E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf просмотр
bet22/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
§  2
* 2
 
СЛ
СЗ  ♦—«
>->  СГ
3   i3
и  °  
-С   _о
3  *| 
&  §  
1> J-* 
>   о
ад
<
  2.
сЗ  - —
>>  X
• —I 
cd
■3
 

3*0 
с   « 
о  > 
О.  с
з
>  §
Я  
Ы )
"О  яз
ц>  ”
X   Я
о ^
о  13 
О  
Z3
сл
S  3 
-2  й
JD
П2  л
сз  >
>.  сз
* g   С
3;  сЗ
Си  • »«* 
1 6
г£
сл
’S
сЗ
ад
о
В

S
хз
Е
с
^2
СЛ
Гр
сз 

.
сл  (D
D '-
с -  '
■ С   ^
•с р
СЗ_с
л 
f
-  
2_>. 
_
__3
сл СГ* 
с
З
>.  ер
сл . 3
+~>  —
-3 •
(D 
^   >*
СЛ  и<
^s4 сЗ
о>  ’ТП
сл -
3  Д-
^  О
in
5€
I
Г -
О©
чф
Os
«х
г*-
а©
о^.
*>
C s
ас
о
с*
04
О
О
8-Ti
ON
ON
301

(J
X
О
ел
>>
ОС
га
s
СЗ
сз
о
X
о
3
Q,
сг
2
О
.2?

о;
s
<
-*s
>>
ts
о
CL
r
о
«л
iTi

’ад
S
т з
•S
‘С
га
£
с
га
..л,
N
Ct

га
S
А4
0J
»
Tfr
ад
£
‘2
х
£
о
ей
о
СЛ
•С
X
о


с
.5 .
ад

Е
га
с
<

с
СЗ

тз

”0
С
С
га  . _
. > ‘ Х
*г*
4§  ~
 
а д .Е Г
X   х
•—  о
U   X
*S  *N
X!
сЗ
^  т?
 
С   сз
СЗ  £?
й   5
 
и   ^
V  л
 
ТЗ  яз

i>  d
СЛ  сз
X   >>
л   43 
^   сз
’5   ts
сз  сз
сз  ХЗ
>   и
г-
 
^
§   : s  
и
ад  ад
СЗ  U,
i«  сл 
и  ~
 
Ц*  Т2
п5  р ч 
”га  J3
 
->>  i>
 
^   >
 
ад .£*
tS
 
CL  . 

 
*r4
 
*»«
I
£54

О.
£ ' 5
. x  Я   g
p i   s 
MfN  й 
С   ^   " S  
X  
V
0MW  ----nl
I)  Jj  ^
te  «  E
к  ’П  ^  
с
X  
s j
CX.  tt
гд  * '’*" 
ra
-V  rsJ  ^

и  (Л
r>-  ra
,  t  r -
>  a
 
J2  & 
o   ‘5
га  b:
ra
T2
. 5 ? i^-
СГ
bn
?   a
5   3
pH
---!
ад X
'-
с Xi га
‘2
>>
га
ъ
ш
м
X
V
“О
‘С
(D с
га
d
с
b
~*5
га
**-■■
w
С
!S:
а
га
jra
"аЗ
ад
CJ хD
СЛ
X

га
га
[“
г*
S
V
h
О
га
г.:
га
ад
ии
  X X
X
t s
I
О
5N
ЧЛ
О
сл
>
Н
га
V-*
(D
Z
о
т з
га
•о
с
1>
>
<
Х5
О
О,
'J2 

 
^   О
’5   ^
га
а   3  
й   i 2
т
&
т
га
t s
■гз
:.
ГЛ
га
”5
5*
о
>»  <
l
>
т^2  с  
S   о
1н  ^
га  ад
X !
V"
О   .3 ?
5  - 6
;q  га
О  "frt
£  I
х:  с
с/5 
^га

И
С  о 
с
I f
~5
  N
> :ъ
л   гй 
&
  >  
N  •—■
о  04 
га

У£
х:  га 
ад  ^  
с   2
«л
т
Х5
V )
с   г
§   О  
Н  
_
ад 
ад  с 
га  га
ТЗ  >м
. 1  
С!
_  
Р
I I I
§  ^   Р
'tr, ' £
,  га
о
‘  тз  —
Е
9   N
СГ
о
с
о
X
„ _  л 
’ад 
С   "ад 
i -  
£ ! "О
^  
ел
£ 
га
-5  .Й  ts
^  ад  о 
с
га 
> i
О  р2
v-  ^
о га
тз ^
>   с  
^   ^  

■р  . ъ
S '  3
  i
—  СЛ 
>
а   ^  

й \ !   <
■х  Т5
о   а  
"3  га 
С   ; х
2   о
0J
^   с  
О 
С
• 5 £
D  7^
i   §
3   2
Й  §
 
С
a   д,
i : i
 
Т>  Q. 
‘X   <л‘ 
га 
Ш
 
В
  га
iSi  !>■
с
s ? r 2  
с   X
о  га  га
VI 
>-.
^   1)  о  
с   е
-   X  -Г  -гг
60  « 6   б
ад_
Wj  ад
w
ra  га
с   > "   >~
га  <л  r^j
. ^ Е т з я  
*~2  ♦—
 
с   т<
о
Н
i>
g  
О
Г"  (j.
”  2
N  й
Я   iZ
СЛ 
.,
ч 
60 
>
се 
я
'Й  ^ 
~Z
ri 
р
2
г«~| 
^**)|( 
т
’х
"ад
га
О
V.
"га
&*
Е
о
>г N X
га
C
l  - £
с :
га
СО
F.
а
1Г\
С
га
а
СЛ й>
х з
о
с
О
ч©
га
ад
о
х>.
СГ
о
о
е*
га
тз
Z
г^З
й>
га
а ,
т з
о
U
j
б.)
Sw
о
га
>>
 тз
I I
с £
О
а .  >,
»«!
X
га
С/5
га
.>
с:
I
Е
о
Е
о
с
>
СЛ
G
X
>
•г>
1—
£
£3
га  . _ ;
>   п^з
•Й  О 
к   ct=: 
га  *5 
^   «  
”5   N 
^   О
С   * о
£   ° 
h~ 
j
O
О .
*
302


О
U
О
“О
СУ

‘Щ
i
%
*
в
»et
303

M liN D A R IJA
Kirish........................................................ .............................................................................3
I  B O ‘ l,IM .  JA H O N M N G   U M U M IY   IQ T IS O D IY  
VA  R E G IO N A L   G E O G R A FIY A SI
1 -B O B .  «Iqtisodiy  geografiya»  faniga  kirish
1.1.  «Iqtisodiy  geografiva»ning  predm eti,  uning  boshqa  fanlar 
orasida tutgan o ‘m i ...................................................................................................5
1.2.  «Iqtisodiy  geografiya»nmg  nazariy  asoslari,  ilmiy  konsepsiyalari 
va uslublari...................................................................................................................7
1.3.  «Iqtisodiy geografiya»ning rivojlanish ta r ix i................................................... 9
2 -B O B .  Ishlab  chiqarish  kuchiarini joyiasbiirish,  rivojlantirish 
orailiari  va  tamoviilari
2 .!.  Ishlab  chiqarish  kuchiarini  jovlashtirishning  asosiy
qonuniyatlari.............................................................................. -............................ 11
2.2.  Ishlab chiqarishni tashkil etishning asosiy sh a k lla ri...............................   13
2.3.  Ishlab  chiqarishni  hududiy tashkil  etishning  asosiy  om illari...............14
3 -B O B .  Hozirgi  zamon  dunyo  siyosiy  xaritasi
3.1.  Dunyo siyosiy xaritasining ahamiyati  va o ‘ziga x o slig i...........................17
3.2.  Dunyo  siyosiy  xaritasi  shakiianishining  xususiyatlari  va
asosiy bosqichlari..................................... ............................................................... IS
3.3.  Davlat tuzurrii  va davlat tu zilishi................................................... ................... 24
4 -B O B .  Dunyo  aholisi  geografivasi
4.1.  Dunyo aholisining o 'sish i......................................................................................28
4.2.  Dunyo aholisining zichligi  vajoylashuvi........................................................ 30
4.3.  Urbanizatsiya jarayonining rivojlanishi........................................................... 31
4.4.  Aholining jinsiy,  diniy va irqiy ta rk ib i............................................................. 3 i
4.5.  iMehnat  resurslari va bandlik inuam m olari..................................................... 32
5 - B O B .  Jah o n   x o ‘jaligi  geografiyasi
5.1. Jahon  xo'jaligining rivojlanish bosqichlari......................................................34
5.2.  Jah o n   sanoat i  rivojlanishining  umumiy  xususiyatlari:
yengil va oziq-ovqat sanoatlari............................................................................36
5.3.  Jah o n   qishloq  xo'jaligining  umumiy  tavsifi:  o ‘simlikshunoslik, 
texnik  ekinlar,  chorvachilik,  dunyoda  baliq  ovlash  va 
baliqchilik................................................ .................................................................45
5.4.  X X I  asrda jahon  moliyaviy inqirozi sabablari va oqibatlari.......................47
304

6 -B O B .  D unyoning  regional  tavsifi:
(A Q S H ,  G erm aniya,  Y aponiya  va  X itoyning 
iqtisodiy-geografik tavsifi)
6.1. AQSH rsing iqtisodiy-geografik tavsifi............................................................... 50
6.2.  Germaniyaning  iqtisodiy-geografik tav sifi.....................................................59
6.3.  Yaponiyaning  iqtisodiy-geografik tav sifi......................................................... 65
6.4.  Xitoyning iqtisodiy-geografik tavsifi..................................................................71
7 -B O B .  M ustaqil  davlatlar ham do‘st!igi
7.1.  1.  M DHning tashkiletilishi vam aqsad i...........................................................79
7.2.  2.  M D H ning  Yevropa  qismidagi  (Rossiya,  Ukraina,  Belorussiya
va  Moldaviva)  davlatlari  iqtisodiy-geografik ta v sifi......................... 82
7.3.  3.  M D H ning  Kavkazorti  (A rm aniston,  G rtiziya  va  O zarbayjon)
davlatlari  iqtisodiy-geografik tav sifi......................................................... 104
7.4.  M D H ning  Markaziy  Osiyo  (Q ozog'iston,  Qirg‘iziston,
T ojikiston,  Turkm aniston)  davlatlari  iqtisodiy-geografik
tavsifi........................................................................................................................ H 9
II  B O ‘L IM .  O 'Z B E K I S T O N M N G   IQ T IS O D IY  
G E O G R A F IY A S I
8 -B O B .  0 ‘zbekistottning jahon  x o ‘jaligi
tizimidagi  o ‘rni
8.1.  O'zbekistonningjahonda tutgan  o 'r n i ............................................................139
8.2.  0 ‘zbekistonning ma'muriv-hududiy b o lin is h i............................................ 142
9 -B O B .  O 'zb ek iston n in g  tabiiy  resurs  sa leh iy a ti
9.1.  0 ‘zbekistonning  tabiiy  sharoiti  va  resurslari.  0 ‘zbekistonning 
tabiiy resurslar bilan  ta ’minlanganligi  va  ularni b a h o la sh ................... 149
9.2.  Tabiiy  resurslarning  joylashuvi.  Tabiatdan  oqilona
foydalanish  va  tabiat  muhofazasi  m u am m o lari.....................................153
1 0 - B O B .  O 'zbckiston  abolisi  va  m ehnat  resurslari
10.1.  O'zbekiston aholisi dinam ikasi....................................................................... 155
10.2. Aholiningjinsiy va yosh tark ib i...................................................................... 156
10.3.  Mehnat resurslari  va aholi bandligi................................................................158
11-B O B .  0 ‘zbekiston  saiifiati’  geografiyasi
11.1-  0 ‘zbekiston  sanoati  va uning yetakchi ta rm o q la ri............................... 161
i ! .2.  Yoqilg1 i-eneigetika m ajm u i............................................................................. 163
11.3.  Metallurgiya,  mashinasozlik,  kirnyo,  qurilish  m ateriallari,
yengil  va oziq-ovqat sanoatlari..................................................................... 166
11.4.  Sanoat  ishlab chiqarishini modernizatsiyalash..........................................168
305

1 2 -B O B .  0 ‘zbekistoH  qishloq  x o‘jaIigi  geografiyasi
12.1.  Qishloq  xo‘jaligining respublika iqtisodiyotida tutgan  o 'rn i............... 172
12.2. Y e rfo n d i.................................................................................................................174
12.3.  Dehqonchilik va chorvachilik....................................................... .................. 174
12.4.  Agrar  so had a  olih  borilgan  iqtisodiy  isiohotlam ing  asosiy 
yo‘nalishlar............................................................................................................. 176
1 3 -B O B .  O ‘zb ekiston  Respublikasi  transporti  va  tasbqi 
iqtisodiy aloqalar geografiyasi
13.1.  0 ‘zbekiston  respublikasi transport geografiyasi...................... ..............178
13.2.  O 'zbekistonning  tashqi  iqtisodiy  aloqalar  geografiyasi....................184
1 4 -B O B .  0 ‘zbekistonning  iqtisodiy  geografik  rayonlari  va 
yirik  tabiiy-iqtisodiy  mintaqalari
14.1.  O'zbekistonning iqtisodiy geografik rayonlari.......................................... 189
14.2.  O ’zbekistonning  yirik  tabiiy- iq) isodiy  m intaq alari........................... 189
1 5 - B O B .  O v.b ek istom ia  tarkib  topgan  ekologik  vaziyadar 
va  ekologik  xavfsiziikni  ta ’minlasb
15.1.  Ekologiya to‘g'risida tushuncha..................................................................... 193
15.2.  Ekologiyaning tarkibiy b o iin ish i....................................................................194
15.3.  0 ‘zbekistonda ekologik xavfsizlikni ta ’minlash choralari.................. 195
Mustaqil ta'lim mavzulari............................................................................................200
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati........................................................................... 202
llovalar:
1-ilova.
  Yer shari to ‘g‘risidagi  umumiy m a’lu m o ilar........................................205
2-ilova.
  Dunyo aholisi sonining o ‘sish i...................................................................208
3-ilova.
  Dunyo aholisining irqiy tarkibi................................................................... 209
4-ilova.
  Dunyo aholisining o ‘tmishdagi s o n i......................................................... 210
5-ilova.
  Dunyo aholisining kelajakdagi o 'sish i..................................................... 212
6-ilova.
  Dunyoning aholisi eng ko‘p  m am lakatlari............................................ 213
7-ilova.
  Dunyo aholisining zich  va  kam bo'lgan  hududlari............................215
8-ilova.
  Dunyo dinlarining shakllanishi va dinga  rnansublik....................... 216
9-ilova.
  Jahon  xo'jaligi  rivojlanishining muhim  k o 'rsatk ich lari.................218
10-ilova.
  Dunyo mainlakatlarida  neft qazib o lis h ............................................... 219
I l-ilova.
  Dunyo mamlakatlarida gaz qazib o lish .................................................2.20
12-ilova.
  Dunyo  mamlakatlarida  elektr  energiya  ishlab  chiqarish 
221
13-ilova.
  Dunyo mamlakatlarida tem ir rudasini  qazib o lis h ......................... 222
14-ilova.
  Dunyo  mamlakatlarida oltin va kumush qazib olish........................ 223
15-ilova.
  Dunyoda  avtomobil  vositalarini  ishlab  chiqaruvchi 
mam iakatlar................................................................................................ 224
16-ilova.
  Dunyoda paxta tolasidan gazlama  ishlab chiqarish..........................226
17-ituva.
  Dunyoning yer fondi tuzilm asi.............................................................. 227
306

iS-ihva.
  D onli mahsuiotlarni yetishtiruvchi asosiy  m am lakatlar............. 228
19-ilova.
  Jahonda paxta  toiasini  yetishtirish  h a jm i.......................................... 228
20-ifova.
  Dunyo  yuk  tashish  va  y o io v ch i  aylanmasi  tuzilmasida 
turli  transportlam ing  uzunligi  va  yuk  aylanmasidagi
utushi............................................................................................................. 229
2.1  ilova.
  M DH  daviatiariningaholisi s o n i............................................................ 230
22-Hova.
  O 'zbekiston  Respubiikasining  m a’muriy-hududiy  b o'linishi
23-ilova.
  0 ‘zbekiston  aholisining  soni,  o'sish  sura’tiari  va 
joyiashishi..................................................................................................... 231
24-ilova.
  O'zbekistonning doimiy aholisi s o n i....................................................232
25-ilova.
 Tuzilgan nikohlar s o n i.................................. ..............................................234
26-ilova.
 Ajralishlar s o n i................................................................................................235
27-ilova.
 Tug'ilish ko‘satkichi..................................................................................... 236
2.8-ilova.
  0 ‘lim  ko’iisatkichi.........................................................................................237
29-ilova.
  Ko'chib kelganlar s o n i................................................................................ 238
3(Hlova.
  Ko‘chib ketganlar so n i................................................................................ 239
31-ilova.
  O'zbekistonda  ijtimoiy  islohotlar n atijalari....................................... 240
32-ilova.
  Mehnat  resurslari va aholining bandiigi................................... . 
240
33-ilova.
  O'zbekistonning yer fondi to ifalari........................................................241
34-ilova.
  Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar................................................... 242
35-ilova.
  O 'zbekiston  yalpi  ichki  mahsulotining  tarm oqlar
bo'yicha taq sim oti............ ......................................... ............... .............242
36-ilova.
  0 ‘zbekiston  Respublikasi  hududlari  bo'yicha  yalpi
hududiy mahsulotning tarkibiy tu zilish i.......................................... 243
37-ilova.
  Sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishning  yalpi  hududiy 
mahsulotdagi  ulu shi................................................... .............................244
3S-ilova.
  Y IM d a  qishloq  xo‘jaiigi  mahsulotlarining  u lu sh i........................245
39-iiova.
  O'zbekiston  Respublikasida  qishloq  xo'jaligi
infratuzilma obyektlari s o n i..................... ............ ............................. .245
40-ilova.
  Respublika  chorva  mollari  va  parrandalar  soni 
hamda  chorvachilik  mahsulotlari  ishiab  chiqarishning 
o'zgarishi....................................................................................................... 247
41-ilova.
  Umumfoydalanilgan  transport  tarkibi  bo'yicha  yuk  tashish
va yuk aylanm asi...................................................................................... 248
42-ilova.
  Transport  turlari  bo'yicha  yoiov ch i  tashish  va  yo'lovchi 
aylanmasi.................................................................................................... 249
43-ilova.
  O 'zbekistonning  tashqi  savdo  ko'rsatkichlari  d in a m ik a si 
250
44-ilova.
  O'zbekiston ekspoitiniug to v artark ib i................................................25!
45-ilova.
  O'zbekiston  importining tovar ta rk ib i.................... ............................ 251
46-ilova.
  Dunyo mamlakatlari tavsifi............ ..................... ................................... 252
47-ilova.
  Buyuk geografik kashfiyotlar.................................................................... 301

ER K IN  NIGM ANOV
IQTISODIY  GEOGRAFIYA
(J  ADVALLAR DA)
0 ‘quv  qo‘l!annia
M uharrir  Olim  Usmonov
 
B adiiy  m uharrir  A zam atjon  Yuldashev
 
Texnik  m uharrir  Yelena  T oloch ko
 
Kom pyuterda sa h ifaiov ch i  G u lch eh ra  Azizova
Litsenziya  raqami  AI  №   163.  09.11.2009.  Bosishga  2016-yil  3-noyabrda 
ruxsat  etild i.  B ich im i  60x84'/,,..  O fset  q og'ozi.  Taym s  gam iturasi. 
Shartli bosrna tabog'i  17,90.  N ashrtab og'i...  Adadi 300 nusxa.  Shartnoma 
№   1 5 3 -2 0 1 6 .  Buyurtma №  200.
0 ‘zbekiston  M atbuot  va  axborot  agentligining  ChoMpon  nomidagi 
nasbriyot-m atbaa  ijodiy  uyi  tezkor  m atbaa  b o iim id a   chop  clildi. 
1 0 0 0 1 !.  Toshkent,  Navoiy  ko'chasi,  30.
Telefon:  (371)  244 -1 0 -4 5 .  Faks:  (371)  2 4 4 -5 8 -5 5 .


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling