Dars jadvali


Download 250.28 Kb.
Pdf просмотр
Sana16.02.2018
Hajmi250.28 Kb.

“T asdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji direktori  : 

Sh.A.Ikromov 

2016  yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish bo'yicha texnik”  yo’nalishi 

Ш -bosqich 1-14 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Bo'ronov O'tkir

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi F.I.

O’quv

xonasi

Dus

han

ba

1

g°o — Q20Burg'ilash dastgohlari m ashinisti ishlari 

O'A


Egam ov  Sh

Amaliyot


xonasi

2

90

0

50

Burg'ilash dastgohlari m ashinisti ishlari 

O'A

Egam ov  Sh3

02

200

Burg'ilash dastgohlari m ashinisti ishlari 

O'A

Egam ov  ShSe

shanba

1

800 — Q20Elektr tarm oqlarini ta'm irlash texnologiyasi

Qurbonov M.

202

2

930  -  1050G idrogeologiya va m uhandislik geologiyasi

Bo'ronov O'.

202

3

022

00

M illiy istiqlol g'oyasi:  asosiy tushuncha va tamoyillar

Ro'ziya G.

202

4

23 0

3

5 0Jism oniy tarbiya

Cho'liyev Y

Sport

maydoni


Chorshanba

1

800 — 9 20

Ingliz tili

F.Hidoyatov

305


2 0 2

2

930

  -  10


50

Jism oniy tarbiya

Cho'liyev Y

Sport


maydoni

3

02

2

00

T adbirkorlik va biznes  asoslari

Berdiyev F

2 1 1


4

12

30 -  1350

M ehnat muhofazasi

Sherov N

2 0 2


Payhs

anb

a

1

g00

 

9 20Ingliz tili/

F.Hidoyatov

305

2 0 2


Ochiq kon ishlari uskunalari  O'A

Egam ov Sh

Amaliyot

xonasi


2

9

30  -  10

50

Falsafiy fanlarHojiyeva G

2 0 2


O chiq kon ishlari uskunalari  O'A

Egam ov Sh

Amaliyot

xonasi


3

0

22

0

0Burg'ilash dastgohlarini ta'mirlash

Bo'ronov  O'.

2 0 2

Ochiq kon ishlari uskunalari  O'AEgam ov Sh

Amaliyot


xonasi

Juma

1

g 00 -  

9 20


O chiq kon ishlari uskunalarini ta'mirlash 

O'A


Egam ov  Sh

Amaliyot


xonasi

2

930

  -  10


50

O chiq kon ishlari uskunalarini ta'mirlash 

O'A

Egam ov  Sh3

0

22

0

0Ochiq kon ishlari uskunalarini ta'mirlash 

O'A


Egam ov  Sh

Shanb

a

1

g 00 -  

9 20


Tarix

Ro'ziya G.

1 1 0

Tadbirkorlik va biznes  asoslariBerdiyev F

113


2

9

30  -  10

50

Kon  aerologiyasiBo'ronov O'.

2 0 2


M atem atika

Hamroyev F

309

3

02

2

00

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

Ergashev Y

113


O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov“Tasdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji  direktori  : 

S h.A .Ikrom ov 

2016  yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Ochiq kon mashina va jihozlarini ishlatish va ta'mirlash bo'yicha usta”  yo’nalishi 

Ill-bosqich 2-14 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Sherov Najmiddin

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi F.I.

O’quv xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g°° -  9 20

O chiq kon  m ashina va m ajm ualari ishlatish 

va ta'm irlash

Sherov N.

114

2

930

  -  И


50

K on  transporti

Bo'ronov O'

114


3

1 1


°°  - 

1 2 20


K on  avtom atikasi

Q urbonov M.

114

4

123° -  135°T arix

R o'ziyeva  G

114

M atem atikaH am royev F

309


S

es

h

an

b

a

1

8°°-  

9 20


O chiq kon  m ashina va jihozlari 

O'A


H ojiyev E.

A m am liyot

xonasi

2

93°  -  И50

O chiq kon  m ashina va jihozlari 

O'A

H ojiyev E.3

1 1


°°  - 

1 2 20


O chiq kon  m ashina va jihozlari 

O'A


H ojiyev E.

C

h

o

rs

h

a

n

b

a

1

8°° -  

9 20


K on korxonalari elektr uskunalari  va elektr 

ta'm inoti

Q urbonov M.

114


2

93°  -  И

50

Ingliz  tiliF .H idoyatov

305


114

3

1 1°°  - 

1 2 20


Jism oniy tarbiya

C ho'liyev Y

S port m aydoni

4

123° -  135°T adbirkorlik va biznes  asoslari

B erdiyev F

2 1 1

Pa

y

h

sa

n

b

a

1

8 00 -  

9 20


Falsafiy fanlar

H ojiyeva G

E lektrogazpayvandlash ishlari  O/A

H ojiyev E.

A m aliyot xona

2

93°  -  И50

Ingliz  tili

F.H idoyatov

305


114

Elektrogazpayvandlash ishlari  O/A

H ojiyev E.

A m aliyot xona

3

1 1


°°  - 

1 2 20


T adbirkorlik va biznes  asoslari

B erdiyev F

2 1 1

Elektrogazpayvandlash ishlari  O/AH ojiyev E.

A m aliyot xonaJu

m

a

1

8 00 -  

9 20


M illiy istiqlol g'oyasi:  asosiy  tushuncha va 

tam oyillar

R o'ziyeva G

114


2

93°  -  И

50

Jism oniy tarbiyaC ho'liyev Y

S port m aydoni

3

1 1


°°  - 

1 2 20


C haqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

Ergashev Y

113

Sh

an

b

a

1

8 00 -  

9 20


O chiq kon m ashina va jihozlarini ta'm irlash 

O'A


H ojiyev E.

A m aliyot xona

2

93°  -  И50

O chiq kon m ashina va jihozlarini ta'm irlash 

O 'A

H ojiyev E.3

1 1


°°  - 

1 2 20


O chiq kon m ashina va jihozlarini ta'm irlash 

O'A


H ojiyev E.

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov


“Tasdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji  direktori  : 

Sh.A .Ikrom ov 

2016 yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Keng assortimentdagi kiyimlar modeler-konstruktori”  yo’nalishi 

Ill-bosqich 3-14 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Ashurova Mahfuza.

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi o’qituvchi 

F.I.

O’quv

xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g00

 -  


9 20

M illiy istiqlol g'oyasi:  asosiy tushuncha va 

tam oyillar

Ro'ziyeva G.

2 1 1

2

930

 -  10


50

U stki kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

Am aliyot

xonasi


3

1 1 00


 - 

1 2 20


U stki kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

4

1230

 -  1350


U stki kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

Sesh

anb

a

1

g 00 -  

9 20


Y engil kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

Am aliyot

xonasi

2

930

 -  10


50

Y engil kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

3

1 1 00


 - 

1 2 20


Y engil  kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Hojiyeva G.

C

h

ors

h

an

b

a

1

g00

 -  


9 20

Tarix


Ro'ziyeva G.

Tikuv buyum  loyihalash  va m odellashtirish.

O rtiqov R.

2 1 1


2

9

30 -  10

50

T ikuv buyum lari texnologiyasiOrtiqo R.

2 1 1


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Ingliz tili

F.H idoyatov

305

2 1 1


4

12

30 -  1350

Jism oniy tarbiya

A shurova V

Sport


m aydoni

P

ay

h

sa

nb

a

1

g00

 -  


9 20

Tadbirkorlik va biznes  asoslari

Berdiyev F

2 1 1


Ingliz tili

F.H idoyatov

305

2 1 1


2

9

30 -  10

50

Tikuv buyum  loyihalash  va m odellashtirish.O rtiqov R.

2 1 1


3

1 1 00


 - 

1 2 20


O ilashunoslik

Sattorova M

2 1 1

J

u

m

a

1

g00

 -  


9 20

Tadbirkorlik va biznes  asoslari

Berdiyev F

2 1 1


2

9

30 -  10

50

B uyum  dizayniO rtiqov R.

2 1 1


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Jism oniy tarbiya

A shurova V

Sport

m aydoni


a

b

n

ah

S

1

g00

 -  


9 20

Tikuv buyum  loyihalash  va m odellashtirish.

O rtiqov R.

2 1 1


2

9

30 -  10

50

M ehnat m uhofazasi  va texnika xavfsizligiSherov N

2 1 1


3

1 1 00


 - 

1 2 20


M atem atika

H am royev F

309

Falsafiy fanlarH ojiyeva G.

2 1 1


O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov“Tasdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  h unar kolleji  direktori: 

Sh.A .Ikrom ov 

2016 yil

2016-2017  o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Keng assortimentdagi kiyimlar modeler-konstruktori”  yo’nalishi 

Ill-bosqich 4-14 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Jo 'rayeva Ruxsora

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi F.I.

O’quv

xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g00

 -  


9 20

O ilashunoslik

Sattorova M

1 1 0


2

9

30  -  10

50

M illiy istiqlol g'oyasi:  asosiy tushuncha va tam oyillar

Ro'ziyeva G

1 1 0

3

1 1 00 - 

1 2 20


Tikuv buyum lari texnologiyasi.

Ortiqov R.

1 1 0

4

1230

 -  1350


Jism oniy tarbiya

A shurova V

Sport

m aydoni


Ses

ha

nba

1

g 00 -  

9 20


T ikuv buyum  loyihalash va m odellashtirish.

Ortiqo R.

1 1 0

2

930

  -  10


50

Jism oniy tarbiya

A shurova V

Sport


m aydoni

3

1 1 00 - 

1 2 20


T adbirkorlik va biznes  asoslari

B erdiyev F

2 1 1

C

h

ors

h

an

b

a

1

g00

 -  


9 20

U stki kiyim larni m odellashtirish bichish  va 

tikish.O 'A

Ibragim ova L.

A m aliyot

xonasi


2

9

30  -  10

50

U stki kiyim larni m odellashtirish bichish  va tikish.O 'A

Ibragim ova L.

3

1 1 00


 - 

1 2 20


U stki kiyim larni m odellashtirish bichish  va 

tikish.O 'A

Ibragim ova L.

4

1230

 -  1350


Ingliz tili

F.H idoyatov

305

2 1 1


P

ay

h

sa

nb

a

1

g00

 -  


9 20

Tikuv buyum  loyihalash va m odellashtirish.

Ortiqov R.

1 1 0


2

9

30  -  10

50

T adbirkorlik va biznes  asoslari/Berdiyev  F

2 1 1


Ingliz tili

F.H idoyatov

3

1 1 00


 - 

1 2 20


M ehnat m uhofazasi  va texnika xavfsizligi

Sherov N


1 1 0

Ju

m

a

1

g00

 -  


9 20

Y engil kiyim larni  m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Ibragim ova L.

Am aliyot

xonasi


2

9

30  -  10

50

Y engil kiyim larni  m odellashtirish bichish va tikish.O 'A

Ibragim ova L.

3

1 1 00


 - 

1 2 20


Y engil  kiyim larni m odellashtirish bichish va 

tikish.O 'A

Ibragim ova L.

Sh

anba

1

g00

 

9 20Falsafiy fanlar

H ojiyeva G

1 1 0

Tarix


Ro'ziyeva G

1 1 0


2

9

30  -  10

50

Buyum  dizayniOrtiqov R.

1 1 0


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Tikuv buyum  loyihalash va m odellashtirish.

Ortiqov R.

1 1 0

M atem atikaH am royev F

309


O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov“T asdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji direktori  : 

Sh.A.Ikromov 

2016  yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish bo'yicha texnik” yo’nalishi 

Il-bosqich 5-15 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Hamroyev F.

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi I.F.

O’quv xonasi

Dush

an

ba

1

g°o — Q20

Chilangarlik ishi  O'A

Rahimboyev O.

Amaliyot


ustaxonasi

2

930

  -  10


50

Chilangarlik ishi O'A

Rahimboyev O.

3

02

2

00

Chilangarlik ishi O'A

Rahimboyev O.

Se

shanba

1

8 00 — Q

20

Ingliz tiliF.Hidoyatov

2

930

  -  10


50

Rus  tili

Qodirov Q

305


Sharipov N

309


3

0

22

0

0Tarrix

M adatov J

309

4

05

3

03

2

Jism oniy tarbiyaQulmatov T

Sport zaliChorshanba

1

8 00 — 

9 20


N utq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Safoyeva G.

2 1 1

2

930

  -  10


50

Fizika.  Astranomiya

Ro'ziyeva G.

303


3

0

22

0

0Jism oniy tarbiya

Qulmatov T

Sport zali

4

05

3

03

2

Kon mexanikasiBo'ronov  O'

1 1 0


Payhsanba

1

8 00 — 

9 20


Foydali qazilm a konlarini ochiq usulda qazib 

olish


Bo'ronov  O'

203


2

9

30  -  10

50

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikErgashev Yo

113


3

0

22

0

0M atem atika

Hamroyev F

2 1 1

Jum

a

1

8 00 — 

9 20


Elektr tarm oqlarini ta'mirlash

Qurbonov M

309

2

930

  -  10


50

Inform atika va axborot texnologiyalari

Ashurova M

309


Hamroyev F

309


3

0

22

0

0Geologiya

Bo'ronov  O'

308

Shanb

a

1

8 00 — 

9 20


Elektr tarm oqlarini ta'm irlash ishlari O'A

Rahimboyev O.

Amaliyot

ustaxonasi

Falsafiy fanlar

Sharipov A

309

2

930

  -  10


50

Elektr tarm oqlarini ta'm irlash ishlari O'A

Rahimboyev O.

Amaliyot


ustaxonasi

Geologiya

Bo'ronov  O'

309


3

0

22

0

0Elektr tarm oqlarini ta'm irlash ishlari O'A

Rahimboyev O.

Amaliyot

ustaxonasi

Foydali qazilm a konlarini ochiq usulda qazib 

olish


Bo'ronov  O'

309


O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov“T asdiqlayman”

N u ro ta sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar k olleji direktori: 

Sh.A .Ikrom ov 

2016 yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Ochiq kon ishlari  mashina va jihozlaridan foydalanish va ta'mirlash bo'yicha usta”  yo’nalishi

Il-bosqich 6-15 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari: 

Hojiyev F.

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi I.F.

O’quv xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


K on ishi asoslari

B o'ronov  O'

305

2

930

  -  10


50

O chiq kon elektrom exanika uskunalarini 

yig'ish,  ishlatish v a ta'm irlash

Q urbonov M

305

3

1 1 00  - 

1 2 20


Inform atika va axb o ro t texnologiyalari

A shurova M .

209

H am royev F.2 1 0

4

1230

 -  1350


C haqiruvga qad ar boshlang'ich tayyorgarlik

E rgashev  Y o

113

S

e

sh

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


T arix

M ad ato v  J

1 1 0

2

930

  -  10


50

Ingliz tili

F .H idoyatov

303


3

1 1 00


  - 

1 2 20


Rus  tili

Q odirov Q

2 1 2

S haripov N213

4

1230

 -  1350


Matematika

Hamroyev F.C

h

o

r

sh

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


C hilangarlik ishi O'A

R axim boyev U

A m aliyot

ustaxonasi

2

9

30  -  10

50

C hilangarlik ishi O'AR axim boyev U

3

1 1 00  - 

1 2 20


C hilangarlik ishi O'A

R axim boyev UP

a

y

h

sa

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


E lektrotexnika va elektronika asoslari

Q urbonov M

309

2

930

  -  10


50

Jism oniy tarbiya

Q ulm atov T

S port zali

3

1 1 00


  - 

1 2 20


F izika.  A stranom iya

H ojiyev F.

308

J

u

m

a

1

8 00 

9 20


K on transportlarini am aliy o'rganish  O'A

R axim boyev U

A m aliyot

ustaxonasi

O chiq k o n  m ashina va m ajm ualarini ishlatish 

v a ta'm irlash

S herov N

308


2

9

30  -  10

50

K on transportlarini am aliy o'rganish  O'AR axim boyev U

A m aliyot

ustaxonasi

K on transporti

B o'ronov  O'

308


3

1 1 00


  - 

1 2 20


K on transportlarini am aliy o'rganish  O'A

R axim boyev U

A m aliyot

ustaxonasi

F alsafiy fanlar

S haripov A

308

S

h

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


Kon korxonalari elektr uskunakari va elektr 

ta'minoti

Qurbonov M

103


2

9

30  -  10

50

N utq m adaniyati va davlat tilida ish yuritishS afoyeva G.

308


3

1 1 00


  - 

1 2 20


Jism oniy tarbiya

Q ulm atov T

S port

m aydonchasiO ’quv ishlari b o ’yicha direktor o ’rinbosari:

A.A.Safarov“Tasdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji direktori  : 

Sh.A .Ikrom ov 

2O16  yil

2016-2017 o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Keng assortimentdagi kiyimlar konstruktori” yo’nalishi 

Il-bosqich 7-15 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Ro 'ziyeva Galina

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi I.F.

O’quv xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g00

 -  


9 20

Tikuvchilik materialshunosligi

Ortiqov R

2 1 1


2

9

30 -  1O

50

N utq m adaniyati va davlat tilida ish yuritishSafoyeva G.

3O9


3

1 1 00


  - 

1 2 20


O dam   anatom iyasi

Sattorova M

304

4

1230

 -  1350


Jism oniy tarbiya

Q ulm atov T

Sport

m aydonchasiSes

ha

nba

1

g00

 -  


9 20

Rus  tili

Qodirov Q

3O4


Sharipov N

3O7


2

9

30 -  1O

50

TarixM adatov J

3O7


3

1 1 00


  - 

1 2 20


Ingliz tili

F.H idoyatov

304

3O5


4

12

30 -  1350

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

Ergashev Yo

113


Ch

or

sh

a

nb

a

1

g00

 -  


9 20

M atematika

Hamroyev F.

309


2

9

30 -  1O

50

Jism oniy tarbiyaQ ulm atov T

Sport


m aydonchasi

3

1 1 00  - 

1 2 20


T ikuv buyum lari texnologiyasi

Ortiqov R

3O7

P

a

yh

san

b

a

1

g00

 -  


9 2 0

Engil kiyimlarni modellashtirish bichish va tikish O'A

Nazarova M

A m aliyot

ustaxonasi

2

930

 -  1O


50

Engil kiyimlarni modellashtirish bichish va tikish O'A

Nazarova M

3

1 1 00  - 

1 2 20


Engil kiyimlarni modellashtirish bichish va tikish O'A

Nazarova MJ

u

m

a

1

g00

 -  


9 2 0

Tikuv buyumlarini ishlab chiqish jihozlari

Ortiqov R

309


2

9

30 -  1O

50

F izika astronom iyaY usupov Sh

308


3

1 1 00


  - 

1 2 20


Inform atika va axborot texnologiyalari

A shurova M

2 0

g

H am royev F209

ab

na

h

S

1

g 00 -  

9 20


Kiyimlarning ayrim bo'laklariga ishlov berish O'A

Nazarova M

Am aliyot

ustaxonasi

2

9

30 -  1O

50

Kiyimlarning ayrim bo'laklariga ishlov berish O'ANazarova M

3

1 1 00  - 

1 2 20


Kiyimlarning ayrim bo'laklariga ishlov berish O'A

N azarova M

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:

A.A.Safarov“Tasdiqlayman”

N u ro ta  sa n o at -  k o n ch ilik  

k asb  -  h u n a r k o lle ji d irek to ri  : 

S h .A .Ik ro m o v  

2 0 1 6   yil

2015-2016 o ’quv yili 1-semestri bo’yicha 

"Foydali qazilmalarni ochiq usulda qazib olish  bo’yicha texnik"  yo’nalishi 

I-bosqich 8-16 guruh o ’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Berdiyev Fayoz

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi I.F.

O’quv

xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g°° _  9 20

M a tem atik a

H am ro y ev  F.

309


2

9

w о-

1

ОU

i

оR u s tili

Q od iro v   Q

305

S h arip o v  N310

3

1 1 00  - 

1 2 20


In g liz tili

U .T u rsu n o v a

305

310


S

e

sh

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


F izik a .A stro n o m iy a

H o jiy ev  F

203

2

9w о

-

1О

U

iо

K im yo


A to b o y ev a B

310


3

1 1 00


  - 

1 2 20


Jism o n iy   tarbiya.

C h o ’liy ev   Y

S p o rt zali

C

h

o

r

sh

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


Iq tiso d iy o t aso slari

J o ’ra y e v a  R.

310

2

9w о

-

1О

U

iо

H u q u q sh u n o slik

R o ’z iy ev a G.

303


3

1 1 00


  - 

1 2 20


M a te m a tik a

H am ro y ev  F.

309

4

1230

 -  1350


T arix

M a d ato v   J

310

P

a

y

h

sa

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


F izik a .A stro n o m iy a

H o jiy ev  F

310

2

9w о

-

1О

U

iо

In fo rm a tik a  v a ax b o ro t te x n o lo g iy a lari

A sh u ro v a M

2 1 2


H ojiy ev  F

213


3

1 1 00


  - 

1 2 20


A m aliy  g eo g rafiy a

J o ’ra y e v a  R.

2 1 1

J

u

m

a

1

8 00 _  

9 20


B io lo g iy a

S atto ro v a M .

310

2

9о

-

1О

U

iо

O ’zb e k isto n  k o n stitu tsiy a si

R o ’z iy ev a G.

310


3

1 1 00


  - 

1 2 20


O n a tili

S afo y ev a G

310

S

h

a

n

b

a

1

8 00 _  

9 20


O n a tili

S afo y ev a G

310

2

9о

-

1О

U

iо

Jism o n iy   tarbiya.

C h o ’liy ev   Y

S p o rt zali

3

1 1 00


  - 

1 2 20


M a ’n a v iy a t aso slari

R o ’z iy ev a G.

310

O ’quv ishlari b o ’yicha direktor o ’rinbosari:A .A.Safarov

“Tasdiqlayman”

N urota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji direktori  : 

Sh.A .Ikrom ov 

2O16  yil

2015-2016 o'quv yili 1-semestri bo'yicha 

"Ochiq kon mashina va  jihozlarini ishlatish va ta'mirlash ishlari bo'yicha usta" yo'nalishi 

I-bosqich 9-16 guruh o'quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:  Ortiqov Rustam.

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi o’qituvchi 

I.F.

O’quv

xonasi

D

u

sh

an

b

a

1

g00

 -  


9 20

Rus  tili

Q odirov Q

3O5


Sharipov N

302


2

9

30 -  1O

50

Ingliz tiliU .Tursunova

305


3O2

3

1 1 00 - 

1 2 20


Ona tili

Safoyeva G

302

4

1230

 -  1350


Jism oniy tarbiya

Cho'liyev Yu

Sport zali

Sesh

anb

a

1

g00

 -  


9 20

M atem atika

H am royev F.

309


2

9

30 -  1O

50

H uquqshunoslikRo'ziyeva G.

3O3


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Inform atika va axborot texnologiyalari

A shurova M

2 1 2

H ojiyev F213

Ch

o

rs

h

an

b

a

1

g00

 -  


9 2 0

Fizika.A stronom iya

H ojiyev F

203


2

9

30 -  1O

50

TarixM adatov J

3O2


3

1 1 00


  - 

1 2 20


B iologiya

Sattorova M

302

P

a

yh

san

b

a

1

g00

 -  


9 2 0

M atem atika

H am royev F.

309


2

9

30 -  1O

50

O 'zbekiston konstitutsiyasiRo'ziyeva G.

3O3


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Ona tili

Safoyeva G

302

J

u

m

a

1

g00

 -  


9 20

A m aliy geografiya

Jo'rayeva R

2 1 1


2

9

30 -  1O

50

Fizika.A stronom iyaH ojiyev F

2O3


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Jism oniy tarbiya

Cho'liyev Yu

Sport zali

ab

na

h

S

1

g 00 -  

9 20


Kimyo

A dizova B

103

2

930

 -  1O


50

M a'naviyat asoslari

Ro'ziyeva G.

3O3


3

1 1 00


 - 

1 2 20


Iqtisodiyot  asoslari

Jo'rayeva R

2 1 1

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:A.A.Safarov

“Tasdiqlayman”

N u ro ta   s a n o a t -  k o n c h ilik  

k a s b  -  h u n a r  k o lle ji  d ir e k to ri  : 

S h .A .Ik ro m o v  

2 0 1 6   y il

2016-2017  o ’quv yili  1-semestri bo’yicha 

“Keng assortimentdagi kiyimlar modeler-konstruktori”  yo’nalishi 

I-bosqich  10-16 guruh o ’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari: 

Safoyeva Gulrux.

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o ’qituvchi FI.

O ’quv xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g°° — 9 20

Iq tis o d iy o t  a s o sla ri

Jo 'ra y e v a  R .

2 1 1


2

9

30  -  10

50

M a te m a tik a .H a m ro y e v  F.

30 9


3

1 1 00


  - 

1 2 20


R u s   tili

Q o d iro v   Q

305

4

1230

 -  1350


In g liz  tili

U .T u rs u n o v a

305

S

e

sh

a

n

b

a

1

0<

N

9-

0

00

0

H u q u q s h u n o s likR o 'z iy e v a  G

303


2

9

30  -  10

50

F iz ik a .A s tro n o m iy aH o jiy e v   F

21 3


3

1 1 00


  - 

1 2 20


A m a liy  g e o g ra fiy a

Jo 'ra y e v a  R .

2 1 1

C

h

o

r

sh

a

n

b

a

1

8о о

1

9ю о

T a rix


M a d a to v   J

303


2

9

30  -  10

50

B io lo g iy aS a tto ro v a  M

303


3

1 1 00


  - 

1 2 20


M a 'n a v iy a t  a s o s la ri

R o 'z iy e v a  G

303

P

a

y

h

sa

n

b

a

1

8 00 — 

9 20


O 'z b e k is to n   k o n s titu ts iy a s i

R o 'z iy e v a  G

303

2

930

  -  10


50

O n a  tili

S a fo y e v a  G

30 8


3

1 1 00


  - 

1 2 20


J is m o n iy  ta rb iy a

A s h u ro v a  V

S p o rt z a li

J

u

m

a

1

8 00 — 

9 20


M a te m a tik a .

H a m ro y e v  F.

30 9

2

930

  -  10


50

O n a  tili

S a fo y e v a  G

30 8


3

1 1 00


  - 

1 2 20


K im y o

A d iz o v a  B

103

S

h

a

n

b

a

1

8 00 — 

9 20


F iz ik a .A s tro n o m iy a

H o jiy e v   F

20 3

2

930

  -  10


50

In fo r m a tik a  v a  a x b o ro t te x n o lo g iy a la ri

A s h u r o v a  M

2 1 2


3

1 1 00


  - 

1 2 20


J is m o n iy  ta rb iy a

A s h u ro v a  V

S p o rt z a li

O ’quv ish lari b o ’yicha d irek to r o ’rinbosari:

A .A .S afarov


“Tasdiqlayman”

Nurota sanoat -  konchilik 

kasb -  hunar kolleji direktori  : 

Sh.A.Ikromov 

2016  yil

2016-2017  o’quv yili 1-semestri bo’yicha 

“Tikuv va tikuv trikotajbuyumlari ishlab chiqarish texnik texnologi" yo’nalishi 

I-bosqich 11-16 guruh o’quvchilari uchun 

DARS JADVALI

Guruh rahbari:Ashurova V

Hafta

nomlari

Dars

tartibi

Dars vaqti

Fanlar nomi

Dars beruvchi 

o’qituvchi FI.

O’quv xonasi

D

u

sh

a

n

b

a

1

g°o — Q20

Ingliz tili

U.Tursunova

305


2

0

l/o0

c

nG\

Fizika. Astronomiya

Hojiyev F

303


3

0

22

0

0Huquqshunoslik

Ro'ziyeva G

303

4

05

0

cn

2

Rus  tiliSharipov N

304


S

es

h

a

n

b

a

1

8о о

1

20

Biologiya

Sattorova M

303


2

0

"о

0

сп

G\

Ona tiliSafoyeva G

308


3

0

22

0

0Jismoniy tarbiya

Ashurova V

Sport zali

C

h

o

rsh

a

n

b

a

1

8о о

1

20

Informatika va axborot texnologiyalari

Ashurova M

2 1 2


2

0

"о

0

сп

G\

Matematika.Hamroyev F.

309


3

0

22

0

0Tarix

Madatov J

304

P

ay

h

sa

n

b

a

1

8о о

1

20

Kimyo


Adizova B

103


2

0

'/о0

с

по\

Amaliy geografiya

Jo'rayeva R

2 1 1


3

0

22

0

0O'zbekiston konstitutsiyasi

Ro'ziyeva G

303

Ju

m

a

1

8 00 — 

9 20


Fizika. Astronomiya

Hojiyev F

203

2

0*

0

09

Jismoniy tarbiya

Ashurova V

Sport zali

3

0

22

0

0M a'naviyat asoslari

Ro'ziyeva G

303

S

h

a

n

b

a

1

8о о

1

20

Matematika.

Hamroyev F.

309


2

0

"о

0

сп

9

Iqtisodiyot asoslariJo'rayeva R

2 1 1


3

0

22

0

0Ona tili

Safoyeva G308

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari:A.A.SafarovDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling