D. jumanazarov, M. Elboyeva


Download 29.94 Kb.

Sana08.07.2018
Hajmi29.94 Kb.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТИ – ЁШЛАР НИГОҲИДА 

 

 60MUHITLARNING STRUKTURASINI O’RGANISHDA 

SPEKTRASKOPIK TADQIQOTLARNING O’RNI 

 

D.JUMANAZAROV, M.ELBOYEVA Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti 

 

Ma’lumki, bugungi kunda muhitlarning strukturalarini o’rganish va ularning atom va molekulalarini o’zaro ta’surlashuv qonuniyatlari tog’risida 

ilmiy asoslangan tavsiyalar berish fundamental va amaliy ahamiyatga ega. 

Gazlardagi molekulalararo ta’sirlashuv jarayoni kuchsiz bo’lganligi 

uchun ularning xossalari to’la o’rganilgan va tajriba natijalari asosan ustma – 

ust tushadi. Qattiq jismni tashkil qilgan atomlar kristall panjaralarida 

joylashganligini e’tiborga olsak, bu muhitning xususiyatlari ham mukammal 

o’rganilgan. Gazsimon va qattiq jismlardan farqli suyuq moddalarning 

strukturalari tog’risida tegishli ma’lumotlar yetarli emas. Hatto, suyuq 

moddalarni tashkil qilgan atom va molekulalarining o’zaro ta’sirlashuv 

qonuniyatlari bilan bog’liq bo’lgan fizik jarayonlar ham to’laqonlik 

o’rganilmagan. Buning sabablaridan biri suyuq moddalar uchun birlik hajmga 

tog’ri keladigan 10

24 

÷ 10


26

 ta molekulalar orasidagi tasirlashuv 

qonuniyatlarini eksperement yordamida o’rganish murakkab bo’lsa, 

ikkinchidan suyuq moddalarning holatini to’laqonlik aks ettiruvchi 

mukammal molekulyar nazariyalar ham yaratilmagan. Yuqoridagilarni 

e’tiborga oladigan bo’lsak, molekulalari turli xil simmetriyaga ega bo’lgan 

suyuq moddalarning strukturalarini o’rganish bo’yicha ham eksperimental, 

ham nazariy-ilmiy tadqiqotlar olib borilishi lozim. 

Moddalarning strukturalarini o’rganishda spektraskopik metodlarning 

o’rni alohida bo’lib, 10

-12

 ÷ 10


-13

 s oraligida sodir bo’ladigan relaksatsion 

jarayonlarni qayd qilish imkonini beradi. 

Ushbu ilmiy maqola Optika va lazerli fizika kafedrasida olib 

boriladigan ilmiy tadqiqotlariga tegishli bo’lib, yorug’likning muhitlardan 

molekulyar sochilish spektrlari yordamida sochuvchi muhitning strukturasini 

o’rganishdagi ayrim nazariy ishlarni tahlil qilishga bag’ishlangan. 

Birinchi bo’lib, Rele tomonidan gazlarda yorug’likning sochilishi bilan 

bog’liq bo’lgan muammolar o’rganilib, yorug’likning gaz molekulalaridan 

sochilish koeffitsienti uchun quyidagi tenglamalar olingan: 

R=  (ρ    KT (1+cos

2

θ)   

 

(1) Bu yerda,   - muhitga tushuvchi elektromagnit nurlanishining to’lqin 

uzunligi,  ρ – muhitning zichligi, K- Boltsman doimiysi, θ – sochilish 

burchagi. 

(1) tenglamaga asosan, yorug’likning muhitlardan sochilishi 

zichlikning fluktuatsiyasiga bog’liq bo’lib, bu muhitning dielektrik 

singdiruvchanligining fluktuatsiyasiga olib keladi. ФИЗИКА ФАНИНИНГ БУГУНГИ РИВОЖИДА ИСТЕЪДОДЛИ ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ 

 

 61Rele nazariyasining ahamiyati shundan iboratki, birinchi bor 

yorug’likning muhitlardan sochilish intensivligini shu muhitga tushuvchi 

yorug’lik nuri to’lqin uzunligining to’rtinchi darajasiga teskari 

proporsionalligini aniqlanganligidadir.  

Y. M. Frenkel [1] tomonidan muhitlarda bo’ladigan relaksatsion 

jarayonlar o’rganilib, muhitning xususiyatlarini quyidagi tenglama 

xarakterlaydi:  

τ =τ


o

 

  

     


(2) 

Bu yerda, τ – relaksatsiya vaqti, τ

– molekulaning tebranish davri, U-energiya.  

(2) tenglamaga asosan, har qanday muhitning holatini bitta parametr, 

ya’ni τ xarakterlaydi. Lekin, real holatda qarasak, muhitning holatini bir qator 

mikroskopik va makroskopik parametrlar bilan xarakterlanadi. Bu parametrlar 

Frenkel nazariyasida e’tiborga olinmagan. 

M.A. Leontovich [2] tomonidan yorug’likning muhitlardan sochilish 

intensivligi uchun quyidagi tenglama tavsiya etilgan:  

J = A 


 

 

     (3) 

Bu yerda, J – sochilish intensivligi, A – o’zgarmas kattalik bo’lib, uning 

tarkibiga muhitga tushuvchi yorug’likning intensivligi kiradi,

 sochilish 

spektrining chastotalari farqini ifodalaydi. 

(3) tenglamaga asosan,

 ga 

ma’lum qiymatlar berib, uning bog’lanish grafigi tog’ri chiziqdan iborat 

bo’lib, 


 ning oshib borishi bilan 

intensivlik kamayib boradi. Bu 

qonuniyatni 1- shaklda quyidagicha 

tasvirlangan. 

Lekin muhitlarda yorug’likning 

sochilish spektrini tajriba yordamida 

aniqlash asosida shunday natijalarga 

erishilganki, 

1

/

J ning 

ga bog’liqligi bitta tog’ri chiziqdan emas, bir nechta qismdan iboratligi aniqlangan. 

Bu esa ushbu nazariyaning ayrim kamchiliklariga ega ekanligini 

bildiradi. Masalan, Optika va lazerli fizika kafedrasida olib borilgan ilmiy 

tadqiqotlar natijasiga ko’ra benzol molekulasi uchun quyidagi bog’lanish 

olingan (Shakl -2). 

Shakl-2 dan ko’rinib turibdiki, benzol molekulasi uchun 

1

/ ning 

2

 ga bog’liqligi bitta tog’ri chiziqdan emas, balki uchta qismdan tashkil topgan. 

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, sochilish spektrining hosil bo’lishi 

bir nechta fizik jarayonlarning yig’indisidan iborat. 

 

 1-shakl 

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТИ – ЁШЛАР НИГОҲИДА 

 

 62Demak, yuqoridagilardan ko’rinib 

turubdiki, yaratilgan nazariyalar 

to’laqonlik tajriba natijalari bilan ustma – 

ust tushmaydi. Shuning uchun turli xil 

molekulalardan sochilish spektrini tajriba 

yordamida o’rganish dolzarb bo’lib, bu 

yo’nalishda  keng ko’lamli tadqiqotlar 

olib borilishi lozim. Tajriba natijalari 

asosida mukammal nazariyalar yaratish 

uchun tavsiyalar berish mumkin bo’ladi. 

Ushbu maqolada biz faqat ayrim 

nazariyalarni tahlil qilish bilan cheklandik xolos. Keyingi ishlarimizda Optika 

va lazerli fizika kafedrasida hamda xorijiy mamlakatlar olimlarining bu 

yo’nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlarini o’rganish rejalashtirilgan. 

Ilmiy rahbarlar: Prof. Sh. Otajonov, dots. B.Eshchanov. 

 

ADABIYOTLAR 

1.

 

Я.  М.  Френкель.  Собрание  избранных  трудов.  Издательство  АН Россия 1950 

2.

 M.A. Leontovich. Relaxation in liquids and scattering of light. J. Phys. 

USSR. 1941. V.4, № 6 C. 499-506  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАВНЫХ СЕРИЙ АТОМОВ I ГРУППЫ (Cu,Ag,Au) МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

О.О.МЕЛИЕВ, К.У.АБДУЛЛАЕВ Самаркандский государственный университет им. А. Навои 

 

 Наиболее  существенными  для  аналитических  применений 

являются 

такие 

характеристики метода, 

как 


предельная 

чувствительность 

и 

высокая 


селективность, 

позволяющая 

регистрировать  анализируемые  атомы  элементов  на  фоне  большого 

число  посторонних  частиц.  Этим  требованиям  вполне  отвечает  метод 

селективной ступенчатой фотоионизации атомов лазерным излучением. 

Сущность  метода  заключается  в  возбуждении  атомов  лазерным 

излучением  в  высоколежащие  (ридбберговские)  состояния  в  одну  или 

несколько  ступеней,  а  затем  осуществляется  ионизация  только 

возбужденных  атомов  либо  дополнительным  лазерным  излучением, 

либо  импульсным  электрическим  полем [1]. Эти  возможности  метода 

продемонстрированы 

при 


анализе 

натрия 


в 

высокочистых 

полупроводниковых  материалах GdS и  германия [2,3], а  также  при 

анализе алюминия в морской воде [4] и человеческой крови [5]. Во всех 2-shakl 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling