E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo


Download 5.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/17
Sana21.12.2019
Hajmi5.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

L-RCH-COOH  +  
D-RCH-COOH
I
N H ,
N H C O C H ,
HCl
D   -  R C H   - C O O H   +  C H
3
C O O H
I
N H
2
O linish usullari
1
) O qsilli m oddalam i gidrolizlash.
Oqsil  gidrolizlanganda  L  -  a   -  am inokislotalar  aram ashm asi  hosil 
bo ‘ladi  v a ular toza holda ajratib olinadi.
2
) Sintetik  usuli  va  ulam i  enantiom erlarga  ajratish. 
Avval 
am inokislotani  ratsem atlari  olinadi  va  kim yoviy  yoki  ferm entativ  usul 
bilan ajratiladi.
12

a) Siangidrin usuli:
 
(Shtekker
 - 
Zelinskiy usuli)
K.CN + N H
4
CI  ---------►  N H
4
CN +  KCl
N H 4CN 
m
------ ► HCN  +  N H
3
, 0  
+H CN  
+NH
3
 
2H
2
0 , H f
R - C T  
-----------►  R - C H - C N   -  
- »   R - C H - C N   — — — *>  R - C H - C O O H
4 D, 
I -H20   I 
-NH
3
 
I
R  
O H  
NH
2
 
NH
2
yoki
R— C H O   +  K C N   +   N H
4
CI  +   H20   --------- ►  R— C H —C O O N H
4
  +  KCl
N H
2
(Zelinskiy usuli)
b)  a  -Galogen kislotalami ammoniylash (Gofman usuli)
N H 3 (K$>n) 
+ N H i
R - C H - C O O H   --------  -   -  »  R - C H - C O O H   ------ R - C H - C O O H


-NH4B r 
I
B r 
+/ j H
3
B r' 
n h 2
3) Inson 
va 
hayvon 
organizm ida 
a-am inokislotalar 
a -  
ketokislotalarni  qaytarish  yoki  am in  alm ashtirish  (transam inlash)  usuli 
bilan olinadi.
a)  Organizm da  ketonokislotalar N H
3
  ishtirokida qaytaruvchi  agent 
N A D .H   bilan  qaytarilishi  natijasida  a-am inokislotalarga  aylanadi. 
M asalan,  hujayralarda  karbon  suvlar  m etabolizm ining  mahsuloti  a -  
ketoglutar  kislota  N A D   •  H  bilan  qaytarilib  L-glyutam in  kislotaga 
aylanadi.
о  
n h
2
и 
Н А Д -Н  
I
H O O C — (C H
2
)
2
- C - C O O H   +   N H
3
  -------= _ * .   H O O C — (C H
2
)
2
- C H - C O O H   +   H 20
н а д
;
 -  ketoglutar kislota 
a - L -  glyutam in kislota
B u  reaksiyada  faqat  bitta  fazoviy  izomer,  y a’ni  L-qatori 
a-am inokislotaning  hosil  b o ‘lishi  reaksiyaning  katalizatori  boMgan 
ferm entning fazoviy maxsus tuzilishi bilan tushuntiriladi.
a) 
A m inalm ashinish  (transam inlash)  reaksiyasi.  a-am inokislotalar 
biosintezining  asosiy  usuli  hisoblanadi.  U  transam inaza  fermentlari 
ishtirokida  boradi.  Bu  ferm entlam ing  kooferm enti  piridioksalfosfat 
hisoblanadi.  U ju d a  m uhim  reaksiyadir.
Laboratoriya usuli
13

но.
N - C H - C O O H
II  I
0 = C — H  
C H   R
ix
i . C H 20 P 0 3H;  
H O ^ I ^ C H j O P O j H j
*  
V  
K>
н  , r  
N  
u . r  
N
R —  C H — C O O H  
I
n h 2
 
h 3c '  
n  
h 3c '
a-aminokislota] ai-I 
pmdoksalfosfat 
>
N = C — C O O H  
N H 2NH:-guruhini 
C H 2  R  
C H 2
ko-chirish 
I  
c h
,
o p o
3
h
,  
H 0 4  

c h
2
o p o
3
h

0
'  
‘ 
gidroliz 
W
 
«

11
 

R — С — C O O H
 
N
О Г
11
5+-
R’— C—COOH
H 3C
Piridoksalfosfat 
a-ketokislota-I
N=L—LUUH


CH2  R’
----- J" "  
ko'chirish
CH20 P 0 3H 2 
NHrtunihini
H3C ' 
N
N
II 
I
CH  R  
0 = C - H
н о ^ 1 ^ ^ с н 2о р о 3н 2 
HO N 
X  
, c h 2o p o 3h 2
gidroliz
R — CH— CO OH
*   Л  
j
 
A   ^  
г
H 3C 
N  
H 3C 

ш
2
Piridoksalfosfat 
a-aminokislota-II
Um umiy k o ‘rinishda: 
n h 2 
о

j | 
transaminaza
H O O C — C H 2- C H - C O O H  

H O O C — (C H 2)2- C - C O O H ,
L-aspargin kislota 
a-k eto g lu tar kislota 
Piridoksalfosfat
II 
I
„  
.....   »   H O O C — C H 2- C — C O O H  

H O O C — (C H 2)2-C H -C O O H
oksalat sirka kislota 
L-glyutamin kislota
A m in  alm ashinish  jaryoni  oqsillar  (aminokislotalar)  v a  karbon 
suvlar  (ketokislotalar)  m etabolizm   orasidagi  bog‘lovchi  zvenodir,  bu 
jarayon  yordam ida  ba’zi  ortiqcha  am inokislotalar  boshqa  m oddalarga
14

aylantiriladi  va  shu  y o ‘l  bilan  hujaraydagi 
a-am inokislota  m iqdori 
boshqarilib turiladi  [1,3,5].
M u s ta q il  is h la s h   u c h u n   s a v o lla r
1.  Qanday am inokislotalarga alm ashinadigan va alm ashinm aydigan 
am inokislotalar deyiladi?
2.  Am inokislotalar necha xil sinflarga boMinadi?
3.  a-alan in   m isolida  am inokislotalam ing  olinish  usullariga  misol 
keltiring.
4.  Am inokislotalar organizm da qanday rol o ‘ynaydi?
15

A M IN O K ISLO TALARN ING  X O S SA L A M
R e ja :  1. A m inokislotalam ing fizik v a kim yoviy xossalari.
2
. A m inokislotalam i  asosiy ajratish va aniqlash usullari.
3. A m inokislotalam i  bir-biridan farq qiladigan reaksiyalari.
Tayanch  iboralar:  am foter,  bipolyar,  izoelektrik,  xelat,  angidrid, 
dekarboksillash,  dezam inlash,  Van-Slayk,  Zerensen,  gdantoin,  fenil- 
gdantoin
Fizik xossalari
a-am inokislotalar  qattiq  kristall  m oddalar  b o ‘lib  suvda  yaxshi 
eriydi.  Ko‘pchilik  tabiiy  am inokislotalar  optik  faollikga  ega.  D -qator 
am inokislotalar achchiq yoki ta ’msiz.  L -a-am inokislotalar shirin.
Kimyoviy xossalari
N H
2
 va COOH ga xos reaksiyalarga kirishadi.
1

Kislota-asosli xossalari.
  Ular am foter birikm alar hisoblanadi.
N H
2
  va  COOH  boMgani  uchun  kislotalar  va  asoslar  bilan 
reaksiyada tuzlar hosil qiladi
+  
HCl 
NaOH 
C 1[H3N — C H (R )—  C O O H ] 
-«---------   H 2N —C H (R )— C O O H ------------ ►
--------- ► H 2N - C H ( R ) — C O O N a  +  H 20
N H
2
  va COOH o ‘zaro ta ’sirlashib ichki  tuz hosil  qiladi
.О  
O  
bipolyar ion
R— C H — С 
■ *
------ ►  R— C H — С 
qattiq holda
A
h

oh
 
V
 
° ’
a-am inokislotalar  yuqori  tem peraturada  suyuqlanadi,  uchuvchan 
emas,  suvda  eriydi  va  qutbsiz  organik  erituvchilarda  erim aydi  -  bunga 
sabab bipolyarligi.
Suvli  eritm alarda  pH  ning  kattaligiga  qarab  quyidagi  m uvozanat 
holatlarida bo'ladi:
H j N —  C H ( R ) - C O O H  
H 3N ^ - C H ( R ) — C O O " 
H , N - C H ( R ) - C O O ‘
kation, 2-asosli k-ta 
bipolyar, kuchsiz 
anion, kuchli
kuchli kislotali muxit 
kislotali muxit 
ishqoriy muxit
16

COOH -  рКа,  =   1-3,  N H 3+ - pKa
2
 =  9-10
a-am inokislotalar  bipolyar  ionning  konsentratsiyasi  eng  ko‘p, 
kation  v a  anion  shakllarining  m inim al  konsentratsiyalari  o‘zaro  teng 
boMgan pH ning qiym ati izoelektrik (•) (IEN , p 1) deyiladi
p
1
  = 
‘ / 2
 pKai  +  pKa
2
U nda  zaryadlar  yigMndisi  nolga  teng  boMadi.  B ipolyar  ionlar 
elektron  m aydoniga  siljimaydi.  pH 
p‘  anion 
anodga  siljiydi.  a-am inokislotalam i  ajratishning  elektroforez  usuli 
shunga asoslangan.
A m inokislotalam ing  kislota-asos  xossalari  ulam i  ajratish  va 
aniqlash  uchun  ion  alm ashinuvchi  xrom atografiyani  qoMlashga  imkon 
beradi.
2
. -C O O H   guruhi reaksiyalari
a)  Tuzlar hosil bo ‘lishi
R—CH—COOH  +  NaOH  -------- ►  R—CH—COONa  +  H20

I
n h

n h
2
a-am inokislotalar  ogMr  m etall  kationlari  bilan,  masalan,  Cu(OH
) 2 
bilan  ko ‘k yashil  rangli  kristall  ichki  kom pleks  tuzlar hosil  qiladi,  bular 
xelatlar
 deyiladi.
❖°
H2N -C H 2— С 
\  
4
yC
uC 
/  
, °
H2N - C H 2— C4
s o
b) Murakkab efirlar hosil bo ‘lishi
NH2 
NH3C1 
NH2

quruq HCl 

-NH,C1 
I
R—CH—COOH  +  HOR  ■
  _H^0 — ► R—CH—COOR 
»   R—CH—COOR
4—pH—У
am inokislotaning m urakkab efiri
AUl
mi
17
МАМАМ GAN DAVL 
UNiVERSiTETl

U lar  ichki  tuzlar  hosil  qilmaydi,  shuning  uchun  organik 
erituvchilarda eruvchan v a uchuvchan  boMadi.  Parchalanm ay  haydaladi, 
a-am inokislotani ajratishda bundan foydalaniladi.
v) Galogen angidridlar hosil qilishi.
o
R— CH— COOH + S
0 2C1  --- ►  R— CH— c C cl  +  S0 2  +  HC1
NH—COCH
3
 
NH—COCH
3
Bunda  COOH  guruhi  faollashadi  va  undan  polipeptidlar  sintezda 
foydalaniladi.
g) Dekarboksillash.
N H
2
  boMgani  uchun  oson  dekarboksillanadi.  Laboratoriyada 
B a(O H
) 2
  ga 
0
‘xshash  C 0
2
  ni  yutuvchilar  ishtirokida  dekarboksillanadi. 
Organizm da  bu  reaksiya  dekarboksilaza  fermenti  ta ’sirida  boradi, 
natijada  bioam inlar  va  bioregulyatorlar  hosil  boMadi.  M asalan,  gistidin 
dekarboksillaganda bioam in-gistam in hosil  boMadi:
N ------- П 
N --------n
Us.  J L - C H j — C H — C O O H  
----------►  1!^ 
J l— c
_  ,  
_  „ 
______  
^   ^  
- C H j — C H 2- N H 2
N  

- C 0 2 
N

N H , 
I


H
gistidin 
gistamin
N H 2-reaksiyaIari
a) N-asl hosilalarining olinishi
R— CH—COOH  +  R'COCl  ■
 
»   R— CH—COOH 
NH2 
y ° ki  (
r
'
c
° ) 2c1 
NHCOR'
U lar  oson  gidrolizlanib  dastlabki  am inokislotani  hosil  qiladi. 
Shuning uchun N H
2
 him oyalashda foydalaniladi.
b)  a-aminoki&lotaga 
'  H - C ^ ^  
ta ’siri.  B unda N -m etilenli xosilalar
olinadi
18

R— СН— СООН  + 
= C H 2----►  R— СН-СООН + Н20
nh
2 
n = c h
2
Bu  usulda  N H
2
  ni  bog* lab  C O O H   ni  N aO H   bilan  titrlab 
am inokislota m iqdoriy aniqlanadi (Zerensen usuli).
v) HNOj ta ’siri.
  B undaa-gidroksik islo talar hosil  boMadi.
H
2
N -C H 2-C O O H  + H O N O ----- > H O -C H
2
 -  COOH +  n
2
 +  h 2o
C hiqayotgan  azot  m iqdoriga  qarab  a-am inokislotalam i  m iqdoriy 
aniqlash m um kin  (V an-Slayk usuli).
g)  Aminsizlanish 
reaksiyasi.
 
B iologik 
m uhim  
reaksiyadir. 
O rganizm da  bu  reaksiya  tufayli  a-am inokislotalam ing  ortiqcha  m iqdori 
karbon 
kislotalarga 
aylanadi. 
Am insizlanish 
reaksiyasi 
kislorod 
ishtirokisiz (a) yoki kislorod  ishtirokida (b) boradi.  (a) usulda ferm entlar 
ta ’sirida  boradi,  bunda  am m iak  ajralib  chiqib,  a ,   P-to‘yinm agan 
kislotalar hosil boMadi.
Aspartaza 
H O O C  
H
HOOC—CH2— CH—COO H -------- — -------
X=c'

-NH3 
H  
^ C O O H
NH
2
L -aspargin kislota 
tum ar kislota
(b) 
usulda 
oksidaza 
fermentlari 
ishtirokida 
boradi. 
Bu 
ferm entlam ing  kooferm enti  NAD+  hisoblanadi.  R eaksiya  natijasida 
am m iak ajralib chiqib,  pirovardida tegishli a-ketonokislota hosil boMadi.
R - C H - C O O H  
- Нл-^
  R - C - C O O H  
»   R - C - C O O H
I
 
II 
-NH, 
I,
N H , 
N H  
О
a-am in o k islo ta 
imin 
a -  ketonokislota
d)  Almashingan  iminlar  (Shiff asosi)ning  hosil  bo ‘lishi.
  a-am in o ­
kislotalar aldegidlar bilan o ‘zaro  ta’sirlashganda avval  karbinol  aminlar, 
so 'n g ra esa alm ashingan im inlar hosil boMadi:
n h 2
R - C H - C O O H   +   0 = C H - R ’
Г
N H - C H - R '  
N = C H — R'
R - C H - C O O H  

 
»  
R - C H - C O O H
karbinol amin 
shiff asosi
19

j)  Gidantoin  va  feniltiogidantoinlar  hosil  bo'lishi  (Edman 
reaksiyasi).
a-am inokislotalar  m ochevina  ( N J - ^ C O   bilan  gidantoin,  (I)  va 
fenilizotiosianat C
6
H
5
N CS bilan feniltiogidontoinlar II ni hosil qiladi.
B u  reaksiya  peptidlam ing  birlam chi  tuzilishini  aniqlashda  katta 
aham iyatga ega.
1
. Am inokislotalam ing kislota-asos xossalarini tushuntiring.
2
. A m inokislotalam i -  COOH va N H
2
  guruhlari  hisobiga ketadigan 
reaksiyalariga m isollar yozing.
3. Am inokislotalar qaysi usullar bilan ajratiladi va aniqlanadi?
4. Glisinning  formaldegid,  nitrit  kislota,  C u C 0
3
  bilan  reaksiya 
tenglam alarini yozing v a ularni am aliy ahamiyatini ko ‘rsating.
5. Gistidinning am insizlanish reaksiyasini yozing
6
. a-alaninning  m ochevina  v a  fenilizatiosianat  bilan  reaksiya 
tenglam asini yozing.
NH2
CH2 -COOH  + C O
NH2
H,N
,
n h
+
h
2
o
+
n h
3
giikoko!
HCl
o.
> ------
n c
6
h
5
R * \   / ^ S
COOH + S=C=N-C6H5
COOH
HC-NH,
HC-N-C-NH-C6H5
R
R H   S
II
M ustaqil ishlash uchun savoliar
20

PEPTID LA R  V A  O Q SIL L A R
R e ja :  1.  Polipeptidlar-biopolim erlar.  U lam ing  organizm dagi  roli 
v a ahamiyati.
2
. Peptidlam i ajratib olish va tuzilishini aniqlash.
3. Peptid zanjirining uchlaridagi guruhlam i aniqlash.
4. Peptidlam ing sintezi.
Tayanch  iboralar:  Peptid,  oligopeptid,  polipeptid,  dekapeptid, 
dializ faollashtirish, himoyalash.
YuMB - (biopolim erlar) - organik m oddalarning eng m uhim  guruhi 
b o ‘lib,  ulam ing  m olekulyar  massasi  bir  necha 
1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0
  bilan 
o ‘lchanadi.  Ular  polimerlarnish  va  polikondensasiya  reaksiyalari 
natijasida hosil b o ‘ladi.
Hozirda polim erlar keng qoMlaniladi.  M asalan,  polietilen,  polypro- 
pilen,  polivinilxlorid,  kapron,  neylon  va  hokazo.  B ular  sun ’iy 
polim erlar.  Ular 
tibbiyotda  tomir,  bo'gMm,  yurak  klapanlari,  ko‘z 
gavharlari,  har  xil  to ‘qima!ar,  protezlar,  kapsulalar  tayyorlashda 
ishlatiladi.  Tikish  m ateriallari  (jarrohlikda),  qon  quyadigan  apparatlarda 
qoMlaniladi.
Tirik  tabiatning  yuqori  m olekulyar  birikm alariga  -  biopolim erlar  - 
oqsillar,  uglevodlar  va  nuklein  kislotalar  kiradi.  Ular  hujayralarda 
boradigan  biosintez  jarayonida  hosil  boMadi  va  tirik  organizm ning 
m uhim  tarkibiy  qismi  hisoblanadi.
Biz ulam ing tuzilishi va kimyoviy xossalarini  o ‘rganamiz.
P e p tid la r va o q silla r
O qsillam ing  ahamiyati  ju d a  katta  va  shuning  uchun  ular  katta 
qiziqish 
o ‘y g ‘otm oqda. 
Oqsillar 
kim yosi 
200 
yildan 
buyon 
o ‘rganilmoqda va boy tajribalar to ‘plangan.
O qsillar  hujayra  kimyoviy  faoliyatining  moddiy  asosini  tashkil 
qiladi.  Tabiatda  oqsillam ing  funksiyasi  har  tomonlamadir.  U lar  orasida 
ferm entlar  (biokatalizatorlar),  gorm onlar,  tuzuvchi  oqsillar  (keratin, 
elastik, 
kollagen) 
tashuvchi 
oqsillar 
(gemoglobin, 
m ioglobin), 
qisqaruvchi  (aktin,  m iozin),  him oyalovchi  (im m onoglobulinlar),  zaharli 
(ilon zahari, difteriya toksini, oqsillar va boshqalar bor).
21

M olekulyar 
m assasining 
qiym atiga 
qarab 
tekshirilayotgan 
m oddalar peptidlar v a oqsillarga boMinadi. M pept< M oks.  B iologik nuqtayi 
nazardan  qaraganda  piptidlar  oqsillardan  o ‘z  faoliyatining  cheklan- 
ganligi  bilan farq qiladi.
Peptidlar  uchun  ham madan  ko‘ra  boshqaruvchanlik  funksiyaga 
xosdir  (gorm onlar,  antibiotiklar,  toksinlar,  ferm entlam ing  ingibitorlari 
va  faollashtiruvchilari  va  boshqa).  Uzoq  vaqt  peptidlar  oqsillam i 
organizm da  parchalanishidan  hosil  bo‘lgan  «parchalar»  deb  qarab 
:kelindi.  X X   asr  o‘rtalaridan  boshlab,  y a’ni  birinchi  peptidli  gorm on  - 
oksitosinning  tuzilishi  aniqlanib,  so‘ngra  sintezlangandan  so ‘ng, 
peptidlar kimyosi  mustaqil  ahamiyat kashf etdi.
Yaqinda  aniqlangan  bosh  m iya  peptidlari  -  neyropeptidlar  katta 
qiziqish  o ‘y g ‘otdi.  Bu  peptidlam ing  o 'qish  va  eslab  qolish jarayonlariga 
ta ’sir qilish,  uyquni  boshqarishi,  og ‘riqni  qoldirish  ta ’siriga  ega  ekanligi 
aniqlandi.
Hozirgi  vaqtda  oqsillam ing  tuzilishi  bilan  ulam ing  funksiyasi 
orasidagi 
bo g‘liqlik, 
ulam ing 
organizm 
faoliyatidagi 
muhim 
jarayonlarda  ishtirok  etish  mexanizmini  aniqlashda,  k o ‘p  kasalliklarni 
pay do  boMishida  va  rivojlanishida  ulam ing  roli  yaxshi  o ‘rganilgan. 
Davrimizning  muhim   masalalardan  biri  oqsilni  kim yoviy  sintezlash 
bo‘lib qoldi.
Tabiatda peptidlar va oqsillam i analoglarini  sintetik yoM bilan olish 
ju d a  ko ‘p  m asalalarni,  jum ladan,  bulam ing  hujayra  darajasida  ta ’sir 
qilish  m exanizmini,  peptidlar  va  oqsillar  faolligi  bilan,  ularning  fazoviy 
tuzilishi  orasidagi  bog‘liqlikni  aniqlashga,  yangi  dorivor  vositalar 
yaratishga  im kon  beradi.  Sifatli  oziq-ovqatlar  sintezi  bilan  ham  bogMiq. 
Dunyoda  15  mln tonna ozuqa oqsili yetishmaydi.
M am lakatim izda  neft  uglevodorodlari  va  sanoat  chiqindilaridan 
ozuqa  achitqilari  ishlab  chiqarish  vujudga  keldi  va  rivojlanib,  olingan 
oqsillar  chorvachilikda  oziqa  sifatida  ishlatiladi.  Endigi  vazifasi  sun’iy 
oqsilli ovqat yaratishdir.
Peptidlar v a oqsillar a-am inokislotadan tuzilgan yuqori  m olekulyar 
birikm alar  (poliam idlar)dir.  M olekulasida  100-tagacha  am inokislota 
qoldig‘idan  iborat  YuM B  peptidlar,  100-tadan  ortiq  am inokislota 
saqlaganlari esa oqsillar deyiladi.
1
) O ligopeptidlar 2-10 tagacha am inokislota qoldig‘i saqlaydi.
2
) Polipeptidlar  10-100 am inokislota qoldigMdan iborat boMadi.
3) a  -A m inokislotalam ing polikondensatsiya natijasida peptid 
bogMari hosil boMadi, natijada peptidlar va oqsillam i hosil qiladi.
22

H2N— CH
2
-COOH  +  h 2n - c h - c o o h   + 
h 2n - c h - c o o h   -
CH3 
(CH2)4
glitsin 
NH3 
..  . 
8lik° 80' 
alanin
H
O
 
H
O

II 

II
— —
----------N - C H r - C — N - C H - C - N - C H - C -
-H2o  

II 
I

С Н з 
о  
(CH2)4
NH,
Oqsil  m olekulasi  bir  yoki  bir  necha  polipeptid  zanjirlaridan  hosil 
bo ‘lishi  aniqlangan.  Polipeptid  zanjir  ochiq,  tarm oqlangan  va  halqali 
bo ‘lishi  mum kin.  -C O O H   (  uglerod  uchli  am inokislota)  va  N H
2
  (azot 
uchli 
am inokislota) 
tutgan 
uchlari 
bo‘lishi 
mumkin. 
Agar 
diam inokislotaning  ikkala  N H
2
  da  polipeptid  zanjir  ulangan  bo‘lsa, 
tarm oqlangani  hosil  boMadi.
Peptidlar  o ‘zaro  faqat  am inokislotalar  qoldig‘i  soni  va  tabiati 
bilangina  emas,  balki  am inokislotalam ing  polipeptid  zanjirida joylanish 
tartibi  bilan  ham   farqlanadi.  Shuning  uchun  ham   oqsil  molekulasi  juda 
katta va xilma-xil  boMadi.  0 ‘nta har xil  am inokislotadan  10
1 0
-10
9
=9-  10

ta har xil  dekapeptidlar tuzishi mumkin.
Peptid va oqsillarni ajratib olish va  tuzlarni aniqlash
Peptidlam ing  eruvchanligida  kam  farq  boMganligi  uchun  ularni 
ajratishning 
maxsus 
usullaridan 
foydalaniladi. 
Fraksion 
dializ, 
taqsim lanish  xrom atografiyasi,  adsorbsion  xromatografiya,  elektroforez 
v a boshqa.  Ajratilgan  peptidlam i  ifodalash,  ulam ing tuzilishini  aniqlash 
uchun  am inokislota  tarkibi  m iqdoriy  tahlil  qilinadi  v a  peptid  zanjiri 
uchlaridagi guruhlar aniqlanadi.
Peptidlam ing tuzilishini o ‘rganish ikki yoM  bilan olib boriladi:
a) peptidlam ing toMiq va qism an gidrolizi  o ‘rganiladi.
b)  gidroliz  m ahsuloti  boMgan  am inokislotalardan  murakkab 
m oddalar  sintez  qilinadi.  S o‘ng  oqsil  yoki  peptid  gidrolizdan  hosil 
boMgan oraliq m ahsulotlar bilan taqqoslanadi.
Peptidlar  tarkibidagi  am inokislotalam i  aniqlash  uchun  ular 
suyultirilgan xlorid yoki sulfat kislota bilan gidrolizlanadi.
23

M asalan: 
6
N   (-2 0 % )  HCl  eritm asida  24  soat  qaynatiladi.  B unda 
peptidlar va oqsillar toMa gidrolizlanadi.
Am inokislota  tu z  holiga  o ‘tadi.  Faqat  triptofan  parchalanadi.  U 
boshqa usullar bilan aniqlanadi.  Ishqorlar bilan ham  gidrolizlanadi  lekin 
bunda  ko'pincha  am inokislotalar  ratsematlanadi.  Peptidlam i  ferm entlar 
(peptidaza)  bilan  ham   gidrolizlanadi.  G idroliz  natijasida  hosil  boMgan 
a-am inokislota har xil  usullar bilan ajratib olinadi.  M asalan, Fisher usuli 
bilan  a-am inokislotaning  m urakkab  efirlari  vakuum da  fraksiyalab 
haydash,  gaz  xrom atografiya,  qog‘oz  xrom atografiya  va  boshqa  usullar 
bilan  ajratiladi.  a-A m inokislotalarni  ajratib  olishning  va  aniqlashning 
eng  qulay  usullaridan  biri  ulami  ion  almashinuvchi  sm olalarda 
tem peratura va pH ning har xil  qiym atlarida boMishdir.
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling