Bulleten of forestry internacional scientific-practical magazine


Download 0.86 Mb.

bet1/13
Sana22.03.2017
Hajmi0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

162
ISSN  1512-0546
saerTaSoriso    samecniero-praqtikuli  Jurnali    agvisto,  2016  w.  #11
satyeo moambe
satyeo moambe

satyeo moambe
 N11,
 
2016
a g v i s t o
saerTaSoriso
samecniero-praqtikuli  Jurnali
BULLETEN OF FORESTRY
INTERNACIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL  MAGAZINE
KTCYJQ DTCNYBR
VT:LEYFHJLYSQ
YFEXYJ-GHFRNBXTCRBQ :EHYFK
T b i l i s i

2
 damfuZnebeli da mTavari redaqtori _
 
revaz obolaZe
tel.: 223 72 19, 593 24 75 27
saredaqcio  kolegia
Tavmjdomare 
biZina  TavaZe
wevrebi
SoTa WalaganiZe, revaz CageliSvili, gvanji mania, jumber kuWuxiZe,
rezo vasaZe, Teimuraz kandelaki, leri WoWua, levan gvazava, jumber
lomiZe, zaur balamwaraSvili, boris boqoliSvili, merab dvali, gia gagoSiZe,
solomon maxauri, petre dundua, Tamaz qurdiani, laura naWyebia, levan
gociriZe, giorgi qavTaraZe, vano papuniZe, aleqsandre (aliko) afciauri,
arCil supataSvili, jumber boiko, nugzar gersamia, marina kurtaniZe, eka
xurciZe, irine javaxaZe, daviT robaqiZe, naTela iordaniSvili, guram
xurciZe, nana CxubianiSvili.
saredaqcio  kolegiis  ucxoeli  wevrebi:
  daniel  riglingi  (Svei-
caria), kiril sotirovski (makedonia), anatoli petrovi (ruseTi), gari
iabiCi (israeli), uve kiisi (germania).
koordinatorebi
revaz imnaZe, ramaz tyemalaZe, nika samxaraZe (ruseTi,
irkutski), nodar maSaneiSvili, zaqro CixraZe, izo mazmiSvili, maia baCilava,
avTandil qajaia, demna bliaZe, Tengiz metreveli, jimSer gabexaZe, uCa
jafariZe,  biZina  nersezaSvili,  nika  sabaniZe,  vasil  maisuraZe,  rezo
CxubianiSvili, marine sujaSvili, zurab RuRuniSvili.
stilist-redaqtori
eTer  qavTaraZe
pasuxismgebeli  mdivani: 
julieta  kazariani
tel:  593-63-07-97
teqnikuri  redaqtori
joni  geferiZe  tel:  593  978-670
gamomcemeli
ind/mewarme  revaz  obolaZe    593  247-527
kompiuteruli uzrunvelyofa: nana masuraSvili tel.: 593 50-42-44
daibeWda: Sps `saqarTvelos profkavSirebis~ stambaSi
saredaqcio  kolegiis  wevrebi,  redaqtorebi  da  koordinatorebi
mowveuli arian sazogadoebriv sawyisebze (anazRaurebis gareSe).
fasi 
8 (rva)
 lari
tiraJi 100 egzemplari
garekanis pirvel gverdze: Tamaris xidi aWariswyalze,
  meoTxe gverdze: borjomis xeoba _ timoTesubani
vebgverdi: www.dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/112155
UDC (uak)  630  (051.2)
  s _307

3
UDC (uak)  630  (051.2)
  s _307
Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ðåâàç Îáîëàäçå
              òåë. 223-72-19, 593 24 75 27
Ðåäàêöèîííàÿ Êîëëåãèÿ: ïðåäñåäàòåëü Áèäçèíà Òàâàäçå.
×ëåíû  Êîëëåãèè:  Øîòà  ×àëàãàíèäçå,  Ðåâàç  ×àãåëèøâèëè,  Ãâàíäæè
Ìàíèÿ, Äæóìáåð Êó÷óõèäçå, Ðåçî Âàñàäçå, Òåèìóðàç Êàíäåëàêè, Ëåðè
×î÷óà, Ëåâàí Ãâàçàâà, Äæóìáåð Ëîìèäçå, Çàóð Áàëàìöàðèøâèëè, Áîðèñ
Áîêîëèøâèëè, Ìåðàá Äâàëè, Ãèà Ãàãîøèäçå, Ñîëîìîí Ìàõàóðè, Ïåòðå
Äóíäóà, Òàìàç Êóðäèàíè, Ëàóðà Íà÷êåáèÿ, Ëåâàí Ãîöèðèäçå, Ãèîðãèé
Êàâòàðàäçå, Âàíî Ïàïóíèäçå, Àëåêñàíäðå Àïöèàóðè, Àð÷èë Ñóïàòà-
øâèëè, Äæóìáåð Áîéêî, Íóãçàð Ãåðñàìèÿ, Ìàðèíà Êóðòàíèäçå, Åêà
Õóðöèäçå, Èðèíå Äæàâàõàäçå, Äàâèä Ðîáàêèäçå, Íàòåëà Èîðäàíèøâèëè,
Ãóðàì Õóðöèäçå, Íàíà ×õóáèàíèøâèëè.
Èíîñòðàííûå ÷ëåíû Êîëëåãèè: Äàíèåë Ðèãëèíã (Øâåéöàðèÿ), Êèðèëë
Ñîòèðîâñêè (Ìàêåäîíèÿ), Àíàòîëèé Ïåòðîâ (Ðîññèÿ), Ãàðè ßáè÷ (Èç-
ðàèëü), Óâå Êèèñ (Ãåðìàíèÿ).
Êîîðäèíàòîðû: Ðåâàç Èìíàäçå, Ðàìàç Tkhemaladze, Íèêà Ñàìõàðàäçå
(Ðîññèÿ, Èðêóòñê), Íîäàð Ìàøàíåèøâèëè, Çàõàðèÿ ×èõðàäçå, Èçî Ìàç-
ìèøâèëè, Ìàéÿ Âà÷èëàâà, Àâòàíäèë Êàäæàèÿ, Äåìíà Áëèàäçå, Òåíãèç
Ìåòðåâåëè, Äæèìøåð Ãàáåõàäçå, Ó÷à Äæàïàðèäçå, Áèäçèíà Íåðñåñà-
øâèëè,  Íèêà  Ñàáàíèäçå,  Âàñèë  Ìàéñóðàäçå,  Ðåçî  ×õóáèàíèøâèëè,
Ìàðèíå Ñóæäàøâèëè, Çóðàá Ãóãóíèøâèëè.
Ñòèëèñò-ðåäàêòîð: Ýòåð Êàâòàðàäçå.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: Äæóëèåòà Êàçàðÿí.
Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð: Äæîíè Ãåïåðèäçå.
Èçäàòåëü:  Ðåâàç Îáîëàäçå.
Êîìïüþòåðíîå îáåñïå÷åíèå: Íàíà Ìàñóðàøâèëè.

4
Editor in Chief - Revaz Oboladze
                    tel. 223-72-19, 593 24 75 27
The Editorial Board: Chairman Bidzina Tavadze.
Members of Colleges: Shota Chalaganidze, Revaz Chagelishvili, Gvanji Mania,
Jumber  Kuchukhidze,  Rezo  Vasadze,  Lery  Chochua,  Levan  Gvazava,  Jumber
Lomidze, Zaur Balamtsarishvili, Boris Bokolishvili, Merab Dvali, Gia Gagoshidze,
Solomon  Makhauri,  Petre  Dundua,  Tamaz  Kurdiani,  Laura  Nachkebia,  Levan
Gotsiridze, Giorgi Kavtaradze, Vano Papunidze, Alexander Aptsiauri, Archil Supa-
tashvili, Jumber Boyko, Nugzar Gersamia, Marina Kurtanidze, Eka Khurtsidze, Irina
Javakhadze,  David  Robakidze,  Natela  Iordanishvili,  Guram  Khurtsidze,  Nana
Chkhubianishvili.
A  Foreign  Member  Colleges:  Daniel  Rigling  (Switzerland),  Cyril  Sotirovski
(Macedonia), Anatoly Petrov (Russia), Gary Yabich (Israel), Uwe Kees (Germany).
Coordinators: Revaz Imnadze, Ramaz Tkhemaladze, Nika Samkharadze (Russia,
Irkutsk), Nodar Mashaneishvili, Zakharia Chixradze, Izo Mazmishvili, Maya Bachilava,
Avtandil Kajaia, Demna Bliadze, Tengiz  Metreveli, Jimsher Gabekhadze, Ucha
Japaridze,  Bidzina  Nersezashvili,  Nika  Sabanidze,  Vasil  Maisuradze,  Rezo
Chkhubianishvili, Marine Sujashvili, Zurab Ghughunishvili.
Stylist Editor: Eter Kavtaradze.
Executive secretary: Julieta Ghazaryan.
Technical Editor: Johnny Geperidze.
Publisher: Revaz Oboladze.
Computer software: Nana Masurashvili.
UDC (uak)  630  (051.2)
  s _307

5
Sinaarsi
I .   s a q a rT v e l os   s a ty e o   m e u r n eo b i s   da r g i s   a R o rZ i n e bi s   p ro b l e m e b i
n a T e l a   i o r d a n i S v i l i
warmatebiT  xorcieldeba  tyis  movla-aRdgenis  samuSaoebis  programa . . . . . . . .  7
r e v a z   i m n a Z e
Sendeba  tyis  swrafmzardi  saxeobebis  energetikuli  plantaciebi
. . . . . . . . . . .  9
b i Z i n a   T a v a Z e
Tbilisis  mwvane  safaris  Savi  saukune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
s .   m a x a u r i
axmetisa  da  TianeTis  wifliT  gabatonebul  adreWragavlil  sataqsacio
ubnebSi  tyeTmowyobiT  Sefasebuli  bunebrivi  ganaxleba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
С. MAKHAURI
ASSESSMENT NATURAL REGENERATION OF FOREST MANAGEMENT IN THE PREVIOUSLY PASSED
FELLING IN FOREST INVENTORY PLOTS IN THE VAST BEECH - IN TIANETI AND AKHMETA FORESTRIES . . . . . .  14
l e v a n   g o c i r i Z e
borjomis  xeobis  sakurorto  tyeebSi  meurneobis  gaZRolis  zogierTi  sakiTxi
20
e.   x u rc i Ze ,    e.   po pi a Sv i li ,  T .   k u W a v a ,  m .   ga i da m a S v i li
wablis  (
CASTANEA  SATIVA  MILL.)  mikrogamravleba  kenwruli  kvirtebisa
da  zigoturi  embrionaluri  kulturebis  gamoyenebiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
E.  KHURTSIDZE,  E.  POPIASHVILI,    T.  KUCHAVA,  M.  GAIDAMASHVILI
MICROPROPAATION  OF  EUROPEAN  CHESTNUT  (CASTANEA  SATIVA  MILL.)  USING  AXILLARY  BUDS
AND  ZYGOTIC  EMBRYO  CULTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
n o d a r   e l i z b a r a S v i li ,   g i o r g i   m e l a Z e ,   m a i a   m e l a Z e
Tbilis-rusTavis  saqalaqo  aglomeraciis  tyiani  landSaftebi:
Tanamedrove  da  prognozuli  mdgomareoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
ELIZBARASHVILI  N., MELADZE G., MELADZE M.
FOREST  LANDSCAPES  OF  TBILISI-RUSTAVI  URBAN  AGGLOMERATION:  THE  MODERN  AND  PROGNOSTIC  STATES 33
I I .   xe - ti s   r e s u r s e b i s   a T v i s e b i s   da   ga m oy e ne b i s   s a k i T x eb i
i z a   C u T l a S v i l i ,   a v T a n d i l   i n a s a r i Z e
merqnis  optimalurad  gamoyenebis  meTodebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
IZA  CHUTLASHVILI,  AVTANDIL  INASARIDZE
THE RULES AND METHODS OF RECEIVING BLACK STOCK FOR CUTTING WOOD (SAWN WOOD), THEN OPTIMAL
SCHEMES OF  MAKING BLACK STOCK OF  BOARDS, ARE DISCUSSED IN  THE ARTICLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
g .   d a r a xv e li Ze ,   l .   m e zv r i S v i l i ,  z.   ba l a m w a r a Sv i li ,   r .   t ye m a l a Ze ,
d .   m o s u l i S v i l i ,   n .   W e l i Z e - t y e S e l a S v i l i
ganivgadasatani  sabagiro  morsaTrevi  danadgaris  mzidi  bagiris  parametrebis
gansazRvris  eqsperimentuli  da  parabolis  meTodebis  analizi . . . . . . . . . . . . . .  4 7
G.  DARAKHVELIDZE,  L.  MEZVRISHVILI,  Z.  BALAMCARASHVILI,  R.  TYEMALADZE,  D.  MOSULISHVILI,
N.  CHELIDZE-TYESHELASHVILI
CROSS  PORTABLE  ROPE-WAY  LOG  TRAIL  INSTALLATION'S    LOAD-BEARING  ROPE'S  PARAMETERS'
EXPERIMENTAL  AND  PARABOLA'S  METHODS  ANALYSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
g .   d a r a xv e li Ze ,   l .   m e zv r i S v i l i ,  z.   ba l a m w a r a Sv i li ,   r .   t ye m a l a Ze ,
d .   m o s u l i S v i l i ,   n .   W e l i Z e - t y e S e l a S v i l i
ganivgadasatani  sabagiro  morsaTrevi  danadgaris  Caketil-konturiani  moZravi
mzidi  bagiris  Cakidulobis  isris  gansazRvra  eqsperimentiT  da  parabolis
meTodiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
G.  DARAKHVELIDZE,  L.  MEZVRISHVILI,  Z.  BALAMCARASHVILI,  R.  TYEMALADZE,  D.  MOSULISHVILI,
N.  CHELIDZE-TYESHELASHVILI
CROSS  PORTABLE  ROPE-WAY  LOG  TRAIL  INSTALLATION'S  CLOSED  LOOP  MOBILE  LOAD-BEARING  ROPE'S  HANGING
ARROW'S DETERMINATION BY THE EXPERIMENT  AND  PARABOLA METHOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
g .   d a r a xv e li Ze ,   l .   m e zv r i S v i l i ,  z.   ba l a m w a r a Sv i li ,   r .   t ye m a l a Ze ,
d .   m o s u l i S v i l i ,   n .   W e l i Z e - t y e S e l a S v i l i
ganivgadasatani  sabagiro  morsaTrevi  danadgaris  Caketilkon=-turiani  mzidi
bagiris  gaangariSebis  meTodikis  damuSaveba  eqs-perimentuli  kvlevis  Sedegebis
monacemebis  gaTvaliswinebiT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
G.  DARAKHVELIDZE,  L.  MEZVRISHVILI,  Z.  BALAMCARASHVILI,
R.  TYEMALADZE,  D.  MOSULISHVILI,  N.  CHELIDZE-TYESHELASHVILI
CROSS  PORTABLE  ROPE-WAY  LOG  TRAIL  INSTALLATION'S  CLOSED  LOOP  LOAD-BEARING  ROPE'S
CALCULATING METHODS  PROCESSING  ACCORDING TO  THE  EXPERIMENTAL  RESEARCH RESULTS . . . . . . . . .  56
l .   m e z v r i S v i l i ,   T .   g o gi Sv i li ,  g.   da ra x v e li Z e  r.   ty em a la Ze ,
d .   m o s u l i S v i l i ,   z .   b a l a m w a r a S v i l i
tyesakafi  samuSao  procesis  #  11  teqnologiuri  sqemis  damuSaveba
ganivgadasatani  ormxrivi  sabagiro  morsaTrevi  danadgarisaTvis . . . . . . . . . . .  61
L. MEZVRISHVILI,  T.  GOGISHVILI, G. DARAKHVELIDZE,
R.  TYEMALADZE,  D.  MOSULISHVILI,  Z.  BALAMCARASHVILI
FELLING WORKING  PROCESS N11   PROCESSING OF   TECHNOLOGICAL  DEVICE FOR  THE CROSS
PORTABLE ROPE  WAY   LOG TRAIL  INSTALLATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
I I I .   s a t y e o   p o l i t i k a   d a   t y i s   m e u r n e o b a   s a z R v a r g a r e T i s   q v e y n e b S i
T e i m u r a z   k a n d e l a k i

6
III.  satyeo  politika  da  tyis  meurneoba  sazRvargareTis  qveynebSi
Teimu raz  kandel aki,  uve  kiisi
evropis qveynebis satyeo politikis tendenciebi Tanamedrove
etapze da saqarTvelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
TEIMURAZ KANDELAKI, UWE  KIE
XXI  CENTURY EUROPEAN  FORESTRY POLICY  TRENDS AND  GEORGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
rusuli  tye  _  2016
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
a le qs ei   a i ro Se nk o
planetis filtvebi safrTxeSia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
l i u d m i l a   m a z u r o v a
mwvane safari sacerad gadaiqca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
biZ in a  Tav aZ e
safrangeTis tyeebi da satyeo meurneoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
TAVADZE  B.L.
FORESTRY  OF  FOREIGN  COUNTRIES  –  FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
IV.    s atyeo  kanonm deblobis  si axleni
k a r l o   a m i rg u l a S v i l i
ganmartebebi `saqarTvelos tyis kodeqsis“~ axal kanonproeqtze . . . . . . . . .  96
V.  tye  da  tyis  qomagi
gv an ji   m an ia
goliaTi wifeli qalaq jvarSi anu raixstagis gmiris
sagvareulo  salocavi dudwifuris  Tavgadasavali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
V I .   s oc i a l u r- e k o no m i k u ri   p ro bl e m e bi
i rin e   ja v a xa Z e
maRalmTiani regionebis ganviTarebis ZiriTadi gamowvevebi
da arsebuli realoba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
IRINE  JAVAKHADZE
GENERAL CHALLENGES AND THE ACTUAL REALITY FOR THE HIGH-MOUNTAIN REGIONS DEVELOPMENT . . . . .  120
VII.  satyeo    matiane
ne sta n  ba gau ri
istoriis mwvane furclebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
saqarTvelos pirvel botanikos-anatomTa xsovnisadmi miZRvnili saRamo .  132
V I I I.   s a i ubi l e o     m i l o cv e bi
Jiuli  WoxoneliZe  –-  76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
IX.    saqarTvelos  tyeebis    da  satyeo  saqmis  moamageni
akademikosi – levan jafariZe  (1905-1972 ww.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Salva  afciauri  (1926-2008)\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
vaJa geleniZe  (1933-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
guram  gaCeCilaZe  (1936-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
karlo  gersamia  (1940-2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
aleqsandre  (alioSa)  kvekveskiri  (1924-2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

7
satyeo  dargis  Sinaarsobrivi
funqciidan  gamomdinare,  saagentos
erT-erT  prioritetul  mimarTule-
bas warmoadgens tyis movlisa da aR-
dgenis RonisZiebebis ganxorcieleba.
wlebis  ganmavlobaSi  araswori
tyiTsargeblobis Sedegad saqarTve-
los tyis fondis mniSvnelovani na-
wili degradirebulia, Tumca, wlebis
ganmavlobaSi tyis movlisa da aRdge-
nis RonisZiebebi sxvadasxva mizeze-
bis  gamo  ver, an  mcire  masStabebiT
xorcieldeboda.
SeiZleba iTqvas, rom 2013 wlidan
mniSvnelovnad gaizarda tyis movli-
sa da aRdgenis RonisZiebebis masSta-
bebi, aRdga tyis droebiTi sanergeebis
mowyo-bis tradicia, daiwyo 2008 wels
SeiaraRebuli  konfliqtis  Sedegad
ganadgurebuli tyis aRdgenis samu-
Saoebi borjomis xeobaSi, daiwyo mu-
Saoba tyis mavnebel-daavadebebis ga-
movlenisa  da maT  winaaRmdeg  brZo-
lis ganxorcielebis mimarTulebiT,
gaizarda  sazogadoebis  CarTuloba
da  monawileoba  am  samuSaoebSi  da
sxva.
2016 wlis sagazafxulo sezonis-
Tvis gagrZelda swrafmzardi saxeo-
bebis plantaciebis gaSeneba kaxeTsa
da Sida qarTlis regionebSi.
–   kaxeTis  satyeo  samsaxuris
yvarlis  satyeo  ubnis  axalsoflis
satyeos  3,5  ha  farTobze  gaSenda
akaciis  plantacia  2015  wels  amave
satyeos teritoriaze mowyobil sa-
nergeSi  gamoyvanili  nergebiT.
damatebiT sargavi masalis misaRe-
bad  0,2  ha  farTobze  daiTesa  25  kg
TeTri akaciis Tesli.
–  Sida qarTlis  satyeo samsa-
xuris kaspis satyeos qsnis satyeos
teritoriaze ganxorcielda 3000 ver-
xvis  kalmebis  dakalmeba,  romelic
Semodgomis sezonisTvis gadatanil
iqneba  imave  satyeos  teritoriaze
arsebul  saplantacio  farTobze.
– samcxe-javaxeTis  regionSi,
borjom-bakurianis satyeo ubnis te-
ritoriaze  (naxanZrali  tyis  mimde-
bared) mowyobil sanergeSi, romel-
sac amavdroulad aqvs saswavlo dat-
virTva, radgan warmoadgens borjo-
misa  da waRveris  sajaro  skolebis
moswavleebisTvis erTgvar praqtikis
obieqts, daiTesa wiwvovani saxeobebis
(naZvi, soWi, fiWvi) 60 kg-mde Tesli.
–  borjom-bakurianis satyeo ub-
nis teritoriaze gagrZelda naxanZ-
rali  tyis  aRdgenis  samuSaoebi  da
gazafxulis  sezonisTvis  dairgo
4 000 sxvadasxva saxeobis nergi.
–  axalcixis satyeo ubnis ura-
velis satyeos teritoriaze moewyo
I. saqarTvelos satyeo meurneobis dargis
aRorZinebis problemebi
naTela  iordaniSvili
erovnuli satyeo saagentos ufrosis moadgile
warmatebiT xorcieldeba tyis movla-
aRdgenis samuSaoebis  programa

8
kavkasiuri fiWvis droebiTi tyis sa-
nerge.
–   imereTis  satyeo  samsaxurma
imereTis  samxareo  administraciis
munici palitetebisa  da  sakrebulo-
ebis warmomadgenlebTan erTad mar-
tisa  da  aprilis  TveebSi  imereTis
satyeo  samsaxuris  samoqmedo  teri-
toriaze awarmoes tyis gaSeneba 24,5
ha farTobze, dairgo foTlovani da
wiwvovani saxeobebis 42000 nergi.
saSemodgomo sezonisTvis momza-
debulia  tyis  aRdgenis  proeqtebi,
rogorc tyis droebiTi sanergeebis
mowyobis, aseve tyis aRdgenis samu-
Saoebis  sawarmoeblad.
2016 wlisTvis dagegmilia 7 dro-
ebiTi  tyis  sanergis  mowyoba  sxva-
dasxva  regionSi,  maT  Soris:  Sida
qarTli  – kaspi (0,2 ha), xaSuri (0,6
ha);  qvemo qarTli – bolnisi (2 saner-
ge  –  TiToeuli  maTgani  0,4  ha)  da
xrami  (0,4  ha);  imereTi  –  xaragauli
(0,06 ha), tyibuli (0,12 ha);
tyis gaSeneba gaTvaliswinebulia
guriaSi:  ozurgeTSi  18,2  ha,  lanC-
xuTSi 0,3 ha. mcxeTa-TianeTSi – bev-
reTSi 2,4 ha farTobze.
akaciis plantacia gaSendeba _ ka-
xeTSi  dedofliswyaro-siRnaRis
wnoris satyeoSi 5,8 ha farTobze;
verxvis plantacia moewyoba kas-
pis satyeo ubnis qsnis satyeoSi 0,6
ha farTobze.

9
dasavleT evropis qveynebis gamoc-
dilebis safuZvelze,  energetikuli
tyeebis Seqmnis mizniT, rac esoden
umniSvnelovanesia Cveni mTis tyeebis
SenarCuneba-dazogvis TvalsazrisiT,
lanCxuTis raionSi daiwyo soflis
meurneobisaTvis  gamouyenebel  far-
Tobebze swrafmzardi tyis saxeobe-
bis sanerge meurneobis mowyoba. gada-
wyvetileba  am  RonisZiebis  ganxor-
cielebis Sesaxeb axlaxan iqna miRe-
buli saqarTvelos  mTavrobis mier.
amis Sesabamisad kompania  Sps `e. j.
si jorjians~ gamoeyo sargeblobis
uflebiT 321 ha miwis nakveTi kolxe-
Tis dablobze, 25-wliani sargeblo-
bis  uflebiT.
samuSaos xelmZRvanelobs daniis
saxelmwifos moqalaqe _ iohan knik-
lemi, romelsac me piradad Sevxvdi
da vesaubre.
amJamad ukve mimdinareobs farTo-
bebis gawmenda, niadagis damuSaveba.
mobilizebulia  saTanado  teqnika.
mimdinare  wels  gaTvaliswinebulia
aiTvison 120 ha miwis farTobi. Ziri-
Tadad  aqcenti  aRebulia  verxvebis
gaSenebaze. gamzadebuli hibriduli
kalmebi CamoaqvT italiidan (ix. su-
raTi 1,2). kalmebis Sesanaxad saswra-
fo wesiT Sendeba macivari.
plantacia-sanerge  Sendeba  Sem-
degi wesiT: mwkrivSi sigrZeze kal-
mebs  Soris  manZili  fiqsirdeba  60-
70  sm-iT,  xolo  mwkrivTaSoris  da-
Soreba  (sigane)  gaTvaliswinebulia
2 metris odenobiT.
maTi varaudiT, plantacia 4-5 wlis
Semdeg miaRwevs: simaRleSi saSualod
5 metrs, xolo taqsaciuri diametri
(mkerdis simaRleze) _ 20-25 sm-s.
aRniSnulidan  damzaddeba  kal-
mebi, plantaciis Semdgomi gafarToe-
bis mizniT da xe-tyis nedleuli. am
droisaTvis ukve paralelur reJimSi
damTavrdeba verxvis merqnis gadama-
muSavebeli uaxlesi teqnologiebiT
aRWurvili qarxnis mSenebloba, ro-
melic gamoimuSavebs saTbobi daniS-
nulebis  maRalkaloriul  xis  e.w.
granulebs.
kompaniis xelmZRvanelTa gancxa-
debiT,  produqcia  iqneba  ekologi-
urad  sufTa,  romelic  warimarTeba
rogorc  adgilobrivi  moTxovnile-
bis  dakmayofilebis,  aseve  sazRvar-
gareTis  qveynebSi  saeqsportod.  da-
saqmdeba daaxloebiT 300-400 adamiani.
investorebi  samomavlod  proeq-
tis  gafarToebas  da  jamSi  100-120
milioni  evros  dabandebas  gegmaven,
ris farglebSi ganxorcieldeba ar-
sebuli  degradirebuli tyis  koro-
mebis  reabilitacia-reproduqcia,
saxelmwifo sakuTrebaSi myofi sat-
yeo  miwebis  gawmenda  da  qardamcavi
zolebis  aRdgena-gafarToeba.
revaz  imnaZe
saqarTvelos damsaxurebuli metyeve
Sendeba tyis swrafmzardi saxeobebis
energetikuli  plantaciebi

10
sur. 1.
sur. 2.

11
sayovelTaod cnobilia, rom si-
cocxle  Jangbadis  gareSe  ar  SeiZ-
leba. Jangbads ki mwvane mcenare ga-
moimuSavebs.  amitomaa,  rom  norma-
luri  saxelmwifoebi  da  adamianebi
yovelTvis cdilobdnen mwvane safa-
ris Seqmnasa da SenarCunebas.
ase  iyo  saqarTveloSic.  qarTve-
lebi  yovelTvis  ufTxildebidnen
tyeebs da qalaqebis mwvane nargavebs.
samagierod, mtris uamravi urdo Semo-
sevebisas, vazTan erTad tyeebsac Cexda
da anadgurebda. amitom iyo, rom me-
19 saukunis bolosTvis Cveni dedaqa-
laqis Semogareni mTlianad gaxrio-
kebuli iyo, sadac erT dros muxnar-
rcxilnarebis  SesaniSnavi  tyeebi
yofila, xolo mtkvris napirebze ki
mravalferovani  Walis  tyeebi.
me-19  saukunis  90-iani  wlebidan
dawyebuli,  intensiuri  samuSaoebis
Sedegad, erTi saukunis ganmavlobaSi
Tbilisi da misi Semogareni SesaniS-
navi  nargaobebiT  daifara  da  me-20
saukunis  90-iani  wlebisaTvis  Cveni
dedaqalaqi  sabWoTa  imperiaSi  erT-
erTi  yvelaze  metad  gamwvanebuli
qalaqi  iyo.
da ai, dadga 21-e saukune da man
gaagrZela  ra  me-20  saukunis  absur-
dul 90-ian wlebSi daawyebuli deda-
qalaqis mwvane safaris ganadgureba,
am saukunis 15 wlis ganmavlobaSi, erT
dros baRnarad qceuli qalaqi  la-
mis katastrofamde miiyvana.
am  mxriv,  Tu  bolo  2  wels  ar
CavTvliT, 21-e saukunis ganvlil pe-
riods `damsaxurebulad~ unda ewo-
dos gamwvanebisaTvis Savi saukune.
kerZo  sakuTreba  CvenSi  ukuRma
gaiges da daiwyo samSeneblo bumis
abrakadabra.  umwifari  `reformato-
rebis~ wyalobiT uamravi mwvane nar-
gaoba  ganadgurda  da  maT  adgilze
wamoimarTa umaxinjesi nagebobani, bev-
rgan ki caTambjenebi.
normalur adamians guli gausk-
deba, rodesac Sexedavs sportis sasax-
lis, meriis mimdebare, vakis bevri kva-
rtalis da sxva adgilebis terito-
riebze  wamomarTul  Senobebs,  rom-
lebmac  saocrad  daamaxinjes,  erT
dros  savarado  da  samaiso  qalaqi,
ganadgurebul mwvane nargaobebs rom
Tavi  davaneboT.
saocaria,  magram  ratom  aravin
fiqrobs,  rom  kavkasia  aqtiur  seis-
mologiur  zonaSia  da,  RmerTma  nu
qnas, magram erTi Zlieri miwisqveSa
biZgi xom nangrevebad aqcevs am uxa-
risxod aSenebul Senobebsa da usa-
xur caTambjenebs da naxevar qalaqs
Seiwiravs.
axla  qalaqisa  da  misi  Semoga-
renis  gamwvanebas  mivubrundeT.
dedaqalaqis mizanmimarTuli geg-
miuri  gamwvaneba  daiwyo  1891  wels
da gagrZelda 1990 wlamde. amisaTvis
maSin moiwvies am saqmeSi gamocdili
poloneli  metyeve-inJineri  lisnev-
ski da cnobili mecnieri arnoldi,
romelTac  SeimuSaves  qalaqis  gax-
riokebuli  ferdobebis  gamwvanebis
xerxebi.
pirvel  rigSi  gatyevebuli  iqna
mTawmindis ferdobebi da xudadovis
tyed cnobili farTobi. aqedan moyo-
lebuli,  1922  wlamde  sul  gatye-


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling