E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo


Peptid zanjirning uchlaridagi guruhlarni aniqlash


Download 5.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/17
Sana21.12.2019
Hajmi5.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Peptid zanjirning uchlaridagi guruhlarni aniqlash.
1) 
Peptid  va oqsil  uchlaridagi  - NH
2
  guruhga fenilizotiosianat ta ’sir 
ettirilsa,  tiom ochevinaning  tegishli  hosilasi  hosil  boMadi.  Xlorid  kislota 
ta ’sirida  undan  azot  uchidagi  am inokislota 
2
-fenilam inotiazolinon 
hosilasi  ko ‘rinishda  ajralib  chiqadi.  O lingan  2-fenilam inotiazolinon 
hosilasi  osonlik  bilan  feniltiogidantoinga  izom erlangach  ajratib  olinadi 
va tuzilishi  m a’lum boMgan a-am inokislotalar bilan taqqoslanadi.
Peptid 
va 
oqsil 
m olekulasining 
qoldigi 
yana 
yuqoridagi 
o ‘zgarishlarga uchratilib,  natijada keyingi  am inokislota feniltiogidantoin 
holida ajratib  olinadi.  Shu yoM  bilan  birin-ketin  10 tagacha  am inokislota 
olish  v a  shu  bilan  ulam ing  ketma-ketligi,  y a’ni  peptidlam ing  birlamchi 
tuzilishini  aniqlash mumkin:
Edm an u suli -feniltiogidantoin usuli
 (1950)
о
о
s
II
C 6H 5- N H - C -  N H — C H —
R
R
— C O - N H — С H — C O —  
I
R — C H — c = o   C l 
+  
H 2N — C H — C O -----
R
N H  
S
R
1
-ta aminokislotaga
kam peptid
R— C H - C = 0
N H C 6H 5
N H   N - C 6H 5 
4
c= s
feniltiagtdantoin
Fenil 2-amino 
tiazolinon-5
24

2) 
Peptid 
molekulasidagi 
am inokislotalar 
ketm a-ketligini 
aniqlashning  F.Senger  (1945)  (Senjer)  usulida  polipeptidga  kuchsiz 
ishqoriy  m uhitda  2,4-dinitroftorbenzol  (DN FB)  ta ’sir  ettirilganda 
polipeptidning  azot  uchidagi  a-am inokislota  DNFB  bilan  reaksiyaga 
kirishib,  olingan  «nishonlangan  polipeptid»  to ‘liq  gidrolizlanadi, 
gidrolizatdan  azot  uchli  am inokislota  DNB  li  hosila  ko‘rinishda  ajratib 
olinadi va identifikatsiyalanadi:
n o
2
O
j
N-
/ /   %
F +  H 2N
R
I
-CH-
R’  О 

II 
N H - C H - C -
OH'
___   NCh
OjN—
V - H N - C H -
O
R'
I
О
- C - N H - C H - C ---
n o 2
R  
О  

II 
H N - C H - C - O H  +
I  -am inokislotalar
aralashmasi
N-uchli  a-am inokislotaning DNB hosilasi
3)Dansilli hosilalam i olish 
N ( C H ,h
so2ci
dansilxlorid ( 1-dimetila- 
minonaftalin-5-suItoxlorid)
N (C H 3)2
о
R ' 
О  
I
- C - N H — C H - C ------
N (C H 3)2
R
I
S O ;— HN-
a-am inokislotalar
aralashm asi
S 0 2— H N - C H — COOH 
N-uchli a-am inokislotalam ing dansil hosilasi
P e p tid la m in g  sintezi.  a-A m inokislotani  m a’lum  tartibda bo g‘lash 
uchun  COOH  va  N H
2
  lar  o‘rtasidagi  nom aqbul  kondensatsiyani  oldini 
olish  m aqsadida  «him oya  qiluvchi»  guruhlar  kerak.  Bunday  guruhlar 
keyinchalik  peptid  bog‘lariga tegm agan  holda  ajralib  chiqishi  zarur.  Bu 
shartga javob beradigan peptid sintezi quyidagicha olib boriladi:
25

:
h
-
coo y
'
Y -N H —
A
В

О 
R1 
NHj—^H—C—NH—^H—COOY'  (C)
R'
— NH—CH—COOY’

О 
R1
— ► 
n h
-
h
-
c
-
n h
-
ch
-
cooh
 
(
d
)
B ular  esa  bir  uchi  him oya  qilingan  boshqa  peptid  bilan 
kondensatsiyalanadi  va hokazo.
H im oya  qiluvchi  guruhlar  karbon  kislota  xlor  angidridi  hosilalari 
qulay  reagentdir.  Bunda benziloksikarbonilxlorid -С бН
5
СН
2
0 -С 0 С 1   va 
uchlam chi  butoksikarbonil  xlorid  (CH
3 ) 3
  C O -C O -C 1  qoMlaniladi  va 
him oya qiluvchi guruhni chiqarib yuborish uchun:
a) benziloksikarbonilxlorid, Rd + H
2
  [H]  bilan
b) 
uch-butoksikarbonilxlorid esa  H B r +  CH3COOH  ta ’sir ettirilib 
chiqariladi.
a-A m inokislotalam ing  -C O O H   ni  him oyalashda  etirifikasiya 
reaksiyasidan  foydalaniladi va uni  -COOH uchun OH“ da gidrolizlanadi. 
Bunda peptid bogM o ‘zgarm aydi, chunki u OH~ da qiyin parchalanadi.
Peptid 
sintezi  SN  m exanizm   bilan  boradi.  -OH-bilan  C = 0  
guruhning  P, 
7
t-ta’siri  natijasida  C O O H   ning  elektrofllligi  yuqori  emas. 
Shuning uchun ham  bu reaksiyalarda  katalizator qoMlash yoki  COOH  ni 
angidridga yohud xlorangidridga o ‘tkazish bilan faollash lozim.
Peptidlam ing  qattiq  fazali  sintezida  qattiq  m odda  (polim er) yuzasi 
bilan  kim yoviy  bogMangan  va  erkin  N H
2
  guruh  tutgan  a-am inokislota, 
N H
2
  him oya  qilingan  va  CO O H   faollashgan  boshqa  a-am inokislota 
bilan o ‘zaro ta ’sirlashadi.  COOH ni faollash uchun N H
2
 him oya qilingan 
am inokislotaga disiklogeksil karbodiim id (DSGKD) ta ’sir ettiriladi.
DSGKD
q o 'sh  bogMi  birikma va ular kuchli reaksiyaga kirishadi.
26

Kislotalar bilan  reaksiyaga kirishganda DSGKD  kim yoviy  tuzilishi 
va reaksion xususiyati angidridlarga o ‘xshash oraliq birikm a hosil qiladi:
R  
N - C 6H „  
R  
О  
N — C j H ,i
Y—NH—^H—COOH  + 
С 
------- ►  Y -N H -C H —С—О—С
N - C 6H „  
N - C 6H „
Kimoyalangan
aminokislota 
D S G K D  
o.al.q maxsulot
Reaksion  xususiyati  kuchli  boMgan  oraliq  mahsulot  polimerda  mah- 
kam o‘mashgan a-aminokislotaning NH
2
 guruhi bilan reaksiyaga kirishadi:
C6H n —  N = C - N H - C 6H |,
Г
СбН"  
R  
1   l
ii 
J
Polimer  -O C O — C H - N H ?   4 
/ I  
--------- *   Polimer  - O C O - C H - N - C — C H - N H - Y ------ ►
к
 
°v 

ir  к
* Ь = С 2 - С  H - N H - Y
к
R  
H
-----------► 
Polimer 
' - O C O - d ' H - N - C — C H - N H - Y   +   C 6H | | - N H - C — N H — C 6H | i
O R  
О
N ,N '-disiklogeksil m ochevina
Hozirgi  vaqtda  sintez  usuli  bilan  bir  necha  tabiiy  biologik  faol 
peptidlar  sintez qilingan  bo‘lib,  ularga  gipofizning  gormonlari  oksitosin 
(9  ta  am inokislotadan  iborat)  vazopressin  (9  ta  aminokislota),  oshqozon 
osti  bezi  gorm oni  insulin (51  ta am inokislota)  va antibiotik S  gramisidin 
( 1 0
 ta aminokislota) kiradi  [1,3].
M ustaqil  ishlash uchun savollar
1. Polipeptidlaming organizmdagi roli va ahamiyati nimadan iborat?
2.  Peptidlam ing  ajratib  olish  va  tuzilishini  aniqlash  qaysi  usullar 
bilan am alga oshiriladi?
3.  Peptid  zanjiri  uchlaridagi  guruhlam i  aniqlashning  Edm an  va 
Senjer usullarini yozing.
4.  Aminoguruhni 
him oyalash 
va 
faollashtirish 
usullaridan 
foydalanib, dipeptid Asp-Fenni hosil qiling.
27

OQ SILLAR
Reja:
1.  Oqsillarning  birlam chi,  ikkilamchi,  uchlam chi  va  to ‘rtlam chi 
strukturasi
2.  Oqsillarning а -spiral va  P-strukturasi
T ayanch  iboralar:  p-struktura,  vodorod  bog‘lanish,  a-spiral, 
poliamid.
Oqsil  bir yoki  bir  necha  peptid  bog'dan  iborat.  Oqsillarning  peptid 
bogMaridan tuzilganligi  ulam ing birlamchi tuzilishi  deyiladi.
Oqsillar  m olekulalari  bir-biri  bilan  vodorod  bog‘lanishi  (C = 0 ... 
N H -)  bilan  yoki  disulfid  bogMari  (-S-S-)  orqali  bog‘langan  b o ‘ladi. 
Ularda  a-am inokislota  qoldiqlari  m a’lum  tartibda  joylashgan  boMadi. 
Bu  oqsillarning  birinchi  tartibli  yoki  oqsillarning  birlamchi  tuzilish 
deyiladi.  Lekin  u  oqsillarning  hamma  xossalarini  tushuntirmaydi. 
U lam ing  fazoda  joylashishi  ahamiyatga  ega.  Valent  burchaklarga  va 
am inokislota  qoldiqlarining  o ‘zaro joylanishiga  mos  ravishda  polipeptid 
zanjiri  odatda  spiralsim on  buralgan  boMadi.  B u  oqsillar  tuzilishining 
ikkilamchi tartib yoki  oqsillarning  ikkilamchi  tuzilishi  deyiladi.  U lam ing 
m ustahkam ligi  vodorod  bogManishga  bogMiq.  Polipeptid,  zanjir  spiral 
holda  o‘ralgan  boMib,  am inokislota  radikallari  spiral  tashqi  tom oniga 
y o ‘nalgan  boMadi.  B unga  oqsillarning  а -spiral  shakli  deyiladi.  Bu  esa 
uchlamchi  tuzilishining  hosil  boMishida  ahamiyatli.  Spirallash  darajasi 
har xil  11-100% gacha boMadi.
B a’zi  oqsillar,  masalan,  soch keratini,  cho‘zilganda а -spiral  shakli 
chiziqsim on 
shaklga 
yaqinlashadi, 
q o ‘shni 
m olekulalar 
orasida 
m olekulalararo  vodorod  bogManish  > C = 0   ...N H -C O -  vujudga  keladi. 
O qsillarning  bunday  ikkilam chi  tuzilishi  P-struktura  deb  ataladi.  B a’zi 
bir  m urrakkab  oqsillarda  uchlam chi  hatto  to‘rtlam chi  tuzilish  ham  
mavjud.  Uchlamchi  tuzilishda  polipeptid  zanjiriga  birikkan  funksional 
guruhlarning o ‘zaro ta ’siri  saqlanib  qoladi.  M asalan,  COOH  va N H
2
  tuz 
ko‘prigi,  S-atomlari  -S-S-  ko ‘prigi  hosil  qiladi.  -OH  va  -COOH 
m urakkab  efir  k o ‘prikni  hosil  qiladi.  Demak,  yuqoridagi  kim yoviy 
bogMar  ishtirokida  spiral  holatdagi  polipeptid  zanjirlar  fazoda  m a’lum 
shaklni  egallab,  oqsillarning  uchlamchi  tuzilishini  hosil  qiladi.  Bu  esa 
biologik  faollikni  ifodalaydi.  B ir  necha  uchlamchi  tuzilishdagi
28

polipeptid  zanjiridan  tashkil  topgan  oqsillar to ‘rtlam chi  tuzilgan  oqsillar 
deyiladi  [1,3].
Oqsil  m olekulalarining a-uchlamchi,  b-to‘rtlamchi tuzilishi
Oqsillarning  а -spiral  shaklida  har  bir  spiral  o‘ram iga  o ‘rtacha  3,7 
am inokislota  qoldig'i  to ‘g‘ri  keladi.  Spiral  o'ram lari  orasidagi  masofa
0,54  nm,  diametri  0,5  nm  boMadi.  Ikkita  qo‘shni  peptid  bogMari 
joylashgan tekislik  108° burchakda boMadi.
Oqsillardagi  bunday  konform asiyaning  barqarorligini  ta’minlovchi 
asosiy  rolni  vodorod  bogManishlar  o ‘ynaydi.  Bu  vodorod  bogManishlar
N H
I
c = o
R— CH
NH
N H
I
N H
ii
<>
Oqsil  m olekulasining 
ikkilamchi tuzilishi
Oqsil m olekulasining 
birlamchi tuzilishi 
( t ..............................
a
b
29

birinchi  am inokislota karbonil  guruhi  bilan,  beshinchi  am inokislota N H - 
guruhidagi  vodorod  atom lari  o ‘rtasida  va  bu  vodorod  b o g ia ri  spiral 
tekisligiga perpendikulyar joylashgan bo‘ladi.
н
о
 
H
O

и 

и
-------- N — C H — C —  N — C H —  C - N - C H — C - N — C H — C — N - C H —  С ------


II II II
H  
R ,  
О  
R i  
H  
R 3 
О  
R 4 
H  
R 5 
О

__________ t
Polipeptid  va  oqsillam ing  P-struktura  shakli,  taxlangan  qavat 
shaklida bo'lib,  ular k o ‘pi  bilan 
6
-ta tagacha polipeptid zanjiridan  iborat 
va  bu  zanjirlar  bir-biri  bilan  vodorod  b o g 'lar  orqali  bog‘langan 
b o ‘ladi.U lar parallel  (a) va antiparallel  (b)  shaklda joylashgan  (C- va N- 
uchlariga nisbatan) bo ‘ladi.
C-uchli
RHC  X  
RHC"
С ^ Ь  
^  
0 = 0
HN 
\  
HN  x
/ C H R  
/
CHR
o = c
\  
^ t > = c \
•''N H  
/
N H
RHC
x  
RHC  x
^ c = o  
/
c = o
HN
/  
HN  /  
CH R
CHR
N-uchli 
a
B&C
 
CH R  
z   C=Q 
4 N
N H  
/  
C = 0
/  
CH R   \R H C
О С  
/  
N H
^  
N H   M >=C
RHC> 
----  
^  
CHR
^  
C = 0   \
  HN
h n
;  
c
=
o
CH R   RHC 
ф 
b
M ustaqil ishlar uchun savollar
1.  Oqsillardagi am inokislotalar ketm a-ketligi qanday aniqlanadi?
2.  O qsillam ing ikkilamchi va uchlam chi tuzilishini izohlang.
3. O qsillam ing а -spiral va p-srukturasi nim adan iborat?
30

O Q S IL L A R N IN G  T A S N IF I, 
X O S S A L A R I VA A N IQ L A S h U S U L L A R I
R eja:  1.  Proteinlar va proteidlar.
2
. Fibrillyar va globulyar oqsillar.
3. Oqsillarning sifat va miqdoran aniqlash usullari.
T ay a n ch   ib o ra la r:  Protein,  proteid,  albumin,  proteinoid,  prostetik 
guruh, gemoglobin,  fibrillyar, globulyar, denaturasiya.
O q sillarn in g  tasnifi
O qsillar  oddiy  oqsillar  -  protein  (1)  va  murakkab  oqsillar  - 
proteidlarga  (2)  b o iin a d i.  Birinchilari  faqat  am inokislotalardan  iborat 
gidrolizlanganda  am inokislota  hosil  qiladi,  ikkinchilarida  esa  oddiy 
oqsillardan  tashqari,  oqsil  bo ‘ 1 magan-prostetik  guruh  boMadi.  Bularga 
uglevodorodlar,  nuklein  kislotalar, 
H 3PO 4 , 
b o ‘yoq  moddalar,  yo g‘lar va 
boshqalar kiradi.
Proteinlar  -  eruvchanligiga  qarab  guruhlarga  boMinadi,  masalan, 
album inlar va globulinlar.
Album inlar  suvda  yaxshi 
eriydi, 
(NH
4
)
2
S 0 4ning  to'yingan 
eritm asida  ch o‘km aga  tushadi,  m asalan  tuxum   albumini,  qon  zardobida 
(zardob  albumini),  sut  albumini  boMadi.  M olekulyar  ogMrligi  uncha 
katta emas.  G lobulinlar - suvda erimaydi, tuzlarning o ‘rtacha kcnsentrat- 
siyasida,  m asalan  8-10%  NaCI,  M g S 0
4
  eritm alarida  eriydi.  Ulam i 
ch o ‘km aga  tushirish  uchun  suv  yoki  tuz  qo ‘shib  konsentratsiyasi 
oshiriladi.  G lobulinlam ing m olekulyar ogMrligi  album inlam ikidan katta. 
Globulinlar  sutda  (sut  globulini),  qon  zardobida  (zardob  globulini) 
boMadi.  Zardob  globulini  im munitet  hosil  qiladi.  Globulinlar  y a ra  
tuxumda,  m uskullarda va o ‘simlik urugMarida (no‘xat,  kanop) boMadi.
Odatda proteinlarga proteinoidlar deb ataluvchi  oqsillar ham  kiradi. 
U lar  suv,  tuz,  ishqor,  kislota  eritm alarida  erimaydi,  gidrolizga 
chidamliligi  bilan  farq  qiladi.  Ular  hayvon  organizm ida  uchrab,  muhim 
aham iyatga ega.  Teri,  soch,  tirnoq,  shox  tarkibiga kiruvchi  keratin,  ipak 
fibraini misol boMadi.
Proteidlar  -  tarkibidagi  oqsilsiz  m oddalar  -  prostetik  guruhlam ing 
xiliga qarab bir necha guruhga boMinadi.
Xrom oproteidlar  -  oqsil  qismi  va  birorta  bo ‘yoq  qism idan  iborat. 
M asalan,  gem oglobin - organizm da kislorod tashuvchi vazifani  bajaradi.
31

U  globin  oqsili  va  b o 'y o q   m odda  -  gemdan  iborat  (tarkibida  azot  va 
tem ir bor).
N ukleoproteidlar -  hujayra yadrosi tarkibiga kirib,  gidrolizlanganda 
oddiy  oqsil  va  nuklein  kislotaga  parchalanadi.  N ukleoproteidlar  yana 
gidrolizlanib  karbon  suv,  fosfat  kislota  purin  va  pirim idin  asoslariga 
parchalanadi.  U lar ON-  da erib N + da erimaydi.
Fosforoteidlar-gidrolizlanganda  oddiy 
oqsil  va  fosfat  kislotaga 
parchalanadi.  Kuchli N 1" da eriydi,  misol sut kazeinidir.
G likoproteidlar  -   gidrolizlanganda  oddiy  oqsillar  va  uglevodlar 
hosil  qiladi.  Suvda  erim aydi,  suyuq  ON-  da  eriydi.  M isol,  soMakda 
boMadigan mutsindir.
Lipoproteidlar  -   oqsil  va  yog'dan  iborat.  Bundan  tashqari 
oqsillarning m olekulyar shakliga qarab ikki guruhga boMadilar:
a) tolali  yoki  fibrillyar oqsillar
b) globulyar oqsillarga boMinadi
Tolali  oqsillarning  m olekulalari  uzun,  ipsimon  shaklida  boMadi. 
Jundagi  keratin,  m uskullardagi m iozin va boshqalar.
G lobulyar 
oqsillarning 
molekulalari 
sharsim on 
boMadi. 
Albuminlar,  globulinlar,  shuningdek  proteidlar  kiradi.  U lar  ancha 
m urakkab  tuzilgan,  organizm da  muhimroq  va  m urakkab  funksiyani 
bajaradi.
O qsillarning xossalari
B a’zi  oqsillar  (jun,  ipak)  suvda  erim aydigan  qattiq  m oddalar. 
Oqsillarning  k o ‘pchiligi  suvda  yoki  tuzlar  eritm asida  yaxshi  eriydigan 
suyuq yoki  quyuq  m oddalar.  Oqsil  eritmalari  kolloid  eritm alardir.  Oqsil 
eritm alariga  spirt,  aseton,  efir,  m etallar  (Cu,  Pb,  Hg,  Fe)  tuzlar 
eritmalari,  kislotalar  q o ‘shilsa,  oqsillar  cho'km aga  tushadi.  Oqsil 
eritm alariga  har  xil  konsentratsiyali  tuz  eritmalari  qo ‘shib  oqsillam i 
tozalash  va  bir-biridan  ajratib  olish  mumkin.  C ho‘km aga tushgan  b a’zi 
oqsillarning  tuzilishi  o ‘zgaradi  va  erimaydigan  holatga  o ‘tib  qoladi, 
y a ’ni 
denaturasivalanadi.
  O qsillar  optik  faol  m oddalar.  K o‘pchiligi 
qutblangan nur tekisligini  chapga buradi.
Am inokislotaga o 'x sh ab  oqsillar ham m olekulada ham  kislota, ham  
asos  guruh  saqlaydi  va  shuning  uchun  ham   k o ‘pchilik  oqsillar  amfoter. 
Biroq kislotali yoki asosli oqsillar ham  boMadi.  Kislotali oqsillarda ikkita 
-С О О Й  va bitta -NH2,  asoslilarida  ikkita -NH
2
  va bitta -C O O H   boMadi. 
U larda bittadan erkin -C O O H  yoki  -NH
2
 saqlanadi.
32

а -A m inokislota va o q silla rn i sifa t 
va  m iq d o ra n  an iq lash   u su lla ri
U lar uchun qator sifat reaksiyalari  mavjud b o ‘lib,  ulam ing tahlilida 
qoMlaniladi.
Ningidrin reaksiyasi
а -A m inokislotalar  uchun  umumiy 
sifat  reaksiya. 
R eaksiya 
m ahsuloti ko ‘k-binafsha rangga bo‘yalgan boMadi, (A, m ax 570 nm).
о
1
)
.он
O H
N ingidrin 
(indantrion-1,2,3  gidrati)
0  
*
N H j— C H - C O O H
О
Г Г &
R
I
О
N H 2— С Н - С О О Н
■I 
I] 
Y - N H — C H - C O O H  
О
-HjO
N — C H - C O O H
о
C O O H
33

Bu  reaksiya  bilan  a-am inokislotalam i  m ikdoran  spektro- 
fotom etrik  aniqlash  m um kin.  Hai*  bir  am inokislotani  aniqlash  uchun 
quyidagi reaksiya qoMlaniladi.
Triptofan  -  uning  eritm asiga  sulfat  kislota  ishtirokida  n-(CH
3
)
2
N- 
C
6
H4-C H O  q o ‘shiladi.  Eritm a qizil-binafsha rangga b o ‘yaladi. B o sh qa-a 
am inokislotalar bu reaksiyaga kirishmaydi.
W C H i l ,
R adikalda 
aromatik 
tabiatli 
halqa 
tutgan 
a-am inokislota 
(fenilalanin,  tirozin,  gistidin,  triptofan)  aniqlanadi.  M asalan,  tirozin 
nitrat  kislota  ta ’sirida  nitrolanib  sarg'ayadi.  Key in  unga  am m iak  yoki 
OH"  eritm asi  ta ’sir  ettirilsa,  sariq  rang  zarg‘aldoq rangga o ‘tadi.  Bu esa 
fenol  OH  ionlanishi  va  anion  bilan  halqadagi 
7
t-elektronlarning  o ‘zaro 
ta’sim ing kuchayishi bilan tushuntiriladi.
3 )  
H O
C H r - C H - C O O H   - f f i ! 2 V H O  
- C O O H — * .
Erlix reaksiyasi
C r
СН2— С Н - С О О Н
-H ,0
C H - O H
C H
N(CH
3)2
+N (C H 3)2
Ksantoprotein reaksiyasi
N H ,
Tirozin
34

NaOH
■CH2— C H - C O O “N a + 
О  
Ы Н 2
^ONa
■СН— С О О Н
N H 2
' asi shakli
Oltingugurt saqlovchi a-aminokislotalarning sifat reaksiyasi
M asalan, sistein,  sistin, m etionin eritmalari ortiqcha NaOH  eritmasi 
bilan  qaynatilsa,  so ‘ngra  unga  bir necha  tomchi  (СН
3
СОО)?РЬ  eritmasi 
qo‘shilsa,  eritma  qo‘ng‘ir-qora  rangga  bo'yaladi  v a  qora  cho‘kma 
tushadi.
Oqsil  eritmasi  suyultirilgan  C u S 0
4
  va  N aO H  
eritmalari  ta ’sir 
ettirilsa,  binafsha rang paydo  bo‘ladi.
Bu reaksiya peptid bog‘li  - N - C -  ham m a m oddalarda boMadi.
CUSO
4
  tuz  ortiqcha  q o ‘shilmasligi  kerak.  Aks  holda  hosii  boMgan 
k o ‘k   rangli  Cu(OH
) 2
  binafsha  rangni  niqoblaydi,  k o ‘rishga  halaqit 
beradi  [1,3,6].
N a2S  + Pb(CH
3
C O O
) 2
  ----- > 
I
 PbS + 2C H 3COONa
Biuret reaksiyasi
II
H  О
о
ii
о
II
biuret
H 2N - C = N — C - N H 2
1
 
и 
он 
о
Cu(OH
)2
B iuret reaksivasi 
HjO
H 3N - C = N - C - N H 3
H 2N - C - N = C - N H j
Binafsha rangli xelat
35

1
. Q anday oqsillar proteinlar va proteidlar deyiladi?
2
. Fibrillyar va globulyar oqsillar haqida tushuncha bering?
3. O qsillar denaturatsiyasi nim adan iborat?
4. O qsillar qaysi  usullar bilan sifat va m iqdoran tahlil  qilinadi?
M u sta q il ishlash u c h u n  sav o ilar
36

UGLEVODLAR.  M O NO SAXARIDLAR
Reja:  1.  U glevodlam ing tasnifi, tabiiy  manbalari va ahamiyati.
2.  M onosaxaridlam ing  olinishi,  tabiatda  uchrashi  va  tozalash 
usullari.
3.  M onosaxaridlam ing tasnifi,  stereokimyosi va konformasiyasi.
4.  M onosaxaridlam ing xossalari.
5.  M onosaxaridlam ing  asosiy  vakillari:  pentoza,  D-ksiloza,  D- 
riboza,  D-glyukoza,  D-galaktoza, D-m annoza,  D-fruktoza.
Tayanch  iboralar:  Pentoza,  geksoza,  aldoza,  ketoza,  xirallik, 
epim er,  furanoza,  piranoza,  glikozid  gidroksil,  anomer,  m utarotatsiya, 
aglikon
U glevodlar  tabiatda  keng  tarqalgan  bo ‘lib,  o ‘sim lik  v a  hay von 
organizm ida va x o ‘jay ra tarkibiga kiradi.  U  katta ahamiyatga ega bo‘lib, 
m etabolitik  jarayonlarda  energiya  manbai  sifatida  (o‘sim liklarda  - 
kraxmal,  hayvonlarda -  glikogen),  o ‘sim liklarda tayanch  manbai  (sellyu- 
loza),  bakteriya  (m uralein),  zam bruglarda  (xitin),  xayotiy  muhim  birik­
m alar tarkibida (nuklein  kislotalar, koferm entlar, vitam inlar) b o ‘!adi.
B a’zi  uglevodlar v a  ularning  birikm alari  dorivor  m oddalar  sifatida 
qoMlaniladi.
Hamm aga  m a’lum  uglevod  -  glyukoza  -  o ‘simlik  sharbatlarida, 
mevalarda,  asosan  uzum da  (uzum  shakari),  ko ‘p  uchraydi  Quruq 
o ‘sim likda ugdevodlar 80%, hayvonlarda 
2 0
% tashkil  qiladi.
Glyukoza  qon  va  to'qim alam ing  asosiy  qismini  tashkil  qilib, 
to 'q im a  reaksiyalarida  energiya  manbaidir.  Q onda 0,08-0,11%.  Um um iy 
miqdori  (katta  odam da)  5-6  g  boMadi.  Qand  kasalligi  bilan  o g ‘rigan 
bem orlarda  12% gacha boMadi.
Butiin jonli  m avjudot  uchun  uglevodlar manbai  o ‘simIiklarda sodir 
boMadigan  fotosintez  hodisasidir.  Ular  monosaxaridlarni  o ‘sim liklardan 
olib, keyin polisaxaridlar sintezi uchun foydalanadi.
hv
Fotosintez  x C 0
2
 +  UH
2
O --------->• Cx(H
2
0 ) u + x 0
2
 (qaytarilish)
M etabolizm  
Cx(H
2
0 ) u  +  x 0
2
-----
>
  x C 0
2
  +  uH20   +  energiya
(oksidlanish)
Ajralib  chiqadigan  energiyaning  bir  qismi  issiqlikga  aylanadi, 
asosiy  qismi  esa  A TFda  jam lanib,  xayotiy  jarayonda  sarflanadi 
(m uskullam i qisqarishi, nerv  impulsini uzatish v a hokazo).
37

U glevodlar
^ ^ ^ ^ ^ o l i k o n d e n s a t s i y a ^ ^ ^ v ^
M onosaxaridlar  <.........  

— ....*. Polisaxaridlar  (Poliozalar)

gidroliz 
/  
\
(oddiy shakar,  m annozalar) 
/S h a k a r g a  o ‘xshamas poli-
suvda yaxshi  eriydi 
saxaridlar (suvda erim aydi)
Shakarsim on polisaxaridlar 
(oligosaxaridlar) (suvda yaxshi eriydi) (S
2
-Si0)
C„(H
2 0
)m  Misol:  C
6
H
12
0
6
  [C
6
(H
2
0 ) 6 ], C
1 2
H ,
2
O n [C
12
(H
2
O )n ],C
5
H
1 0
O

[C
5
(H
2
0 ) 5]

Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling