D. A. Nuriddinova


Download 6.27 Kb.

bet8/8
Sana16.04.2018
Hajmi6.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
O‘ZBEKCHA-QORAQALPOQCHA
LUG‘AT
A
abadiy  –  ómirlik
abjirlik  –  epshillik
adolat  –  ádalat
adolatli  –  ádillik
adolatsiz  –  ádilsiz
afsona  –  ápsana
afsonaviy  –  ápsanalš
afsus  –  ókinish
afsus-nadomat  –  ókinish
afsuslanmoq  –  ókiniw
afsuslanish  –  ókiniw
afv  –  keshirim
ahamiyat  –  áhmiyet
ahvol  –  awhal
ajoyib  –  ájayšp
amalga  oshirmoq  –  ámelge  asšršw
andaza – tigis
anjuman  –  ánjuman
arazlagan  –  ókpelegen
ardoqlamoq – ardaqlaw
astoydil  –  shšn  kewilden
attang  –  átte…
avliyo  –  áwliye
axborot  –  xabar
azza-bazza  –  arnawlš
azim  –  úlken
a’zo  bo‘lmoq  –  ag!za  bolšw
B
bahona  –  sebep
bahonachi  –  tabšwshš
bahra  olmoq  –  lázzetleniw
bahs-munozara  –  diskussiya
balqimoq  –  balqšw
baraka  –  bereket
barakali  –  bereketli
barakalla  –  bárekelle
bartaraf  qilmoq  –  saplastšršw
bastakor  –  kompozitor
baxil  –  qšzg!anshaq
baxillik  –  qšzg!anshaqlšq
baxsh  etmoq  –  bag!šshlaw
bashar  –  túr
bedana  –  bódene
behuda  –  biykarg!a
bejiz  –  biykar
bellashuv  –  bellesiw
bemantiq  –  mánissiz
bepoyon  –  sheksiz
betakror  –  biytákirar
bezash  –  bezew
bilaguzuk    –  bilezik
bilimdon  –  bilimdan
bilimdonlik  –  bilimdanlšq
bilimli  –  ilimli
bilim  olmoq  –  oqšw
bilmoq  –  biliw
bilimsiz  –  bilimsiz
bir  lahza  –  bir  zamatta
birodarlik  –  ag!a-inilik
bir  talay  –  bir  talay
bisot  –  baylšq
bichiq  –  pishiw
bichiqchi  –  tigiwshi
bichish-tikish  –  tigiw
bodom  –  badam
bola-chaqa – bala-shag!a
boqmoq  –  bag!iw
burro  –  anšq
bo‘rtma  –  bórtken
bo‘y  –  boy

136
D
dalolat  –  dálalat
daraja  –  dáreje
dargoh  –  dárgay
darhol  –  dárhal
darmondori  –  vitamin
darg‘azab  bo‘lmoq  –  ashšwlanšw
doira  –  oray
don  –  dán
donishmand  –  danšshpan
dovrug‘  taratmoq  –  tanšqlš  bolšw
do‘lana  –  dolana
do‘st  tutinish  –  doslasšw
E
egri  –  qšysšq
ehrom – piramida
ehtiyot  qilmoq  –  saqlaw
erinmoq  –  eriniw
esdan  chiqarmaslik  –  esten  shšg!armaw
e’tiqod  –  isenim
F
fahm-farosat    –  parasat
farmon  –  párman
farosatli  –  parasatlš
farosat – parasat
farosatsizlik  –  parasatsšzlšq
farovonlik – jasnaw
farq  qilmoq  –  ajšratšw
farq-tafovut  –  parq
favvora  –  fontan
faxr  bilan  –  maqtanšsh  penen
fazilat  –  jetiskenlik
fir’avn  –  faraon
G
ganch  –  ganch
ganchkorlik  –  sšbaw
garang  –  gere…
gard  –  daq
garmdori  –  qšzšlburšsh
garchand, garchi – qaramastan
gavda  –  gewde
gavdali  –  gewdeli
gavhar  –  gáwhar
gerdaymoq – gerdeyiw
gilamdo‘z  –  gilemshi
gilamchilik,  gilamdo‘zlik  –  gilemshilik
H
halqa  –  aylana
hamroh  bo‘lmoq  –  joldas  bolšw
haqiqatan  ham  –  rasšnda  da
harakat  qilmoq  –  háreket  qšlšw
harakatsiz  –  háreketsiz
harbiy – jawšnger
harom  –  haram
hayrat – maqtanšw
hayratlanmoq – maqtanšw
hayratga    tushmoq  –  hayran  qalšw
hayratda  qolmoq  –  hayran  qalšw
hayratlanarli  –  hayran  qaldšrarlš
hayron  bo‘lmoq  –  hayran  bolšw
hayron  qolmoq  –  hayran  qalšw
haydash  –  quwšw
hazar  –  jerkeniw
hid  bilish  –  iyis  seziw
hid  olmoq  –  seziw
hikmat  –  hikmet
himoya  qilmoq  –  qorg!aw
hissa  –  úles
hodisa  –  qubšlšs
holdan  ketmoq  –  hálsizleniw
horg‘in  –  sharshag!an
hujayra  –  kletka
hunarmand  –  qol  usta
ho‘plamoq  –  jutšw
I
ibrat  –  úlgi
ibrat  olmoq  –  úlgi  alšw

137
ibratli  –  úlgili
ifoda  –  kórinis
iftixor  –  maqtanšsh
ijodkor  –  dóretiwshi
iliqlik  –  jšllšlšq
imorat  –  imarat
inshoot    –  inshaat
is,  hid  –  iyis
isrof  qilish  –  šsšrap  qšlšw
istilo  qilmoq  –  hújim  qšlšw
ixlos  –  šqlas
ixtiyor  etmoq  –  oylaw
ishtirok  etmoq  –  qatnasšw
ishonch  –  isenim
ichin-toshin  –  ishin-sšrtšn
ichimlik  –  ishimlik
J
jarayon – process
jasoratli  –  márt
jasoratsiz  –  námárt
jasur  –  márt
jasurlik  –  mártlik
jazirama  –  šssš
jism  –  zat
jiydazor  –  jiydelik
jonzot  –  janzat
jumla  –  gáp
jo‘mrak  –  kran
jo‘r  ovoz  –  xosh  hawaz
K
kaklik  –  keklik
kamchilik  –  kemshilik
kamtar  –  sšpayš
kamtarlik  –  sšpayšlšq
kamtarlik  qilmoq  –  sšpayš  bolšw
kayfiyat  –  keypiyat
koshona,  saroy  –  saray
kundalik  –  kúndelik
kun  tartibi  –  kún  tártibi
kurtak  –  búrtik
kuch-quvvat  –  kúsh  quwat
ko‘mak  –  járdem
ko‘mak  bermoq  –  járdem  beriw
ko‘nikmoq  –  kónligiw
ko‘paytirmoq  –  kóbeytiw
ko‘pincha – tez-tez
ko‘p  qirrali  –  kóp  qšrlš
ko‘rik-tanlov  –  kórik  ta…law
ko‘rinish  –  kórinis
ko‘chirib  o‘tkazmoq  –  kóshiriw
L
lahza  –  láxze
lojuvard  –  aspan  kók
lolà  –  lala
lol  qolgan  –  lal  qalšw
lol  qolmoq  –  lal  qaldšršw
loyqa  –  šlay
lozim  –  kerekli
lutf  –  ruxsat  etiw
lo‘nda  –  qšsqa
M
mahorat  saboqlari  –  óner
majmua  –  kompleks
majruh  –  mayšp
manba  –  derek
maqtamoq  –  maqtaw
markazlashgan  –  oraylasqan
maskan  –  oršn
maslahat  –  máslahát
matal  –  naqšl
mazali  –  mazalš
mashg‘ul  bo‘lmoq  –  bánt  bolšw
ma’lum  –  belgili
me’da  –  asqazan
me’moriy-badiiy  –  kórkem-
                                            arxitekturalšq
me’morchilik – arxitekturalšq
minnatdorchilik  –  minnetdarshšlšq

138
miskarlik  –  mšskerlik
mobaynida – waqštta, dawamšnda
mojaro  –  waqšya,  kelispewshilik
momaqaymoq  –  upildirik
moslashmoq  –  qolaylasšw
muloyim  –  álpayšm
munosabat  –  múnásibet
muomala  –  qatnasšq
murabbiylik – ustaz
murosa    –  jarasšw
muvozanat  –  te…lik
mo‘jiza  –  káramat
mo‘ysafid  –  qarya
mo‘ljalga  olmoq  –  nšshang!a  alšw
N
nafas  olish  –  dem  alšw
namlik  –  šzg!ar
namoyanda – g!ayratker
naqshli  –  nag!is
nishonlamoq  –  bayramlaw
nobud  bo‘lmoq  –  jog!alšw
nodir  –  tabšlmas
nozik  –  názik
nur  –  nur
nuroniy  –  nurlš
O
obod  –  jasnaw
obodonlashtirish  –  jasnatšw
obro‘-e’tibor  –  abroy
odamgarchilik – adamgershilik
odat  –  ádet
odatiy  –  ádetiy
odil  –  ádil
oddiy  –  ápiwayš
odob  –  ádep
ohang  –  hawaz
ohista  –  áste
oqibat  –  aqšbet
orastalik  –  tazalšq
ozodlik  timsollari  –  azatlšq  tšmsalš
oshkor  qilish  –  áshkar  etiw
P
parrak – digirman
parvona  bo‘lmoq  –  qaraw
parvoz  –  párwaz
payqamoq  –  bayqaw
peshtoq  –  tam
polapon  –  palapan
polvon  –  palwan
puxta – puqta
pushaymon  –  ókinish
Q
qabila  –  uršw,  taypa
qabiladosh  –  uršwlas
qadriyat  –  qádriyat
qadrlash  –  qádirlew
qadim  –  eski
qadrlagan  –  qádirli
qalampirmunchoq  –  buršsh
qaltiramoq  –  qaltšraw
qaror  –  qarar
qarorgoh  –  turar  jay
qarzdor – qaršzdar
qayin  –  qayš…
qaynatmoq  –  qaynatšw
qiliq  –  qšlšq
qirrali  –  qšrlš
qissa  –  bayan
qit’a  –  materik
qiyofa  –  júz
qiyoslamoq  –  salšstšršw
qizaloq  –  qšzsha
qoplangan  –  qaplang!an
qozonmoq  –  erisiw
qudrat  –  kúsh
qudratli  –  qúdiretli
qulab  tushmoq  –  jšg!šlšw

139
qulaylik  –  qolaylšq
qurilma  –  quršlma
quticha  –  qutšsha
quvlashmachoq – quwšspaq
quvvat  –  quwat
qo‘riqchi  –  qarawšl
qo‘shin  –  armiya
R
rabot  –  bag!
rad  etìîq  –  qabšllamaw
rahbar – basqaršwshš
rahmdil  –  miyirimli
ramziy  –  belgili
randalamoq  –  jaršw
rang-barang  –  re…bere…
rangi  ro‘yi  –  túri
ranjimoq  –  renjiw
raqqosa  –  oyšnshš
rasm-rusum  –  úrp-ádet
rasta  –  sawda  qatarš
ravnaq  –  sharqšraw
ravnaq  topmoq  –  jasnaw
ravon  –  ke…
ravona  bo‘lmoq  –  baršw
reja – joba
rioya  qilmoq  –  saqlaw
rivojlantirish – rawajlandšršw
ro‘zg‘or  anjomlari  –  xojalšq
                                  buyšmlarš
S
sadaf  –  kúlre…
safar  –  sapar
saf  tortmoq  –  sap  tartšw
sahro  –  saxra
sahroyi  –  saxrayš
sajdagoh  –  muqaddes
sazovor  bo‘lmoq  –  iye  bolšw
saqlash  –  saqlaw
saxovatli  –  saqšy
sayyora – planeta
samo  –  aspan
sermahsul  –  ónimli
sirlangan  –  sšrlang!an
sirli  –  sšrlš
sig‘dirolmay  –  sšydšralmay
sodiq  –  sadšq
sokin  –  tšnšsh
sopol    –  sopol
soz  –  saz
sudxo‘r  –  sútxor
susaymoq  –  hálsizleniw
sug‘ormoq – suwg!aršw
T
tajriba  –  tájiriybe
taklif  qilmoq  –  mirát  etiw
takomillashtirmîq  –  jetilistiriw
tantiq  –  erke
taom  –  as,  awqat
tarannum  qilmoq  –  maqtaw
taraqqiyot – rawajlanšw
tariq  –  suyel
tarixiy  –  tariyxšy
tarkib  –  quramš
tark  etmoq  –  ketiw
tasalli  topmoq  –  jubatšw
tasavvur  qilmoq  –  kóz  aldšna  keltiriw
tayyorgarlik – tayarlšq
ta’mirlanmoq  –  remontlaw
ta’m  –  maza
ta’minlàmoq  –  támiyinlew
ta’rif  –  táriplew
tegirmon  –  digirman
tejash  –  tejew
tekshirmoq  –  tekseriw
temirchilik  –  temirshi
teng  huquqli  –  te…  huqšqlš
terak – terek
teri  –  teri
teshik  –  tesik
tillaqosh  –  altšntáj
tirilmoq  –  tiriliw
tizim  –  sistema

140
tomir  –  tamšr
topgan-tutgan  –  tawg!an
tortishib  qolmîq  –  tartšsšp  qalšw
totuv  –  tatšw
tuvak  –  túbek
tuyg‘u  –  sezim
tuzoq  –  qaqpan
to‘lmoq  –  tolšw
to‘yimlilik  –  toyšmlš
to‘ti  –  totš
U
ulamolar  –  ulamalar
ulug‘vor  –  ájáyšp
unib  chiqmoq  –  ónip  shšg!šw
unsur  –  element
urf-odat  –  úrp  ádet
ustun  –  ústin
uvoq  –  usaq
uyg‘unlik  –  uyg!šnlšq
uzluksiz    –  úzliksiz
V
vafo  –  opa
vafodor – opadar
vafodorlik – opadarlšq
vafo  qilmoq  –  opa  qšlšw
vafosiz  –  opasšz
vafosizlik  –  opasšzlšq
vafot  etmoq  –  óliw
vaqtincha  –  waqštsha
vaqtli  –  erte
vazifa  –  wazšypa
vaziyat  –  hal,  jag!day
vazmin  –  awšr
vazn  –  awšrlšq
vijdon  –  hújdan
vijdonan  –  hújdanlš
vijdonli  –  hújdanlš
vijdonsiz  –  hújdansšz
viqorli  –  sharapatlš
X
xalos  –  qutšlšw
xalqaro  –  xalšqaralšq
xalta  –    qalta,  qorjšn
xamir  –  qamšr
xam  qilmoq  –  iyiliw
xarajat  –  qárejet
xarob  bo‘lmoq  –  buzšlšw
xayol  –  oy
xiralashmoq  –  hálsizleniw
xislat  –  ayršqshalšq
xiyonat  –  qšyanet
xiyonat  qilmoq  –  qšyanet  etiw
xulosa – qarar
xunuk  –  shšraysšz
Y
yanglish  –  qáte
yanchìîq  –  jenshiw
yarashishgan – jarasqan
yara-chaqa – jara
yaxlit  –  tegis
yaylov  –  jaylaw
yengmoq  –  je…iw
yer  osti  –  jer  astš
yilboshi  –  jil  basš
yong‘oq  –  ja…g!aq
yoqimli  –  jag!šmlš
yorliq  –  ruxsatnama
yovuz  niyat  –  jawšz  niyet
yog‘och  kosa  –  ag!ash  kese
yumush  –  jumšs
yupqa – juqa
yuvuqsiz – juwšlmag!an
yo‘lka  –  dáliz
yo‘llamoq  –  jiberiw
yo‘lovchi  –  jolawshš
yo‘nmoq  –  jonšw

141
Z
zahmatkash  –  miynetkesh
zakovat  –  házirsóz
zakovatli,  farosatli  –  aqšllš
zamin  –  jer
zamon  –  zaman
zamona – zamanlar
zamonaviy  –  zamanagóy
zamondosh  –  zamanlas
zangori  –  aspan  kók
zanjir  –  shšnjšr
zar  –  baylšq
zarar  –  zšyan
zarar  keltirmoq  –  zšyan  keltiriw
zararkunanda  –  zšyankes
zararkunandalik  –  zšyankeslik
zararlanish  –  zšyanlanšw
zararlanmoq  –  zšyanlanšw
zararli  –  zšyanlš
zararsiz  –  zšyansšz
zargarlik – zergerlik
zeb-u  ziynat  –  tag!šnshaqlar
zich  –  tšg!šz
zulmat  –  qara…g!šlšq
O‘
o‘ksinmoq  –  ókiniw
o‘qdek  otilmoq  –  taslanšw
o‘rnatmoq  –  ornatšw
o‘tkir  zehnli  –  zeyni  ótkir
o‘tmish  –  ótmish
o‘xshatmoq  –  uqsatšw
o‘ychan  –  oyshšl
o‘zlashtirish  –  ózlestiriw
o‘zlashtirmîq  –  ózlestiriw
G‘
g‘alla  –  g!álle
g‘allachilik  –  g!álleshilik
g‘altak  –  orama
g‘amgin  –  kewli  túsken
g‘am-qayg‘u  –  qayg!š
g‘amxo‘r  –  g!amxor
g‘amxo‘rlik  qilmoq  –  g!amxorlšq  etiw
g‘anim  –  dushpan
g‘aroyib  –  ájayšp
g‘ayrat  –  g!ayrat
g‘olib  chiqmoq  –  utšp  shšg!šw
g‘urur  –  maqtanšsh
Sh
shakllanmoq  –  qáliplesiw
shamchiroq  –  sham
sharafli  –  sharapatlš
sharqiy  –  shšg!šs
shart  –  shárt
shaxsiy  –  jeke
sha’n-sharaf  –  abšroy
shovqin  –  shawqšm
shovqin-suron  –  shawqšm
shoshqaloq  –  asšg!šs
shu’la  –  nur
sho‘xchan – shox
Ch
changib  ketmoq  –  sha…g!štšw
chanqab  qolmoq  –  shóllew
chaqimchilik    –  jamanlaw
charchoq – sharshaw
chaynamoq  –  shaynaw
chekka – shegara
chek  qo‘ymoq  –  shek  qoyšw
chevar  –  sheber-tigiwshi
chevarlik – tigiwshilik
chechak  –  gúl
chinnisozlik  –  shšnšsazlšq
chiqindi  –  shšg!šndš
choyshab  –  tóseme
chumchuq  –  shšmshšq
cho‘pon  –  shopan

142
M U N D A R I J A
1-2- mavzu.  Poytaxtim  —  faxrim ...........................................................3
3-4- mavzu. Mahallam.............................................................................9
5-7- mavzu. Ustozlar ............................................................................. 14
8-10- mavzu.  Til  bilgan  —  el  biladi ..................................................... 22
11-13- mavzu.  Insoniy  fazilatlar ............................................................ 30
14-16- mavzu.  O‘zbekiston  tog‘lari ....................................................... 39
17-19- mavzu.  Shifobaxsh  o‘simliklar ................................................... 46
20-22- mavzu. Vatanga sadoqat .............................................................. 53
23-24- mavzu.  Vatan  sarhadlari ............................................................ 60
25-27- mavzu.  Alisher  Navoiy .............................................................. 65
28-29- mavzu.  Adabiyot  muzeyida ........................................................ 71
30-32- mavzu. Ona — ulug‘ zot ........................................................... 75
33-35- mavzu.  Milliy  urf-odatlarimiz .................................................... 83
36-38- mavzu.  Amir  Temur ................................................................. 93
39-40- mavzu.  Suv  —  hayot  manbayi ............................................... 102
41-43- mavzu.  O‘zbekistonning  suv  havzalari.................................... 110
44-46- mavzu. Sport — salomatlik garovi ........................................... 117
47-49- mavzu.  Mening  orzularim ....................................................... 125
O‘zbekcha-qoraqalpoqcha lug‘at .......................................................... 135

143
O‘ZBEK TILI
Ta’lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning
7- sinfi uchun darslik
Qayta ishlangan va to‘ldirilgan
2- nashri

O‘qituvchi“  nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Òoshkent — 2017
Muharrir  M. Nishonboyeva
Badiiy muharrirlar: Sh. Odilov, B. Ibragimov
Òexnik muharrir S. Nabiyeva
Musahhihlar: Z. G‘ulomova, M. Mirsalikov
Kompyuterda sahifalovchi O‘. Qurbonova
XADICHA SABIROVNA MUXITDINOVA,
YASHNARBEK IBRAGIMOVICH AVLAKULOV,
DILDOR ABRAROVNA NURIDDINOVA
Nashriyot litsenziyasi AI 291. 04.11.2016. Original-maketdan bosishga ruxsat
etildi 01.06.2017. Bichimi 70´90
1
/
16
.  Kegli 11  shponli. Tayms garniturasi.
Ofset bosma usulida bosildi. Ofset qog‘ozi. Hisob-nashriyot t. 7,72.
Shartli b. t. 10,53. Adadi 10 010 nusxa. Buyurtma ¹
O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligining „O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa
ijodiy uyi. Toshkent, Yunusobod tumani, Yangishahar ko‘chasi, 1- uy.
Shartnoma ¹ 23-17
X. Muxitdinova.
O‘zbek tili [Matn]: ta’lim rus va qardosh tillarda olib
boriladigan  maktablarning  7- sinfi  uchun  darslik/
X. S. Muxitdinova, Y. I. Avlakulov, D. A. Nuriddinova/
2- nashri, – T.: „O‘qituvchi“ NMIU, 2017.–144 b.
ISBN 978-9943-22-057-7
UO’K: 81.2O‘zb
KBK 81.2O‘zb(ya72)
M 93

144
Ijaraga berilgan darslik holatini ko‘rsatuvchi jadval
Darslik ijaraga berilib, o‘quv yili yakunida qaytarib olinganda
yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi baholash
mezonlariga asosan to‘ldiriladi:

O‘quvchining
ismi va
familiyasi
O‘quv
yili
Darslikning
olingandagi
holati
Sinf
rahbari-
ning
imzosi
Darslikning
topshirilgan-
dagi holati
Sinf
rahbari-
ning
imzosi
1.
2.
3.
4
5.
6.
Yangi
Darslikning  birinchi marotaba  foydalanishga   berilgandagi
holati.
Yaxshi
Muqova  butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan.
Barcha  varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko‘chmagan, betlarida
yozuv  va  chiziqlar  yo‘q.
Qoniqarli
Muqova  ezilgan, birmuncha  chizilib  chetlari yedirilgan,
darslikning asosiy qismidan ajralish holati bor, foydalanuvchi
tomonidan qoniqarli ta’mirlangan.  Ko‘chgan varaqlari qayta
ta’mirlangan, ayrim betlariga  chizilgan.
Qoniqar-
siz
Muqovaga  chizilgan,  yirtilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki
butunlay yo‘q, qoniqarsiz ta’mirlangan.  Betlari yirtilgan,
varaqlari yetishmaydi, chizib, bo‘yab tashlangan.
Darslikni tiklab bo‘lmaydi.


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling