Em itentning nomi


Download 30.63 Kb.

Sana06.06.2018
Hajmi30.63 Kb.

Qimm atli  qog'ozlar bozorida  axborot taqdim etish va  e'lon  qilish  qoidalari talabrari 

asosida  «O ’zsanoatqurilishbank» ATBning 8-mu him  fakti

1

.EM ITENTNING  NOMI

To'liq:


« O ’zbek isto n   sanoat-qurilish  banki»  aksiyadorlik tijo rat banki

Q isqartirilgan:

« O ’zsan o atq u rilish b an k »  A TB

B irja tik erin in g  nom i:*

SQ B N

2.

A LOQ A  M A'LUM OTLARIJoy lash g an  yeri:

100000,  O ’zbekiston  R espublikasi,  T o sh k en t shahri,  Y unusobod tum ani, 

Shahrisabz k o ’ch asi,  3  uy.

P o ch ta m anzili:

100000,  O ’zbek isto n   R espublikasi,  T o sh k en t shahri,  Y unusobod tu m an i, 

Shahrisabz  k o ’chasi,  3  uy.

E lektron  p o ch ta m anzili:*

in fo@ uzpsb.uz

R asm iy veb-sayti:*

w w w .uzpsb.uzM UHIM  FAKT  TO 'G'RISIDA  AXBOROT

M uhim   fak tn in g  raqam i:

08

M uhim   fak tn in g  nom i:K u zatu v  k engashi, taftish  kom issiyasi  yoki  ijroiya o rganining tarkibidagi

o 'zg arish larShaxsning vakolati tugatilgan  hollarda

S haxsning F .I.S H . yoki  investisiya aktivlarini  ishonchli  b o sh q aru v ch in in g  to ’liq 

nom i


Lavozim i

Shaxsga yoki  investisiya aktivlarini 

ishonchli  bo sh q aru v ig a tegishli  bo'lgan 

ak siy alarn in g  soni  v a  turiBank Kengashi  a'zolari

1

.

F ayzullayev  Shokir N asib u llay ev ich

O ’zbek isto n   R espublikasi 

iqtisodiyot vaziri  o ’rinbosari

2.

X u sanov N o d irb ek  D jum m ayevich"O ’zp axtasanoateksport" 

X o ld in g  kom paniyasi 

bo sh q arm a b o sh lig ’i

Bank Taftish  komissiyasi  a'zolari

3.

K am alov  A yubxon  A rib d jan o v ichK engash  a'zosi 

O 'zbekiston  R espublikasi 

M oliya  V azirligi, 

B an k larn in g  ustav 

kapitalidagi  d av lat ulushini 

n azorat 

qilish  va  lizing faoliyatini 

m uvo fiq lash tirish   bo'lim i

4.

T ulyaganov F arrux  A b durasulovichO ’zbekiston  R espublikasi 

tiklanish  v a  taraq q iy o t 

ja m g ’arm asi  bosh 

m utaxassisi

5.

Y usupov O lim   A nvarovichO ’zbekiston  R espublikasi 

tik lan ish  va taraqqiyot 

ja m g ’arm asi  bosh 

m utaxassisiM ansabdor shaxs saylangan  (tayinlangan) hollarda

S haxsning  F.I.SH . yoki  investisiya aktivlarini  ishonchli  b o sh q aru v ch in in g  to'liq 

nom i


Lavozim i

S haxsga yoki  investisiya aktivlarini 

ishonchli  b o sh q aru v ch ig a tegishli  bo’lgan 

ak siy alarn in g  soni  va turiBank  Kengashi a'zolari

1.

K am alov  A yubxon  A rib d jan o v ich

K engash  a'zosi 

O 'zbekiston  R espublikasi 

M oliya  V azirligi, 

B an k larn in g  ustav 

kapitalidagi  d av lat ulushini 

n azo rat 

qilish v a  lizing faoliyatini 

m u v o fiq lash tirish   bo'lim i

2.

Sultonov A lish er  S aidabbosovich“O 'z b ek n eftg az”  M illiy 

x o ld in g  kom paniyasi  Raisi

B a n k  T a ftis h  

k o m i s s i y a s i  

a 'z o la r i

J .

D arv ish ev  N u rb ek  M uratovichO ’zbek isto n   R espublikasi 

tik lan ish   va taraqqiyot 

ja m g ’arm asi  bosh 

m utaxassisi

4.

N asiro v   R ustam   B axadirovichO 'zbekiston  R espublikasi 

M o liy a V azirligi  yetakchi 

m utahassisi

5.

X udoy b erd iy ev  O lim jon  A bdullayevichO ’zbek isto n   R espublikasi 

tik lan ish   va taraq q iy o t 

ja m g ’arm asi  bosh 

m utaxassisi

K o'rsatilgan  o 'zg artirish lar to 'g 'risid a em itentning 

q aro r qabul  qilgan  organi:

A k siy ad o rlar  U m um iy yig'ilishi

Q aro r qabul  qilingan  sana:

29 .0 4.2016

B ayonnom a tuzilgan  sana:

06 .0 5.2016

B oshqaruv organi  b ayonnom asidan  k o 'ch irm a va 

saylangan  (tay in lan g an ) sh ax sn in g  y ashash jo y i 

k o 'rsatilgan  h o ld a pasp o rt m a'lum otlari**

Ilova qilinadi.

O 'z g a r g a n d a n   s o 'n g  k u z a tu v   k e n g a s h i ( ta ftis h   k o m issiy a si / ijr o iy a   o r g a n i s i n g  t a r k ib i

№  F.I.SH . L avozim i

B a n k   K e n g a s h i  a 'z o la r i

1.

Ibrag im o v  G ’ulom jon  Inom ovichB ank K engashi  Raisi

2.

G ’ulom ov R avshan A yubovichB ank K engashi  R aisining o'rinbosari

J .


F ayzullayev  Shokir N asib u llay ev ich

B ank K engashi  a'zosi

4.

B asidov  Isk an d ar SabitovichB ank K engashi  a'zosi

5.

M irzay ev  M ubin  M uxitdinovichB ank K engashi  a'zosi

6.

X ay d aro v  A x ad b ek  Y axyobekovichB ank K engashi  a'zosi

7.

X u san o v  N o d ir D jum ayevichB ank K engashi  a'zosi

8.

M u x taro v   U lug'bek H akim ovichB ank K engashi  a'zosi

9.

G ’ulom ov  Saidaxrol  G ’aniyevichB ank K engashi  a'zosi

B a n k  T a ftis h   k o m issiy a si  a 'z o la r i

10.

A b d u v aliy ev a  F arida A b d u rax im o v n aB ank  T aftish  kom issiyasi  R aisi

11.


D arvishev N u rb ek  M uratovich

B ank T aftish  kom issiyasi  a'zosi

12.

D o'sm atov  F arhod  M usurm onovichB ank T aftish  kom issiyasi  a'zosi

13.


N asiro v   R ustam   B axadirovich

B ank T aftish  kom issiyasi  a'zosi

14.

X udoy b erd iy ev  O lim jon A bdu llay ev ichB an k  T aftish  kom issiyasi  a'zosi

B a n k   B o s h q a ru v i  a 'z o la r i

15.

O bidjonov Jah o n g ir O bidjonovichB o sh q aru v  R aisining birinchi  o ’rinbosari

16.


Y akubov  S huhrat Isroilovich

B oshqaruv R aisin in g  o ’rinbosari

17.

A lm ard an o v  O tab ek  P anjiyevichB oshqaruv R aisin in g  o ’rinbosari

18.


U sm onov  B axtiyor M am ajonovich

Y uridik  bosh q arm a b o sh lig ’i

19.

V oxidov  O ybek R o ’zikovichB osh  b uxgalter

B o s h q a ru v   R a is in in g  o ’rin b o s a r i 

A lm a r d a n o v   O ta b e k   P a n jiy e v ic h

Bosh  b u x g a lte r  

V ox id o v   O y b e k   R o ziq o v ich  

V e b -s a y td a   a x b o r o t jo y la sh tiisg a n

v a k o la tli  h o d im  

H a y ito v   K o sim jo n   A lijo n o v ic h
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling