 

suvni bug`latuvchi va nafas oluvchi

asosiy vegitativ organi.  

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling