E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf просмотр
bet19/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
§
Cl
3   i~ 
■2  ©
 
•£  -*
W)
. f c  
h
к  .5
®  cs
4?  =3
00
i fa 
з   E  3
1   -
£   s
Я  
-X
И
'§  1
 
и
*
ts
X
D
 
щ  о
o o  
ON
03 
f
C
cc  л
S   E
о ,
 
e
1 1
 
£2  о4
■a
ca 
-+-• 
i f
 
«  -5
t-  ctf
Ъ  E
я  w
s
>  К 
*
N  
Я 
^
о  =>  -a
ад  -S'  —
— 
~ н 
GJ
§• 
Ы
  S
О
Q .
Я
л  
w  
°  t=: 
я   P
со
^   CL
03
3
Cu
о
4D
S3
s.  ^
 
f -§
a5
D
LU
o o
r -
OS
>>  .5
J2  E
с
с .
сЗ
I   г*
. 2   Я
“   £/
а  з
252
ta
m
ak

Y
e
v
ro

Г
1
1--------
--


0
1
97

E
U
R
 
Y
e
v
ro
97

E
U
R
 
Y
e
v
ro
8
2
6
G
B
P
B
u
y
u
k
B
ri
ta
n
iy
a
fu
n
t
st
y
e
rl
in
g
i
97

E
U
R
 
Y
e
v
ro
ON
te
m
ir

p
o
'l
a
t,
 
m
a
sh
ii
ia
so
z
ii
k
 
m
a
li
su
lo
tl
a
ii

k
im
y
o

o
z
iq
-o
v
q
a

m
a
h
su
lo
tl
a
ri

pl
ast
m
ass

la
r
jcy
Ъ

el
ek
tr
on
 
ta
rm
o
q
 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

k
im
yo
 
va
 
o
z
iq

o
v
q
at
 
sa
n
o
a

ta
rm
o
q
la
ri
m
a
sh
in
a
so
z
li
k
 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

tr
a
n
­
sp
o
rt
 
q
u
ri
lm
a
la
ri

to
‘q
im
a
c
h
il
ik
sa

n
o
ati 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

te
m
ir

p
o
’la
t/
vi
no,
 
q
o
‘n
g
‘ir
 
k
o
‘m
ir
ОС
k
a
to
li
k
li
k
k
a
to
li
k
li
k
a
n
g
li
k
a
n
li
k
,
k
a
to
li
k
li
k
,
pre
svite
rian
-
lik
p
ro
te
st
a
n
t-
li
k
,
k
a
to
li
k
li
k
Г-
^ ^ ^ ^
lo
ti
n
,
it
a
ly
a
n
in
g
li
z

v
a
li
y

g
a
e
l
n
e
m
is
че
fe
d
e
ra
ti
v
 
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

m
o
n
a
rx
iy
a
m
u
tl
a
q
te
o
k
ra
ti
k
m
o
n
a
rx
iy
a
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

m
o
n
a
rx
iy
a
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

fe
d
e
ra
ti
v
 
re
sp
u
b
li
k
a
Vi
1
1
2
5
0
СЧ
r^
4 0
r—
\D
8
1
1
7
4
30
 
5
3
0
0,

0
.8
4
2
4
2
,5
35

7
3
0
го
B
r/
u
ss
e
l
V
a
ti
k
a
n
L
o
n
d
o
n
B
e
rl
in
B
e
lg
iy
a
(B
e
lg
iy
a
Q
ir
o
ll
ig
i)
V
a
ti
k
a
n
B
u
y
u
k
B
ri
ta
n
iy
a
(B
u
y
u
k
Br
it
an
iy

va
S
h
im
o
li
y
Ir
la
n
d
iy
a
b
ir
la
sh
g
a
n
a
ir
o
ll
ig
i)
G
e
rm
a
n
iy
a
(G
e
rm
a
n
iy
a
F
e
d
e
ra
ti
v
R
e
sp
u
b
-
li
k
a
si
)
r m
ГО
■'З*
to
4 0
253

О
1-----
----
----
----
-
29

G
IP
 
G
ib
ra
lt
a

fu
n
ti
97

E
U
R
 
Ye
 
v
ro
2
0
8
D
K
K
D
a
n
iy
a
k
ro
n
a
si
97

E
U
R
 
Y
e
v
ro
35

IS
K
 
Is
la
n
d
iy
a
 
k
ro
n
a
si
Os
n
e
ft
k
iy
im
-k
e
c
h
a
k

za
yt
u
n
 
mo
yi. 
ne
ft
 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

m
e
v
a
la
r,
 
ta
m
a
k
i
g
o
's
h
t.
 
b
a
li
q

su

m
a
h
su
lo
tl
a
ri

elektr 
q
u
ri
lr
n
a
la
r,
 
tr
a
n
sp
o
rt
 
q
u
ri
lm
a
la
ri
x
on
a
k

m
o
l, 
su

m
a
h
su
lo
tl
a
ri

v
isk
i, 
q
u
ri
lr
n
a
la
r,
 
x
im
ik
a
tl
a
r,
 
sa
n
o
a

to
v
a
rl
a
ii
ba
li

va
 
b
a
li
q
 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

m
o
ll
y
u
sk
a

ra
k
si
m
o
n

y
o
m

a
ly
u
m
in

te
m
ir

p
o
la
t,
 
d
ia
to
m
it
ОС
k
a
to
li
k
li
k
.
a
ne
lik
a
nl
ik
is
lo
m
,
iu
d
a
iz
m
1
 
J *
О 

2   1  
d   oo
ly
u
te
ra
n
li
k
k
a
to
li
k
la
r,
p
ro
te
st
a
n
t-
ia
r
ly
u
te
ra
n
li
k
г -

__
g
re
k
,
in
g
li
z
,
fr
a
n
su
z
+->
03
4 3
ir
la
n
d
,
in
g
li
z
is
la
n
d
о
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

m
o
n
a
rx
iy
a
 
(B
u
y
u
k
 
B
ri
ta
n
iy
a
 
h
u
d
u
d
la
ri
)
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

re
sp
u
b
li
k
a
k
o
n
st
 i

u
ts
iy
a

vi

m
o
n
a
rx
iy
a
p
a
rl
a
m
e
n
t
re
sp
u
b
li
k
a
si
k
o
n
st
it
u
ts
iy
a

vi

re
sp
u
b
li
k
a
V i
Г -
fN
m
1
0
8
4
6
,9
5
6
6
8
,7
a \
SO
3
2
9
,1
ч т
I
o
13

6
9
0
43
 
0
8
0
70
 
2
8
0
10
.3
 
0
0
0
(Г)
G
ib
ra
lt
a
r
A
fi
n
a
K
o
p
e
n
-
g
a
g
en
D
u
b
li
n
R
e
y
k
y
a
-
vik
G
ib
ra
lt
a
r
G
re
ts
iy
a
J
D
a
n
iy
a
(D
a
n
iy
a
Q
ir
o
ll
ig
i)
Ir
la
n
d
iy
a
(I
rl
a
n
d
iy
a
R
e
sp
u
b
li
k
a
­
si
)
Is
la
n
d
iy
a
V-H
OO
OS
o '
-
254

ОС 
>
г-
с\  >*
o'
D
ш  о
ОС 
>  
О  >"
О
.>
га
N
ra
-D
та
m
га
. 2
3
CO
_ra
га
X2
>
о
С
£
X

и
га

3
О* Т“
s   а
с
с
С
га

N
иг
.
га
га
+-*
г>
С
га
та
га
»>-.
X

га
а
С<
to
с
с :
О
>
U0
а   В
. _
•д  с  =J
5   л  о
S  а.  2
С -  LT  •—«
^   —  СУ
гч
о  3
я  
О  
С
•5  g  8,
£  i£
СЛ 
А -  
г -
2 3га
£  £  £з
Iа-  о  о
О,  а>
I   i   1
I   S  
N
>*
О
£
•с
га
~
  га 
га  Ё
£  *Я
£  ^
О-
га
,t_  
1л 
ч- j  
а> 
os 
i—
га
с
о
о
чО
о
о
го
-
255
to
'q
im
a
c
h
il
ik
,
y
o
q
il
g
‘i 
75

C
H
I
in
a
h
su
lo
tl
a
r,
 
S
h
v
e
t-
stom
a
to
lo
g
iy

sa
ri
y
a
pr
ep
a
ra
tla
ri
 
fr
a
n
k
i

2 5 6

257

aS
P
w  S
oo 
>
r~- 
a>
 
o\  J
h
К
и   a
40  &
iri  Л
Я   Я  
>>  й
N  СЛ 
G
S i r  
Я  J5
^   сл  ^
гЗ
Я
О
а " 
о
 
3
оо 
5  ей
5 Я 3 I
о  Д   Л   I
 
.S  о  g  §
 
>  х  S  S
t i  
i   д
Й   i

-3  
л
+-* 
S3
я  •  g
О  
3   • 1~*
сл  аз  СГ*
ГЙ
С  J «о 
I
3
  о  
^   -Я  2
р  
(я 
й  
О  
^
О  Cd  ^   X ) 
Т-
с  t« 
й
  *а
сЗ  Д
а< л
>   сл 
О  л
.3* '§
О 
g  ^
М  Cd  jrt
W  
03 
£  
*-< 
^  ^
  т з   г н
IS  ^  
^
 
i . 3   S
Я  -g  .?  -g  з   ^   -3  л
3
  й  S  'Я  я  3   "s  S  о
 
6  Ё  *  5  д  -5  е д -g
6"   л
о
J 2   N
гя  о
-Я  «
О  д
s   I
0  05 
03
1  S
N
J 0
'ьо
о
5н  0<

-J3
J ' i   ■
 
? I
Р<  X)
•S
Г—I
о
3
J3
аЗ
S
00
Д   оз 
- 3 ^
6
3   о  -В  .S3
 
я   я  
.*  a
СХ
СЛ N
а
т з
с
зЗ
Э
>%
0)
t ;
U.
Д
С
03
+3
>
сл

^
*   ^
>>  д
1  
я
. я  
&
-*-» 
а>
ё  
*
г*  >
1  
^   d
я
 
^   3
а  *£  .5  л
й  
g;  +_> 
сл
i  ?.  s  г

^
я   •& 
'3  1
з   §
a  Е
о  .2?
■х  >
-i  £
3   "о
 
сл  о»
N
ей
>>
СЗ
•С
сЗ
а>
J=!
сл
ей
•&  *53  .SP
м   -р   Д
■р  о)  3
S  2  °
^  л   .ьз
й   s s  а
258

M
ar
ka
zi
y-
sha
rq
iy
 
Y
e
v
ro
p
a
~  »   =S
Ъ  _®
ja  w
J
J
С
ca
с
ct
^  -<  is
о   >1
о   <
~J  a
о   -a
CQ  та
oo
I I
g.  ^
ц_н 
4>
«-  ?   I   °
a-J  >  «   >
•r-  03
>• 
M
о  1н
со  та
s  s
&C
a
(и  о
a  s
Ф5  G 
ё
1   «  

  I
I   г   ^ !
.2  0  3
и  D1 ^  
о'
з  
n
  а  .5
Е  о  Е 
>
сг  я
 
о  о
>1  X
S3
_,  Ъ  £
0  &  2
j~  «  л
1  .Н  А 
сг

о
&
^  «_г
«  JS
^  та
а  я
з   ■*

та
а 
£
'4 1
та  та
Ё  Ё
•а  *
О 
с
4?  з
>  пй 
та
I   >
о   та
та 
а   ^
,4
н
о
ел О
>
О
П1
та
а
а
о
£
Й
ад
Л  ^
•S  £
S  §

В
§.  3
 
-
1  
о  -
п
та
ts
та
Си
с-
о
м
та
£з
'
р
a
t i
та
a
р <
Ъ
- *
та

а
та
Г
а

о .
0£  *Д
s   л
аСЙ
3  2
V)
"Э 

€  а
я  л
Я
S

£
та
^ад
о
РЗ
г-‘
сч
§
'>
о
ад
<
D
CQ  U
259

260

2 6 1

О
уш*
1
9
1
 
H

К
X
o
iv
a
ti
y
a
 
ku
na
 
si
20

C
Z
K
C
h
e
x
iy
a
k
ro
n
a
si
23

E
E
K
E
st
o
n
iy
a
k
ro
n
a
si
94

R
S
D
S
e
rb
iy
a
d
in
o
ri
O':
x
im
ik
a
tl
a
r,
k
iy
im
-k
e
c
h
a
k
,
m
a
h
su
lo
tl
a
ri
o
z
iq
-o
v
q
a
t,
m
a
sh
in
a
so
z
li
k
m
a
li
su
lo
tl
a
ri
m
a
sh
in
a
so
z
li
k
 
m
a
h
su
lo
tl
a
ri

tr
a
n
sp
o
rt
 
q
u
ri
lm
a
la
ri

x
im
ik
a
tl
a
r,
 
te
m
ir

p
o
'l
a
t,
 
sh
iy
sh
a
o
z
iq
-o
v
q
a

m
a
h
su
lo
tl
a
ri

k
ii
n
y
o
v
iy
 
sa
n
o
a

m
a
h
su
lo
tl
a
ri

san
o
at
 
b
u
y
u
m
la
ri
to
‘q
im
a
c
h
il
ik

x
im
ik
a
tl
a
r,
 
k
iy
im

k
e
ch
a
k

m
a
h
­
su
lo
tl
ar

m
a
sh

n
a
so
z
li
k

p
o
'l
a
t.
 
o
z
iq
-o
v
q
a

m
a
h
­
su
lo
tl
a
ri

y
e
n
g
ii
 
san
o
at
 
to
v
a
rl
a
r
k
a
to
li
k
li
k
,
p
ra
v
o
s-
la
v
li
k
k
a
to
li
k
li
k
,
p
ro
te
st
a
n
-
li
k
,
p
ra
v
o
sl
a
v
ly
u
te
ra
n
li
k
p
ra
v
o
-
sl
a
v
ii
k
,
is
lo
m
,
k
a
to
li
k
li
k
r-~
se
rb
-
x
o
rv
a
t
ch
e
x
,
S
lo
va
k
Г 
e
st
o
n
.
la
ti
sh

lit
o
v

m
s
«  ts  С
rP  £
  X
5   £   £  
“   g  *
чй>
re
sp
u
b
li
k
a
• r*4

W
i
я
t?  3   3
&  я  я
'Tj  Q, 
О  я  
У!
 
С<  й
re
sp
u
b
li
k
a
2
S*
V)
4
2
2
5
,3
1
0
5
4
6
,1
1
3
1
1
,7
7
1
1
4
,4
ч»
56
 
5
4
0
78
 
8
6
0
45
 
1
0
0
Г"-
(N
О
Z
a
g
re
b
P
ra
g
a
S=!
сз
j“H
B
e
lg
ra
d
a
£
с
X
C
h
e
x
iy
a
(C
h
e
x
iy
a
R
e
sp
u
b
li
k
a
-
Si
)
-------
--------
--------
--------
--------
--------
-------
----------
---
-------
------
Es
to
n
iy

j
J
S
e
rb
iy
a
:
...
 
1
rn
ОС
c**>
ON
C*~!
4
0
.
262
su
lo
tl
a
ri

y
en
g
ii
 
S
e
rb
iy
a
 
san
o
at 
tovar
lar
 
d
in
o
ri

M
D
H
 
d
a
v
ia
tl
a
ri
263

С
<4 ■Л
С,
  з 
со
.
  о 
—<
Г"
о\
  Р2
О
N
-н  
Р
ОО 

а\
  U
ад
О
N
О
О'
сл
О
РО Я
СУ  "ы 
ы
N
о
Г:
ей
.3
2сл
ей
■£
с
&
N
СЗ
©О
3«5 ей
сз
a*  J3
Ё  'Я
" *-н 
"м 
О 
t/1 
§ 
2  
се 
<33
г::
ей
Г1
•а
•rj
ей
<5J
О
ТЗ
J ?
+J
О
сЗ
S
h
hi
a
3
J3
О
X
'ел
О
>•
ей
03
Ё
сз
а>
д ^
§ я
S 2
ей
X д
JS
£5 
<»г  ’у
ей 
О 
?   8 
о

ей
Jo 
3
а4 "
ot
  J3
К5  СЗ
*=J
-5
её
а,  .2
J*5
>
■.*ri
СЙ
я

сЗ
О
>
ей
4>
Я
О
о .
сл
о
>
Си
р
о
ей

Сн
ОО
Os
О'
о
о
SO
Г-'
о
CN
я
d f
Г г
ей
N
=5
ri
ад
g
ей
СЙ
d
го
13
CQ
rrj
’Nf
Си
а"
о
N
О
а"
JD
&
N
•г~< 
(У5
01)  Р
S—I 
"~* 
• ■


а 4
ад
о
N
О
а
»г>
X)
Си
0Q
N
ад
>-н
а


oo  Q  *3
ON 
ей
' t  
« ! 5  
> v
о   р
ос
гл  CQ
40
О
Р*  04
Н  3
Г-4  :р
O'  Н
о
с   5 
о  о
G
*3  сз  ^
•5  §Г  О
3
  ?  1
'н   W  J3
С  'й  2
'й  с  S
о  д  
я  та,
■g  е
ей
S
та
4-.  N
Ь  о
сЗ  <л
и  с
z6
  2
S  Й
■Я  Б
й
  'р
~  с
я  з   О
§  а  ^
S  xj  л
Ц  Ч  И
Ъ  S  .2
ей
О4
£з
I
5~Г  о
«*  52
X  . . 
S3  N

«Л 
(—{
с г я   S 
та 
V
в
о, ■
С
V

ТО та
V-<
гЗ О)
X
о js
+--> 3
+-> ъ
сз
•«"<
3
р
а,
СЗ

т£
Я  ^
^  Р
а>  о.
га>  а>
-+■-< 
»~<
Q-
ЭО
г ч
on
г л
«.п
1-4
4 0
t n
»/■-<
о о
tr>
чО
^ t
c *i

о о
-ча­
се
is
ся
О
S
S3
д   g
£Л  X)
Q
о
2
о
Чг~1
Tt
(Л 
ся 
W
Й  Q  тз
О  ^у'  ^
^   О   S-U
ОС
rj-
265

266

Sh
ar
q
iy
 
O
si
y
o
267
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling