Bydel Grünerløkka Barnas Hus barnehage Årsplan


Download 110.38 Kb.

Sana12.04.2017
Hajmi110.38 Kb.

Oslo kommune

Bydel Grünerløkka

Barnas Hus barnehageBarnas Hus 

barnehage

ÅRSPLAN

progresjonsplan

og kalender

2017


asta.vedeler@bga.oslo.kommune.no

Telefon: 480 65 747

Webside på kommunens portal: 

www.barnehager.oslo.kommune.no/barnas-hus-barnehageÅrsplan 2017

2

Innhold

INNLEDNING .........................................................................................................................................3

KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3

KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................4

BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5

SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................5

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6

INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................7

SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................8

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................9

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ..................................................................10

KALENDER...........................................................................................................................................16

OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................17Årsplan 2017

3

INNLEDNING

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir 

informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. 

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 

tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng 

mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 

samarbeid med ansatte og foreldre. 

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

KORT OM BARNEHAGEN

Barnas Hus barnehage er sammen med Hallenparken, Rodeløkka, Hammerfestgata og Frisk Bris 

barnehage en del av Område 2. Barnehagen består av 13 avdelinger fordelt på tre etasjer. Barnehagen 

har flere fellesrom og temarom til benyttelse for alle på hele huset. Huset er opprinnelig gitt til Oslo 

kommune med en bindende avtale om at bygget skal brukes med og for barn. Dette gjenspeiles i hele 

huset gjennom et yrende liv av små og store. Barnehagen består av en personalgruppe med stor 

aldersspredning. Dette gir bred kompetanse, kunnskap og erfaring. Vi jobber med å utvikle et godt 

faglig og organisatorisk samarbeid mellom avdelingene. Målet vårt er at barnehagen skal oppleves 

som en felles barnehage, hvor medansvar for alle barn er en selvfølge!

KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE

 Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

 Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og 

læring

 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Barnas hus barnehage følger bydelens handlingsprogram mot mobbing, og utarbeider lokale 

tiltak basert på dette.

 Barnas hus barnehage jobber med kompetanseheving av ansatte på ledersamlinger, 

ledermøter, veiledning og personalmøter.

 Barnas hus barnehage jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og organisering for å 

skjerme tid til barnas lek og aktiviteter.

 Barna deles jevnlig inn i lekegrupper, aktivitetsgrupper eller språkgrupper som er tilpasset 

deres behov og utviklingsnivå.

 Barnas hus barnehage følger bydelens statutter for arbeid med skolestarterne.Årsplan 2017

4

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

 Forebygge alle former for mobbing, diskriminering og utestengelse - Alle med!

 Barnehagen skal tilby et miljø som er preget av humor og glede og bidra til at barna blir 

trygge, får tro på seg selv og egen læringsevne.

 Barnehagen skal se på foreldre og foresatte som viktige ressurser og samarbeidspartnere.

 Styrke personalets samlede kompetanse i arbeidet med språkstimulering.Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Barna møter lekende, romslige og anerkjennende voksne som har evne til å se hvert enkelt 

barn.

 Vi har en åpen dialog med foreldre og foresatte i de små daglige møtene rundt levering/henting og gjennom andre treffpunkter.

 Gi representantene i Samarbeidsutvalget så god innsikt som mulig i barnehagens indre liv for 

å styrke det generelle samarbeidet mellom barnehage og hjem.

 Gjennom hele dagen være synlige, tydelige, lyttende og tilstedeværende voksne som 

forebygger all form for utestengelse.

 Bidra til at barna blir glad i naturen og får kjennskap i hvordan vi kan ta vare på den.

 Gi tilbud om språkkurs for ansatte.

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er 

forankret i menneskerettighetene.


Årsplan 2017

5

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Bli godt kjent med hvert enkelt barn og foreldre/foresatte slik at vi klarer å ivareta ulike 

behov på en god måte og gjennom dette skape positiv utvikling og trivsel for alle.

 Bruke hverdagssituasjoner til å knytte bånd, skape tillit og dele hverdagen med hverandre.

 Hver enkelt ansatt tar ansvar for å aktivt dele sin kunnskap, kompetanse og positive 

erfaringer rundt mangfoldet som er representert i barnehagen.

 Vi skal være gode rollemodeller for barna gjennom å skape gode relasjoner mellom barn-barn 

og voksen-barn for å kunne fremme sosial kompetanse.

 Se hvert barn som et selvstendig individ, møte dem med anerkjennelse og respekt.

 Ansatte gjør barna kjent med tradisjonelle sang- og regelleker samt den nye barnekulturen.BARNS MEDVIRKNING

 Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.

 Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

 Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Vi involverer barna aktivt i planleggningen av turer, månedsplaner, diverse 

fellesarrangemang samt temaarbeid.

 Vi jobber for at alle barn skal bli sett, hørt og forstått ut i fra deres evne til å formidle.

 Vi lytter til hva barna sier/ kommuniserer og oppmuntre barna til å finne løsninger som ikke 

er gitt på forhånd.

 Gjennom å ha gode og forutsigbare rutiner i hverdagen skape forutsigbarhet og trygghet for 

barna.


 Vi gir barna valgmuligheter for vennskap, lek og aktiviteter både avdelingsvis og gjennom å 

legge til rette for grupper på tvers av avdelingene, samt aktiv benyttelse av de ulike 

fellesrommene.

SAMARBEID MED BARNAS HJEM

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg.


Årsplan 2017

6

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Vi legger til rette for et synlig og aktivt SU.

 Alle foreldre/foresatte skal få tilbud om minimum to foreldresamtaler i løpet av 

barnehageåret.

 Barnehagen arbeider for å gi foreldre/foresatte trygghet på at akkurat deres barn har blitt sett 

hver dag, først og fremst gjennom kort informasjon om hva barnet har gjort i løpet av dagen.

 Vi benytter kunnskapen foreldre/foresatte innehar for å innhente relevant informasjon om 

barnet, samt familiens språk- og kulturbakgrunn.

 Vi bruker fellesarrangement under året til å skape gode relasjoner med hjemmet samt skape 

samhold.


 Barnehagen gjennomfører foreldremøte, foreldrekaffe/Lucia, dugnad og sommerfest.

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Vi innreder rommene med gode lekeområder og etter alder egnet lekemateriell innen 

rekkevidde og/eller synsvidde for barna.

 Vi bruker de mulighetene utelekeplassen byr på gjennom å ta utgangspunkt i barnas 

interesser og initiativ.

 Barna velger selv når de er klare for de ulike utfordringene som møter dem ute. Vi tar hensyn 

til det enkelte barns fysiske modenhet og samtidig utfordre barnet til å strekke seg etter nye 

erfaringer som gir dem mestringsfølelse.

 Barnehagen skal gjennom hele året benytte seg av de mulighetene nærmiljøet byr på, for 

eksempel Lilleborgbanen, Åsenhagen, Torshovparken, Torshovdalen, Ola Narr, 

Tøyenparken, Botanisk hage og Myraløkka.

 Ansatte skal engasjere oss i leken med utgangspunkt i barnas interesser og initiativ og 

uteplassens muligheter.

 Vi benytter oss av barnehagens fellesrom som vannrom, gymsal, musikkrom, diskorom og 

konstruksjonsrom.


Årsplan 2017

7

INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

 Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.

 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Ansatte skal møte barna på en anerkjennende måte og sammen med hjemmet skape et godt 

miljø der alle barn blir hørt, sett og føler tilhørighet.

 Vi skal være lydhøre for barnas behov, interesser og initiativ gjennom å være engasjerte i hva 

barna er opptatt av inne og ute.

 Gjennom ansattes aktive deltakelse i lek skal vi forebygge mobbing og ekskludering av barn.

 Barnehagen markerer, i samarbeid med foreldre, ulike kulturer og språk som er representert i 

barnehagen.

 Vi har samisk temauke tilpasset gruppenes modningsnivå i forbindelse med Samefolkets dag.

 Vi markerer FN-dagen.

 Vi skal fange opp barn med spesielle behov så tidlig som mulig og ha et godt tverrfaglig 

samarbeid med bydelens andre instanser som PPT, BUP, Fagsenter for barn og unge, 

barnevern, etc.

SOSIAL KOMPETANSE

 Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for fellesskap og vennskap. 

 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 

at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.


Årsplan 2017

8

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Ansatte skal, gjennom å være gode veiledere i lek og konflikter, bidra til at både enkeltbarn 

og barnegruppa blir ivaretatt.

 Vi øver på å vente på tur, lytter til hverandre og respekterer våre egne og andres grenser.

 Avdelingene har få, gode og enkle regler; barn og voksne tar avgjørelser sammen.

 Vi arrangerer fellesfrokoster og tar del i felles aktiviteter og fellesarrangement.

 Ansatte skal være gode rollemodeller i kommunikasjon, samarbeid og vennskap.

 Vårt fokus skal ligge på barnas gode egenskaper og bygge videre på dem.SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

 Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 

skole og eventuelt aktivitetsskole.

Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt 

foreldrenes samtykke.Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Bruke bydelens Statutter for skolestartere aktivt i planlegging og hverdag.

 Opprettholde barnehagens egen ”skolestartergruppe” hvor det hver dag gjennomføres faste 

planlagte pedagogiske aktiviteter rettet mot at barna skal bli skoleklare.

 Styrke den sosiale modenheten fram mot skolestart; evnen til å ta imot og følge beskjeder, 

sitte rolig, jobbe konsentrert og selvstendig, holde på oppmerksomhet, jobbe fokusert over 

lengre tid, bli trygg i gruppe, tørre å rekke opp hånda og ta ordet foran andre.

 Vi stimulerer lærelysten og vitebegjæret gjennom forberedende skoleaktiviteter som for 

eksempel, rollelek, førskoleoppgaver å bli kjent med tall, former, bokstaver og lydering.

 Vi besøke skolenes ute-og inneområde for å gi barna et innblikk i livet på skolen.

 Barnehagen jobber for god kommunikasjon med den enkelte skole og gjennom dialog 

relevant informasjon skape så gode forutsetninger vi kan for at barna skal få en fin overgang 

mellom barnehage og skole.

 Ansatte sørger for å ha en åpen dialog med foreldre/foresatte for å bidra til en god overgang 

til skolen for hvert enkelt barn.


Årsplan 2017

9

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING

 Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

 Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.

 Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 

fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 Gjennom å sende ut oversiktlige og informative månedsplaner sammen med en evaluering av 

måneden som har gått, skal hver base synliggjøre barns læring og personalets arbeid.

 Vi skal ha et etisk perspektiv på dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon (bilder, 

foreldreinformasjon, observasjoner av enkeltbarn osv.).

 Barnehagen legger til rette for jevnlige SU-møter.

 Legge til rette for felles refleksjon over egen og felles praksis (på planleggingsdager, 

personalmøter, utvidet lederteammøter, basemøter m.m.).

 Barnehagen bruker kollegaveiledning for å videreutvikle vårt pedagogiske tilbud.


Årsplan 2017

10

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

KOMMUNIKASJON

SPRÅK


TEKST

 Aktiv bruk av det muntlige 

språket i hverdagen ved å 

benevne konkreter og begreper, 

samt sette ord på hva som til 

enhver tid skjer.

 Voksne er gode rollemodeller 

gjennom vise/veilede barna med å 

bruke stpråket til å uttrykke 

følelser, ønsker og erfaringer som 

bidrar til å skape positive 

relasjoner i lek og samvær.

 Språkstimulerende aktiviteter og 

materiale som inneholder sang, 

bevegelse, rim, regler og drama 

som en naturlig del i hverdagen.

 Aktivt bruk av pekebøker og 

høytlesning.

 Ta vare på stellesituasjoner, 

 Voksne som lytter aktivt til barna 

og som bruker både det verbale 

og non-verbale språket i 

hverdagen.

 Ansatte som gjennom hele dagen 

sikrer at barna forstår og blir 

forstått.

 Lek med språket gjennom bruk av 

rim, regler, sanger og aktiv bruk 

av konkreter.

 Høytlesning for å oppøve barnas 

evne til å lytte og undre seg rundt 

en tekst.

 Tilrettelegge rommet slik at det 

fremmer et godt språkmiljø med 

lesekrok, språkstimulerende 

materiale og synlig 

 Aktiv bruk av rim & regler, 

klappesanger, osv. for å leke med 

språket på mer avanserte måter.

 Voksne som oppmuntrer barna til 

å lytte til hverandre og finne 

løsninger uten hjelp av voksne.

 Jevnlige samlinger hvor barna får 

øve seg på å være i sentrum og 

vente på tur.

 Høytlesning - lese 

fortsettelsesbøker.

 Oppøve barnas evne til å lytte 

konsentrert, ta imot og følge 

kollektive beskjeder.

 Gi kjennskap til ulike 

læringsmetoder som brukes i 

skolen, for eksempel ”Early 


Årsplan 2017

11

FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

påkledning og andre 

rutinesituasjoner som arenaer for 

språkstimulering.

 La barn møte symboler som 

bokstaver og siffer i daglige 

sammenhenger og støtte barns 

initiativ når det gjelder å telle, 

sortere, lese og lekeskrive.

dokumentasjon.

 Ydmyke voksne som gir barna tid 

og rom for å kunne formidle 

behov, tanker, følelser og 

opplevelser.

years” (stasjonsjobbing) og 

gruppearbeid.

KROPP


BEVEGELSE

HELSE


 Gi barna en begynnende 

bevissthet rundt hygiene som 

bland annet håndvask for og etter 

måltider.

 Sørge for at barna får frisk 

luft/fysisk aktivitet ved at basene 

benytter seg av utelekeplassen, 

eller andre aktivitetsrom, én gang 

pr dag.

 Stimulere finmotorikken gjennom puslespill, formingsaktiviteter, 

puttekasser, konstruksjonslek, etc.

 Gi barna den nødvendige, 

individuelle hvile i løpet av 

dagen.

 Legge til rette for trivsel og samvær rundt måltidene samt la 

 Oppmuntre barna til stadig større 

bevissthet og selvstendighet rundt 

hygiene, håndvask, osv.

 Gi barna mulighet til å bruke 

kroppen sin aktivt hver dag, både 

inne og ute.

 Alle er ute minst en gang pr. dag 

så sant været tillater det.

 Legge til rette for at barna skal få 

kle på seg selv.

 Tilrettelegge for at barna skal få 

smøre maten selv ved måltidene.

 Legge til rette for trivsel og 

samvær rundt måltidene.

 I samarbeid med hjemmet gi 

 Barna vasker hendene selv etter 

dobesøk, utetid og før måltider.

 Være ute hver dag, uansett vær.

 Fast turdag i uka og oppleve glede 

ved å være på tur og spise maten 

sin ute.


 La barna være med på å vurdere 

hva de skal ha på av klær.

 Bruke gymsalen regelmessig.

 Bruke utetiden på å trene på 

samspill i fysisk lek, lære 

tradisjonelle regler og regelleker.

 Aktiv bruk av husets kjøkken - la 

barna bli med og lage mat, og få 

muligheten til å smake på 


Årsplan 2017

12

FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

barna få øve seg på å smøre 

maten selv.

 Tilrettelegge for at barna skal få 

kle på seg selv.

 Inspirere barna til å søke fysiske 

utfordringer og prøve ut sine 

kroppslige muligheter.

barna mulighet for hvile i løpet av 

dagen.

forskjellige matretter. Bruke Henry - førstehjelp for 

barn.


KUNST

KULTUR


KREATIVITET

 La barna bli kjent med forskjellig 

formingsmateriale samt 

naturmateriale og følge deres 

initiativer til hvordan å bruke det.

 Ha eventyrstund jevnlig for barna 

og introdusere kjente eventyr på 

ulike måter; gjennom bøker, 

snakkepakke, dramatisering og 

bruk av overhead.

 Dokumentere skapende 

prosesser/formingsaktiviteter i 

form av bilder, tegninger og 

utstillinger.

 Gi barna kjennskap til musikk, 

rytme, dans, litteratur osv. fra 

ulike kulturer.

 Fellessamling for etasjen med 

 Legge til rette for skaperglede og 

kreativitet; la dem klippe, lime og 

erfare ulike formingsmaterialer.

 La barna bruke tid på estetiske 

prosesser og la dem selv styre det 

skapende arbeidet.

 I tredje etasje; arrangere 

fellesutstillinger sammen med 

skolestarterne hvor 

foreldre/foresatte og annen 

familie inviteres til «vernissage».

 Gjennomføre jevnlige og godt 

planlagte fellessamlinger i 

etasjen.


 Årlig kunst- og 

kreativitetsutstilling.

 La daglige kunstverk komme 

fram gjennom mulighet til å 

henge opp på egen 

”utstillingsvegg”.

 Besøke flere ulike museer, for 

eksempel Folkemuseet på 

Bygdøy, Teknisk museum osv.

 Gjennomføre ulike prosjekter 

med utgangspunkt i barnas egen 

lek, interesser og aktiviteter.Årsplan 2017

13

FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

sangleker, dans, musikk, drama 

og eventyr.

NATUR

MILJØ


TEKNIKK

 La barna delta i rydding, vasking 

og kildesortering når de viser 

interesse for det.

 Gå på turer i nærmiljøet for å bli 

kjent i omgivelsenene samt 

oppleve og undre seg over ulike 

fenomener i naturen.

 Utrykke glede over å leke med 

vann, sand, jord, snø og is.

 Få kjennskap til ulike dyr 

gjennom sang, bilder, bøker, lyder 

og turer.

 La barna få et naturlig forhold til 

årstidene ved å være ute året rundt 

og kjenne på all slags vær.

 Gi barna økt bevissthet om 

hvorfor vi skal kildesortere og 

hva ting kan bli til samt la barna 

delta aktivt i kildesorteringen på 

basen.

 Årlig ryddeaksjon på utelekeplassen og hvis mulig delta 

i kommunens «Ruskenaksjon».

 Være bevisste på at både voksne 

og barn rydder opp etter seg.

 Gå på tur i nærmiljøet, men også 

på lengre turer.

 Inkludere ting vi finner i naturen 

og gjenbruksmateriell til forming.

 Gi barna mer kjennskap til 

årstidene ved å jobbe med 

årstidsrelaterte prosjekter.

 Kildesortere på basen og gi barna 

innføring i kildesorteringen på 

hele huset, skape forståelse for 

sammenhenger (barnehagen har 

egen miljøstasjon).

 Årlig ryddeaksjon på 

utelekeplassen og hvis mulig delta 

i kommunens «Ruskenaksjon».

 Gå på tur i skogen i tillegg til i 

nærmiljøet.

 Barna lærer og erfarer hvordan 

årstidene preger naturen gjennom 

ulike aktiviteter.

 Studere barnehagens uteområde 

med hensyn til fugler og småkryp

ETIKK

RELIGION


 Gjøre hvert barn sterkt gjennom 

mestring og relasjon samt jobbe 

med egenverdet uavhengig av hva 

 Gjøre hvert barn sterkt gjennom 

mestring og relasjon samt jobbe 

med egenverdet uavhengig av hva 

 Gjøre hvert barn sterkt gjennom 

mestring og relasjon samt jobbe 

med egenverdet uavhengig av hva 


Årsplan 2017

14

FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

FILOSOFI

barnet kan - hvert barn er unikt.

 Intresserte voksne som møter 

barnets undring og nysgjerrighet 

med åpenhet.

 Voksne som veileder og støtter 

barnet i ulike hverdagssituasjoner.

 Voksne som er sosiale 

rollemodeller og som gjennom 

egne handlinger viser eksempler 

på omsorg, empati og respekt for 

hverandre.

 Markere ulike tradisjoner og 

høytider.

barnet kan - hvert barn er unikt.

 Voksne som anerkjenner hele 

barnet.

 Voksne som undrer seg sammen med barna ved å stille åpne 

spørsmål og følge barnas 

samtaleinitiativ.

 Oppmuntre barna til å trøste, 

hjelpe, støtte hverandre og bruke 

egne ord for å gi uttrykk for 

behov og følelser.

 Være nysgjerrige, lære om 

hverandres språk- og 

kulturbakgrunn.

 Markere ulike tradisjoner og 

høytider.

barnet kan - hvert barn er unikt.

 Voksne som undrer seg sammen 

med barna, som møter barnas 

nysgjerrighet og vitebegjær og 

som finner frem til fakta.

 Voksne som er veivisere og som 

reflekterer sammen med barna 

over likheter og ulikheter.

 Voksne som hjelper barna med å 

sette ord på dagsform og følelser.

 Markere ulike tradisjoner og 

høytider


 Besøke Nobels Fredssenter.

NÆRMILJØ


SAMFUNN

 Bli kjent med de ulike basene og 

fellesrommene.

 Utforske utelekeplassen og gå tur 

i nærmiljøet.

 Voksne skal hjelpe barna å å bli 

aktive deltakere og kunne påvirke 

 Besøke stedsnavn til de ulike 

avdelningene på huset (for 

eksempel Bryggeriet, 

Paviljongen, Elva osv.) og gi 

barnet begynnende kunnskap om 

lokalsamfunnet og bydelen vi bor 

i.

 Benytte ulike kulturtilbud som  Barna skal få kjennskap til bydel 

Grünerløkkas historie.

 Gjøre oss mer kjent med 

nærmiljøet ved å bruke 

biblioteket, parkene og andre 

kulturtilbud som bydelen byr på.Årsplan 2017

15

FAGOMRÅDENE

1-2 år


3-4 år

Skolestartere

fellesskapet uavhengig av kjønn.

 Lære å dele og å vente på tur.

 Besøke stedsnavn til de ulike 

avdelningene på huset (for 

eksempel Bryggeriet, Mølla, 

Trikkestallen osv.) og gi barnet 

begynnende kunnskap om 

lokalsamfunnet og bydelen vi bor 

i.

finnes i bydelen som teater, bibliotek og museer.

 Barna skal lære å ferdes trygt i 

trafikken og få oppleve å kjøre 

med trikk, buss og T-bane.

 Besøke slottet og Stortinget.

 Jobbe for likestilling mellom gutt 

og jente ved å se alle barn 

likeverdig og gi alle en mulighet 

til å bidra til fellesskapet i 

barnehagen.

ANTALL

FORM


ROM

 La barna bli kjent med ulike 

former i lek og 

hverdagsaktiviteter.

 La tall og telling være en naturlig 

del av miljøet på basen gjennom å 

la for eksempel tallrekker være 

lett synlig.

 Gi barna et begynnende forhold 

til begreper som stor, liten, størst 

og minst etc. ved å sette ord på 

tingene rundt oss.

 Sortere leker sammen med barna 

under rydding daglig på basen.

 Koble tallsymbol og antall 

sammen, trene telleferdigheter.

 Benevne og beskrive ulike 

matematiske begreper i hverdagen 

sammen med barna.

 Være bevisst på hvordan vi 

bruker ulike begreper som 

liten/stor, over/under, foran/bak, 

kort/lang osv.

 Tilrettelegge rommet slik at barna 

kan rydde og sortere leker selv 

med litt hjelp fra voksne.

 Voksne teller og spiller sammen 

med barna daglig.

 La barna gjøre seg kjent med 

Lego, Jovo, PlusPlus og andre 

leker med geometriske figurer.

 Bruke fellesrommene på huset 

(kjøkken, vannlekerom og 

gymsal) til eksperimentering og 

matematiske aktiviteter.

 Samle naturmaterialer med ulike 

former og ta dette i bruk i livet på 

basen.


Årsplan 2017

16

 KALENDER

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.NÅR

HVA

6. februar

Samefolkets dag

10. februar

Karneval

17. februar

Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt

13. - 17 april

Påskedager - barnehagen stengt

1. mai


Første mai - barnehagen stengt

16. mai


Markering av grunnlovsdagen

17. mai


17 mai - barnehagen stengt

25. mai


Kristi himmelfartsdag - barnehagen stengt

26. mai


Planleggingsdag for personalet - barnehagen stengt

5. juni


2. pinsedag - barnehagen stengt

13. juni


Sommerfest for barn, foreldre og ansatte i 1.etasje

14. juni


Sommerfest for barn, foreldre og ansatte i 2.etasje

15. juni


Sommerfest for barn, foreldre og ansatte i 3.etasje

Uke 27, 28 og 29

Sommerstengt (barnehagene i bydelen skal samkjøres)

24 oktober

Markering av FN-dagen

Uke 51


Lucia

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 


Årsplan 2017

17

OM ÅRSPLANMALEN

Årsplan med progresjonsplan utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale 

styringsdokumenter, foreldreundersøkelse og evalueringen av forrige årsplan.

www.oslo.kommune.no/barnehage 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling