Bu toplu Qafqaz universitetinin filologiya fakültəsi


Download 371.06 Kb.
Pdf просмотр
bet1/67
Sana14.07.2018
Hajmi371.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
40684

Bu  toplu Qafqaz universitetinin filologiya fakültəsi 
Türk dili və ədəbiyyatı bölməsində  1993-2001 -ci  illər arasında elmi-
pedaqoji  fəaliyyət göstərmiş 
Prof.dr.  Samət Əlizadənin 
xatirəsinə ithaf olunur.
ÇAĞ ÖYRƏTİM İŞLƏTMƏLƏRİ
QAFQAZ UNİVERSİTETİ
FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
TÜRK DASTANLARI TÜRK XALQ LARININ 
Ə DƏBİ  SALNAM ƏSİDİR
BEYNƏLXALQ KONFRANS
BAKI - 2004
' AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
İŞ L Ə R   İD A R Ə S İN İN

This book is dedicated to 
Prof.  Samed  Alizade
who was a member of faculty between  1993-2001  in 
Department of Turkish Language and Literature, Faculty of Philology,
Qafqaz University.
ÇAĞ  EDUCATIONAL COMPANY
QAFQAZ UNIVERSITY
FACULTY OF PHILOLOGY
LITERARY HISTORY O F TURKIC  PEOPLES:
TURKIC  EPICS
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
BAKU, 2004

£ ı„2 
6rrw -)t m  (
т%
TERTİP HEYETİ
Başkan 
:  Prof.Dr.  Ö m er  O K U M U Ş   ; 
Başkan  Yardımçıları 
:  Prof.D r.  A k if  H Ü SE Y N L İ  , 
D oç.D r.  M əm m ədəli  B A B A Ş O V   ; 
Genel  Sekreter: 
Y rd.D oç.D r.  M .M uhsin  K A LK IŞIM   ; 
Üyeler 
:  Dr.  M .Murat  E R G U V A N ,  Öğr.Gör.  A hm et  Ö K S Ü Z ,  Ö ğr.G ör.  F.A lexander 
M A G İLL,  Ö ğr.G ör.  Serap  M A G İLL,  Öğr.Gör.  Kənan  B Ə Ş İR O V ,  Ə li  ŞAM İL,  Öğr.Gör. 
Ö m er  B A Y R A M ,  Öğr.Gör.  Pərvanə  B A Y R A M ,  Öğr.Gör.  Erdai  K A R A M A N ,  Öğr.Gör. 
Bayram   G Ü N D O Ğ D U ,  Öğr.Gör.  S əriyyə  G Ü N  D O Ğ D U ,  Ö ğr.G ör.  Seyran  Q A Y IB O V , 
K am il  İS M A Y IL O V ,  Səad ət  H Ə S Ə N O V A
BİLİM KURULU
Prof.Dr.  Ö m er  O K U M U Ş ,  A kadem ik  Bəkir  N Ə B İY E V ,  Prof.Dr.  B ilg e   S E Y İD O Ğ L U , 
D r.Anar  R Z A Y E V ,  Prof.Dr.  M .Ö cal  O Ğ U Z ,  Prof.Dr.  A k if  H Ü S E Y N L İ,  Prof.Dr.  A li 
ÇELİK ,  D oç.D r.  H üseyn  İS M A Y IL O V ,  Prof.Dr.  Qara  N A M A Z O V ,  Prof.Dr.  M əhərrəm  
Q A SIM L I,  A z.M İA   M uhabir  Ü ye  T ofiq  H A C IY E V ,  A z.M İA   M uhabir Ü y e   Prof.D r.N izam i 
C Ə F Ə R O V ,  Prof.D r.  M aarifə  H A C IY E V  A,  D oç.D r.  M əm m ədəli  B A B A Ş O V ,  Y .D o ç.D r.
M .M uhsin K A L K IŞIM ,  Dr.  M.Murat  E R G U V A N
DİZGİ
Kam il  İSM A Y IL O V  
B A S K 1
A d ilo ğ lu   M M C   Matbaası 
Ü .H a cıb ey o v   K ü çe si,  3 8 /3 ,  B A K Ü  
T e l . :  98 6 8 2 5
İÇİNDEKİLER
AÇILIŞ OTURUMU
AMEA-nın  müxbir  üzvü,  prof.dr.  Nizami CƏFƏROV
Qədim türk eposu :  genezisi, tipologiyası...........................
Prof.Dr.  Bilge SEYİDOĞLU
Oğuz Kağan  Destanı’nda Mitolojik M otifler....................................................................................................................... ..
Akad.Prof.Dr.  Muratgeldi SÖYEGOV
Köroğlu  Destanlarından  Bazı  Şiirlerin XIX.  Yüzyılda  Birleşik  Krallık’ta ve  A BD ’de  İncelenmesi
(Yazarlar,  Eserleri  ve  Tercümeleri  Hakkında  Kısa N otlar)................................................................................................
14
Prof.Dr.  M.Öcal  OĞUZ
Eski  Türk  Destanlarında  Olay ve  Metin  Şorunu.................................................................................................................. 24
Prof.Dr.  M.Öcal  OĞUZ
Eski  Türk  Destanlarında  Olay ve  Metin  Şorunu.................................................................................................................. 24
MİTOLOJİ-TARİH  BÖLÜMÜ
1 mğ(y
 ^ 
J f
 Ä*
27
'
^  у  г -;'  ■
 , 
'}
Prof.Dr.  Süleyman  ALİYARLI
Korkut  Kitabı  ve  Eski  Türk Tarihi  (Atilla Tarihinin  İzleri)............................................................................................... 29
Yrd.Doç.Dr.  Hüseyin  ÖZCAN
Türklerde At  Kültürü  ve  Manas  Destanı’nda  A t .................................................................................................................. 33
Prof.Dr.  Ağayar ŞÜKÜROV
Mifdə dialektika  və yaxud  maddi  ilə  ideal olanın dialektikası..........................................................................................   41
Yrd.Doç.Dr.  Mustafa  AKSOY
Oğuz-näme Geleneği  İçinde  Anadolu’da  Bir Destan:  Süleyman-näme............................................................................ 45
Doç.Dr.  Kasiet MUSABAYEVA
Социально-  политические  идеи  в  эпосе «Манас»
( ‘Manas’  Destanmda  Sosyal  ve  Siyasi  Fikirler).....................................................................................................................54
Dr.  Seyfəddin  RZASOY
Oğuz m if xronotopunun  epik strukturu....................................................................................................................................58
Məhsəti  İSMAYIL
Dastanlarda mifoloji  qurd ob razı............................................................................................................................................... 61
Prof.Dr.  Gönül  AYAN
Anadolu  Sahasında Yazılmış  Y usuf u Züleyha  Mesnevilerinde  Kurt Motifi 
Prof.Dr.  Məhərrəm  QASIMLI
Türk epik düşüncəsində “Qorqud”  obrazının  mifoloji  və tarixi statusu.........
Yrd.Doç.Dr.  Rıdvan  CANIM
Türk  Mitolojisinde  Simurg M o tifi.........................................................................
I

Prof.Dr.  Kamil  HÜSEYNOĞLU
İranlılar qədim turan  dastanını  necə m ənim səm işlər..................................................................;........................................ 77
Dr. Məhəbbət  PAŞAYEVA
Koroğlu  dastanında etnoqrafik  lövhələr................................................................................................................................... 79
Öğr.Gör.  Ömer  BAYRAM
Türk  Destanlarında Medeniyetler Arası  D iy a lo g .................................................................................................................. 87
Prof.Dr.  Rəhman  BƏDƏLOV
Dədə Qorqudun mifoloji və tarixi  metamarfozları............................................................................................................... 90
Doç.Dr. Gülnara  BOTOKANOVA
Религиозные  верования древних  Кыргызов (Eski  Kırgızların  Dini  İnançları)......................................................... 92
Dr. Güllü  YOLOĞLU
Xakas Alıptıg Nımaxtarı  və Onların  İfa T ərzi....................................................................................................................... 96
Yrd.Doç.Dr.  M.Muhsin  KALKIŞIM
Dede Korkut Kitabı’nda Aile  Kültürü.................................................................................................................................... 101
Fərəh CƏLİLOVA
Türk epik  yaradıcılığında  öz  əksini  tapmış  evlənm ə  motivlərində  mifoloji  ünsürlər..................................... 111
Yrd.Doç.Dr.  Hamdi GÜLEÇ
Eski Türk  Destanlarmdan  “Alper Tunga  Destanf’ndaki Ünlü Turan Hakanı “Alper Tunga (=Efräsiyäb)............   114
Öğr.Gör.  U.Arif BÖLEK
Kitab-ı Dede  Korkut ve  S iy a set................................................................................................................................................118
TİPOLOJİ-POETİKA  BÖLÜMÜ 
123
Prof.Dr.  Ali ÇELİK
Oğuz Kağan  Destanı’nın  Uygurca  Reşideddin  ve  Ebulgazi  Metinlerinde  Aile,  Kadın,  Kahramanlık ve  İnanç  ...  125
Doç.Dr. Şahin  XƏLİLLİ
«K itabi-D ədə Qorqud» dastanında  şamançılıq  (Azərbaycan  türk  və ingilis  mənbələri  əsa sın d a )............... 133
Öğr.Gör.  F.Alexander  MAGİLL
Urban Legends  or Modem  Folk-Tales (Çağdaş  Halk  Masalları  veya  Kentsel  Efsaneler).........................................139
Dr. Tərlan  QULİYEV
“Kitabi-Dədə Qorqud”dastanı və qədim türk şerində vəzn və  q a fiy ə.............................................................................143
Dr.  Metin  BOŞNAK
The Odyssey o f  The Equestrian  Hero  in  Asia,  Europe and  A m erica............................................................................. 148
(Asya,  Avrupa ve Amerika'da Atlı  Kahraman'in Macerasi)
Yrd.Doç.Dr.  Ali  YILDIZ
Battal Gazi  Destani’nda Tasavvuf ve  Sem bolizm ...............................................................................................................159
Ruhəngiz MƏMMƏDOVA
Qədim Türk “Yaradılış”  eposu  və skandinav  dastanlarında tarixi-tipoloji m otivlər.................................................. 167
II
Prof.Dr.  Asif HACIYEV
“Kitabi-Dədə Qorqud”da epik  norma və  insan  ta le y i........................................................................................................170
Dr.  Mikail SÖYLEMEZ
Oğuz Kağan Destani’nda Oğuz’un  Karakteri  ve Psikolojik  Y apışı............................................................................... 174
Rustam  AŞİMOV
Эволюция  и истоки  возникновения  казахских  кисса-дастанов
(Kazak Destani Kıssalarının  Oluşumu  ve Tekämülü)........................................................................................................179
Yrd.Doç.Dr.  Abdulkerim  DİNÇ
Gagauz Destanları.......................................................................................................................................................................184
Dr.  Nəzakət HÜSEYNOVA
“Ural  Batır” dastanındakı  əbədi  həyat axtarışı  süjetinin başqa türk eposlarında an alogiyası....................................190
Elmira  RƏHİMOVA
О  монументалности временных  масштабов  в епосе  «Китаби-Деде Коркут»
(Kitab-ı  Dede  Korkut  Destani’nda Zaman  Ölçeğinin  Genişliği).................................................................................... 195
Prof.dr.  İsmayıl V Ə L İY E V
Əski  Türk Dastanlarında Ölümsüz  İnsan  Problem i............................................................................................................. 199
Prof.Dr.  İsmail  DOĞAN
Aile Sosyolojisinin  Malzemesi  Olarak Türk Destanları:  Yaratılış, Oğuz Kağan ve  Manas  Ö m ekleri................. 202
Prof.Dr.  Maarifə  HACIYEVA
Türk dastanlarında alp,  ər,  ərən  və qazi tipləri................................................................................................................... 218
Prof.Dr.  Pirsultan  Sədnik  PAŞAYEV
Əsatiri qəhrəmanlıq  epos və dastanlarının  kamilləşməsi  y o lla r ı......................................................................................225
İlhamə  MƏMMƏDLİ
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qopuzun ro lu .................................................................................................................232
Dos.  Ayten QURBANOVA
“Dədə-Qorqud kitabı”nda  sosial  motivlər.............................................................................................................................. 235
Adil CƏMİLOV
İslamın qəbul edilməsindən  sonrakı  türk dastanları.’’Manas” və “Dədə Qorqud” dastanlarının ortaq m otivləri. 239
METİN-DİL  BÖLÜMÜ 
245
Yrd.Doç.Dr.  Ayşenur  KÜLAHLIOĞLU  İSLAM
Korkut Ata’dan  Güngör  Dilm en’e  Deli  Dum rul...............................................................................................................   247
Yrd.Doç.Dr.  Ayşe  DUVARCI
Dede  Korkut Hikayelerinde  Mizah  Anlayışı........................................................................................................................ 252
Əli ŞAMİL
Deyimlərimizdə oğuz dastanlarının  iz lə r i............................................................................................................................ 256
Nəzrin  SƏMƏDOVA
Речевой  етикет:  формулы  пожелания (на материале дастана «Китаби-Деде  Коркут»
(Kitab-ı  Dede  Korkut  söylem   etiği:  dilek  ifadeleri)............................................................................................................258
III

Fərəx  BAYRAMOVA
Отдаленность культур  и  проблема  соответствий  в  переводах  «Кср-оглы»  и  «Кнтаби-Деде
Коркут»(Koroğlu”  və “Kit;ıhi-I)ə4ə  Qoıqıu!”  dastanlarının  tərcümələrində  mədənivətdən
uzaqlaşma  və digər uyğunsuzluqlar) 
................................................................................................................................. 260
Aytən  HACIYEV A
Türk dastanlarındakı  fuziyon  mexanizm  vasitəsilə  yaranan bəzi  leksemlər  haqqında................................................ 263
Ağaverdi  XƏLİLOV
«D ədə  Qorqud  kitabı»nın  sem iotik   str u k tu r u ............................................................................................................268
AMEA-nm  müxbir üzvü, prof.dr.  Azad NƏBİYEV
Azərbaycanda “Koroğlu”  nəşrləri............................................................................................................................................ 271
Doç.Dr.  Vahid  ZAHİDOĞLU
Kitab-ı  Dede Korkut:  Müstensilı  “Yanlış”ları  ve  Metin  G erçekleri..............................................................................277
Dr.  Nəbi ƏSGƏROV
Salur etnonimi  areal  türk  onomastikasında......................................................................................................................... 284
Yrd.Doç.Dr. Turhan  KAYA
Koroğlu Destam’nm  İki  Varyanlı  Üzerine D üşünceler.....................................................................................................289
Öğr.Gör.  Pərvanə BAYRAM
Dede  Korkut  Hikayeleri’nde  İnsanı  Güzellik  Unsurları..................................................................................................... 297
Yrd.Doç.Dr. 
Ramazan 
ÇAKIR
Gorkut Ata  ve  Göroğlıı  Türkmen  Halk  Destanlarında  Alkış  ve  Kargışların  İşlenişi.................................................. 301
Əhməd  ƏHMƏDOV
Muhammed  Osmanov  Örneğinde  “F.digc”  Nogay  D estannıın  Bazı  Gramer Özelliklerine  Bir B a k ış.................. 308
Doç.Dr.  Erdoğan 
BOZ
Dede  Korkut  Hikayeleri’nde Organ  Adları  ve  Bu  Adlarla  Kurulan  D eyim ler............................................................ 313
Dos.dr.  Giilxamm  VƏLİYEVA
“Dədə  Qorqud”:  soykttkümüz,  d ilim iz ..................................................................................................................................322
Dos.dr.  Məmmədəli  BABAŞOV
“Kitabi-Dadə Qorqud”  dastanında  ərəb  mənşəli  kəlm ələr..............................................................................................324
Zabitə TEYMURLU
Dede  Korkut  Kitabı’nda  Ttirkiye  Tiirkçesi’ne  Ait  Gramer Ö zellikleri.......................................................................... 3 3 1
Hacı Qadir QƏDİRZADƏ
“Kitabi-Dədə Qorqud”da və Naxçıvanda ağacla bağlı  inanclar,  qarşılıqlı  əlaq ələr.................................................. 336
Seyran 
ƏLİYEV
“Dədə  Qorqud  kitabf’mn  ingilis  dilinə  P.Mirabil  tərcüməsinin  linqvisitik-poetik  ö zəllik ləri............................... 337
Aygül  BEKTANOVA
Эпос  «Мапас»  В  Системе  Предфилософии  Кыргызов 
.
.
.
.
 
..................... 344
(Kırgızlarm  Fclsefe  Öncesi  Sisteminde  “Manas”  D estanı)
IV
ÇAĞ  ÖĞRETİM  İŞLF.TMELERİ
QAFQAZ ÜNİVERSİTESİ
FİLOLOJİ  FAKÜLTESİ
T Ü R K   H A L K L A R IN IN   E D E B İ  G E Ç M İŞİ:  T Ü R K  D E S T A N L A R I 
U L U S L A R   A R A S I  S E M P O Z Y U M U
AÇILIŞ  KONUŞMASI
özbekistan  Sefirliği’nin  Hürmetli  Müşäviri,  Atatürk  Araştırma  Merkezi’nin  Hürmetli 
Başkanı  Nizami  Müəllim,  Harici  Ülkelerin  Hürmetli  Nümayəndələri,  Çağ  öğretim 
Işletmeleri’nin Sayın Başkanı, Hürmetli Konaklar, Hanımlar ve Cənablar!
Üniversitemizin düzenlemiş olduğu,  bu öğretim yılı içərisindəki geleneksel uluslar arası 
sempozyumlardan birisi olan ‘Türk Halklarının Edebi GeçmişiTürk Destanları” konulu bu 
programımıza  iştirak  edən  bütün  siz  değerli  misafirlerimize,  şahsım  ve  Üniversitem  adına 
“hoş geldiniz” diyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Ve  bu  münasebetle  de,  gerek  Azerbaycan  ve  gerekse  de  diğer  ülkelerden  bu 
sempozyumda sunacakları tebliğlerle değerli bilgilerini bizimle paylaşmak üzere toplantımıza 
katılan tüm tebliğ  sahiplerine en içten teşekkürlerimizi sunarken,  harici ülkelerden gelen tüm 
misafirlerimizi  Üniversitemizin  konuğu olarak Azerbaycan’da görmekten  duymuş olduğumuz 
memnuniyeti de özellikle bildirmek istiyorum.
Azerbaycan  ve  Türkiye  arasında  bir  eğitim  ve  kültür  köprüsü  ve  kardeş  ülke 
Azerbaycan’da  kurulmuş  ilk özel yüksek öğretim  kurumu olan  Üniversitemiz,  temsil ettiği ve 
bulunduğu coğrafyanın tarihini, kültürel ve milli değerlerini tebliğ etme noktasında da üzerine 
düşen  sorumlulukları  yerine  getirme  azim  ve  gayreti  içerisindedir.  Sadece  eğitim  veren  ve 
bilimsel  araştırmalar  yapan  bir  kurum  olmaktan  ziyade,  düzenlemiş  olduğu  uluslar  arası 
nitelikteki ilmı  konferansları,  seminer ve sempozyumları  ile dış dünyaya dönük bir perspektifı 
de ortaya  koymayı  önemli  hedefleri arasında görmektedir.  Zira,  yaşadığımız çağın evrensel 
değerlerini  gözden  uzak  tutmaksızın,  ancak  yerel  değerlerimizi  de  kaybetmememizin 
gerektiğinin  farkında  olarak,  halklarımızın  tarihini,  kültürel  değerlerini  ön  plana  çıkarmak ve 
geçmişimizi  bilmek  suretiyle  giderek küçük  bir köy haline gelen dünyada  kendimize  layık bir 
yer tutmanın yolunun bu diyalog yolundan geçtiğinin farkındayız.
Bundan  iki  hafta  önce,  Türk  dünyasının  ünlü  fikir,  bilim  ve  edebiyat  adamı  kardeş 
Kazakistan’ın  UNESCO  temsilcisi  Büyükelçi  Olcas  Süleymanov’un  Üniversitemizin  davetlisi 
olarak  düzenlemiş  olduğumuz  “Ulusal  ve  Küresel  Bilinç"  konulu  konferanstaki  medeniyetler 
arasındakı' diyalog çağrısı,  sanıyorum bizim  bu konudaki dünyaya bakışımızı en bariz şekilde 
ortaya çıkaran çok önemli bir vesile olmuştur.
Değerli Misafirlerimiz,  Hürmetli Konaklarımız,
“Türk  Destanları”  konulu  bugünkü  sempozyumda  halklarımızın  edebi  geçmişinin  tarihi 
bir  yoleuluğunu  yapmış  olacağız.  Bugünkü  sempozyumumuzda  değerli  bilim  adamlarımız, 
Manas’tan  Oğuz  Kağan’a,  Ergenekon'dan  Dede  Korkut’a  uzanan  kültür  atkılarını  size 
sunacaklardır.  Biz,  onların  tebliğlerinde,  “Daha  deniz,  daha  ırmak”,  “Güneş  tuğ  olsun,  gök 
çadır”  diyen  Oğuz  Kağan’ın  evrensel  bakışını,  küreselleşen  dünyanın  ortak değerlerinin  yer
v

Açılış Konuşması
Türk  Halklarının  Edcbı  G eçm işi:  Türk  Destanları
aldığı  havuza milletimizin dahil ettiği fevkaläde önemli katkıları  olarak bir kere  daha  keyif ve 
gururla izlemiş olacağız.
Filoloji  Fakültemizin  düzenlemiş  olduğu  bu  sempozyuma  Azerbaycan,  Türkiye, 
Almanya,  Türkmənistan,  Kırgızistan,  Kazakistan ve  Dağıstan  olmak üzere 7  ülke ve 23 ayrı 
Üniversiteden bildirileri ile 70 bilim adamı iştirak etmektedir.
Sempozyum,  bu Açılış Törenin’n ardından öğleden sonra ve yarınki oturumlarla TARİH- 
MİTOLOJİ,  TİPOLOJİ-POETİKA,  METİN-DİL  Seksiyonları’nda  2  gün  süre  ile  çalışmasına 
devam edecek ve yarın saat 18.00’de deklere edilecek Basın Bildirişi ile sona erecektir.
Bu  münasebetle  sempozyumu  düzenleyen  Filoloji  Fakültesi  Dekanlığına,  programın 
Tertip  Komitesine  ve  emeği  geçen  bütün  elemanlarımıza  teşekkür  ediyor  ve 
sempozyumumuzun  başarılı  geçmesini  diliyor  ve  hepinizi  saygıyla  bir  kere  daha 
selamlıyorum.
Prof.Dr. Erol ORAL 
Rektor
VI
AÇILIŞ OTURUMU

QƏDİM (ÜMUM) TÜRK  EPOSU  :  GENEZİSİ, TİPOLOGİYASI
AMEA-nın  müxbir üzvü,  prof.dr. Nizami C Ə FƏ R O V
A tatürk  A raşdırm aları  Mərkəzi 
A ZƏR BA Y CA N
Dünyada  elə  bir 
mükəmməl  xalq  yoxdur  ki,  onun  özünəməxsus  epik  təfəkkürü  (eposu!) 
olmasın.  Epik  təfəkkür  (epos!)  bu  və  ya  digər  xalqın  təşəkkülü  ilə  meydana  çıxıb  formalaşır,  bütün 
tarixi  boyu  həmin  xalqa  xidmət  edir...  Lakin  heç də  dünyanın  eposu  olan  bütün xalqları  onu  (eposu) 
vaxtında  yazıya  alıb,  özünün  (və  ümumən  dünyanın)  möhtəşəm  Kitabım   (yaxud  kitablarım) 
yaratmırlar...Qədim  şumerlərin  “Gilqam ış”ı,  yəhudilərin  “Tövratı”,  hindlilərin  “M ahabharata”sı, 
“Ramayana”sı,  yunanların  “ İliada”sı,  “O disseya”sı,  farsların  “A vesta”sı,  ərəblərin  “Quran”ı,  qədim 
türk  (run) kitabələri  və s.  yazıya alınmış eposlardır.
Eposunu  yazıya  almış,  başqa  sözlə,  Kitaba  çevirmiş  qədim  xalqlar  həm in  Kitabları  zaman- 
zaman müqəddəsləşdirmiş,  ilahiləşdirmiş, hətta  onların  “göydən  gəlm əsi”nə,  “vəhy”  mənşəli olmasına 
inanmışlar.  Və  bu,  həqiqətən,  müqəddəs  Kitablar  əsrlər,  minilliklər  boyu  eyni  mənşəli,  yaxud  (və 
daha  çox!)  m üxtəlif  mənşəli  xalqları  birgə  yaşayış  qaydalarına,  ictimai  nizam-intizama,  əxlaqa, 
mənəvi  zənginliyə,  hum anizm ə  və  s.  dəvət  etmiş,  müxtəlif  dillərə  çevrilməklə  ümumbəşəri  dəyər 
qazanmış,  bu  və  ya  digər  istiqamətdə  təfsir  olunmuş,  bir  Kitabın  işığında  minlərlə  kitab  yazılaraq Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling